Práva a povinnosti pri kontrole SOI

V minulom roku vykonala Slovenská obchodná inšpekcia vyše 18 000 kontrol. Aké sú právomoci a povinnosti inšpektorov SOI vykonávajúcich kontrolu a kontrolovaných subjektov?

Činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI)

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy, ktorý cieľavedome vykonáva štátnu kontrolu vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Dohliada, či subjekty pôsobiace pri predaji tovaru a poskytovaní služieb spotrebiteľom dodržiavajú platné právne predpisy. Základným právnym predpisom, ktorý sa vzťahuje na pôsobnosť SOI je zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie je zameraná na porovnaní zisteného skutočného stavu s predpísaným stavom. Nesúlad medzi skutočným a predpísaným stavom vedie k nedostatkom, pri ktorých SOI vyžaduje ich odstránenie.

Na aké oblasti sa pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšprekcie (SOI) nevzťahuje

Slovenská obchodná inšpekcia nevykonáva kontrolu:

 • výrobkov v prvotnej výrobe,
 • potravín vrátane výroby a prípravy jedál pri poskytovaní stravovania,
 • tabakových výrobkov,
 • kozmetických výrobkov,
 • zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti výrobkov podľa zákona o potravinách, zákona o veterinárnej starostlivosti, zákona o ochrane zdravia ľudí.

Slovenská obchodná inšpekcia však môže kontrolovať všeobecné podmienky predaja týchto výrobkov a služieb podľa osobitných predpisov napr. zákon o cenách, zákon o technických požiadavkách na výrobky, zákon o živnostenskom podnikaní atď.

Kontrolované subjekty

Náplň kontrolnej činnosti Slovenská obchodná inšpekcia zabezpečuje aj tým, že vstupuje do konkrétnych prevádzkarní kontrolovaných subjektov a prichádza s nimi, s ich výrobkami či službami do priameho styku. Kontrolovaným subjektom sa rozumejú všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré predávajú alebo dodávajú výrobky na územie Slovenskej republiky alebo na ňom poskytujú služby. To znamená, že do pôsobnosti kontroly SOI patrí každý, kto vykonáva akúkoľvek podnikateľskú činnosť, predáva svoje výrobky, tovar, či poskytuje nejaké služby.

Práva a povinnosti inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie pri výkone kontroly

Práva inšpektorov SOI pri výkone kontroly:

 • vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré je Slovenská obchodná inšpekcia oprávnená kontrolovať, či vykonávať ich dozor,
 • overovať totožnosť kontrolovaných osôb, zamestnancov týchto osôb alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
 • požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenia, technickú a inú dokumentáciu,
 • požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu z použitia týchto výrobkov vyplývať,
 • odoberať od kontrolovaných subjektov vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
 • vydávať pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať ich odstránenie, ako i odstránenie ich príčin a škodlivých následkov v určenej lehote a o plnení týchto záväzných pokynov žiadať správu v určenej lehote,
 • vydávať opatrenia na mieste podľa zákona o štátnej kontrole a opatrenia podľa zákona o trhoviskách (na ktoré sa nevzťahuje správne konanie).

Povinnosti inšpektorov SOI pri výkone kontroly:

 • preukázať sa preukazom Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý ho na výkon kontroly oprávňuje,
 • vykonať záznam z každej kontroly,
 • postupovať pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav,
 • ku kontrolovaným osobám sa správať nezaujato a korektne,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri kontrole a v súvislosti s ňou.

Slovenská obchodná inšpekcia môže v zmysle zákona o štátnej kontrole vydávať opatrenia na mieste a ochranné opatrenia

Opatrenia na mieste

Medzi opatrenia na mieste, ktoré môže vydávať SOI patria nasledovné:

 • do vykonania nápravy zakázať:

a)    dodávku, predaj alebo použitie výrobkov alebo poskytovanie služieb,
b)    výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti najviac na dva predajné alebo prevádzkové dni,
c)    používanie neoverených a príslušným predpisom nezodpovedajúcich meradiel,

 • nariadiť znehodnotenie výrobkov, ak sú zjavne nebezpečné,
 • zaistiť pred predajom výrobky z titulu porušenia práv duševného vlastníctva,
 • zakázať predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Inšpektor oboznámi kontrolovanú osobu o opatrení na mieste ústne a vyhotoví o tom písomný záznam.

Ochranné opatrenia

Medzi ochranné opatrenia SOI patria tieto:

 • pozastavenie uvádzania výrobku na trh na nevyhnutný čas v prípade podozrenia na nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia ľudí, majetku alebo životného prostredia,
 • zákaz uvádzať výrobok na trh alebo nariadenie o stiahnutí týchto výrobkov z trhu, ak ohrozujú život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,
 • zákaz predaja výrobkov zaistených pre porušenie práv duševného vlastníctva,
 • nariadenie kontrolovanej osobe informovať o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia osoby, ktoré by mohli byť tomuto nebezpečenstvu vystavené.

Práva a povinnosti kontrolovaných subjektov pri kontrole SOI

Pri kontrole Slovenskou obchodnou inšpekciou má kontrolovaný subjekt nasledovné práva a povinnosti:

 • kontrolovaná osoba má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov, ak je to možné, a ponechať si časť z každej odobratej vzorky,
 • je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom výrobkov a poskytovaním služieb,
 • je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu,
 • kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov, ak ich bezpečnosť alebo kvalita nie je vyhovujúca,
 • proti opatreniam na mieste môže kontrolovaná osoba podať námietky písomne do 3 dní. O nich rozhoduje riaditeľ inšpektorátu do 5 dní od doručenia,
 • proti rozhodnutiu riaditeľa inšpektorátu SOI v správnom konaní môže kontrolovaná osoba podať odvolanie do 15 dní a rozhoduje o nich ústredný inšpektorát.

Pokuty ukladané Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI)

Inšpektorát môže uložiť v zmysle § 9 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu kontrolovanej osobe, ktorá nesplní:

 • opatrenie na mieste (podľa § 6 ods. 1), pokutu do 3 319,39 Eur; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 6 638,78 Eur,
 • ochranné opatrenie (podľa § 8 ods. 1), pokutu do 33 193,92 Eur; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 66 387,84 Eur.

Inšpektorát môže uložiť kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú pokutu do 1 659,70 Eur, a to aj opakovane. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát o porušení povinnosti podľa vyššie uvedených odsekov dozvedel. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená podľa iných právnych predpisov. Pri uložení pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

O zisteniach z kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie a udelených pokutách za rok 2012 si prečítajte tu.

Zdroj: Spracované podľa Zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky