Slovenská obchodná inšpekcia - zistenia z kontrol

SOI vykonala v roku 2012 viac ako 18 000 kontrol a uložila 5 977 pokút a opatrení. Kedy môže podnikateľ čakať kontrolu, na čo je najčastejšie zameraná a ako sa na ňu pripraviť?

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je nezávislý orgán, ktorý overuje súlad výrobkov a služieb pri ich predaji a poskytovaní so všeobecne platnými predpismi. Primárnym cieľom kontroly je chrániť spotrebiteľa.

Predmet kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie

Kontrola vnútorného trhu vykonávaná SOI sa zameriava najmä na nasledovné oblasti:

 • či sa výrobky a služby predávajú a poskytujú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, či sú bezpečné, či sa predávajú v správnom množstve, hmotnosti, miere, kvalite a podobne,
 • dodržiavanie predpisov v oblasti cien pri predaji a poskytovaní výrobkov a služieb (správne označenie tovaru cenami prostredníctvom cenovky, cenníka, vývesky alebo iným spôsobom),
 • dodržiavanie času predaja (oznámenie prevádzkovej doby určenej pre spotrebiteľa, oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzkarne, dodržiavanie času predaja na trhových miestach),
 • dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy výrobkov (vytvorenie podmienok pre zachovanie zdravotnej neškodnosti a kvality výrobkov, preprava potravín len v spôsobilých  a na to vybavených dopravných prostriedkoch, dodržiavanie Zákona o potravinách, Potravinového kódexu Slovenskej republiky...),
 • používanie overených meradiel (používanie kalibrovaných a ciachovaných váh, teplomerov, vlhkomerov...),
 • dodržiavanie práv duševného vlastníctva (napr. nedovolené používanie registrovaných obchodných značiek a ochranných známok na výrobkoch, ktoré nimi v skutočnosti nie sú),
 • dodržiavanie ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

Priebeh výkonu kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva svoju činnosť kontinuálne. Podnikateľ (rovnako malý, stredný i väčší) môže kontrolu očakávať eventuálne kedykoľvek, pretože predpisy neustanovujú povinnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie vopred ohlasovať kontrolu. Z tohto dôvodu musí byť podnikateľ neustále pripravený na jej príchod. Kontrolovaný subjekt má právo za účasti inšpektorov sám odobrať kontrolné vzorky výrobkov, ak je to možné, a ponechať si časť z každej odobratej vzorky. Ak SOI zistí nejaké nedostatky alebo porušenia predpisov, môže uložiť kontrolovanej osobe za nesplnenie opatrenia na mieste pokutu do výšky 3 319,39 Eur, za opakované porušenie v priebehu roka do výšky 6 638,78 Eur. Za nesplnenie ochranného opatrenia (pozastavenie resp. zákaz predaja výrobkov) možno uložiť pokutu do výšky 33 193,92 Eur, za opakované nesplnenie tejto povinnosti v priebehu roka do výšky 66 387,84 Eur. Pri marení, rušení a sťažovaní výkonu kontroly môže inšpektorát udeliť kontrolovanému subjektu pokutu do 1 659,70 Eur, a to aj opakovane.

Kontrolná činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie v roku 2012

V priebehu roka 2012 bolo vykonaných 18 403 kontrol zameraných na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom. Z uvedeného počtu bolo až 4 001 kontrol vykonaných na základe podnetu od spotrebiteľov alebo iných subjektov, zvyšok zo samotnej iniciatívy SOI. Podiel zistených nedostatkov z celkového počtu kontrol predstavuje 11,27 %, čo je v absolútnych číslach 2 074 prevádzok kontrolovaných subjektov. Dôsledkom týchto nedostatkov bol nariadením Slovenskej obchodnej inšpekcie pozastavený predaj 10 536 druhov výrobkov, resp. tovarov v celkovej hodnote 883 162,- Eur. Najčastejším dôvodom na pozastavenie predaja tovarov bolo ich nesprávne označovanie, nedostatočný alebo chýbajúci návod na údržbu, doba spotreby, a v neposlednom rade i potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života spotrebiteľa.

V porovnateľnom období, v roku 2011, bolo vykonaných 20 546 kontrol, z toho 17 282 zameraných na dodržiavanie informačných povinností, kvality, doby spotreby a bezpečnosti. Zistené nedostatky boli v 2 460 prevádzkach, čo predstavuje 14,23 %. Z uvedeného dôvodu bol pozastavený predaj 11 335 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1 391 280,- Eur.

V rámci nepotravinárskeho tovaru, ktorého predaj bol v roku 2012 pozastavený z dôvodu porušenia predpisov tvoril najväčšiu položku jednoznačne textil a odevy v hodnote 415 400 Eur. Na druhej priečke skončil ostatný tovar v hodnote 118 000 Eur, nasledovali chemické látky a prípravky (52 000 Eur), kuchynské potreby (48 800 Eur), stavebný materiál (47 100 Eur), nábytok (35 400 Eur), hračky (32 600 Eur), elektrovýrobky (26 100 Eur), železiarstvo (26 000 Eur), osobné a ochranné prostriedky (20 000 Eur) a ostatné produkty uvedené v nasledujúcom grafe.

Graf č. 1 – Objem nepotravinárskeho tovaru s pozastaveným predajom podľa druhov v tisícoch Eur

Kontrola technických požiadaviek na výrobky

2 071, to je počet vykonaných kontrol v roku 2012, ktoré boli zamerané na dodržiavanie technických požiadaviek v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Z tohto počtu bolo 1 406 druhov tovarov v hodnote 108 041,- Eur vyhodnotených ako s nedostatkom a nasledovalo pozastavenie ich predaja do odstránenia nedostatkov alebo úplný zákaz ich ďalšieho predaja. Tieto kontroly sa zameriavali najmä na osobné ochranné prostriedky – 287 kontrol, elektrovýrobky – 394, stavebný materiál – 283, hračky – 113, pyrotechnické výrobky – 117, a strojné zariadenia – 47 kontrol.

V roku 2011 bolo na posúdenie technických požiadaviek vykonaných 2 856 kontrol, na základe zistených nedostatkov bol pozastavený predaj 1 304 druhov tovaru v hodnote  251 732,- Eur.

Nebezpečné výrobky a odber vzoriek

Slovenská obchodná inšpekcia odobrala v sledovanom období 235 vzoriek výrobkov, z ktorých bolo 195 vzoriek určených na vykonanie skúšok vlastností. 109 z nich bolo nevyhovujúcich (55,90 %), bezpečnostné požiadavky nespĺňalo 63 z nich (nebezpečné výroby), ostatné boli nevyhovujúce z dôvodu nezhody alebo iných dôvodov. Medzi uvedených 63 nebezpečných výrobkov patrili aj tieto: ochranné prostriedky - ochranné rukavice (rizikom chemického poškodenia), hračky – detský mobilný telefón (riziko poškodenia sluchu), plyšový macko (riziko zadusenia), textil – detská mikina (riziko zaškrtenia), zámena s potravinou – strapec hrozna (riziko zadusenia) a iné. Závažné riziko bezpečnosti predstavovalo dôvod, pre ktorý nebolo do režimu voľného obehu na trh EÚ prepustených 9 druhov výrobkov (ich dovoz bol hlásený z colných úradov), možno uviesť, že išlo najmä o zábavné zapaľovače s rizikom požiaru a popáleniny a vianočné svietiace reťazce s rizikom zásahu elektrickým prúdom.

V predchádzajúcom období, v roku 2011, bolo odobraných na vykonanie skúšok 183 výrobkov, pritom podiel nevyhovujúcich výrobkov na celkovom počte vzoriek predstavoval 46,45 %. Z celkového počtu 85 nevyhovujúcich výrobkov v roku 2011 Slovenská obchodná inšpekcia identifikovala 59 nebezpečných výrobkov.

Graf č. 2 – Počet nebezpečných výrobkov v rokoch 2001 až 2012 v kusoch

Kontrola zameraná na poctivosť predaja

Poctivý predaj výrobkov a poskytovanie služieb zákazníkom je ďalšou oblasťou, na ktorú sa Slovenská obchodná inšpekcia pri výkone svojej činnosti v roku 2012 zamerala. V tejto súvislosti bolo uskutočnených 8 312 kontrolných nákupov výrobkov a úhrad za poskytnuté služby. Kontrolné nákupy, ktoré boli účtované v neprospech spotrebiteľa z tohto počtu predstavovali 398 nákupov, čo je v percentuálnom vyjadrení 4,80 %. Priemerná miera poškodenia spotrebiteľa dosiahla úroveň 0,30 Eur na 100,- Eur všetkých kontrolných nákupov. V najväčšej miere sa pod predražený nákup podpísalo nedodržanie miery (napr. nákup alkoholického nápoja, keď namiesto deklarovaných a zaplatených 40 ml po zohľadnení tolerancie 1 ml bolo podaných len 37 ml). Ďalšou príčinou predraženia nákupu bolo účtovanie ceny rozdielnej v porovnaní s cenovou informáciou a nedodržanie deklarovanej hmotnosti.

Nepoctivý predaj v roku 2011 bol predmetom monitorovania prostredníctvom 8 471 kontrolných nákupov, 390 z nich bolo účtovaných v neprospech spotrebiteľa, čo je 4,60 %. Miera predraženia bola rovnaká ako v roku 2012, teda 0,30 Eur na 100,- Eur.

Graf č. 3 – Percentuálne vyjadrenie príčin nepoctivého predaja


Klamanie spotrebiteľa, nerovnaké zaobchádzanie so zákazníkom

Činnosťou Slovenskej obchodnej inšpekcie sa v roku 2012 odhalilo aj niekoľko porušení práv z titulu klamania spotrebiteľa, diskriminácie spotrebiteľa a porušenia práv duševného vlastníctva. Klamanie spotrebiteľa bolo odhalené v 276 prípadoch. Z toho išlo v najväčšej miere o to, že predávajúci:

 • uvádzal nepravdivé, neúplné, nejasné, dvojzmyselné údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov a služieb (napr. ubytovacie zariadenie bolo zaradené do vyššej kategórie, hoci v skutočnosti túto požiadavku nespĺňalo; uvádzanie rozdielnych údajov o materiálovom zložení textilu a pod.),
 • uvádzal nepravdivé, nepodložené, nejasné alebo zamlčané údaje o nákupných podmienkach (napr. neposkytnutie propagovanej zľavy na výrobky; predávajúci poskytoval záručné podmienky podľa Obchodného zákonníka; predávajúci deklaroval zľavu do 70 %, pričom v ponuke nefiguroval ani jeden produkt s touto zľavou; odopretie práva na odstúpenie zmluvy bez udania dôvodu pri nákupe prostredníctvom internetu a pod.),
 • nedodržiaval súlad medzi predajnou cenou a cenou uvedenou v propagačnom materiáli,
 • označoval výrobky dvojzmyselnými údajmi o spôsobe údržby a iné.

Diskriminácia spotrebiteľa

Diskriminácia spotrebiteľa, teda nerovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľom pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby bolo zistené v 27 prevádzkach, najčastejšie išlo pritom o:

 • viazanie predaja výrobkov alebo poskytnutia služieb na predaj iných výrobkov (napr. viazanie poistnej zmluvy na kúpené motorové vozidlo; stanovenie minimálnej hodnoty objednávky 30,- Eur a odmietnutie predaja spotrebiteľovi v nižšej hodnote; zahrnutie raňajok, Wi-Fi, parkoviska do ceny za ubytovanie),
 • konanie v rozpore s dobrými mravmi a vžitými tradíciami,
 • neposkytnutie služby, ktorej poskytnutie bolo v možnostiach predávajúceho možné (napr. odmietnutie vstupu na kúpalisko z dôvodu, že platby 1, 2 a 5 centovými mincami nie je možné realizovať; odmietnutie predaja z dôvodu zlých skúseností s konkrétnym spotrebiteľom).

Pokuty a opatrenia

V roku 2012 Slovenská obchodná inšpekcia za porušenie zákonov platných pri predaji tovaru a poskytovaní služieb spotrebiteľovi uložila 5 977 pokút a opatrení. Pritom 4 031 predstavovalo peňažné pokuty. Rozhodnutím riaditeľov krajských inšpektorátov bolo 1 576 peňažných pokút v celkovej výške 615 896, - Eur uložených fyzickým osobám, právnickým osobám bolo uložených 2 377 peňažných pokút v čiastke  1 713 577, - Eur. Za marenie výkonu kontrolnej činnosti SOI bolo uložených 78 pokút v hodnote 79 300,- Eur. Celková výška pokút predstavovala teda 2 408 773,- Eur, priemerná výška uloženej peňažnej pokuty činila teda výšku 597,56 Eur. V dôsledku zistenia opakujúcich sa závažných nedostatkov bolo podaných 9 návrhov na pozastavenie/zrušenie živnosti.

V porovnaní s rokom 2011 počet peňažných pokút v roku 2012 narástol o 12,07 % (4 031 oproti 3 597 peňažných pokút) a ich celková výška v peňažnom vyjadrení rástla ešte väčším tempom – o 46,34 % (v roku 2011 predstavovali výšku 1 646 tis. Eur).

O právach a povinnostiach Slovenskej obchodnej inšpekcie a kontrolovaných osôb sa dočítate v nasledovnom článku.

O kontrolách zameraných na e-shopy sa dočítate tu.

Zdroj: Výročná správa Slovenskej obchodnej inšpekcie 2012

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky