Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Aké sú druhy a podmienky prevádzkovania živnosti v roku 2023?

Podmienky prevádzkovania živnosti (živnostenského podnikania) a kontrolu nad ich dodržiavaním upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorý súčasne definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom (tzv. pozitívne vymedzenie živnosti).

Živnostenský zákon na druhej strane tiež uvádza, čo živnosťou nie je (tzv. negatívne vymedzenie živnosti, napr. vykonávanie liečiteľskej činnosti, činnosť športovca, činnosti pri výkone povolaní advokátov atď.).

Živnosť je skráteným výrazom označujúcim podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (tzv. živnostenské podnikanie). V praxi sa jedná o najčastejšie využívaný druh oprávnenia na podnikanie, a to pre fyzickú osobu (živnostník) i právnickú osobu (napr. s.r.o.). Pokiaľ ide o druhy živnosti, tak na Slovensku sa môže prevádzkovať niektorá z nasledovných troch druhov živností:

 1. voľná (napr. fotografické služby, administratívne služby),
 2. remeselná (napr. zlatníctvo a klenotníctvo, stolárstvo),
 3. viazaná (napr. prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie pohrebnej služby).

Zoznam remeselných živností sa nachádza v prílohe č. 1 živnostenského zákona a zoznam viazaných živností v prílohe č. 2.  Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené živnostenského zákona, avšak existuje zoznam odporúčaných voľných živností. Od 1. 2. 2023 je súčasťou zákona aj príloha č. 4a, ktorá obsahuje zoznam voľných živností na účely zjednodušeného založenia právnickej osoby.

Uvedené členenie vychádza z rôznych podmienok, ktoré musí fyzická alebo právnická osoba splniť na získanie živnostenského oprávnenia. To znamená, že živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba len vtedy, ak splní podmienky ustanovené živnostenským zákonom. Konkrétne ide o:

 1. všeobecné podmienky (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť),
 2. osobitné podmienky (odborná alebo iná spôsobilosť – napr. dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore).

Avšak kým na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje splniť len všeobecné podmienky, na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti treba spĺňať aj osobitné podmienky. Ak sám podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého zabezpečí odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. V prípade právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať povinne ustanovený zodpovedný zástupca.

Ako postupovať pri založení živnosti v roku 2023?

Ak spĺňate podmienky na prevádzkovanie živnosti a v roku 2023 sa rozhodnete založiť si živnosť, budete musieť absolvovať nasledujúce úkony a povinnosti:

1. Určiť predmet podnikania

Ako prvé sa musíte rozhodnúť, v čom chcete podnikať, t. j. čo bude náplňou vašej práce, akú činnosť budete vykonávať. V súvislosti s tým si musíte zistiť podmienky potrebné pre vykonávanie živnosti konkrétneho druhu (pre voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť).  

Príklad na určenie predmetu podnikania

Dana sa rozhodla otvoriť si kaderníctvo spolu s kozmetickým salónom, čo patrí do remeselnej živnosti. Na jej prevádzkovanie musí okrem všeobecných podmienok splniť aj osobitné podmienky (napr. odborné vzdelanie, kurzy, prax). Ak tieto podmienky spĺňa, môže si ako predmet podnikania zvoliť kadernícke, kozmetické a pedikérske služby, vlásenkárstvo a výroba parochní, prípadne ďalšie.  

Odporúčanie: Nie vždy je dobré dať si do predmetu podnikania veľa rôznych druhov činností,  pretože tak podnikateľ môže navonok pôsobiť aj nedôveryhodne, neodborne.  Preto to treba dopredu starostlivo zvážiť.

2. Určiť obchodné meno (názov živnosti)

Ďalším dôležitým krokom pri zakladaní živnosti je výber obchodného mena, ktorým sa rozumie názov, pod ktorým sa podnikateľ navonok prezentuje. Pod obchodným menom podnikateľ vykonáva všetky právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

Upozornenie: Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania.

Obchodné meno živnostníka je spravidla tvorené z jeho mena a priezviska, ku ktorému si môže pripojiť dodatok na odlíšenie jeho osoby alebo druhu jeho podnikania. Obchodné meno firmy pozostáva z dvoch častí, a to z vymysleného názvu a dodatku určujúceho právnu formu obchodnej spoločnosti.

Príklad na obchodné meno živnostníka

Dana Holá

Dana Holá – KADERNÍCTVO 

Príklad na obchodné meno firmy

STAVBY LM, s.r.o.

Odporúčanie: Vždy je dobré si vopred overiť, či je vybrané obchodné meno ešte voľné, t. j. či už niekto nepoužíva podobné alebo rovnaké obchodné meno. Dá sa to zistiť vyhľadaním v obchodnom alebo živnostenskom registri. 

3. Ohlásiť živnosť (osobne alebo elektronicky)

Za predpokladu, že ste úspešne absolvovali vyššie uvedené prvé dva kroky, môžete sa zamerať na ďalší krok, ktorým je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Aj v roku 2023 sa založenie živnosti začína jej ohlásením živnostenskému úradu, a to:

 • osobne alebo
 • elektronicky (online).
Prečítajte si tiež

Osobné ohlásenie živnosti v roku 2023

Ak sa rozhodnete založiť si živnosť klasickým spôsobom, t. j. osobne, musíte navštíviť živnostenský úrad - okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. jednotné kontaktné miesto) príslušný podľa bydliska fyzickej osoby alebo podľa jej sídla právnickej osoby. 

Príklad na príslušnosť živnostenského úradu

Adam má evidovaný trvalý pobyt v Ružomberku, ale bude podnikať v Žiline. Živnosť musí ohlásiť odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Ružomberku (teda podľa miesta svojho bydliska, nie podľa miesta podnikania).

Ak si živnosť zakladá fyzická osoba, musí ju ohlásiť sama osobne, prípadne môže na tento úkon splnomocniť inú osobu (splnomocnenca), ktorá na úrade ohlási živnosť v jej mene (spolu s predložením plnej moci). Ak si živnosť zakladá právnická osoba (napr. s.r.o.), musí ju ohlásiť jej štatutárny orgán (napr. konateľ), ale aj v tomto prípade prichádza do úvahy splnomocnenie na zastúpenie vo veci ohlásenia živnosti.

V roku 2023 môžete ohlásiť živnosť osobne alebo elektronicky.

Pri osobnom ohlásení živnosti budete musieť vyplniť formulár na ohlásenie živnosti, ktorý je osobitne určený pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby. Formulár si môžete stiahnuť z internetu a vyplniť doma alebo ho vyplniť priamo na živnostenskom úrade, kde vám s tým pomôžu pracovníci. Vyplniť treba identifikačné údaje vrátane miesta podnikania (bydlisko, sídlo alebo iné miesto prevádzky), všetky predmety podnikania, dobu prevádzkovania živnosti (určitá alebo neurčitá), údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu a jeho súhlas, údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár tiež obsahuje prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a špecificky pri fyzickej osobe aj prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie. Vyplnený formulár odovzdáte pracovníkovi živnostenského úradu a zaplatíte správny poplatok (e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou či bankovým prevodom - v závislosti od vybavenia jednotného kontaktného miesta):

 • 5 eur za každú voľnú živnosť,
 • 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Pokiaľ si budete zakladať remeselnú alebo viazanú živnosť, budete musieť preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu (napr. predložením výučného listu alebo iného dokladu o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru).

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, že ste všetko správne vyplnili a splnili ustanovené zákonné podmienky, živnostenský úrad vám vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Osvedčenie ako doklad oprávňujúci prevádzkovať živnosť úrad spravidla zašle poštou, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne. 

Keby vaše ohlásenie živnosti nespĺňalo zákonné náležitosti, budete úradom vyzvaný na ich odstránenie v primeranej lehote (najmenej pätnásť dní).  

Elektronické ohlásenie živnosti v roku 2023

Druhým spôsobom ako ohlásiť živnosť je využiť elektronickú službu dostupnú na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Na elektronické ohlásenie živnosti (online) potrebujete nasledovné príslušenstvo:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu), 
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),  
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) - tieto nájdete na portáli www.slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“.

Ak máte k dispozícií uvedené príslušenstvo postupujte nasledovne:

 1. prihláste sa na portáli www.slovensko.sk  prostredníctvom svojho občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu,
 2. v sekcii „Podnikateľ“, v časti „Začatie podnikania“ pod záložkou „Registrácia živnosti“ nájdite elektronickú službu označenú ako „Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto“,
 3. potom zvoľte príslušný okresný úrad (podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby) a kliknutím prejde na elektronickú službu,
 4. vyberte online formulár - pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu (napr. ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba) a vyplňte ho (elektronický formulár ohlásenia živnosti obsahuje rovnaké údaje ako papierový formulár používaný pri osobnom ohlásení živnosti), nezabudnite, že formulár musíte podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 5. ak treba k ohláseniu priložiť prílohy (napr. výučný list na preukázanie odbornej spôsobilosti), tieto musíte pripojiť v elektronickej forme (odporúča sa formát PDF, TIFF alebo RTF) a podpísať ich zaručeným elektronickým podpisom,
 6. následne si vyberiete spôsob doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení (napr. osobné vyzdvihnutie na úrade alebo doručenie poštou),
 7. nakoniec odošlite vyplnený elektronický formulár.

Po úspešnom odoslaní formulára vám do elektronickej schránky príde správa o platobných podmienkach (ale iba ak ste ohlasovali remeselnú alebo viazanú živnosť). Výška poplatku je:

 • za každú voľnú živnosť 0 eur a
 • za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 7,50 eur.

Poplatok sa uhrádza na účet Štátnej pokladnice bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Po jeho zaplatení vám do elektronickej schránky príde správa o prijatí podania a pridelení spisového čísla. Nakoniec vám bude doručené osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe, ktoré následne dostanete aj v listinnej podobe (spôsobom, ktorý ste si pri ohlasovaní zvolili – osobne alebo poštou). Aj tu platí lehota troch pracovných dní na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Upozornenie: Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.

4. Začať podnikať (prevádzkovať živnosť)

Fyzickým osobám, právnickým osobám zapísaným do obchodného registra a právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, vzniká oprávnenie podnikať (prevádzkovať živnosť) už dňom ohlásenia živnosti, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Čiže, že fyzické osoby a existujúce obchodné spoločnosti môžu začať podnikať dňom, keď odovzdali papierový formulár na ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu alebo dňom, keď odoslali elektronický formulár. V prípade, že si v ohlásení zvolili ako deň začatia podnikania neskorší deň než deň ohlásenia, môžu začať podnikať až v tento zvolený deň.

Tie obchodné spoločnosti, ktoré ešte len boli založené (napr. zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou), ale zatiaľ neboli zapísané do obchodného registra, teda ešte nevznikli, môžu začať podnikať až po svojom vzniku, t. j. po zápise do obchodného registra.

5. Založiť podnikateľský bankový účet

Pri založení živnosti sa živnostník (fyzická osoba) spravidla môže rozhodnúť, či si príjem zo svojej činnosti nechá posielať na svoj súkromný účet (osobný účet) alebo si zriadi podnikateľský účet. 

Živnostník nemá zákonnú povinnosť mať v súvislosti s podnikaním zriadený podnikateľský účet, potrebné je však upriamiť pozornosť aj na podmienky banky. Viac si o tom prečítajte v článku Musí mať živnostník podnikateľský účet?

6. Ďalšie úkony súvisiace so založením živnosti  

Medzi ďalšie úkony, ktoré súvisia so založením živnosti (po jej ohlásení) možno zaradiť napríklad označenie miesta podnikania – je zákonnou povinnosťou, musí byť označené názvom, ktorý má živnostník uvedený v živnostenskom registri, označiť ho treba najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti (stačí, ak bude uvedené na poštovej schránke alebo zvončeku).

Ďalej je potrebné, aby mal živnostník aktivovaný elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom. Daňové priznanie a ďalšie dokumenty totiž musí podávať finančnej správe výlučne elektronicky. Medzi ďalšie povinnosti možno zaradiť napríklad zabezpečenie e-Kasy pri prijímaní tržieb v hotovosti, príp. ďalšie špecifické povinnosti súvisiace s otvorením konkrétneho typu prevádzky (gastro, kozmetika a pod.). Potrebné je tiež venovať pozornosť účtovníctvu či fakturácii. Zabezpečenie pečiatky nie je zákonnou povinnosťou, ale vytvára dobré meno podnikateľa (pôsobí dôveryhodne), ak bude dokumenty v živnosti riešiť primárne v papierovej podobe.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky