Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru

V súvislosti so skončením pracovného pomeru si musí zamestnávateľ splniť niekoľko povinností. Prinášame ich prehľad.

11 najdôležitejších povinností, ktoré si musí zamestnávateľ splniť po skončení pracovného pomeru so zamestnancom (resp. posledným zamestnancom):

 1. rovnaké zaobchádzanie pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
 2. vydať zamestnancovi pracovný posudok (len pri skončení pracovnej zmluvy),
 3. vydať zamestnancovi zápočtový list (len pri skončení pracovnej zmluvy),
 4. vyplatiť zamestnancovi odstupné alebo odchodné (len pri skončení pracovnej zmluvy),
 5. oznámiť daňovému úradu zánik platiteľa dane,
 6. odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne,
 7. predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia,
 8. odhlásenie zamestnávateľa zo Sociálnej poisťovne,
 9. odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne (len pri skončení pracovnej zmluvy),
 10. odhlásenie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne (len pri skončení pracovnej zmluvy),
 11. likvidácia osobných údajov bývalého zamestnanca.

Rovnaké zaobchádzanie pri skončení pracovnoprávneho vzťahu

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“) upravuje aj možnosti skončenia pracovného pomeru a aj možnosti skončenia dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Predovšetkým vtedy, ak sa má pracovnoprávny vzťah skončiť zo strany zamestnávateľa výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe, je potrebné dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Prehľad povinností zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru alebo dohody nájdete aj v článku Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru a dohody

Pri skončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ na požiadanie vydať zamestnancovi pracovný posudok

Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu osobitné povinnosti Zákonník práce zamestnávateľovi ukladá len pri pracovnom pomere a na skončenie dohôd sa nevzťahujú.

Prečítajte si tiež

Podľa § 75 ods. 1 Zákonníka práce môže zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer, požiadať zamestnávateľa o vydanie pracovného posudku. Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania, nie však skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.

Pri skončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi zápočtový list

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá mu vzniká po skončení pracovného pomeru v každom prípade (aj bez predchádzajúcej žiadosti jeho zamestnanca), je po skončení pracovného pomeru vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (tzv. „zápočtový list“) a uviesť v ňom najmä tieto údaje:

 • dobu trvania pracovného pomeru,
 • druh vykonávaných prác,
 • či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,
 • údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
 • údaj o poskytnutí odchodného.

Vyplatiť zamestnancovi odstupné alebo odchodné (pri skončení pracovného pomeru)

Povinnosťou zamestnávateľa finančnej povahy po skončení pracovného pomeru môže byť po splnení určitých podmienok povinnosť poskytnúť zamestnancovi odstupné alebo odchodné. Rozsiahle podmienky, za ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť pri skončení pracovného pomeru odstupné (a aj výpočet jeho výšky) upravuje § 76 Zákonníka práce.

Pri skončení pracovného pomeru zamestnávateľ vydáva potvrdenia a vypláca plnenia.

Výšku a podmienky poskytovania odstupného pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom upravuje § 76a Zákonníka práce. V praxi môže nastať aj situácia, že zamestnanec si z dôvodu skončenia pracovného pomeru nemohol v celom rozsahu vyčerpať dovolenku. Podľa Zákonníka práce je v tomto prípade zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v sume jeho priemerného zárobku.

Oznámenie daňovému úradu, že podnikateľ prestal byť zamestnávateľom

Vo vzťahu k povinnostiam voči daňovému úradu pri skončení pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom je rozhodujúce, či zamestnávateľ bude ešte nejakých zamestnancov zamestnávať alebo už nie. V prípade, že ešte nejakých zamestnancov zamestnávať bude, na jeho povinnostiach sa nič nemení, resp. mu žiadne nové nevznikajú.

Ak nebudete nikoho zamestnávať, musíte to oznámiť daňovému úradu.

Naopak, ak podnikateľ skončí všetky pracovnoprávne vzťahy a nebude viac zamestnávať žiadneho zamestnanca, pričom naďalej bude vykonávať podnikateľskú činnosť, je povinný oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že prestal byť platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. Vyplýva to z § 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podnikateľ je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že prestal byť platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti do 30 dní odo dňa, v ktorom táto zmena nastala, čiže do 30 dní odo dňa, v ktorom bol povinný poslednému zamestnancovi zo mzdy zraziť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a odviesť ho daňovému úradu. Na oznámenie tejto skutočnosti slúži formulár „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

Odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne po skončení pracovného pomeru

Po skončení pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom je potrebné si niektoré povinnosti splniť aj voči Sociálnej poisťovni. Po skončení pracovnoprávneho vzťahu je zamestnávateľ povinný zamestnanca odhlásiť z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca odhlásiť z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr do ôsmich dní od skončenia pracovnoprávneho vzťahu s týmto zamestnancom, teda najneskôr do ôsmich dní od skončenia pracovnej zmluvy alebo dohody. Používa sa na to formulár „Registračný list fyzickej osoby“ a zamestnávateľ ho môže Sociálnej poisťovni predložiť len elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť zamestnávateľa predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni

Dôležitá povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z § 231 ods. 1 písm. j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Je ňou povinnosť zamestnávateľa po skončení pracovnej zmluvy alebo dohody Sociálnej poisťovni predložiť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ to musí spraviť v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi. Zamestnávateľ túto povinnosť nemá za zamestnancov, ktorí počas celého trvania pracovného pomeru alebo dohody nemali žiadny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie.

Dôležitou povinnosťou je predloženie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Zamestnávateľ si povinnosť predloženia evidencie zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovni plní na formulári „Evidenčný list dôchodkového poistenia“, ktorý možno Sociálnej poisťovni predložiť len elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Za nesplnenie povinnosti predložiť Sociálnej poisťovni Evidenčný list dôchodkového poistenia hrozí zamestnávateľovi pokuta do výšky 16 596,96 eura.

Povinnosti predkladania evidenčného listu Sociálnej poisťovni pri zamestnávaní dohodárov prinášame v článku Evidenčný list dohodára môžu zamestnávatelia podávať až po skončení poslednej dohody.

Odhlásenia zamestnávateľa zo Sociálnej poisťovne, ak nezamestnáva ďalších zamestnancov

V prípade, že podnikateľ skončí všetky pracovnoprávne vzťahy a už viac nebude zamestnávať žiadneho zamestnanca, je povinný sa odhlásiť z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Podnikateľ sa odhlasuje z registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne prostredníctvom formuláru „Registračný list zamestnávateľa“, ktorý môže Sociálnej poisťovni predložiť písomne alebo elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Viac informácií pre zamestnávateľov nájdete v článku Nové lehoty pre zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni od roku 2018.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni sa nevzťahujú na študentov a dôchodcov dohodárov

Skončením pracovnoprávneho vzťahu zamestnancov dochádza u nich k zmene platiteľa zdravotného poistenia, ktorú je zamestnávateľ za zamestnanca povinný oznámiť jeho zdravotnej poisťovni. To sa ale netýka študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, poberateľov výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek), poberateľov invalidného výsluhového dôchodku, poberateľov starobného dôchodku a poberateľov invalidného dôchodku pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Týchto dohodárov zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov nepovažuje za zamestnancov a preto s nimi pri skončení dohody zamestnávateľ nemá žiadne povinnosti.

Odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne pri skončení pracovného pomeru

Zamestnávateľ je povinný zdravotnej poisťovni oznámiť zmenu platiteľa poistného najneskôr do ôsmich pracovných dní od skončenia pracovnoprávneho vzťahu, ak išlo o zamestnanca v pracovnom pomere s pravidelným mesačným príjmom alebo o dohodára s pravidelným mesačným príjmom vykonávajúceho závislú prácu každý pracovný deň. Pri dohodároch s pravidelným mesačným príjmom nevykonávajúcim závislú prácu každý pracovný deň je zamestnávateľ povinný zdravotnej poisťovni oznámiť zmenu platiteľa poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu. Pri zamestnancoch s nepravidelným príjmom je zamestnávateľ povinný zdravotnej poisťovni oznámiť zmenu platiteľa poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol zamestnancovi príjem vyplatený.

Zdravotnej poisťovni treba za zamestnancov oznámiť zmenu platiteľa poistného.

Zmenu platiteľa poistného zamestnávateľ oznamuje písomne alebo elektronicky prostredníctvom formuláru „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný zmenu platiteľa poistného oznamovať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

Odhlásenia zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne, ak nezamestnáva ďalších zamestnancov

V prípade, že podnikateľ skončí pracovnoprávne vzťahy so všetkými zamestnancami a nebude zamestnávať žiadneho zamestnanca, prestane byť zamestnávateľom a tým prestane byť aj platiteľom poistného. Podnikateľ je potom povinný zdravotnej poisťovni (alebo viacerým zdravotným poisťovniam) oznámiť zánik platiteľa poistného do ôsmich pracovných dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Oznámenie zániku platiteľa poistného podnikateľ vykonáva prostredníctvom formuláru „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“.

Likvidácia osobných údajov bývalého zamestnanca po skončení pracovného pomeru

Po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak už zamestnávateľ na žiadny účel nepotrebuje osobné údaje svojho predchádzajúceho zamestnanca, je povinný ich vymazať.

Akékoľvek ďalšie uchovávanie, používanie alebo šírenie osobných údajov zamestnanca bez právneho základu by bolo porušením ochrany osobných údajov. To sa netýka osobných údajov, ktorý majú právny základ v rôznych právnych predpisoch súvisiacich napríklad so sociálnym zabezpečením.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Výpovedná doba a odstupné – tabuľka

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou nasleduje výpovedná doba. V niektorých prípadoch má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok aj na odstupné. Prehľadné tabuľky týkajúce sa výpovednej doby a odstupného v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky