Nové lehoty pre zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni od roku 2018

Od roku 2018 sa mení aj zákon o sociálnom poistení. Ako sa zamestnávateľom zmenia lehoty na prihlasovanie, odhlasovanie a predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia? Novinka je aj v oblasti nelegálneho zamestnávania.

Skrátenie lehoty na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov od roku 2018

Od roku 2018 sa skráti lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov. V praxi však nejde o žiadnu novinku. Hoci zákon pripúšťal lehotu 8 dní, tá bola prakticky nemožná. Prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov bolo nutné reálne ešte pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a to z toho dôvodu, že ešte pred začatím výkonu činnosti zamestnanca je potrebné, aby ho zamestnávateľ prihlásil do registra poistencov. Prihlášku zamestnanca (RLFO) je však možné podať len elektronicky. To znamená, že je potrebné použiť elektronické služby Sociálnej poisťovne, ktorá ich používanie podmieňuje prihlásením zamestnávateľa do registra zamestnávateľov (identifikačné číslo zamestnávateľa už musí byť pridelené).

Upravilo sa teda aj zákonom, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Informácie o lehotách a kódoch pri prihlasovaní zamestnancov do Sociálnej poisťovne nájdete v článku Prihlasovanie zamestnancov a dohodárov do Sociálnej poisťovne – termíny a kódy

Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca od roku 2018

Do konca roka 2017 platí, že zamestnávateľ má povinnosť odhlásiť zamestnancov z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení právneho vzťahu. To sa od roku 2018 mení a na odhlásenie zamestnanca bude mať zamestnávateľ osem dní od ukončenia právneho vzťahu (napr. ukončenia pracovnej zmluvy, dohody). Ide o ústretový krok, nakoľko lehota jeden deň bola pre zamestnávateľov príliš krátka a zbytočne zaťažujúca.

Predĺženie lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia od roku 2018

Pozitívna zmena prichádza aj v oblasti evidenčných listov dôchodkového poistenia. Na ich predloženie bola do roku 2017 lehota tri dni, ktorú bolo častokrát v praxi nemožné dodržať. Po novom bude platiť, že zamestnávateľ je povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni:

Prečítajte si tiež
  1. v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo
  2. do ôsmich dní
  • od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo
  • odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

To v praxi znamená, že pri spracovaní miezd za predchádzajúci mesiac sa podajú mesačné výkazy a zároveň evidenčné listy dôchodkového poistenia, čo je logický postup, nakoľko aj údaje z posledných miezd je potrebné uviesť v evidenčnom liste dôchodkového poistenia (ELDP) zamestnanca. Zároveň je lehota v bode 2 určená tak, aby nespôsobovala predĺženie konania o nároku na dôchodok, keďže evidencia je dôkazným prostriedkom potrebným na rozhodnutie o nároku na dôchodok.

Oneskorené podanie prihlášky do Sociálnej poisťovne – stále nelegálne zamestnávanie?

V súčasnosti platí, že ak zamestnávateľ oneskorene prihlási do Sociálnej poisťovne zamestnanca (povinnosť je prihlásiť pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca), dopúšťa sa nelegálneho zamestnávania, za čo hrozia vysoké pokuty. Podľa novely zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v z. n. p. sa toto ustanovenie zvoľní. Od roku 2018 sa za nelegálne zamestnávanie bude považovať nesplnenie prihlasovacej povinnosti až po uplynutí 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca. Pozor, to však neznamená, že zamestnávateľ má na prihlásenie zamestnanca 7 dní, lehota v zákone o sociálnom poistení sa nemení. Len pre účely nelegálneho zamestnávania – ak zamestnávateľ dodatočne do siedmich dní sám prihlási zamestnanca, bez zistenia nesplnenia tejto povinnosti kontrolnými orgánmi, nedopúšťa sa nelegálneho zamestnávania. Ak však v lehote týchto 7 dní príde kontrola, podľa novely zákona pôjde o nelegálne zamestnávanie. O nelegálne zamestnávanie pôjde aj v prípade, ak si povinnosť prihlásenia zamestnanca zamestnávateľ splní po lehote siedmich dní, prípadne vôbec. V týchto prípadoch, bez ohľadu na čas výkonu kontroly, ide o správny delikt a pokutu je možné uložiť aj spätne.

Od 21.7.2020 majú zamestnávatelia a SZČO menej povinností voči Sociálnej poisťovni. Aké zmeny nastali, nájdete v článku Zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni od 21.7.2020 a 1.1.2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?

Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s GRID kartou, aby si aktivovali nový prístup. Klienti sa už budú prihlasovať len mobilom alebo občianskym preukazom.

Rodičovský príspevok v roku 2022

Rodičovský príspevok je v roku 2022 môže byť v dvoch rozdielnych výškach, pričom obe sa opäť zvýšili. Zistite, či máte na priznanie rodičovského príspevku nárok a aké požiadavky musíte splniť.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022

Zamestnanec v roku 2022 zaplatí z hrubej mzdy odvody obvykle vo výške 13,4 %. Koľko za neho zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky