Povinnosti výrobcov obalov podľa zákona o odpadoch od roku 2018

Novela zákona o odpadoch od roku 2018 zrušila časť nezmyselných povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov obalov. Registrácii na ministerstve sa nevyhnú. Ktoré ďalšie povinnosti podnikateľom pracujúcim s obalmi zostali?

Kto sa považuje za výrobcu obalov od roku 2018

Novela zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o odpadoch“) definíciu tzv. „výrobcu obalov“ nijakým zásadným spôsobom nezmenila. Na účely definície výrobcu obalov sú dôležité dva pojmy – uvedenie obalov na trh a distribúcia obalov. Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia. Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

 • používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou (napríklad akýkoľvek výrobca, ktorý svoje výrobky balí do obalov),
 • je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh (napríklad podnikateľ, ktorý si dá u iného podnikateľa vyrobiť a zabaliť alebo len zabaliť tovar),
 • uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike (napríklad akýkoľvek podnikateľ, ktorý kúpi tovar zabalený v obale zo zahraničia na vlastné použitie alebo na účely ďalšieho predaja),
 • ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (napríklad akýkoľvek maloobchodný predajca, ktorý bezplatne alebo odplatne poskytuje zákazníkom na tovar obaly),
 • ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom (napríklad podnikateľ, ktorý nakúpi tovar a tento tovar následne balí do obalov), alebo
 • uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b) (napríklad výrobcom obalov nie je ten, kto skutočne vyrába obaly a nepoužité ich predáva ďalej).

Výrobcom obalov je v praxi veľa bežných podnikateľov.

Ako vyplýva z definície výrobcu obalov a príkladov, ktoré sme v nej uviedli, za výrobcu obalov sa podľa zákona o odpadoch nepovažujú len veľkí výrobcovia a obchodníci, ale v mnohých prípadoch aj bežní malí podnikatelia. Výrobcom obalov je tak v praxi napríklad e-shop baliaci tovar odosielaný zákazníkovi do škatule, maloobchodná predajňa poskytujúca zákazníkom na tovar sáčky, podnikateľ dovážajúci tovary zabalené v obaloch zo zahraničia, bagetéria baliaca zákazníkom bagety do papierových obalov, pizzeria rozvážajúca pizzu v škatuliach, alebo aj podnikateľ, ktorý si kúpi zo zahraničia akýkoľvek tovar v obale na vlastné použitie.

Novela zákona o odpadoch od roku 2018 rozlišuje dve kategórie výrobcov obalov s rôznym rozsahom povinností

Novela zákona o odpadoch vyšla v ústrety najmenším podnikateľom, ktorých oslobodila od niektorých povinností. V praxi tak od roku 2018 budú existovať dve kategórie výrobcov obalov – výrobcovia obalov, na ktorých sa naďalej vzťahujú všetky povinnosti, a výrobcovia obalov, na ktorých sa vzťahujú len vybrané povinnosti. Rozdiel medzi administratívnou záťažou a finančnými nákladmi podnikateľa prvej a druhej kategórie je pomerne zásadný. Do ktorej kategórie podnikateľov patríte, závisí od toho, aké množstvo obalov v kilogramoch za kalendárny rok uvediete na trh v Slovenskej republike. Rozhodujúcou hranicou je 100 kg obalov za kalendárny rok.

Podnikatelia produkujúci do 100 kg obalov ročne budú mať menej povinností.

Rozdelenie výrobcov obalov podľa rozsahu povinností od roku 2018:

 • výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok – má niektoré povinnosti výrobcu obalov,
 • výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve najmenej 100 kg obalov za kalendárny rok – má všetky povinnosti výrobcu obalov.

Povinnosti malých podnikateľov (výrobcov obalov) produkujúcich do 100 kg obalov ročne

Na fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu, ktoré uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, sa od roku 2018 nebudú vzťahujú všetky povinnosti výrobcu obalov. Priniesla to schválená novela zákona o odpadoch.

Povinnosťou podnikateľa uvádzajúceho na trh do 100 kg obalov ročne od roku 2018 bude:

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • viesť a uchovávať evidenciu o obaloch a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z nej a uchovávať ohlasované údaje,
 • zabezpečiť materiálové zloženie obalu, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitnými predpismi.

Čo musí robiť podnikateľ produkujúci do 100 kg obalov, aby si splnil svoje povinnosti

Prvou povinnosťou podnikateľa uvádzajúceho na trh obaly s hmotnosťou do 100 kg za kalendárny rok je registrovať sa na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky ako výrobca obalov. Registrácia za výrobcu obalov sa vykonáva doručením písomnej žiadosti na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vzor tejto žiadosti je možné nájsť na internetových stránkach Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Po registrácii vám bude do desiatich pracovných dní vydané potvrdenie o vykonanom zápise. Je potrebné si dať pozor na to, že žiadosť o registráciu musíte podať ešte pred uvedením prvého obalu na trh. Zároveň platí, že uvádzať na trh obaly môžete až po tom, ako budete zaregistrovaný.

Článok pokračuje pod reklamou

Najnáročnejšou povinnosťou malého podnikateľa uvádzajúceho na trh do 100 kg obalov ročne bude vedenie evidencie o obaloch a ohlasovanie údajov z nej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o tejto evidencii sú upravené v § 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti“). Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti vo svojich prílohách obsahuje vzor ohlásenia údajov z evidencie o obaloch, podľa ktorého sa vedie aj evidencia o obaloch. Vedenie evidencie si vyžaduje napríklad triedenie obalov podľa materiálov a zisťovanie hmotnosti obalov vážením. Ohlásenie údajov z evidencie o obaloch sa podáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok. Evidencia a ohlásenie sa musia uchovávať 5 rokov.

Na účely vedenia evidencie o odpadoch je potrebné zisťovať ich hmotnosť.

Ďalšou povinnosťou malých podnikateľov je zabezpečiť materiálové zloženie obalu, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s § 53 zákona o odpadoch. V konečnom dôsledku to upravujú niekoľké normy, smernice a nariadenia Európskej únie, ktoré sú implementované aj v našom právnom systéme. Požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov obsahuje príloha č. 13 a podrobnosti o označovaní údajom o zložení obalu obsahuje príloha č. 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Povinnosti „veľkých výrobcov obalov“ produkujúcich 100 a viac kg obalov ročne

Druhú kategóriu podnikateľov so všetkými povinnosťami výrobcu obalov tvoria fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve najmenej 100 kg obalov za kalendárny rok. Pre týchto podnikateľov novela zákona o odpadoch neprináša žiadne pozitívne zmeny. Keďže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nastavilo hranicu na rozdelenie malých a veľkých výrobcov obalov pomerne nízko – 100 kg obalov ročne – budú si musieť finančne náročné povinnosti výrobcu obalov naďalej plniť aj pomerne malí podnikatelia. Napríklad hmotnosť škatúľ dodaných aj malým e-shopom hranicu 100 kg presiahne veľmi rýchlo, podobne je to aj so škatuľami na pizzu podnikateľa prevádzkujúceho donášku pizze a podobne.

Podnikatelia so 100 a viac kg obalov ročne budú mať veľa náročných povinností.

Povinnosti podnikateľa uvádzajúceho na trh najmenej 100 kg obalov ročne od roku 2018:

 1. zaregistrovať sa v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 2. zabezpečiť materiálové zloženie obalu, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitnými predpismi,
 3. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi obalov v súlade s osobitným oddielom štvrtej časti zákona o odpadoch,
 4. zabezpečiť plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,
 5. zabezpečiť nakladanie s obalmi individuálne alebo kolektívne uzatvorením zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly (odpadová spoločnosť),
 6. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu obalov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov pre obaly ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,
 7. viesť a uchovávať evidenciu o obaloch a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z nej a uchovávať ohlasované údaje,
 8. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom obalov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov,
 9. vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel,
 10. zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieraných obalov z obce, v ktorej zodpovedá za obaly.

Ako je možné vidieť, rozsah povinností podnikateľa uvádzajúceho na trh najmenej 100 kg obalov za kalendárny rok je enormný. Podnikateľ má na výber dve možnosti, ako si tieto povinnosti zabezpečí – individuálne alebo uzatvorením zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov (odpadovou spoločnosťou). Pre bežného podnikateľa je individuálne plnenie si povinností z administratívneho a finančného hľadiska neprijateľné. Preto je takmer každý výrobca obalov odkázaný na uzatvorenie odplatnej zmluvy s odpadovou spoločnosťou, ktorá bude za poplatok za neho plniť povinnosti uvedené vyššie v treťom až desiatom bode. Povinnosť zapísať sa do Registra výrobcov obalov a zabezpečiť zloženie a označenie obalov podľa osobitných predpisov podnikateľovi aj po uzatvorení zmluvy s odpadovou spoločnosťou zostávajú.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky