Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov

Výrobcom obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch je veľa podnikateľov. Tým im vzniká aj množstvo administratívne i finančne náročných povinností. Čo nové v tomto smere priniesla schválená novela zákona o odpadoch?

V porovnaní so súčasným stavom novela prináša pre malých podnikateľov pozitívne zmeny

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o odpadoch“) spôsoboval predovšetkým malým podnikateľom množstvo problémov. O administratívne náročných a aj finančne nákladných povinnostiach vzťahujúcich sa na bežných podnikateľov podľa jeho doterajšieho znenia sme na našom portáli uverejnili niekoľko článkov. Najväčšie ťažkosti malým podnikateľom spôsobuje to, že sa považujú za výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a to napríklad aj kvôli tomu, že svojmu zákazníkovi dali pri predaji tovaru sáčok alebo si vytlačili reklamný leták. Títo podnikatelia sa musia registrovať na ministerstve, uzatvoriť odplatnú zmluvu s odpadovou spoločnosťou, viesť evidenciu odpadov a niekoľko ďalších. Pozitívnou správou pre mnohých malých podnikateľov je, že novela zákona o odpadoch ich od roku 2018 od najnáročnejších povinností oslobodí.

Pre malých podnikateľov prináša novela zákona zníženie administratívnej a finančnej záťaže.

Okrem spomínaných zmien, ktoré sa týkajú takmer každého bežného podnikateľa, novela zákona o odpadoch prináša aj mnoho iných. Tieto zmeny sa týkajú napríklad povinností pri nakladaní s odpadovou ortuťou, povinností obcí v súvislosti so zberom odpadov, povinností podnikateľov prichádzajúcich do styku s batériami alebo pneumatikami v rámci predmetu svojej činnosti, povinností spoločností zaoberajúcich sa zberom a spracovaním odpadu. V našom článku sa budeme bližšie venovať len tým zmenám, ktoré sa týkajú takmer každého podnikateľa.

Ak v podnikaní uvediete na trh do 100 kg obalov, niektoré povinnosti po novele zákona o odpadoch od roku 2018 odpadnú

Výrobcom obalov podľa zákona o odpadoch je každý podnikateľ (fyzická osoba aj právnická osoba), ktorý vyrába výrobky a balí ich do obalov, balí zákazníkom tovary do obalov pri predaji tovaru, balí zákazníkom tovary do obalov na účely prepravy tovaru, dováža na Slovensko akýkoľvek tovar zabalený v obale z iného štátu a podobne. Výrobcom obalov tak je v praxi takmer každý výrobca, e-shop, stánok rýchleho občerstvenia, rozvoz pizze, maloobchodná predajňa alebo každý, kto si niečo zabalené v obale kúpi zo zahraničia. Všetci títo podnikatelia majú ako výrobcovia obalov množstvo povinností, o ktorých sa podrobne dočítate v článku Výrobca obalov môže byť aj bežný podnikateľ – aké má povinnosti.

Ak uvediete na trh do 100 kg obalov ročne, nebudete musieť zabezpečovať ich zber.

Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 vychádza v súvislosti s veľkou administratívnou a finančnou záťažou malých výrobcov obalov týmto podnikateľom v ústrety. Výrobcovia obalov, ktorí uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, od roku 2018 nebudú musieť zabezpečovať zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedli na trh alebo distribuovali. Splnenie tejto povinnosti si v praxi malí podnikatelia povinne museli zabezpečovať uzatvorením zmluvy s odpadovou spoločnosťou, čo ich stálo nemalé finančné prostriedky. Od roku 2018 túto povinnosť mať nebudú.

Ktoré povinnosti malým podnikateľom uvádzajúcich na trh obaly zostávajú aj od roku 2018

Nie úplne všetky povinnosti malých podnikateľov, ktorí uvádzajú na trh obaly, budú od roku 2018 novelou zákona o odpadoch zrušené. Aj po roku 2018 sa bude musieť podnikateľ uvádzajúci na trh do 100 kg obalov ročne registrovať na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Ešte pred uvedením prvého obalu na trh je výrobca obalov povinný doručiť na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov obalov.

Povinnosť registrácie na ministerstve a vedenia zložitej evidencie obalov sa neruší.

Ďalšími povinnosťami, ktoré aj malým podnikateľom po roku 2018 zostávajú, je priebežné vedenie evidencie o obaloch a ohlasovanie údajov z nej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o vedení tejto evidencie sú upravené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Práve vedenie evidencie o obaloch bude pre malých podnikateľov aj po roku 2018 v súvislosti s obalmi najnáročnejšou povinnosťou. Rozsah evidencie je totižto veľmi podrobný. Je potrebné v nej osobitne viesť evidenciu pre každý materiál, z ktorého je obal vyrobený (plast, sklo, papier, kov a iné), v evidencii je tiež potrebné uvádzať hmotnosť obalov a plastové tašky je potrebné evidovať osobitne podľa hrúbky ich steny.

Zníženie povinností pre podnikateľov produkujúcich do 100 kg neobalových výrobkov

Odpustenie podobných povinností ako v prípade obalov prináša s účinnosťou od roku 2018 novela zákona o odpadoch aj pre malých výrobcov neobalových výrobkov. Za výrobcu neobalových výrobkov sa považuje každý podnikateľ, ktorý uvádza na trh neobalový výrobok. Neobalovým výrobkom je výrobok, ktorý nie je obalom, odpad z tohto výrobku bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu a zároveň patrí do špecifickej skupiny výrobkov (predovšetkým výrobok z plastu, skla, papiera alebo lepenky). V praxi je u bežného podnikateľa neobalovým výrobkom najčastejšie reklamný leták, firemný katalóg, vizitka, kalendár, brožúra a podobne. Výrobcom neobalového výrobku sa môžete stať nielen vtedy, keď ho skutočne vyrábate, ale aj keď si jeho výrobu objednáte u iného podnikateľa. Všetci títo podnikatelia majú ako výrobcovia neobalových výrobkov niekoľko povinností, o ktorých sa podrobne dočítate v článku Kedy je bežný podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov a aké má povinnosti.

Pri množstve do 100 kg neobalových výrobkov, nebudete musieť platiť odpadovej firme.

Novelou zákona o odpadoch dochádza s účinnosťou od roku 2018 pre najmenších podnikateľov považujúcich sa za výrobcov neobalových výrobkov k zrušeniu najnáročnejších povinností. Na výrobcu neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, sa od roku 2018 nebude vzťahovať povinnosť zabezpečovať zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Na splnenie tejto povinnosti, ktorá bude od roku 2018 zrušená, musia mať v súčasnosti títo podnikatelia uzatvorenú zmluvu s odpadovou spoločnosťou a platiť je za to, že za nich zbiera a spracováva odpad z neobalových výrobkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Administratívne povinnosti malým podnikateľom uvádzajúcim na trh neobalové výrobky zostávajú aj po roku 2018

Kým finančne najnáročnejšia povinnosť malým podnikateľom, ktorí uvádzajú do 100 kg neobalových výrobkov ročne, od roku 2018 zanikne, administratívne povinnosti sa nerušia. Naďalej totižto bude povinnosťou všetkých výrobcov neobalových výrobkov požiadať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov. Túto registračnú povinnosť si bude musieť podnikateľ splniť ešte pred tým, než uvedie na trh prvý neobalový výrobok.

Povinnosť registrovať sa na ministerstve a vedenie evidencie zostávajú aj v roku 2018.

Ďalej budú mať malí výrobcovia neobalových výrobkov po roku 2018 povinnosť viesť evidenciu o neobalových výrobkoch ohlasovať údaje z nej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o vedení tejto evidencie sú upravené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Evidencia sa vedie podľa jednotlivých materiálov neobalových výrobkov a uvádza sa tu aj ich hmotnosť.

 

Podnikateľ bude musieť odpadovej spoločnosti doručiť od roku 2018 výpoveď ešte skôr ako doteraz

Podľa súčasného znenia zákona o odpadoch môže výrobca obalov alebo výrobca neobalových výrobkov vypovedať povinne uzatvorenú zmluvu s odpadovou spoločnosťou len z dôvodu, že si táto firma porušila povinnosti (výpovedná doba je 30 kalendárnych dní). Bez udania dôvodu môže podnikateľ túto zmluvu vypovedať len k 31. decembru kalendárneho roka, pričom túto výpoveď musí odpadovej spoločnosti doručiť najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu (teda najneskôr na začiatku novembra). Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 tento problém dátumovej fixácie bezdôvodného ukončenia zmluvného vzťahu s odpadovou spoločnosťou nenapravuje, ale dokonca ho ešte mení v neprospech podnikateľov. Podľa novelizovaného zákona o odpadoch budú musieť podnikatelia bezdôvodnú výpoveď zmluvy s odpadovou spoločnosťou doručiť tejto firme najneskôr do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

Problém so zrušením zmluvy s odpadovou spoločnosťou pre malých podnikateľov

Zákonom o odpadoch fixovaný dátum bezdôvodného skončenia zmluvného vzťahu len k 31. decembru a neprimerane dlhá lehota na doručenie bezdôvodnej výpovede zmluvy s odpadovou spoločnosťou k tomuto dátumu s vysokou pravdepodobnosťou budú mať negatívne dôsledky pre malých podnikateľov už v blízkom období. Ako sme uviedli v tomto článku, od roku 2018 výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov, ktorí uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov alebo neobalových výrobkov, nebudú mať povinnosť prostredníctvom odpadovej spoločnosti zabezpečovať prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie a recykláciu týchto odpadov. Logickým krokom každého takéhoto podnikateľa preto bude vypovedanie zmluvy s odpadovou spoločnosťou k 31. decembru 2017.

Novela zákona o odpadoch bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená 18. októbra 2017. Malí podnikatelia, ktorí sa touto novelou zákona o odpadoch od roku 2018 mali zbaviť svojej najnáročnejšej povinnosti, to majú časovo náročné. Výpoveď zmluvy s odpadovou spoločnosťou jej totižto musí byť doručená najneskôr 1. novembra 2017 (60 dní pred 31. decembrom 2017). Ani prechodné ustanovenia zákona o odpadoch malým podnikateľom nedávajú inú možnosť. Ak sa teda malí podnikatelia neskoro oboznámia s novelou zákona o odpadoch a nestihnú odpadovej spoločnosti doručiť výpoveď do 1. novembra 2017, môžu ju vypovedať až k 31. decembru 2018, čo môže pre nich znamenať zbytočné platenie poplatkov. Pozitívny vplyv novely zákona o odpadoch tak môžu malí podnikatelia kvôli nevhodnej formulácii zákona pocítiť až o rok neskôr.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky