Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2016

Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na čo si majú podnikatelia dávať pozor, keď chcú platiť v hotovosti v roku 2016. Kedy je potrebné hotovosť evidovať v registračnej pokladnici a kedy (ne)treba vystaviť faktúru na účely DPH.

Platby v hotovosti sa často spájajú s daňovými podvodmi, či už na dani z príjmov alebo na dani z pridanej hodnoty. Najmä v prípadoch, ak sú v hotovosti platené neobvykle vysoké sumy. Zistenie, či platba skutočne prebehla alebo ide len o fiktívne vyrovnanie je značne náročné až nemožné.

Platby v hotovosti sú od roku 2013 v Slovenskej republike obmedzené zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len “zákon o obmedzení platieb v hotovosti”). Bez zmeny je tento zákon účinný aj v roku 2016.

Široký okruh podnikateľov musí prijatie hotovosti evidovať buď prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Nižšie v článku nájdete presné informácie, ktorí podnikatelia musia mať registračnú pokladnicu. Povinnosť evidencie tržieb registračnou pokladnicou ustanovuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o používaní ERP”).

Ak je podnikateľ aj platiteľom DPH, k platbám v hotovosti musí vystaviť faktúru. Len v niektorých prípadoch postačuje paragón alebo pokladničný doklad z registračnej pokladnice (RP).

Ako obmedzuje platby v hotovosti zákon o obmedzení platieb v hotovosti v roku 2016

V zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti možno platby v hotovosti rozdeliť na:

  • platby v hotovosti, ktoré nepodliehajú zákazu,
  • platby v hotovosti, ktoré podliehajú zákazu,
  • platby v hotovosti, ktoré podliehajú zákazu, ale zo zákona sa na ne zákaz nevzťahuje.

So zákazom platby v hotovosti sú spájané dve sumy, a to 15 000 eur a 5 000 eur. Vyššia z uvedených súm (15 000 eur) sa vzťahuje len na zákaz platby v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. Ak hodnota platby medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi presahuje 15 000 eur, možno ju vykonať len bezhotovostne.

Ostatné platby v hotovosti sú zakázané, ak ich hodnota presahuje 5 000 eur. Platbu, ktorá nie je uskutočnená medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, ak jej hodnota presahuje 5 000 eur, možno vykonať len bezhotovostne.

Platba v hotovosti a hodnota platby v hotovosti

Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Pri posúdení toho, či určitú platbu možno vykonať v hotovosti je potrebné vychádzať z hodnoty platby. Hodnotu platby definuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti a môže sa líšiť od výšky konkrétnej platby. Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti a kedy je potrebná eKasa, nájdete v článku Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Článok pokračuje pod reklamou

Platby nájomného a zákaz platieb v hotovosti v roku 2016

Vhodným príkladom toho, čo sa v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti rozumie hodnotou platby v hotovosti a právnym vzťahom je prenájom, napríklad prenájom nehnuteľnosti. V nájomnej zmluve uzavretej na jeden kalendárny rok si zmluvné strany dohodnú mesačné nájomné za prenájom kancelárskych priestorov 1 000 eur. Všetky platby mesačného nájomného vyplývajú zjedného právneho vzťahu - nájomnej zmluvy. Hodnota platby v hotovosti predstavuje súčet nájomného za všetkých 12 mesiacov, t. j. 12 000 eur. Ani jedna platba nemôže byť uskutočnená v hotovosti, i keď výška jednotlivých platieb nájomného nepresahuje 5 000 eur.

Podnikateľ musí sledovať hodnotu platby v hotovosti za každý právny vzťah, aby mal informácie o tom, ktoré platby môže a ktoré nesmie realizovať v hotovosti.

Úhrada faktúry alebo preddavku a zákaz platieb v hotovosti v roku 2016

Rovnako to platí aj v prípade úhrady faktúry. Ak je fakturovaná suma vyššia ako 5 000 eur, všetky platby musia byť uskutočnené bezhotovostne (prevodom z účtu v banke).

V podnikateľskej praxi je bežným javom poskytnutie preddavku pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby. Následne je odberateľovi doručená faktúra, na ktorej sa uvádza fakturovaná suma a suma, ktorú je potrebné ešte uhradiť. Aj v tomto prípade je potrebné zistiť hodnotu platby, t.j. spočítať výšku poskytnutého preddavku a sumy, ktorú je potrebné ešte uhradiť. Ak tento súčet presahuje 5 000 eur, nie je možné realizovať žiadnu platbu v hotovosti.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ potrebuje vedieť, minimálne odhadom, v akej výške bude vystavená faktúra. Ak sa odhadovaná fakturovaná suma pohybuje okolo 5 000 eur, preddavok je vhodné uhradiť bezhotovostne, inak sa podnikateľ vystavuje riziku. Ak by uhradil preddavok v hotovosti a konečná suma faktúry bude vyššia ako 5 000 eur, poruší zákaz platieb v hotovosti v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Vklad hotovosti na bankový účet a obmedzenie platieb v hotovosti v roku 2016

Vklad hotovosti na bankový účet je platba v hotovosti. Banka je príjemcom hotovosti a ten, kto uskutočňuje vklad, odovzdáva hotovosť. Tento prípad je jedným z tých, ktoré podliehajú zákazu, ale zo zákona sa na ne zákaz nevzťahuje.

Podnikateľ preto môže faktúru, ktorá je vystavená na sumu vyššiu ako 5 000 eur, napríklad 7 000 eur, uhradiť aj v hotovosti, ak úhradu vykoná vkladom hotovosti na účet svojho obchodného partnera na pobočke banky. V tomto prípade nedochádza k porušeniu zákazu platieb v hotovosti.

Výplata mzdy v hotovosti a obmedzenie platieb v hotovosti v roku 2016

Podobným príkladom je aj výplata mzdy v hotovosti. Mzdu vyplácajú zamestnávatelia tým zamestnancom, s ktorými majú uzavretú pracovnú zmluvu. Táto zmluva je jeden právny vzťah. Jednotlivé výplaty mzdy sú platby a ich súčet je hodnota platby v hotovosti.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom vyplatiť mzdu aj v hotovosti, napríklad vtedy, ak zamestnanec nemá účet v banke. Podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa zákaz platieb v hotovosti nevzťahuje na výplatu mzdy. Podnikatelia môžu aj v roku 2016 vyplatiť mzdu v hotovosti, i keď je vyššia ako 5 000 eur.

Kedy musí mať podnikateľ elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu v roku 2016

Tržby z predaja akéhokoľvek tovaru a za poskytnutie služieb (vymedzených zákonom o používaní ERP) musia byť evidované v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP).

Evidované musia byť všetky tržby prijaté v hotovosti, t. j. neexistuje dolný limit. Horný limit je stanovený zákonom o obmedzení platieb v hotovosti sumou 5 000 eur. Evidencia tržieb registračnou pokladnicou sa nevzťahuje len na platbu hotovosťou (bankovkami a mincami) ale aj na prípady, keď sa platba vykonáva platobnou kartou alebo platobnými poukážkami.

Virtuálnu registračnú pokladnicu môže používať každý podnikateľ. Do 30. 6. 2016 je počet dokladov vyhotovených virtuálnou registračnou pokladnicou obmedzený zákonom o používaní ERP na 1 000 dokladov mesačne. Od 1. 7. 2016 bude počet dokladov vyhotovených virtuálnou registračnou pokladnicou limitovať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií SR.

Zoznam služieb, pri ktorých úhrady v hotovosti musia podnikatelia evidovať elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou (PDF).

Platby v hotovosti a daň z pridanej hodnoty (DPH) v roku 2016

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) ustanovuje povinnosť konkrétnym osobám vystaviť faktúru. Súčasne tento zákon vymedzuje výnimky (z praktických dôvodov), kedy podnikateľ nemusí vystaviť faktúru, ale vystaví zjednodušenú faktúru. Zjednodušená faktúra nemusí obsahovať všetky náležitosti faktúry.

Pri príjme v hotovosti za predaj tovaru alebo služby môže platiteľ DPH vyhotoviť zjednodušenú faktúru:

  • ak cena vrátane DPH nie je viac ako 100 eur, pričom príjem hotovosti nemusí byť zaevidovaný prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice,
  • ak cena vrátane DPH nie je viac ako 1 000 eur, pričom príjem hotovosti musí byť zaevidovaný prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

V ostatných prípadoch, t. j. ak je cena vrátane DPH viac ako 1 000 eur, je potrebné vystaviť k príjmu v hotovosti faktúru. Zároveň je nevyhnutné dodržať maximálny limit platby v hotovosti 5 000 eur. Platbu v hotovosti v sume vyššej ako 5 000 eur nie je možné prijať (ani odovzdať), aj keby k nej bola vystavená faktúra.

Je dôležité zdôrazniť, že zákon o DPH nezakazuje vystaviť doklad o príjme hotovosti prostredníctvom ERP alebo VRP, príjmový pokladničný doklad alebo iné potvrdenie o prevzatí hotovosti. Vystavenie príslušného dokladu je správny postup, nakoľko to môže požadovať iný právny predpis (napr. zákon o používaní ERP). Ale na účely DPH je potrebné vystaviť aj “štandardnú” faktúru.

V jednoduchosti povedané, ak sú splnené vyššie uvedené limity (príjem v hotovosti do 100 eur alebo do 1 000 eur), zjednodušená faktúra je plnohodnotný “daňový doklad” na účely DPH.

Na záver pripájame tabuľku, ktorá vám napovie, ktoré povinnosti si musíte splniť, ak budete v roku 2016 prijímať hotovosť.

 

  Podnikateľ
Má povinnosť evidencie tržieb v hotovosti v registračnej pokladnici Pri prijatí hotovosti* za tovar alebo službu vystavuje vždy doklad z registračnej pokladnice. Na účely zákona o DPH sa doklad vyhotovený registračnou pokladnicou považuje za (zjednodušenú) faktúru, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur. Na účely zákona o DPH sa doklad vyhotovený registračnou pokladnicou považuje za (zjednodušenú) faktúru, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur. Maximálna možná platba v hotovosti** je 5000 eur. Ak ide o úhradu (riadnej) faktúry v hotovosti, je možné v pokladnici zaevidovať takúto úhradu do výšky 5000 eur.
Nemá povinnosť evidencie tržieb v hotovosti v registračnej pokladnici Na účely zákona o DPH sa doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur považuje za (zjednodušenú) faktúru – nie je predpísaný formát tohto dokladu, môže to byť napríklad príjmový pokladničný doklad. Maximálna možná platba v hotovosti** je 5000 eur.

* hotovosť – aj prostriedky nahrádzajúce hotovosť, napr. platobná karta, stravovacie poukážky a pod.

** hotovosť – odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti (teda nie platobnou kartou)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Niektoré platby nesmú podnikatelia a nepodnikatelia realizovať v hotovosti. Aký je limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023 a na čo sa vzťahujú výnimky, sa dočítate v článku.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti (návrh)

V parlamente bola v prvom čítaní schválená novela zákona, ktorá má zvýšiť limit pre platby v hotovosti. Účinnosť sa navrhuje na 1. júl 2023. Ako sa má zmeniť?

Koniec neobmedzených platieb v čase mimoriadnej situácie?

Do parlamentu bola doručená novela zákona, ktorá plánuje urýchlene vypustiť výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, a to o platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky