Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Šablóny (vzory) nájomných zmlúv na prenájom bytu, nebytových priestorov na podnikanie, či hnuteľných vecí do firmy.

 

Nájomná zmluva – nebytový priestor 23.10.2018
Nájomná zmluva na nebytový priestor napr. prevádzkareň. Zmluva musí obsahovať označenie predmetu nájmu, účelu nájmu a nájomné. Pôjde najmä o podnikateľov, ktorý si na základe takejto zmluvy zabezpečujú prevádzkarne, kancelárske priestory, skladové priestory a podobne. Nájomná zmluva na nebytový priestor na stiahnutie
Nájomná zmluva – byt 23.10.2018
Túto zmluvu možno použiť pri prenajímaní bytu. Nájom bytu je prísne regulovaný Občianskym zákonníkom, je chránený, bohužiaľ niekedy až nadmieru chráni Nájomcu. Pri dohadovaní sankcií, prípadne výpovedných dôvodov, je preto mať na pamäti, že výpovedné lehoty stanovené v Občianskom zákonníku nemožno skrátiť, len predĺžiť. Preto je najlepšie uzatvárať nájomnú zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu na dobu určitú a pri osvedčení serióznosti nájomcu zmluvu prípadne predlžovať. Nájomná zmluva  na byt na stiahnutie
Nájomná zmluva – hnuteľná vec 23.10.2018
Túto zmluvu je možné použiť pri prenájme akejkoľvek hnuteľnej veci. Táto typová zmluva je upravená na neurčité trvanie nájmu s možnosťou skončenia nájmu výpoveďou. Zmluvu je možné modifikovať aj tak, že sa uzatvorí na dobu určitú. V tom prípade sa však ustanovenia o výpovedi nemôžu použiť. Nájomná zmluva nie je upravená v Obchodnom zákonníku, preto sa rovnako na podnikateľov ako aj nepodnikateľov vzťahuje Občiansky zákonník. Nájomná zmluva na hnuteľnú vec na stiahnutie
Nájomná zmluva – dopravný prostriedok 23.10.2018
Túto zmluvu je možné použiť pri nájme dopravného prostriedku. Ide o špecifický typ obchodnej zmluvy, ktorú upravuje Obchodný zákonník. Podnikateľský vzťah pri nájme dopravných prostriedkov nevzniká samotnou dohodou ako je tomu pri iných hnuteľných veciach. Bez písomnej nájomnej zmluvy totiž nedochádza k platnému nájmu dopravného prostriedku. Nájomná zmluva na dopravný prostriedok na stiahnutie

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Tomáš Bartko

Absolvent odboru právo na Univerzite Komenského v Bratislave. V minulosti pôsobil v advokátskej kancelárii, v súčasnosti pôsobí ako vyšší súdny úradník na krajskom súde


Zmluva o zriadení záložného práva - hnuteľná vec a jej vzor

Na čo slúži zmluva o zriadení záložného práva a čo je obsahom takejto zmluvy? Ako postupovať pri jej uzatvorení?

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť - vzor

Aký je zmysel zmluvy o zriadení záložného práva? Čo by mala táto zmluva obsahovať? Ako postupovať, ak vás čaká uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva.

Zmluva o skladovaní

Čo je podstatou zmluvy o skladovaní? Aké náležitosti musí táto zmluva obsahovať, aby bola platná? V akých situáciách sa používa?

Kúpna zmluva medzi podnikateľmi

Čo musí obsahovať kúpna zmluva na kúpu tovaru medzi podnikateľmi, aby bola platná? Musí byť táto zmluva písomná alebo stačí na jej uzavretie ústna dohoda?