Výpočet čistej mzdy v roku 2016

Výpočet čistej mzdy v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vypočítať čistú mzdu zamestnanca v roku 2016? Postup z hľadiska dane z príjmov a odvodov, vrátane príkladu.

Zo mzdy zamestnanca v pracovnom pomere (ďalej len “zamestnanec”) zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy. K týmto zrážkam patria aj zrážky vyplývajúce zamestnancovi zo:

  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”),
  • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o sociálnom poistení”) a
  • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o zdravotnom poistení”).

V tomto článku budeme čistú mzdu (mzdu, ktorú dostane zamestnanec k výplate) zamestnanca považovať za mzdu po vykonaní zrážok podľa právnych predpisov uvedených vyššie.

Výpočet čistej mzdy v roku 2016 a poistné na sociálne poistenie

Prvou zrážkou, ktorú musí zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zo mzdy je poistné na sociálne poistenie. V zmysle zákona o sociálnom poistení sa na zamestnanca vzťahujú tieto druhy poistenia:

  • nemocenské poistenie (sadzba 1,4 %),
  • dôchodkové poistenie - starobné poistenie (sadzba 4 %)
  • dôchodkové poistenie - invalidné poistenie (sadzba 3 %) a
  • poistenie v nezamestnanosti (sadzba 1 %).

Poistné sa počíta samostatne pre každý druh poistenia z vymeriavacieho základu, ktorým je príjem (mzda) zamestnanca. Zamestnanci majú limitovanú len hornú hranicu vymeriavacieho základu, ktorá je pre rok 2016 vo výške 4 290 eur. Dolná hranica vymeriavacieho základu u zamestnanca stanovená nie je, ale je nepriamo limitovaná sumou minimálnej mzdy. Bližšie informácie o výške minimálnej mzdy pre rok 2020 prinášame v článku Minimálna mzda od 1.1.2020 alebo Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

Výpočet čistej mzdy v roku 2016 a preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie

Druhou zrážkou, ktorú musí zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zo mzdy je preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie (sadzba je 4 % a ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, sadzba je v polovičnej výške). Preddavok na poistné sa počíta z vymeriavacieho základu, ktorým je príjem zamestnanca (jeho mzda). Aj v tomto prípade je stanový len maximálny vymeriavací základ, ktorý je vo výške 4 290 eur (t. j. rovnakej výške ako pri výpočte poistného pre účely sociálneho postenia). Konečnú výšku poistného na povinné verejné zdravotné poistenie sa zamestnanec dozvie až v ročnom zúčtovaní poistného.

Tým, že suma odpočítateľnej položky pre rok 2016 zostala vo výške 380 eur (mesačne) a minimálna mzda vzrástla na 405 eur (najviac na 810 eur), povinnosť zrážať preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie vznikne zo sumy 75 eur.

Výpočet čistej mzdy v roku 2016 a daň z príjmov

Treťou (a pre účely tohto článku poslednou) zrážkou, ktorú musí zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zo mzdy je preddavok na daň z príjmov. Preddavok na daň z príjmov sa počíta zo zdaniteľnej mzdy, ktorá predstavuje úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca (jeho mzdu) znížený o:

Suma po znížení o uvedené položky sa ozančuje ako zdaniteľná mzda.

Prečítajte si tiež

Pre celý kalendárny rok 2016 je suma nezdaniteľnej časti základ udane na daňovníka, ktorá pripadá na jeden kalendárny mesiac vo výške 316,94 eur a suma daňového bonusu (mesačne) je vo výške 21,41 eur.

Preddavok na daň z príjmov je vo výške:

  • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane (2 918,53 eur) a
  • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima.

Preddavok na daň z príjmov sa zníži o sumu daňového bonusu (mesačného), ak úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca (jeho mzda), je vo aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. K uplatneniu daňového bonusu musí mať u zamestnávateľa (len u jedného) podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a musí nárok preukázať (napr. potvrdením školy, ktorú dieťa navštevuje). Životné minimum v roku 2015 a 2016.

Článok pokračuje pod reklamou
Riadok Položka Rok 2015 aj 2016 (sumy v €)
A Hrubá mzda zamestnanca 900,00
B Poistné platené zamestnancom (A x 13,4 %)* 120,60
C Čiastkový základ dane (A - B) 779,40
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačná) 316,94
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C - D) 462,46
F Preddavok na daň z príjmov (19 % x E) 87,86
G Čistá mzda zamestnanca (A - B - F) 691,54

Príklad: Zamestnanec má priznanú mesačnú (hrubú) mzdu vo výške 900 eur. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka (má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu). Zmení sa jeho čistá mzda v roku 2016 oproti roku 2015?

* Informatívne. Jednotlivé druhy poistného sa počítajú samostatne.

Keďže od roku 2016 nedochádza k takým zmenám, ktoré by ovplyvnili sumu čistej mzdy (ak je hrubá mzda 900 eur), táto sa v porovnaní s rokom 2015 nezmení.

Čistá mzda sa zmení zamestnancom, ktorí sú odmeňovaní vysokou mzdou, nakoľko sa zmenila (zvýšila) horná hranica vymeriavacieho základu pre poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Môžete si to všimnúť aj v tabuľke, ktorú pripájame na záver.

  2015 2016
Hrubá mzda v € Odvody zam. v € Preddavok na daň z príjmov v € Čistá mzda v € Odvody zam. v € Preddavok na daň z príjmov v € Čistá mzda v €
405,00 54,27 6,42 344,31 54,27 6,42 344,31
810,00 108,54 73,05 628,41 108,54 73,05 628,41
1620,00 217,08 206,33 1196,59 217,08 206,33 1196,59
2430,00 325,62 339,61 1764,77 325,62 339,61 1764,77
3240,00 434,16 472,89 2332,95 434,16 472,89 2332,95
4200,00 552,08 657,63 2990,29 562,80 654,95 2982,25
5000,00 552,08 857,63 3590,29 574,86 851,93 3573,21

Rozdiel v čistej mzde sa prejavil pri hrubej mzde 4 200 eur a 5 000 eur. Dôvodom je už spomínaná zmena maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov, a to zo 4 120 eur v roku 2015 na 4 290 eur pre rok 2016.

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky