Výpočet čistej mzdy v roku 2016

Výpočet čistej mzdy v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vypočítať čistú mzdu zamestnanca v roku 2016? Postup z hľadiska dane z príjmov a odvodov, vrátane príkladu.

Zo mzdy zamestnanca v pracovnom pomere (ďalej len “zamestnanec”) zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy. K týmto zrážkam patria aj zrážky vyplývajúce zamestnancovi zo:

  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”),
  • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o sociálnom poistení”) a
  • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o zdravotnom poistení”).

V tomto článku budeme čistú mzdu (mzdu, ktorú dostane zamestnanec k výplate) zamestnanca považovať za mzdu po vykonaní zrážok podľa právnych predpisov uvedených vyššie.

Výpočet čistej mzdy v roku 2016 a poistné na sociálne poistenie

Prvou zrážkou, ktorú musí zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zo mzdy je poistné na sociálne poistenie. V zmysle zákona o sociálnom poistení sa na zamestnanca vzťahujú tieto druhy poistenia:

  • nemocenské poistenie (sadzba 1,4 %),
  • dôchodkové poistenie - starobné poistenie (sadzba 4 %)
  • dôchodkové poistenie - invalidné poistenie (sadzba 3 %) a
  • poistenie v nezamestnanosti (sadzba 1 %).

Poistné sa počíta samostatne pre každý druh poistenia z vymeriavacieho základu, ktorým je príjem (mzda) zamestnanca. Zamestnanci majú limitovanú len hornú hranicu vymeriavacieho základu, ktorá je pre rok 2016 vo výške 4 290 eur. Dolná hranica vymeriavacieho základu u zamestnanca stanovená nie je, ale je nepriamo limitovaná sumou minimálnej mzdy. Minimálna mzda od 1.1.2016 sa zvýšila na 405 eur.

Výpočet čistej mzdy v roku 2016 a preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie

Druhou zrážkou, ktorú musí zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zo mzdy je preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie (sadzba je 4 % a ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, sadzba je v polovičnej výške). Preddavok na poistné sa počíta z vymeriavacieho základu, ktorým je príjem zamestnanca (jeho mzda). Aj v tomto prípade je stanový len maximálny vymeriavací základ, ktorý je vo výške 4 290 eur (t. j. rovnakej výške ako pri výpočte poistného pre účely sociálneho postenia). Konečnú výšku poistného na povinné verejné zdravotné poistenie sa zamestnanec dozvie až v ročnom zúčtovaní poistného.

Tým, že suma odpočítateľnej položky pre rok 2016 zostala vo výške 380 eur (mesačne) a minimálna mzda vzrástla na 405 eur (najviac na 810 eur), povinnosť zrážať preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie vznikne zo sumy 75 eur.

Výpočet čistej mzdy v roku 2016 a daň z príjmov

Treťou (a pre účely tohto článku poslednou) zrážkou, ktorú musí zamestnávateľ zraziť zamestnancovi zo mzdy je preddavok na daň z príjmov. Preddavok na daň z príjmov sa počíta zo zdaniteľnej mzdy, ktorá predstavuje úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca (jeho mzdu) znížený o:

Suma po znížení o uvedené položky sa ozančuje ako zdaniteľná mzda.

Pre celý kalendárny rok 2016 je suma nezdaniteľnej časti základ udane na daňovníka, ktorá pripadá na jeden kalendárny mesiac vo výške 316,94 eur a suma daňového bonusu (mesačne) je vo výške 21,41 eur.

Preddavok na daň z príjmov je vo výške:

  • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane (2 918,53 eur) a
  • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima.

Preddavok na daň z príjmov sa zníži o sumu daňového bonusu (mesačného), ak úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca (jeho mzda), je vo aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. K uplatneniu daňového bonusu musí mať u zamestnávateľa (len u jedného) podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a musí nárok preukázať (napr. potvrdením školy, ktorú dieťa navštevuje). Životné minimum v roku 2015 a 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

Riadok Položka Rok 2015 aj 2016 (sumy v €)
A Hrubá mzda zamestnanca 900,00
B Poistné platené zamestnancom (A x 13,4 %)* 120,60
C Čiastkový základ dane (A - B) 779,40
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačná) 316,94
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C - D) 462,46
F Preddavok na daň z príjmov (19 % x E) 87,86
G Čistá mzda zamestnanca (A - B - F) 691,54

Príklad: Zamestnanec má priznanú mesačnú (hrubú) mzdu vo výške 900 eur. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka (má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu). Zmení sa jeho čistá mzda v roku 2016 oproti roku 2015?

* Informatívne. Jednotlivé druhy poistného sa počítajú samostatne.

Keďže od roku 2016 nedochádza k takým zmenám, ktoré by ovplyvnili sumu čistej mzdy (ak je hrubá mzda 900 eur), táto sa v porovnaní s rokom 2015 nezmení.

Čistá mzda sa zmení zamestnancom, ktorí sú odmeňovaní vysokou mzdou, nakoľko sa zmenila (zvýšila) horná hranica vymeriavacieho základu pre poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Môžete si to všimnúť aj v tabuľke, ktorú pripájame na záver.

  2015 2016
Hrubá mzda v € Odvody zam. v € Preddavok na daň z príjmov v € Čistá mzda v € Odvody zam. v € Preddavok na daň z príjmov v € Čistá mzda v €
405,00 54,27 6,42 344,31 54,27 6,42 344,31
810,00 108,54 73,05 628,41 108,54 73,05 628,41
1620,00 217,08 206,33 1196,59 217,08 206,33 1196,59
2430,00 325,62 339,61 1764,77 325,62 339,61 1764,77
3240,00 434,16 472,89 2332,95 434,16 472,89 2332,95
4200,00 552,08 657,63 2990,29 562,80 654,95 2982,25
5000,00 552,08 857,63 3590,29 574,86 851,93 3573,21

Rozdiel v čistej mzde sa prejavil pri hrubej mzde 4 200 eur a 5 000 eur. Dôvodom je už spomínaná zmena maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov, a to zo 4 120 eur v roku 2015 na 4 290 eur pre rok 2016.

Od roku 2017 nastali významné zmeny v systéme odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Informácie aktuálne pre rok 2017 nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


GDPR a mzda zamestnanca

Aké osobné údaje spracúva zamestnávateľ v súvislosti so mzdou zamestnanca? Je na takéto spracúvanie potrebný súhlas? Môže zamestnávateľ mzdu zamestnanca zverejniť?

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 – príklady

Nové príplatky za prácu spôsobujú zamestnávateľom vo vybraných dňoch enormný nárast miezd aj nákladov na prácu. Pozrite si praktické príklady ich výpočtu v roku 2019.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2019

Aká je stanovená výška odvodov (poistného) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019?

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019? Aké veličiny ju ovplyvňujú a ako sa zmenili oproti predchádzajúcemu roku?