Podnikatelia musia mesačne zasielať ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov

Máte obchod, vediete účtovníctvo, prevádzkujete reštauráciu alebo ste murárom? Patríte medzi zlomok bežných podnikateľov, ktorí pravdepodobne musia každý mesiac podávať ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov.

O povinnostiach podnikateľov, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sme už napísali niekoľko článkov. Ak sa náhodou vášho podnikania ani jedna z nich netýkala, pravdepodobne sa vás budú týkať povinnosti uvedené v § 58 zákona o odpadoch. Tie sa od roku 2016 vzťahujú na mnohých bežných podnikateľov. Jednou z nich je povinnosť podnikateľa každý mesiac posielať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky hlásenie o množstve odpadov z obalov. Povinnosti sa vzťahujú aj na podnikateľov – fyzické osoby (napríklad živnostníkov) aj na právnické osoby (napríklad s.r.o.). V nasledujúcich piatich bodoch vám o týchto povinnostiach povieme niečo viac.

1. Ktorí bežní podnikatelia musia ministerstvu mesačne posielať hlásenie o odpade z obalov

Povinnosť každý mesiac podávať hlásenie o odpade z obalov má podľa zákona o odpadoch podnikateľ súčasne spĺňajúci tri podmienky: 1. podnikateľ je pôvodcom odpadu z obalov, 2. pre tento odpad z obalov podnikateľ nie je výrobcom obalov a 3. tento odpad z obalov nie je súčasťou komunálneho odpadu (podľa zákona o odpadoch komunálnym odpadom nie je ten odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania).

Väčšina podnikateľov musí zasielať mesačné hlásenia o odpadoch.

Splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok je v bežnej podnikateľskej praxi veľmi jednoduché. Ak si napríklad účtovnícka firma kúpi kancelársky papier zabalený v plastovom obale, je práve ona pôvodcom odpadu z tohto obalu, pretože ona sa ho chce zbaviť. Pôvodcom odpadu z obalu na kancelársky papier preto nebude papiereň, ktorá ho vyrobila za účelom zabalenia svojho výrobku, jeho ochranu a lepšiu manipuláciu s ním (pre papiereň je plastový obal obalom a nie odpadom z obalu). Účtovnícka firma tento papier a plastový obal naň nevyrobila, takže pre odpad z plastového obalu na kancelársky papier nebude výrobcom tohto obalu (výrobcom tohto obalu bude papiereň). A keďže odpad v podobe obalu z kancelárskeho papiera vznikne bezprostredne pri vedení účtovníctva klientom účtovníckej firmy, nebude súčasťou komunálneho odpadu. Účtovnícka firma splnila všetky podmienky na to, aby musela každý mesiac posielať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky hlásenie o množstve odpadov z obalov.

Podávať každý mesiac hlásenie o odpade z obalov musí aj mnoho iných podnikateľov. Napríklad všetky reštaurácie, či stánky rýchleho občerstvenia, pretože nakupujú suroviny na výrobu jedál v obaloch. Ďalej to môže byť aj murár používajúci cement zabalený v papierovom vrecku , maliar používajúci farbu naplnenú v plastovom vedierku, zvárač používajúci elektródy zabalené v papierovej škatuli. Hlásenie bude musieť podávať aj projektantská spoločnosť, ktorá pre svojich klientov navrhuje rodinné domy a projekty im dáva na papieri. A veľkou skupinou podnikateľov, ktorí budú povinní mesačne podávať hlásenie o odpadoch z obalov, budú aj podnikatelia prevádzkujúci obchody, ktorí škatule alebo iné obaly s tovarom najskôr rozbalia, aby tento tovar mohli vyložiť do regálov v obchode .

2. Vyplňovanie mesačného hlásenia o odpade z obalov je veľmi komplikované

Mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, sú podnikatelia povinní ohlasovať údaje o materiálovom toku odovzdaného odpadu z obalov koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Toto koordinačné centrum zatiaľ neexistuje, preto je potrebné do jeho zriadenia toto hlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov podávať priamo samotnému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Vzor ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov má síce len jednu stranu a na prvý pohľad vyzerá tiež veľmi jednoducho, avšak v praxi je jeho vyplňovanie veľmi náročné.

Podnikatelia musia váhou zisťovať hmotnosť odpadu z obalov.

Podnikateľ musí v hlásení uviesť názov odpadu, kód odpadu, kategóriu odpadu, hmotnosť odpadu v tonách a kód nakladania s odpadom. Aby podnikateľ vedel správne vyplniť toto hlásenie, okrem používania katalógu odpadov s príslušnými kódmi a názvami bude musieť odpady z obalov ešte priebežne triediť podľa materiálov, z ktorých sú vyrobené. Dôvodom je, že pre každý materiál použitý na výrobu obalu musí podnikateľ vyplniť osobitný riadok. Iný kód sa totižto používa pre obaly z papiera, iný pre obaly z plastu, iný pre zmiešané obaly a podobne. Nemenej dôležité bude zisťovanie hmotnosť odpadov z obalov ich vážením osobitne pre každý druh obalu a zapísanie tejto hmotnosti do hlásenia v tonách, čiže u bežného podnikateľa v desatinných číslach.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Ministerstvo chce od podnikateľa v hlásení vedieť aj to, čo s odpadom z jeho obalov spraví odpadová spoločnosť

Podnikateľ musí vopred vedieť, čo s odpadom spraví iná firma.

Ešte náročnejšie bude v hlásení uviesť firmu, ktorá bude odpad z obalov podnikateľa zhodnocovať, teda napríklad recyklovať alebo spaľovať na vykurovanie alebo získavať z neho inú formu energie. Firma, ktorá od podnikateľa odpad prevezme, ho môže odovzdať ďalšej firme, ktorá ho bude napríklad recyklovať. Firmu, ktorá od podnikateľ odpad prevezme, bude jednoduché v hlásení identifikovať. Ale po firme, ktorá bude odpad z obalov zhodnocovať, musí podnikateľ takpovediac pátrať. V hlásení musí podnikateľ uviesť aj kód nakladania s odpadom z obalov, čo znamená, že musí vedieť, akým spôsobom bude tento odpad zhodnotený (či recykláciou, spaľovaním na získanie energie alebo inými spôsobmi). Ak podnikateľ tieto informácie nezíska včas, bude musieť po ich zistení podať doplňujúce hlásenie o odpadoch z obalov.

4. Ak obaly vyhodíte do kontajnera na komunálny odpad, porušíte zákon o odpadoch – musíte ich odovzdávať a platiť za to

Podnikateľ nesmie odpad z obalov vyhodiť do komunálneho odpadu.

Povinnosť podávať hlásenie o odpadoch z odpadov nie je zďaleka jedinou povinnosťou, ktorú si budú musieť dotknutí podnikatelia splniť. Zákon o odpadoch podnikateľom zakazuje vyhadzovať odpady z obalov do obcou určených zberných nádob na komunálny odpad. Teda napríklad plastový obal nie je možné vyhodiť do kontajnera na plasty a kartónovú škatuľu nie je možné vyhodiť do kontajnera na papier. Podnikateľ môže odpad z obalov odovzdať jedine firme oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do firmy zaoberajúcej sa zhodnocovaním odpadov z obalov (napríklad recyklačnej firme). Splnenie tejto povinnosti sa pravdepodobne nezaobíde bez toho, aby to podnikateľa stálo peniaze. Odpadová spoločnosť zaoberajúca sa zberom odpadu z obalov si odpad z obalov od podnikateľa nepríde prevziať zadarmo. Rovnako to platí aj v prípade alternatívy, teda pri odovzdaní odpadu priamo firme zaoberajúcej sa jeho zhodnotením. Napríklad s recyklačnou spoločnosťou bude podnikateľ pravdepodobne musieť tiež uzatvoriť zmluvu, nehovoriac o dopravných nákladoch na odovzdanie odpadu z obalov tejto firme.

5. Pokuty za nepodanie mesačného hlásenia sú vysoké, začínajú od výšky 2 000 eur

Za nepodanie hlásenia podnikateľ dostane pokutu najmenej 2 000 eur.

Podnikatelia sú povinní zbaviť sa odpadu z obalov jedine ich odovzdaním spoločnosti oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo spoločnosti, ktorá má zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov. Vyhodením odpadu z obalov napríklad do nádoby na zber komunálneho odpadu v obci podnikateľ riskuje pokutu vo výške od 1 200 eur do 120 000 eur. Za nepodanie hlásenia o odpade z obalov alebo jeho nepodanie včas, hrozí podnikateľovi pokuta vo výške od 2 000 eur do 250 000 eur. Čo je dôležité, zákon o odpadoch používa spojenie, že príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podnikateľovi pokutu „uloží“ a nie spojenie, že „môže uložiť“. Z toho vyplýva, že v prípade porušenia povinností pokuta podnikateľovi nemôže byť odpustená.

Ak chcete vedieť podrobné informácie o tom, kto presne je podľa zákona o odpadoch povinný mesačne Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podávať hlásenie o odpadoch z obalov a o tom, za akých podmienok môže podnikateľ tieto údaje namiesto ministerstvu ohlasovať inej firme, nájdete ich v článku Mesačné hlásenie o odpadoch z obalov – kto ho musí posielať.

Poznámka: Dňa 25. októbra 2016 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona o odpadoch, ktorou sa s účinnosťou od 1. januára 2017 vypúšťa celý § 58 zákona o odpadoch. Pre podnikateľov to znamená, že od roku 2017 už viac nebudú musieť každý mesiac vypĺňať a podávať koordinačnému centru, resp. Ministerstvu životného prostredia SR, administratívne náročné hlásenie o odpadoch z obalov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky