Výrobca obalov môže byť aj bežný podnikateľ – aké má povinnosti

Zákon o odpadoch ukladá aj bežným podnikateľom povinnosti, na ktorých plnenie budú musieť platiť poplatky, registrovať sa na ministerstve a mnoho ďalších na prvý pohľad nezmyselných povinností.

Novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 dochádza k zrušeniu niektorých povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov obalov. Viac si o týchto zmenách môžete prečítať v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

Podľa nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016, sa môže aj bežný podnikateľ ľahko stať tzv. „výrobcom obalov“ s mnohými povinnosťami, aj keď ich v skutočnosti nebude vyrábať. V praxi môže byť výrobcom obalov napríklad podnikateľ predávajúci textil, potraviny, stánky rýchleho občerstvenia (fast food), predajcovia na trhových miestach, ale aj e-shop a mnoho iných. V tomto článku sa dozviete, či ste aj Vy podľa zákona o odpadoch považovaný za výrobcu obalov a ak áno, aké máte s tým spojené povinnosti.

Kedy sa výrobok považuje za obal a aké musí spĺňať kritériá

Aby sa na podnikateľa vzťahovali povinnosti výrobcu obalov, je potrebné si najskôr vysvetliť definíciu toho, čo sa považuje za obal a kedy je potom podnikateľ výrobcom obalov. Definícia obalu je pomerne jednoznačne uvedená v § 52 ods. 3 zákona o odpadoch. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa a ktorý zároveň spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch.

V prílohe č. 7 zákona o odpadoch sú uvedené nasledujúce kritériá, z ktorých aspoň jedno musí výrobok spĺňať, aby bol považovaný za obal:

 • Kritérium: Výrobok sa považuje za obal, ak je oddeliteľnou súčasťou výrobku, nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie (napríklad škatuľa na pizzu, plastové obaly, v ktorých sú posielané firemné katalógy, papierový obal na bagetu z fast foodu).
 • Kritérium: Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu (napríklad sáčky na pečivo, sáčky na ovocie alebo zeleninu, plastové tašky na nákupy).
 • Kritérium: Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal, ak sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie (napríklad visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k textilu, plastové obaly na papier, nálepky na obale iného výrobku).

Kedy sa podnikateľ považuje za výrobcu obalov

Ak už teda poznáme definíciu obalu a vieme, čo môže byť obalom, je dôležité povedať, kedy sa podnikateľ považuje za výrobcu obalov a vznikajú mu s tým spojené povinnosti. Výrobca obalov je pomerne široko definovaný v § 52 ods. 11 zákona o odpadoch.

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ (napríklad živnostník) alebo právnická osoba (napríklad s.r.o.), ktorá:

 • používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou (napríklad mliekareň, ktorá vyrába jogurty a balí ich do téglikov pod svojím vlastným menom),
 • je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh (napríklad hypermarket, ktorý si dá vyrobiť jogurty v mliekarni, ktorá ich zabalí pod menom hypermarketu),
 • uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa bodu 1 a 2 (napríklad podnikateľ, ktorý dováža zabalený tovar zo zahraničia a predáva ho na Slovensku),
 • ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (napríklad podnikateľ, ktorý prevádzkuje potraviny, v ktorých ponúka zákazníkom sáčky na zabalenie pečiva, ovocia a zeleniny),
 • ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom (napríklad podnikateľ, ktorý balí zákazníkom lahôdkové výroby do téglikov), alebo
 • uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v bode 1, 2, 3, 4 alebo 5 alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa bodu 2 (tzn. že výrobcom obalov nie je ten, kto vyrobí sáčok, kelímok, škatuľu, igelitovú tašku, papierové vrecko a iné obaly a nepoužité ich predáva ďalej).

Ako je možné vidieť, v definícii výrobcu obalov sa viackrát spomínajú pojmy „uvedenie tovaru na trh“ a „distribútor“, ktoré sú pre naplnenie podmienky, aby sa podnikateľ stal výrobcom obalov, veľmi dôležité. Uvedením obalov na trh je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia. Distribútorom obalov je ten, kto uskutočňuje distribúciu obalov. Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Ktorí podnikatelia sa budú v praxi považovať za výrobcov obalov

Z vyššie uvedeného vymedzenia výrobcu obalov vyplýva, že za výrobcov obalov sa budú v podnikateľskej praxi najčastejšie považovať nasledujúce skupiny podnikateľov:

 • výrobcovia, ktorí svoje výrobky balia do obalov,
 • dovozcovia, ktorí dovážajú tovar zabalený v obaloch zo zahraničia a
 • obchodníci, ktorí konečným spotrebiteľom nakúpený tovar balia do obalov alebo konečným spotrebiteľom ponúkajú obaly, aby si ich sami zabalili do obalu.

Práve posledné dve skupiny podnikateľov sú veľmi rozšírené. Takýmto výrobcom obalov sú v praxi najčastejšie napríklad e-shop, ktorý pred tým, než zákazníkovi pošle tovar poštou alebo kuriérom, ho zabalí do škatule a/alebo igelitového vrecka; predajca, ktorý na trhu zabalí zákazníkovi ovocie a zeleninu do sáčku; potraviny, v ktorých si môžu zákazníci pečivo vložiť do sáčkov; bagetéria alebo iný fast food, ktorý zákazníkovi výrobok zabalí do papierového obalu; predajca textilu, ktorý zákazníkovi tovar pri kúpe vloží do sáčku; rozvoz pizze, ktorá sa dodáva v škatuli; podnikatelia, ktorí dovážajú akýkoľvek tovar v obale zo zahraničia.

Povinnosti podnikateľa, ktorý sa považuje za výrobcu obalov

Podnikateľovi, ktorý sa považuje za výrobcu obalov, zákon o odpadoch ukladá pomerne veľa náročných povinností. Výrobca obalov sa považuje za jedného z tzv. „výrobcov vyhradeného výrobku“ a ich spoločné povinnosti sú uvedené v § 24 ods. 4 zákona o odpadoch. Osobitné povinnosti výrobcu obalov sú tiež uvedené priamo v § 54 zákona o odpadoch, ktorý zaoberá výrobcami obalov.

Článok pokračuje pod reklamou

Medzi najdôležitejšie povinnosti podnikateľa – výrobcu obalov patrí napríklad:

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov obalov,
 • zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval,
 • informovať spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov,
 • viesť a uchovávať evidenciu o obaloch za účelom poskytovania týchto informácií spracovateľovi odpadu z obalov,
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s § 52 ods. 24 a 25 zákona o odpadoch na základe údajov, ktoré zverejní Ministerstvo životného prostredia SR na svojej internetovej stránke do 30. apríla,
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do odpadu z obalov z obce, v ktorej zodpovedá za odpad z obalov.

Okrem toho si musia podnikatelia dať pozor aj na to, aby sa nestali výrobcom obalov iba kvôli tomu, že si ich dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti. Podľa § 56 ods. 8 zákona o odpadoch na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov obalov, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov. Ak teda napríklad podnikateľ nakupuje tovar v obaloch (potraviny, elektronika, textil a podobne) od iného podnikateľa, predáva ich bežným občanom a sám pritom nie je výrobcom obalov, musí si v Registri výrobcov obalov overiť aj svojho dodávateľa. Ak v ňom tento dodávateľ zapísaný nie je, musí si podnikateľ za neho splniť všetky povinnosti výrobcu obalov.

Registrácia na ministerstve a uzatvorenie zmluvy so spracovateľom odpadov

Základnou povinnosťou podnikateľa, ktorý sa vzhľadom na svoju činnosť bude považovať za výrobcu obalov, je doručiť Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť o zápis do Registra výrobcov obalov. Ministerstvo životného prostredia SR podnikateľa zaregistruje do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Skôr, než bude podnikateľ zapísaný do Registra výrobcov obalov, nesmie uvádzať obaly na trh, tzn. napríklad výrobca vôbec nesmie predávať svoje výrobky v obaloch. K tomu, aby mohol byť podnikateľ vôbec zapísaný do Registra výrobcov obalov, musí preukázať, že je schopný si plniť povinnosti súvisiace so zberom, prepravou, zhodnocovaním a recykláciou odpadov z obalov. Podnikateľ si tieto povinnosti môže plniť individuálne (vlastnými prostriedkami) alebo kolektívne s ostatnými podnikateľmi prostredníctvom firmy, ktorá má oprávnenie na spracovanie odpadov z obalov (tzv. „organizácia zodpovednosti výrobcov“).

Podľa zákona o odpadoch si výrobca obalov môže plniť uvedené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu. Navyše, zákon o odpadoch vychádza z fikcie, že všetky obaly budú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, ak podnikateľ nepreukáže opak. Komunálne odpady sú definované v § 80 zákona o odpadoch ako odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Výklad pojmu komunálny odpad nie je jednoznačný. Róbert Bános z advokátskej kancelárie BÁNOS pre portál Podnikajte.sk uviedol, že „posúdenie čo je alebo nie je komunálnym odpadom bude záležať od konkrétneho predmetu činnosti konkrétnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a následnej aplikácie predmetného ustanovenia zákona o odpadoch na daný prípad“.

Ak by si teda podnikateľ chcel plniť svoje povinnosti súvisiace so zberom, prepravou, zhodnocovaním a recykláciou odpadov z obalov individuálne, musí najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov obalov získať na to autorizáciu od Ministerstva životného prostredia SR. Získanie tejto autorizácie predpokladá splnenie podmienok a povinností, ktoré pre malého podnikateľa nemusia byť z finančného a administratívneho hľadiska prijateľné. Preto bude musieť väčšina podnikateľov považovaných za výrobcov obalov uzatvoriť zmluvu o plnení vyhradených povinností v súvislosti s odpadmi z obalov s externou firmou (a platiť jej poplatky za tieto služby), ktorá majú na túto činnosť povolenie od Ministerstva životného prostredia SR a je zapísaná v registri týchto firiem.

Pokuty za neplnenie povinností výrobcu obalov môžu byť veľmi vysoké

Ak si podnikateľ ako výrobca obalov nesplní niektorú z povinností, bude mu za tento správny delikt v zmysle § 117 zákona o odpadoch uložená pokuta. Medzi najčastejšie pokuty, s ktorými sa bude možné stretnúť v praxi, môže patriť pokuta za to, že podnikateľ:

 • nezabezpečí zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov individuálne alebo zmluvne prostredníctvom firmy zaoberajúcej sa spracovaním odpadov z obalov (pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur),
 • nepožiada Ministerstvo životného prostredia SR o zápis do Registra výrobcov obalov a bude obaly uvádzať na trh (pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur),
 • nebude poskytovať verné a pravdivé informácie o množstve odpadov z obalov firme, ktorá mu zabezpečuje spracovanie odpadu z obalov (pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur).

Podobnej téme, avšak z pohľadu neobalových výrobkov, sme sa venovali v článku Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky