Každý podnikateľ musí viesť evidenciu o všetkých svojich odpadoch

Všetci podnikatelia pri svojej činnosti nejaký odpad vyprodukujú. Bez výnimky musia viesť veľmi detailnú a administratívne náročnú evidenciu o každom odpade. Väčšinou musia podávať aj hlásenia.

Všetci podnikatelia sú držiteľmi odpadu, preto im vznikajú povinnosti

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je odpadom hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Pôvodcom odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká. Ak si teda napríklad podnikateľ kúpi pero a po vypísaní ho zahodí, stal sa z tohto pera odpad. Pôvodcom odpadu v podobe tohto vyhodeného pera bude práve podnikateľ, ktorý sa ho zbavuje, a nie ten, ktorý pero vyrobil (z pera sa odpad stal až u podnikateľa, ktorý ho používal, u výrobcu pero ešte odpadom nebolo). A keďže tento podnikateľ je pôvodcom odpadu z pera, je podľa zákona o odpadoch aj držiteľom tohto odpadu.

Držiteľom odpadu je podnikateľ vtedy, ak niečo vyhodí do koša.

Ako je zrejmé z definície držiteľa odpadu, bude sa ním považovať úplne každý jeden podnikateľ. Činnosťou každého podnikateľa totižto vzniká nejaký odpad, ktorý má tento podnikateľ po istý čas v držbe a chce sa ho v konečnom dôsledku zbaviť. Držiteľmi odpadu sa stávajú všetci podnikatelia bez ohľadu na to, či sa zaoberajú výrobnou činnosťou, obchodnou činnosťou alebo poskytovaním služieb. Napríklad v prípade reštaurácie sú odpadom rôzne druhy surovín na výrobu jedál a obaly, v ktorých sa suroviny nakúpili. V prípade obchodu, ktorý iba nakupuje a predáva tovar, môžu byť odpadom rôzne škatule a obaly, v ktorých sa tovar nakúpil. V prípade účtovníckej firmy budú odpadom, okrem iných, aj rôzne kancelárske potreby. Definícia držiteľa odpadu je v prípade podnikateľov naplnená tým, že sú pôvodcami odpadu a aj tým, že majú odpad v držbe (odpad sa nachádza v ich smetných košoch).

Podnikatelia sú povinní viesť o svojich odpadoch podrobnú evidenciu

Jednou z povinností držiteľa odpadu je podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či sú fyzickými osobami (napríklad živnostníkmi) alebo právnickými osobami (napríklad s.r.o.). Podrobnosti o evidencii odpadov ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti“). Podľa tejto vyhlášky sú držitelia odpadov (teda aj podnikatelia) povinní viesť evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva.

Podnikatelia musia viesť evidenciu o každom grame akéhokoľvek odpadu.

Evidencia odpadov sa vedie samostatne za každú prevádzkareň podnikateľa na tzv. „Evidenčnom liste odpadu“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Toto tlačivo Evidenčného listu odpadu je však len vzorom a podnikateľ si ho môže prispôsobiť napríklad tak, že ho bude viesť aj v elektronickej podobe, najjednoduchšie pravdepodobne v Exceli. Podnikatelia Evidenčný list odpadu nemusia nikam posielať, ale sú povinní ho vypĺňať priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchovávať ho v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Na požiadanie je však podnikateľ povinný Evidenčný list odpadu poskytnúť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, napríklad Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Článok pokračuje pod reklamou

Vypĺňanie Evidenčného listu odpadu je administratívne veľmi náročné

Evidenciu odpadov je v praxi potrebné vyplňovať každý deň.

Podľa vzoru Evidenčného listu odpadu by mal podnikateľ viesť Evidenčný list odpadu osobitne pre každý jeden druh odpadu (napríklad osobitne pre papier, plastové obaly, žiarivky). Pre každý druh odpadu je potrebné uviesť kód odpadu, kategóriu odpadu a názov odpadu podľa katalógu odpadov. Katalóg odpadov je pritom viac ako štyridsaťstranový dokument obsahujúci zoznam všetkých druhov odpadov. Správne zatriedenie odpadu preto nemusí byť vždy jednoduché. Ďalšou komplikáciou je, že podnikatelia budú v praxi musieť každý jeden deň vyplňovať Evidenčný list odpadu, keďže evidencia sa vedie podľa dátumov vzniku odpadov a odpady u nich vznikajú na dennej báze.

Podnikatelia musia zisťovať hmotnosť odpadu vážením.

Pre každý jeden deň vzniku alebo nakladania s odpadom musí podnikateľ uviesť, v akej nádobe je odpad umiestnený, akú hmotnosť má tento odpad a príslušným číselným kódom uviesť, ako bude z týmto odpadom naložené , tzn. či bude recyklovaný, skládkovaný, spálený a podobne. Podnikateľ informáciu o tom, ako bude naložené s jeho odpadom, prirodzene nemusí vopred vedieť a bude ju musieť od odpadovej spoločnosti získavať dodatočne. Prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej odpadovej spoločnosti by mal podnikateľ podľa zákona o odpadoch túto informáciu dostať do 30 dní. Nasledujúceho držiteľa odpadu, teda odpadovú spoločnosť, ktorá odpad od podnikateľa prevezme, je v Evidenčnom liste odpadu potrebné tiež uviesť. Komplikovanosť vyplňovania Evidenčného listu odpadu dokazuje aj to, že samotné poučenie na spôsob vypĺňania tohto tlačiva má až šesť strán.

Podnikatelia budú musieť údaje z evidencie odpadov ohlasovať štátu, napríklad preto, že si vymenia úspornú žiarivku

Niektorých podnikateľov sa môže týkať aj povinnosť informácie o svojich odpadoch ohlasovať štátnym orgánom z oblasti odpadového hospodárstva. Podľa § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti je držiteľ odpadu (napríklad podnikateľ), ktorý nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, povinný podávať tzv. „ Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním “. Vzor tohto ohlásenia je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Povinnosť podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním z tohto dôvodu sa teda bude vzťahovať len na veľkých podnikateľov zaoberajúcich sa prevažne výrobnou činnosťou. Bežný podnikateľ totižto nebezpečné odpady neprodukuje a takisto ročne nevyprodukuje viac ako jednu tonu iných odpadov.

Ak podnikateľ vymení úspornú žiarovku, musí o tom zasielať hlásenie.

Avšak bez ohľadu na množstvo odpadu je podnikateľ povinný podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním vtedy, ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (tzn. všetky reštaurácie a stánky rýchleho občerstvenia) a odpadov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Táto príloha obsahuje zoznam odpadov, pri ktorých sa Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva bez ohľadu na ich množstvo, teda aj pri grame alebo kuse odpadu . V tejto prílohe sa napríklad na jej konci nachádzajú ako osobitná položka aj „žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť“. Takouto žiarivkou je aj štandardná úsporná žiarivka, ktorú každý z nás veľmi dobre pozná a používa. Ak teda podnikateľ po konci životnosti vymení úspornú žiarivku, je povinný z tohto dôvodu podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podnikateľ odosiela raz za rok odboru starostlivosti o životné prostredie

Ohlásenie sa podáva raz ročne, do 28. februára.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je podnikateľ povinný podať za obdobie celého kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka odboru starostlivosti o životné prostredie miestne príslušného okresného úradu. Vypĺňanie tohto tlačiva je akousi sumarizáciou a zhrnutím údajov z Evidenčného listu odpadu, no napriek tomu si vyžaduje istú pozornosť podnikateľa. Pre správne vyplnenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním je preto veľmi dôležité dôsledné vedenie Evidenčných listov odpadov počas roka. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je podnikateľ povinný uchovávať v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

Ak podnikateľ nebude viesť o svojich odpadoch evidenciu alebo nepodá o nich ohlásenie, dostane pokutu najmenej vo výške 500 eur

Pokuty za porušenie povinností môžu dosiahnuť až 50 000 eur.

Podľa § 117 ods. 1 zákona o odpadoch sa porušenie povinnosti podnikateľa viesť evidenciu o odpadoch a nakladaní s nimi (vedenie Evidenčných listov odpadov) a porušenie povinnosti ohlasovať údaje z tejto evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (zasielanie Ohlásenia o vzniku odpadu) považuje za správny delikt. Za porušenie každej jednej z týchto povinností bude podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 500 eur do 50 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky