BOZP - povinnosti zamestnancov

BOZP neprináša povinnosti len pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov. V tomto článku sa zameriame na práva a povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP.

Život a zdravie je to najcennejšie, čo máme, preto si ich treba chrániť. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov na ochranu života a zdravia slúžia pravidlá tzv. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré mnohí poznajú pod skratkou BOZP. BOZP prináša množstvo povinností s cieľom chrániť život a zdravie zamestnancov. V článku BOZP - povinností zamestnávateľa sme sa zamerali na povinnosti na strane zamestnávateľov. V tomto článku sa pre zmenu zameriame na práva a povinnosti zamestnanca.

Práva zamestnancov v oblasti BOZP

Naproti zamestnávateľovi, ktorý má v oblasti BOZP skoro samé povinnosti, má zamestnanec nielen povinnosti, ale aj práva.

Pokiaľ ide o práva zamestnancov v oblasti BOZP, zákon č. 124/2006, upravujúci problematiku BOZP, výslovne pozná len dve. Prvým je právo prerokovať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa BOZP, ktoré súvisia s prácou vykonávanou týmto zamestnancom. Druhým je právo zamestnanca odmietnuť vykonať prácu a opustiť pracovisko, ak je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život a zdravie, napr. v dôsledku úniku nebezpečnej látky alebo hroziacej nebezpečnej udalosti.

Zamestnanci však nepochybne majú na úseku BOZP viacero práv ako len tieto dve vyššie uvedené. Je potrebné vychádzať z toho, že ak má zamestnávateľ na jednej strane povinnosť, napr. zabezpečiť zamestnancom ochranné pracovné prostriedky, na druhej strane k tejto povinnosti prislúcha právo zamestnanca na takéto ochranné prostriedky.

Preto môžeme medzi práva zamestnancov zaradiť aj napr.:

 • právo na bezpečné pracovné postupy, ochranné opatrenia, vyššie spomínané ochranné osobné pracovné prostriedky,
 • právo na prestávky v práci,
 • právo na bezplatné poskytnutie pracovného odevu a obuvi, ak tieto podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu,
 • právo na zabezpečenie pitného režimu,
 • právo na také pracovisko, ktoré nebude ohrozovať život a zdravie zamestnancov,
 • právo na informácie ohľadom BOZP, o existujúcom nebezpečenstve a ohrození (právo na školenie),
 • právo na rekondičný pobyt, ak má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť rekondičný pobyt.

Niektoré z vyššie uvedených práv (napr. právo na školenie BOZP), je súčasne aj povinnosťou zamestnanca. To znamená, že zamestnanec má jednak právo byť informovaný ohľadom BOZP, ale zároveň má povinnosť oboznamovať sa s predpismi na tomto úseku.

Povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP

Netreba však zabúdať, že zamestnanci majú v oblasti BOZP nie len práva, ale taktiež aj povinnosti. Sami zamestnanci sa musia aktívne podieľať na ochrane svojho života a zdravia. Nemali by sa spoliehať len na to, že je to práve zamestnávateľ, ktorý je povinný ich ochrániť pred možným nebezpečenstvom a ohrozením.

Aj zamestnanec má na úseku BOZP povinnosti, ktoré musí dodržiavať, aby nedošlo k ohrozeniu jeho života a zdravia.

Podľa zákona o BOZP, musia aj zamestnanci pre ochranu svojho života a zdravia dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • dodržiavať zákony a pravidlá BOZP, pokyny na zaistenie bezpečnosti, zásady bezpečnej práce, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol oboznámený,
 • spolupracovať so zamestnávateľom v oblasti BOZP tak, aby zamestnávateľovi umožnil plniť povinnosti na úseku BOZP,
 • vykonávať prácu, používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky podľa návodov na používanie a poznatkov, vedomostí a zručností,
 • obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti, ktoré sú viac rizikové, podľa zákonov a pravidiel BOZP, len na základe preukazu alebo osvedčenia a len v prípade, ak je na takúto obsluhu zamestnanec poverený zamestnávateľom,
 • používať bezpečnostné a ochranné zariadenia,
 • používať osobné ochranné pracovné prostriedky určeným spôsobom,
 • dodržiavať zákaz vstupu do priestorov, zákaz zdržiavania sa a vykonávania činnosti v takýchto priestoroch, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie,
 • zúčastňovať sa na školeniach o BOZP, ktoré organizuje zamestnávateľ,
 • podrobiť sa preventívnym lekárskym prehliadkam,
 • oznámiť vedúcemu zamestnancovi alebo bezpečnostnému technikovi také nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, a podľa svojich schopností sa aj zúčastniť na odstraňovaní týchto nedostatkov,
 • nepoužívať alkohol, omamné a iné psychotropné látky na pracovisku a nenastupovať pod vplyvom týchto látok do práce,
 • podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či je zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,
 • dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku,
 • zúčastňovať sa na rekondičnom pobyte,
 • povinnosť bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi pracovný úraz, iný úraz, ak vznikol na pracovisku, nebezpečnú udalosť a závažnú priemyselnú haváriu,
 • vedúci zamestnanci (napr. vedúci predajne) majú ešte jednu povinnosť navyše, a to povinnosť oznámiť nedostatky svojmu vedúcemu, ak vykonanie ochranných opatrení je nad rámec ich pracovných povinností.

Opätovne aj na tomto mieste môžeme konštatovať, že povinnosť zamestnanca sa rovná právu zamestnávateľa. Ak má teda zamestnanec povinnosť podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia omamných látok, má zamestnávateľ právo podrobiť zamestnanca takémuto vyšetreniu. Porušenie povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP môže mať za následok povinnosť nahradiť škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi, prípadne môže vyústiť až do skončenia pracovného pomeru. Skončenie pracovného pomeru je možné v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny. Rozoznávajú sa dva stupne porušenia pracovnej disciplíny - menej závažné a závažné. Stupeň závažnosti sa vždy posudzuje individuálne. Mnohí zamestnávatelia majú v interných smerniciach uvedené, čo sa považuje za menej závažné porušenie a čo za závažné porušenie disciplíny. V prípade menej závažného porušenia môže dôjsť ku kráteniu dovolenky alebo k uloženiu finančnej sankcii - napr. ku kráteniu odmeny. Za závažné porušenie možno ukončiť pracovný pomer so zamestnancom - tzv. hodinová výpoveď.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na porušenie povinností zamestnanca v oblasti BOZP:

 1. Zamestnanec je povinný používať osobné ochranné prostriedky, ako napr. ochranné okuliare. Porušenie tejto povinnosti môže mať pre zamestnanca viacero následkov. Tým najzávažnejším je riziko ohrozenia jeho zdravia. Ak zamestnanec nebude používať napr. ochranné okuliare, vystavuje sa tým riziku poškodenia zraku. Ďalším možným následkom pre zamestnanca je uplatnenie nároku na náhradu škody voči nemu. Môže k tomu dôjsť v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce, ak Inšpektorát práce za tento nedostatok uloží zamestnávateľovi pokutu. Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody.
 2. Povinnosťou zamestnanca je zúčastňovať sa na školeniach o BOZP, ktoré organizuje jeho zamestnávateľ. Zamestnanec sa nezúčastnil školenia BOZP. Zamestnávateľ má vo vnútornej smernici stanovené, že nezúčastnenie sa na školení o BOZP je menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnanca tak možno pokutovať tak, že sa mu skráti dovolenka, prípadne sa mu uloží finančná sankcia. Keďže ide o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, zamestnancovi nemožno okamžite ukončiť pracovný pomer - dať tzv. hodinovú výpoveď.
 3. Povinnosťou zamestnanca je absolvovať preventívne lekárske prehliadky. Zamestnanec si túto povinnosť nesplnil. Zamestnávateľ má vo vnútornej smernici stanovené, že porušenie tejto povinnosti je závažným porušením pracovnej disciplíny, nakoľko bez prehliadky nemôže posúdiť, či je zamestnanec zdravotne spôsobilý vykonávať určenú prácu. Zamestnávateľ tak môže okamžite ukončiť so zamestnancom pracovný pomer. Môže mu taktiež uložiť sankcie ako pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny, teda napr. uloženie finančnej sankcie alebo krátenie dovolenky.
 4. Zamestnanec má povinnosť podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom omamných látok. Práca pod vplyvom alkoholu je hrubým porušením pracovnej disciplíny, ktoré vedie k okamžitému ukončeniu pracovného pomeru, tzv. hodinovej výpovede. To, čo sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, je upravené vo vnútropodnikových predpisoch. Hrubým porušením pracovnej disciplíny môže byť aj odmietnutie podrobeniu sa vyšetreniu za účelom zistenia, či zamestnanec je pod vplyvom alkoholu. Porušenie tejto povinnosti zo strany zamestnanca tak môže taktiež viesť k okamžitému skončeniu pracovného pomer.
 5. Zamestnanec je povinný dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku. Porušenie tohto zákazu môže mať pre zamestnanca povinnosť nahradiť škodu v prípade, ak Inšpektorát práce pri kontrole uloží za tento nedostatok zamestnávateľovi pokutu. Za porušenie tohto zákazu by zamestnávateľ mohol požadovať od zamestnanca náhradu škody, ktorá mu vznikla uložením pokuty. Taktiež porušenie tohto zákazu môže byť hrubým porušením pracovnej disciplíny. Porušenie tejto povinnosti zo strany zamestnanca tak môže viesť aj k okamžitému skončeniu pracovného pomeru.

Sankcie pre zamestnanca v oblasti BOZP

Inšpektorát práce nemusí udeliť za porušenie pravidiel BOZP pokutu iba zamestnávateľovi. Môže ju uložiť aj samotnému zamestnancovi v prípade, ak poruší svoje vyššie uvedené povinnosti, ktoré má na úseku BOZP. Maximálna výška pokút je však pri zamestnancovi nižšia ako v prípade zamestnávateľa, ktorému môže Inšpektorát práce uložiť pokutu za porušenie BOZP až do výšky 200 000 eur.

Prečítajte si tiež

V prípade, že osoba vykonáva činnosť bez toho, aby mala na to potrebné osvedčenie alebo preukaz, môže jej Inšpektorát práce udeliť pokutu do výšky 33 000 eur. Osobitnou kategóriou zamestnancov sú vedúci zamestnanci, ktorým môže byť udelená pokuta až do výšky 4-násobku mesačného platu, ak svojím zavinením porušia predpisy na úseku BOZP.

V prípade kontroly a zistenia nedostatkov môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta. Niekedy tieto nedostatky môžu byť spôsobené zamestnancami tým, že si nesplnili svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z BOZP, napr. ak vedome nepoužili ochranné prostriedky. Zamestnávateľ môže od zamestnanca požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že dostal od Inšpektorátu práce pokutu za to, že zamestnanec si porušil BOZP.

Zhrnutie na záver

Nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanec musí dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnanec má na úseku BOZP určité práva a povinnosti. Medzi práva patrí opustenie pracoviska v prípade, ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Povinnosťou zamestnanca na úseku BOZP je napr. používať ochranné prostriedky, dodržiavať zákaz fajčenia alebo nepožívať alkoholické nápoje.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky