Rekondičné pobyty z pohľadu BOZP

Zamestnávateľ má v rámci BOZP povinnosť zabezpečiť zamestnancom rekondičný pobyt. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje? Musí zamestnávateľ zabezpečiť rekondičný pobyt všetkým zamestnancom?

Zákon č. 124/2006 upravuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.. O všeobecných povinnostiach zamestnávateľa v oblasti BOZP sa môžete dočítať v článku BOZP - povinnosti zamestnávateľa. Jednou z povinností zamestnávateľa na úseku BOZP je povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom rekondičné pobyty. Viac o tejto povinnosti sa dočítate v tomto článku.

Poskytovanie rekondičných pobytov

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť určitým zamestnancom rekondičný pobyt. Účelom zabezpečenia rekondičného pobytu je predchádzanie vzniku chorôb. Za rekondičný pobyt sa považuje aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi priebežne počas výkonu práce. Rekondičný pobyt alebo rehabilitácia v súvislosti s prácou sú kompenzáciou pre zamestnancov za vykonávanie zdravie škodlivej práce alebo práce pri zhoršených pracovných podmienkach.

Príklad:

Marek pracuje pri razení tunelov. Zamestnávateľ má voči nemu povinnosť zabezpečiť mu rekondičný pobyt. V priebehu dvoch rokov však Marek absolvoval rehabilitácie v súvislosti s prácou, a to v celkovom trvaní 80 hodín. V zmysle zákona sa za rekondičný pobyt považujú aj rehabilitácie. Pretože Marek absolvoval rehabilitácie, zamestnávateľ mu už tak nemusí zabezpečiť rekondičný pobyt. Túto povinnosť si splnil tým, že sa Marek zúčastnil rehabilitácií.

Podmienky poskytovania rekondičného pobytu

Zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečiť rekondičný pobyt všetkým svojim zamestnancom. Túto povinnosť má iba pri zamestnancoch, ktorý vykonávajú tzv. vybrané povolanie.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť rekondičný pobyt len zamestnancom s vybraným povolaním.

Na účely zabezpečenia rekondičných pobytov je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva práca zaradená štátnymi orgánmi na úseku zdravotníctva do tretej a štvrtej kategórie. Takýmto povolaniami môže byť napr. práca pri razení tunelov alebo ťažbe nerastov. Zamestnávateľ je povinný vyhotoviť zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolanie. Ďalšou podmienkou je, aby rekondičný pobyt spĺňal podmienku účelnosti z hľadiska prevencie poškodenia zdravia.

Zamestnávateľ však môže dobrovoľne po odporúčaní lekára a po dohode so zástupom zamestnancov zabezpečiť rekondičný pobyt aj zamestnancom zaradeným do druhej kategórie. Aj tu však rekondičný pobyt musí spĺňať podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesijného poškodenia zdravia.

Podmienka účelnosti je splnená, ak sú zamestnanci vystavení jednému alebo kombinácii niekoľkých faktorov pracovného prostredia. Takými faktormi sú napr. pevný aerosól (prach), hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, ionizujúce žiarenie, zvýšený tlak vzduchu.

Zamestnávateľ teda musí zabezpečiť rekondičný pobyt, ak sú splnené tieto podmienky:

  • ak ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolanie,
  • ak je splnená podmienka účelnosti z hľadiska prevencie poškodenia zdravia.

Faktory pracovného prostredia, pri vystavení ktorých sa rekondičný pobyt neposkytuje

Zákon o BOZP v § 11 ods. 3 obsahuje aj výpočet faktorov pracovného prostredia, pri vystavení ktorých sa rekondičný pobyt ani rehabilitácia zamestnancom neposkytuje. Takýmito faktormi sú faktory spôsobujúce vznik profesionálnej kožnej alergie, biologické faktory, elektromagnetické žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie a lasery. U týchto faktorov rekondičný pobyt ani rehabilitácia v súvislosti s prácou nemá z hľadiska účinnej prevencie profesionálnych poškodení zdravia týmito faktormi žiadny význam.

Pri zamestnancovi vystavenému napr. nevhodnému osvetleniu, alebo elektromagnetickému poľu tak nemá zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť rekondičný pobyt. Dobrovoľne však môže rekondičný pobyt zabezpečiť aj týmto zamestnancom.

Článok pokračuje pod reklamou

Účasť na rekondičnom pobyte je povinnosťou zamestnancov

Nielen zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť vybraným zamestnancom rekondičný pobyt. Aj zamestnanci majú povinnosť zúčastniť sa rekondičného pobytu. V opačnom prípade to môže byť považované za porušenie pracovnej disciplíny a viesť napr. ku kráteniu odmien. Do úvahy prichádza aj náhrada škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi, ak by mu Inšpektorát práce uložil pokutu za nesplnenie povinnosti v oblasti rekondičných pobytov. Musí sa ho zúčastniť zamestnanec pracujúci v tretej kategórii (to môže byť napr. hasič, odlievač kovov alebo kominár), ktorý vykonáva prácu nepretržite päť rokov. Zamestnanec v štvrtej kategórii sa musí zúčastniť rekondičného pobytu, ak vykonáva prácu nepretržite štyri roky. Zamestnancovi vo štvrtej kategórii (ide o povolanie, ktoré je možné vykonávať len krátko, maximálne rok, napr. chemici s vysoko nebezpečnými látkami) sa do tohto obdobia započítava aj prestávka, avšak najviac v trvaní ôsmich týždňov.

Ďalších rekondičných pobytov sa musia zamestnanci zúčastniť raz za tri roky, ak počas tohto obdobia odpracovali aspoň 600 pracovných zmien. U zamestnancov, ktorí pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom postačuje odpracovanie aspoň 400 pracovných zmien.

Zamestnanci pracujúci pod zemou pri ťažbe nerastov alebo razení tunelov sa musia ďalšieho rekondičného pobytu zúčastniť raz za dva roky. Podmienkou je odpracovanie 275 pracovných zmien v priebehu dvoch rokov.

Kategória zamestnanca Kedy sa musí zamestnanec zúčastniť rekondičného pobytu Ďalší rekondičný pobyt
zamestnanci v tretej kategórii ak vykonáva prácu nepretržite 5 rokov ďalší rekondičný pobyt po 3 rokoch (musia však odpracovať aspoň 600 zmien; 400 zmien ak majú chemický karcinogén)
zamestnanci v štvrtej kategórii ak vykonáva prácu nepretržite 4 roky (ráta sa aj prestávka kratšia ako 8 týždňov) ďalší rekondičný pobyt po 3 rokoch (musia však odpracovať aspoň 600 zmien; 400 zmien ak majú chemický karcinogén)
zamestnanci pracujúci pod zemou pri ťažbe nerastov alebo razení tunelov   ďalší rekondičný pobyt po 2 rokoch (musia však odpracovať aspoň 275 pracovných zmien)

Požiadavky na rekondičný pobyt

Rekondičný pobyt musí spĺňať aj určité špecifické požiadavky. má sa uskutočniť vo vhodnej klimatickej oblasti, ktorej prostredie nie je znečistené napr. priemyselnými škodlivinami, výfukovými plynmi alebo inými zdraviu škodlivými faktormi. Zariadenie, v ktorom sa rekondičný pobyt uskutoční, musí taktiež spĺňať požiadavky na vnútorné prostredie budov upravené v osobitných predpisoch, a to požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie, vykurovanie a osvetlenie.

Deň nástupu, miesto a dĺžku rekondičného pobytu určuje zamestnávateľ. Minimálna dĺžka rekondičného pobytu je sedem dní. Pokiaľ ide o rehabilitácie, tie by mali byť v rozsahu minimálne 80 hodín v priebehu dvoch rokov. Zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť počas celého rekondičného pobytu programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie. Tiež určuje zamestnancovi spôsob dopravy a ďalšie povinnosti podobne ako pri pracovnej ceste a poskytuje mu v tejto súvislosti cestovné. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi uhradiť všetky náklady súvisiace s rekondičným pobytom.

Obsah rekondičného pobytu určuje lekár v spolupráci so zamestnávateľom. Rekondičného pobytu sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorý nemá príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia.

Zhrnutie na záver

Povinnosťou zamestnávateľa na úseku BOZP je aj povinnosť zabezpečiť vybraným zamestnancom rekondičný pobyt. Túto povinnosť však nemá voči všetkým zamestnancom. Týka sa iba zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolanie, čiže povolanie zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie. Ďalšou podmienkou povinnosti zabezpečiť rekondičný pobyt je splnenie podmienky účelnosti z hľadiska prevencie poškodenia zdravia.

Zamestnanci sa musia zúčastniť rekondičného pobytu, ak vykonávajú prácu nepretržite štyri, resp. päť rokov, a to v závislosti od kategórie. Následne sa musia zúčastňovať rekondičných pobytov v intervale dvoch, resp. troch rokov, opäť v závislosti od druhu nimi vykonávanej práce.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky