Ako vymáhať pohľadávky v exekúcii?

Prečítajte si, ako postupovať v prípadoch, kedy dlžník nezaplatil ani na základe súdneho rozhodnutia.

Mnoho dlžníkov prinúti k splneniu povinnosti a zaplateniu dlhu už samotná existencia právoplatného rozhodnutia súdu, rozhodcovského súdu alebo notárskej zápisnice. Ako však prinútiť dlžníka uhradiť dlh v prípade, že dobrovoľne nezaplatí ani keď mu to prikáže súd?

Čo je to exekučný titul?

Po uplynutí lehoty k zaplateniu stanovenej súdom alebo rozhodcovským súdom sa jeho rozhodnutie stane právoplatným a vykonateľným. Rovnako ak dlžník neplní svoju povinnosť na základe notárskej zápisnice, v ktorej dlžník súhlasil s jej vykonateľnosťou, veriteľ môže svoju pohľadávku bez ďalšieho vymáhať u exekútora. Rozhodnutie súdu, rozhodcovského súdu alebo notárska zápisnica môžu byť podkladom pre exekúciu a súhrnne sa nazývajú exekučný titul.

Potvrdenie právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia

Pokiaľ chceme súdne rozhodnutie vymáhať exekučne, je vždy potrebné mať na rozhodnutí súdom vyznačenú právoplatnosť a vykonateľnosť. Informáciu o právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia si môžeme overiť telefonicky na súde, ktorý rozhodnutie vydal.

Po tomto overení nám právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia vyznačí súd, ktorý dané rozhodnutie vydal, a to buď osobne, alebo na základe doporučene zaslanej žiadosti, ku ktorej bude priložený originál rozhodnutia.

Ku komu podať návrh na vykonanie exekúcie?

Pokiaľ dlžník sám dobrovoľne neplatí, posledný spôsob veriteľa, ako sa domôcť svojej pohľadávky, je návrh na vykonanie exekúcie, a to práve na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu.

Voľba exekútora, na ktorého sa obrátime, je plne v našich rukách, bez ohľadu na to, v ktorom regióne má exekútor svoje sídlo. Záleží preto len na nás ako veriteľovi, podľa akých kritérií si vyberieme exekútora – exekútora, ktorý má sídlo v našej obci alebo exekútora, o ktorého činnosti máme dobré referencie od našich obchodných partnerov.

Čo napísať do návrhu na vykonanie exekúcie

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zrejmé kto ho robí, akej veci sa týka a voči komu má byť exekúcia vykonávaná.

V návrhu musíme predovšetkým identifikovať rozhodnutie, ktorým nám súd priznal pohľadávku aj s úrokmi z omeškania, prípadne zmluvnú pokutu. Nezabúdajte, že na základe rozsudku už nemáte nárok len na pohľadávku, ale aj na trovy konania, ktoré vám vznikli v konaní pred súdom, a ktoré vám súd v rozhodnutí priznal.

Ak nám dlžník už nejaké peniaze zaplatil, je dobré to v návrhu uviesť, aby exekútor vedel, že nemá vymáhať celú čiastku priznanú súdom. Vyhneme sa tak zároveň prípadným problémom, kedy by sa dlžník bránil, že časť svojho dlhu už zaplatil.

V návrhu ďalej musíme označiť exekútora, ktorého sme si vybrali. Nemusíme uvádzať, akým spôsobom má byť pohľadávka vymáhaná (zrážky zo mzdy, predaj nehnuteľnosti, predaj hnuteľných vecí atď.), najvhodnejší spôsob vymáhania vyberie sám exekútor akonáhle prešetrí majetkové pomery dlžníka.

Návrh na vykonanie exekúcie sa predkladá v dvoch vyhotoveniach – jedno vyhotovenie pre exekútora a jedno pre súd.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké prílohy musí mať návrh na vykonanie exekúcie?

Jedinou nevyhnutnou prílohou návrhu je prvopis exekučného titulu – notárska zápisnica, rozhodcovský rozsudok alebo súdne rozhodnutie, na ktorom je vyznačené, že je právoplatné a vykonateľné. Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici.

K návrhu musíte priložiť exekučný titul v dvoch vyhotoveniach, tj. jeden prvopis a jedna overená fotokópia alebo dvakrát overená fotokópia. Doklad o zaplatení poplatku za overenú kópiu si odložte, jeho náhradu potom môžete požadovať v exekúcii (viď nižšie uvedená formulácia návrhu).

Koľko stojí podanie návrhu na vykonanie exekúcie?

Pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie je stanovený paušálny súdny poplatok 16,50 EUR, a to bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky.

Náhradu zaplateného súdneho poplatku za podanie návrhu spolu s ďalšími trovami, ktoré vám vzniknú v exekučnom konaní, môžete požadovať v rámci exekučného konania. Nezabudnite preto do návrhu uviesť, že požadujete aj náhradu trov exekučného konania.

Upozornenie: Ak svoju pohľadávku vymáhate od nemajetného dlžníka (napr. od zadĺženej s.r.o.), je pravdepodobné, že okrem súdneho poplatku budete musieť zaplatiť taktiež náklady súdneho exekútora, ktoré by boli inak vymožené priamo od dlžníka. Ich výška sa v závislosti od počtu úkonov exekútora pohybuje okolo 50 EUR. To, či sa Vám exekúcia (ako i predošlé súdne vymáhanie pohľadávky) vôbec oplatí, preto odporúčame vždy skonzultovať s odborníkom.

Dokedy podať návrh na vykonanie exekúcie?

Návrh na vykonanie exekúcie môžeme podať hneď ako sa stane exekučný titul právoplatný a vykonateľným. Veriteľ, ktorý má v rukách exekučný titul, môže pohľadávku voči dlžníkovi vymáhať až do 10 rokov. Ak má veriteľ informácie o majetkových pomeroch, môže počkať až kým dlžník získa majetok, z ktorého by následne mohol splniť svoju povinnosť.

Príklad: Rozsudkom máme priznanú pohľadávku vo výške 10.000 EUR s úrokmi z omeškania vo výške 8,5 % ročne z čiastky 10.000 EUR od 1. 5. 2014 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 600,- EUR.

Návrhom na vykonanie exekúcie bude znieť:

„Navrhujem, aby súdny exekútor vymohol pre oprávneného:

pohľadávku vo výške 10.000 EUR,

úroky z omeškania vo výške 8,5 % ročne z čiastky 10.000 EUR od 1. 5. 2014 do zaplatenia,

trovy súdneho konania vo výške 600 EUR,

trovy spojené s podaním návrhu (za overenie exekučného titulu) vo výške XY EUR (musíte predložiť doklad),

poplatok za žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR,

a trovy exekúcie.“

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku vymáhania pohľadávok v exekúcii upravujú

§ 36 a nasl. zákona č. 233/1995 Z.z., exekučný poriadok

§ 251 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok

Viac informácií o exekúcii a exekučnom procese nájdete v článku Exekúcia v kocke

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky