Akú zmluvu potrebuje konateľ - zmluvu o výkone funkcie, mandátnu zmluvu alebo pracovnú zmluvu s s.r.o.?

Konateľ má na starosti obchodné vedenie spoločnosti, je oprávnený konať v mene spoločnosti a v tomto rozsahu nesmie byť obmedzovaný. Potrebuje však na výkon funkcie konateľa uzavrieť so spoločnosťou zmluvu? Môže pre spoločnosť vykonávať aj iné činnosti a je potrebné ich zmluvne upraviť?

Zmluva o výkone funkcie konateľa

Obchodný zákonník predpokladá, že konateľ bude mať so spoločnosťou uzavretú zmluvu na výkon funkcie. Táto zmluva musí mať písomnú formu. Upozorňujeme, že zo zákona na základe zmluvy o výkone funkcie neplynie žiadny nárok na odmenu. To však neznamená, že si v zmluve nemôžete dohodnúť odplatu za výkon funkcie. Odplatu však musíte v písomnej zmluve výslovne dohodnúť, inak bude výkon funkcie konateľa bezodplatný.

Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti alebo všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene.

Žiadna dohoda s konateľom nemôže vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť konateľa spoločnosti, takáto dohoda je priamo zákonom zakázaná, a to bez ohľadu na to, či za výkon funkcie dostávate alebo nedostávate odplatu. Zodpovednosť konateľa rovnako nemôže byť obmedzená alebo vylúčená ani spoločenskou zmluvou.

Zmluvu o výkone funkcie nemusíte zakladať do zbierky listín vedených obchodným registrom ani ju nemusíte prikladať k návrhu na zmenu konateľa v obchodnom registri.

Mandátna zmluva medzi konateľom a s.r.o.

Pokiaľ nebude medzi konateľom a spoločnosťou uzavretá zmluva o výkone funkcie, vzťah medzi spoločnosťou a konateľom sa spravuje primerane podľa ustanovení o mandátnej zmluve. Zákonná úprava mandátnej zmluvy priamo vyžaduje, aby mal konateľ nárok na odplatu za výkon svojej funkcie. V prípade, že by nebola odplata ani v tomto prípade zmluvne určená, konateľ bude mať nárok na odplatu, ktorá je obvyklá za obdobnú činnosť.

Upozorňujeme teda, že ak chcete vykonávať funkciu konateľa spoločnosti bez nároku na odplatu, musí byť váš vzťah so spoločnosťou upravený zmluvou o výkone funkcie.

Môže konateľ so spoločnosťou (s.r.o.) uzavrieť pracovnú zmluvu?

Zmluva o výkone funkcie, prípadne mandátna zmluva, upravujú práva a povinnosti konateľa ako štatutárneho orgánu spoločnosti. Ako konateľ vystupujete v prípade obchodného vedenia spoločnosti – konáte navonok menom spoločnosti, podpisujete zmluvy, robíte ekonomické a iné rozhodnutia v rámci činnosti spoločnosti.

Pre spoločnosť však môžete vykonávať aj ďalšiu činnosť – napríklad ak ste konateľom stolárskej spoločnosti a ste zručným stolárom. Je preto možné, že pre spoločnosť budete občas vykonávať aj stolárske práce. Takáto činnosť však už nepatrí do obchodného vedenia spoločnosti, vykonávate totiž závislú činnosť v zmysle zákonníka práce.

So spoločnosťou teda musíte uzavrieť ďalšiu zmluvu – pracovnú zmluvu. V tejto zmluve bude vystupovať ako zamestnanec spoločnosti a bude upravovať výlučne túto vašu činnosť. Pracovná zmluva musí byť písomná a musí v nej byť dohodnutá mzda.

Pozor! Práva a povinnosti konateľa a úlohy, ktoré vykonávate ako konateľ, nemôžu byť predmetom pracovnej zmluvy. Tento súbeh funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovného pomeru je podľa zákona neprípustný.

Ak teda vykonávate pre spoločnosť aj inú prácu než prácu konateľa, musíte mať so spoločnosťou dve zmluvy – zmluvu o výkone funkcie alebo mandátnu zmluvu a vedľa toho ešte pracovnú zmluvu.

V prípade, že budete pre spoločnosť vykonávať aj ďalšiu činnosť a nebudete mať so spoločnosťou uzavretú písomnú pracovnú zmluvu, vaša činnosť bude považovaná za nelegálnu prácu, za ktorú spoločnosti môže byť uložená pokuta Inšpektorátom práce.

Zdroje, ktoré problematiku uzatvárania zmlúv medzi konateľom a s.r.o. upravujú

  • § 66 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 133 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nekalá súťaž a ochrana pred ňou

Čo je nekalá súťaž? Aké druhy nekalej súťaže existujú? Ako sa môže brániť podnikateľ voči nekalosúťažnému konaniu iného podnikateľa?

Zamestnanie (TPP) vs. s. r. o. – oplatí sa zo zamestnanca stať subdodávateľom?

Porovnanie odvodového a daňového zaťaženia, ako aj výhod a nevýhod pracovného pomeru vs. z uzatvorenej spolupráce so s. r. o., kedy sa zamestnanca stane subdodávateľ.

Musí mať podnikateľ pečiatku?

Je pečiatka zákonnou povinnosťou? Majú úrady či obchodní partneri právo ju od podnikateľa vyžadovať? Kedy pečiatka uľahčuje podnikateľovi život?

Zmluva o dielo - 5 tipov ako sa vyhnúť rizikám

Zmluva o dielo predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv uzatváraných v obchodnoprávnych vzťahoch. Prinášame niekoľko rád, ako ju urobiť správne, aby ste sa v budúcnosti vyhli nepríjemnostiam.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky