Ako na exekúciu? - Časť I.

Asi každý z nás už má nejakú nepríjemnú skúsenosť s omeškaním alebo úplnou ignoráciou dlžníka pri splácaní peňažných záväzkov. V našich minulých príspevkoch sme sa Vám pokúsili priblížiť dostupné spôsoby mimosúdneho či súdneho vymáhania pohľadávok, avšak v mnohých prípadoch ani tieto prostriedky nepredstavujú konečné riešenie Vašej nepriaznivej situácie.

Skutočnosť, že sa dlžník odhodlá spísať notársku zápisnicu so súhlasom k vykonateľnosti alebo že súd rozhodne vo Váš prospech ešte neznamenajú, že dlžník svoju povinnosť tiež skutočne splní. Právny poriadok na takúto alternatívu reaguje posledným možným riešením, ktoré neochotu dlžníka neberie ako prekážku - exekúcia.

Kedy sa môžem obrátiť na exekútora?

Exekúcii spravidla, nie avšak nevyhnutne, predchádza súdne konanie, v ktorom súd rozhodne o Vašom oprávnenom nároku. Obecne je exekúciu možné iniciovať v prípadoch, keď disponujete tzv. exekučným titulom, ktorým môže byť rozhodnutie orgánu verejnej moci, tj. predovšetkým súdu (schválený súdny zmier, rozsudok či platobný rozkaz na peňažité plnenie), správcu dane (platobné výmery či nedoplatky), avšak aj niektoré ďalšie listiny vydané bez účasti súdu. Tými sú napríklad rozhodnutia rozhodcov alebo rozhodcovských súdov, notárske zápisnice so súhlasom k vykonateľnosti či vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Hlavným predpokladom toho, aby bolo na základe exekučného titulu možné iniciovať exekučné konanie je jeho vykonateľnosť,  ktorá nastáva uplynutím lehoty na dobrovoľné plnenie podľa konkrétneho rozhodnutia. Príkladom môže byť znenie výroku platobného rozkazu súdu, ktorý stanoví: "odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi čiastku XY do 15 dní od doručenia platobného rozkazu". Márnym uplynutím tejto lehoty sa platobný rozkaz stáva vykonateľným. Pred zahájením exekučného konania je preto potrebné zodpovedať si tieto dve otázky: Mám zákonom uznávaný exekučný titul? Je tento exekučný titul právoplatný (tj. nie je voči nemu prípustný riadny opravný prostriedok) a vykonateľný? Ak odpoveď na obe tieto otázky znie „áno", nič Vám nebráni v tom, aby peňažitú pohľadávku vymohol vo Váš prospech súdny exekútor. Stáva sa, že veritelia sa na exekútorov obracajú s nesplatenými faktúrami či splatnými zmluvami o pôžičke, avšak je potrebné uvedomiť si, že bez autoritatívneho stanovenia povinnosti v exekučnom titule nie je možné zahájiť exekúciu.

Ako sa môžem obrátiť na exekútora?

Exekučné konanie začína na základe návrhu oprávneného - veriteľa. Ten si zo zoznamu exekútorov vedeného Slovenskou komorou exekútorov sám vyberie toho, kto exekúciu v jeho prospech vykoná. Tento návrh sa doručuje priamo na oficiálnu adresu exekútora, ktorý ho ďalej prepošle príslušnému obecnému súdu za účelom získania poverenia. Ak návrh obsahuje vady, exekútor Vás vyzve k jeho oprave či doplneniu. Súd po preskúmaní návrhu poverí exekútora vykonaním exekúcie, pričom v prípade, že nezistí rozpor žiadosti alebo exekučného titulu so zákonom, učiní tak do 15 dní od obdržania návrhu. Exekútor následne upovedomí povinného (dlžníkovi) a oprávneného o začatí exekúcie a určí spôsob jej vykonania (exekútor tento spôsob určí podľa vhodnosti sám), ktorým pri vymáhaní peňažnej pohľadávky môžu byť:

a) zrážky zo mzdy a z iných príjmov
b) prikázanie pohľadávky
c) predaj hnuteľných vecí
d) predaj cenných papierov
e) predaj nehnuteľnosti
f) predaj podniku.

Čo sa týka náležitostí návrhu, podáva sa dvojmo a musí byť z neho zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva. V súvislosti s exekučným titulom, ktorý je povinnou prílohou návrhu, je ďalej potrebné uviesť, že tento musí byť ako vykonateľný osvedčený orgánom, ktorý ho vydal. Príklad: Rozsudok Okresného súdu v Bratislave, ktorý má byť vykonaný súdnym exekútorom v Košiciach, musí byť ešte pred podaním návrhu zaslaný späť k Okresnému súdu v Bratislave pre vyznačenie doložky vykonateľnosti. Až po opätovnom obdržaní rozsudku s týmto potvrdením môžete podať návrh na zahájenie exekúcie (v opačnom prípade Vás exekútor vyzve  k oprave). Vzory návrhov na zahájenie exekúcie sú pre veriteľov častokrát dostupné na internetových stránkach jednotlivých exekútorov.

Podobne ako pri súdnom konaní, ďalším nevyhnutným predpokladom pre zahájenie konania je zaplatenie poplatku zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi. Ten sa v prípade exekúcie neodvíja od výšky vymáhanej pohľadávky, ale je stanovený jednotne a predstavuje čiastku vo výške 16,50 EUR.

Čo nasleduje po podaní návrhu?

Po podaní návrhu na zahájenie exekúcie, zaplatení súdneho poplatku a vydaní poverenia obecným súdom je samotná exekúcia obecne v réžii súdneho exekútora. Rýchlosť vymoženia pohľadávky pritom závisí od viacerých faktorov, ako sú spôsob zabezpečenia pohľadávky oprávneného, spôsob vykonania exekúcie, množstvo a druh majetku povinného, obštrukcie alebo naopak spolupráca povinného. V závislosti od týchto ale aj iných faktorov môže exekúcia prebiehať niekoľko týždňov až niekoľko rokov.
Trovy exekúcie (náklady súdneho exekútora, ktoré mu pri vykonávaní exekúcie vznikli) spoločne s ďalšími nákladmi (súdny poplatok, náklady právneho zástupcu atď.) hradí v plnom rozsahu povinný. Výnimkou je prípad, kedy majetok dlžníka nestačí ani na úhradu trov exekúcie - vtedy znáša náklady exekútora sám oprávnený.

Dúfame, že v tomto článku sme Vám zodpovedali základné otázky a postupy týkajúce sa exekučného konania, ktorými sa budeme podrobnejšie zaoberať v ďalších našich príspevkoch. V prípade ďalších dotazov či záujmu o spoluprácu pri mimosúdnom, súdom a exekučnom vymáhaní pohľadávok sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky