Novela obchodného zákonníka od 1.1.2018 obmedzí machinácie pri zlučovaní a rozdeľovaní spoločností

Počínajúc 1. januárom 2018 vstupuje do účinnosti novela obchodného zákonníka, ktorá okrem iného prináša aj sprísnenie podmienok pre zlučovanie a rozdeľovanie spoločností.

Cieľom novely obchodného zákonníka účinnej od 1.1.2018 je predovšetkým zabrániť podvodnému rozdeľovaniu, zlučovaniu alebo splynutiu spoločností. Práve tieto úkony so spoločnosťami boli mnohokrát využívané na podvodné odkláňanie majetku a zbavovanie sa spoločností bez nutnosti riadnej likvidácie alebo konkurzu. Takáto spoločnosť potom do konkurzu vstupovala už bez majetku, ktorý by bolo možné využiť na uspokojenie pohľadávok veriteľov.

Tieto podmienky sa uplatnia na všetky formy spoločností, pričom zákon upravuje podmienky ako pre zanikajúcu, tak aj pre nástupnícke spoločnosti.

Nové zákonné podmienky pre zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti od 1.1.2018

Zákon preto upravuje nasledujúce podmienky, ktoré musia byť splnené ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti:

  • hodnota záväzkov nástupnickej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku (do tejto sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti),
  • ani jedna zo zúčastnených spoločností (ani nástupnícka ani zanikajúca) nesmie byť v likvidácii,
  • ani voči jednej zo zúčastnených spoločností nesmú pôsobiť účinky konkurzu,
  • ani voči jednej zo zúčastnených spoločností nesmú pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
  • ani voči jednej zo zúčastnených spoločností sa nesmie viesť konanie o jej zrušení a ani jedna nesmie byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.

V prípade, že voči zúčastnenej spoločnosti pôsobia účinky konkurzu, pre splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti bude nevyhnutný súhlas správcu konkurznej podstaty s týmto úkonom.

Pokiaľ nie je naplnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť nemôže vstúpiť do procesu splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia.

Povinnosti členov orgánov spoločností pri ich zlúčení, splynutí alebo rozdelení od 1.1.2018

Zákon preventívne zdôrazňuje povinnosť členov orgánov spoločností zdržať sa úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu spoločnosti, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené všetky podmienky. Upozorňujeme, že pre porušenie tejto povinnosti stačí, aby bolo možné predpokladať, že nie je naplnená len jedna podmienka.

Pokiaľ bude člen orgánu postupovať v rozpore so svojou povinnosťou, bude zodpovedať veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobí.

Upozorňujeme, že zákon nehovorí len o členoch štatutárneho orgánu, táto povinnosť sa preto týka členov všetkých orgánov spoločnosti.

Povinné oznámenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti správcovi dane a záložnému veriteľovi od 1.1.2018

Najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností alebo návrhu projektu rozdelenia spoločnosti, musí byť správcovi dane doručené oznámenie, že boli vypracované tieto dokumenty.

V prípade, že sú obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva, v lehote 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia musí byť toto oznámenie doručené aj záložnému veriteľovi.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinná správa audítora pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti

Po prijatí rozhodnutia o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a pred samotným podaním návrhu na zápis zmeny musí určený audítor vyhotoviť správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností sú splnené podmienky pre splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločností.

Prečítajte si tiež

Táto správa sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra, aby mal registrový súd preukázané, že hodnota záväzkov nástupnickej spoločnosti nebude presahovať hodnotu jej majetku.

Lehota pre podanie návrhu na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra

Aby bolo zaistené, že v čase do zápisu nedôjde k skresleniu stavu tvrdeného v správe audítora, návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra musia všetky zanikajúce a nástupnícke spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti. Táto lehota neplatí, ak zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločností podlieha súhlasu podľa zvláštnych predpisov, napr. schváleniu Protimonopolného úradu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinný zápis rodného čísla alebo čísla občianskeho preukazu do obchodného registra bude bezplatný

Kto a dokedy má povinnosť zapísať rodné číslo či číslo občianskeho preukazu do obchodného registra? Aký je poplatok a čo zmení pripravovaná novela zákona o obchodnom registri?

Zákon o obchodných spoločnostiach namiesto obchodného zákonníka?

Obchodný zákonník nahradia štyri predpisy, zníži sa základné imanie s.r.o., obmedzia sa transakcie so spriaznenými osobami. Prehľad zmien v rámci pripravovanej reformy práva obchodných spoločností.

Poškodené zásielky pri preprave z e-shopu

Čo robiť ak príde balík s tovarom zakúpeným v e-shope poškodený? Kto zodpovedá za škodu na zásielke? Aké možnosti má kupujúci?

Povinný zápis rodného čísla a čísla občianskeho do obchodného registra do 30.9.2021

Koho sa týka povinnosť zápisu rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu fyzickej osoby do obchodného registra a ako si túto povinnosť splniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky