Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Pri zanedbaní svojich daňových povinností musia daňovníci počítať s daňovou exekúciou vrátane jej výkonu priamo v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti. Finančná správa na plnenie zákonom danej povinnosti – vymáhať daňové nedoplatky, aktívne využíva aj tento spôsob daňovej exekúcie a to vopred neohlásenou návštevou daňového exekútora na prevádzke, v byte, či dome daňového dlžníka.

Exekútori v roku 2024 od dlžníkov odobrali už viac ako milión eur

Finančná správa začala od septembra 2016 organizovať aj pravidelné celoslovenské akcie výkonu daňovej exekúcie v teréne. Do týchto akcií sú zapojené všetky daňové úrady často aj v spolupráci s colnou časťou, s výnimkou Úradu pre vybrané hospodárske subjekty. Tento rok sa uskutočnili už dve takéto akcie, v rámci ktorých bola priamo od 668 daňových dlžníkov odobratá hotovosť v objeme viac ako 548-tisíc eur a dodatočne títo dlžníci uhradili ďalších 535-tisíc eur. Od spustenia takéhoto spôsobu získania dlžnej sumy v roku 2016 daňoví exekútori počas 29 akcií navštívili 3 693 dlžníkov a odobrali už viac ako 2,6 mil. eur v hotovosti, dodatočné úhrady predstavujú objem 2,4 mil. eur.

Finančná správa pri takýchto terénnych akciách nesleduje prioritne okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie a zmeny správania daňových dlžníkov. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie sa osvedčil a má preukázateľný vplyv na zlepšenie platobnej morálky daňových dlžníkov. Zo strany finančnej správy teda ide o opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chce posilňovať uvedomelosť daňových dlžníkov, aby si riadne a včas plnili daňové povinnosti a samotnej exekúcii sa tak vyhli. Tento zákonný nástroj finančná správa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania nasvedčujú, že svoje podlžnosti je schopný, ale nie ochotný dobrovoľne uhradiť.

Vo väčšine prípadov daňoví dlžníci s exekútormi spolupracujú, nájdu sa však aj výnimky, kedy sú exekútori atakovaní, či už slovne alebo fyzicky. V takýchto prípadoch na spoluprácu privolajú daňoví exekútori aj políciu. Daňoví exekútori môžu okrem peňazí v hotovosti odobrať aj iné veci, pri ktorých nedochádza k ich predaju, napríklad stravné lístky, vkladné knižky, listinné cenné papiere ako zmenka, šek a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako situáciu s daňovým nedoplatkom riešiť?

V súvislosti s daňovými nedoplatkami finančná správa daňovníkov informuje, že majú niekoľko možností, ako svoje problémy riešiť. V prvom rade by mal daňovník komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude schopný daň zaplatiť v lehote splatnosti, príp. v stanovenej výške. V takom prípade môže požiadať o odklad platenia dane, resp. o zaplatenie tejto dane v splátkach. Ak bude jeho žiadosti vyhovené, sumu nezaplatenej dane správca dane nezačne vymáhať v daňovom exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane, daňový subjekt nebude musieť platiť úrok z omeškania.

Pre povolenie odkladu platenia dane alebo jej platenia v splátkach je potrebné splniť aspoň jednu z nasledovných podmienok:

1. Zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných. Túto podmienku možno preukázať:

  • prehlásením o počte osôb na výživu daňovníka odkázaných, z toho nezaopatrené deti,
  • potvrdením od zamestnávateľa o dosiahnutom príjme manžela/manželky a ostatných osôb na jeho výživu odkázaných,
  • rozhodnutím, resp. potvrdenia o poberaní sociálnych dávok,
  • preukázaním aktuálnej výšky starobného a invalidného dôchodku,
  • dokladmi, ktoré potvrdzujú úhradu preukázateľných výdavkov na bývanie (napr. nájomné, mesačná platba inkasa, zaplatená daň z nehnuteľností, nákup paliva).

2. U daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma. Túto podmienku možno preukázať:

  • prostredníctvom aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informáciami preukázanými hlavnou knihou,
  • účtovnými dokladmi o nákladoch na financovanie obežného majetku za tri kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti.

3. Zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR. V tomto prípade možno predložiť:

  • aktuálne účtovné výkazy spracované po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
  • účtovné doklady o nákladoch na financovanie obežného majetku za tri kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti,
  • alebo uvedie konkrétny dôvod obmedzenia vykonávania podnikateľskej činnosti.

4. Iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Dobrou správou je, že správca dane neposudzuje splnenie uvedených podmienok v prípade, že o povolenie odkladu alebo splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občan či podnikateľ sa môže dostať do situácie, že nedokáže zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne mu daňový nedoplatok. Čo v takom prípade robiť, aby nedošlo k daňovej exekúcii?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky