Novela obchodného zákonníka posilní od 1. 1. 2018 ochranu veriteľov

Počínajúc 1. januárom 2018 vstupuje do účinnosti významná novela obchodného zákonníka a ďalších predpisov, ktorá prináša viaceré zmeny. Jednou z nich je aj posilnenie ochrany veriteľov.

Obmedzenie podvodného zlučovania firiem od 1. 1. 2018

Dôležitou zmenou v obchodnom zákonníku účinnou už od 8. novembra 2017 je, že spoločnosť nebude možné zlúčiť alebo rozdeliť v prípade, že by u novej spoločnosti dlhy presahovali majetok spoločnosti. Rovnako nebude možné zlúčiť alebo rozdeliť spoločnosť, ak je v likvidácii, konkurze alebo u nej došlo k povoleniu reštrukturalizácie. Splnenie týchto podmienok musí overiť audítor, ktorého správa je nevyhnutnou súčasťou návrhu na zápis zmeny do obchodného registra.

Nové podmienky pri prevode obchodného podielu

Nová zákonná úprava zakazuje, aby spoločník previedol svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ak je voči spoločnosti vedené konanie o jej zrušení, spoločnosť je zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Povinnosť predložiť súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu sa ďalej upravuje, keď podľa novej úpravy je tento súhlas nevyhnutný v prípade, že ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov.

Ručenie ovládajúcej osoby v prípade spôsobenej škody od 1. 1. 2018

V prípade úpadku spoločnosti, ktorý bol spôsobený rozhodnutím ovládajúcej osoby, sa bude môcť veriteľ domáhať náhrady škody spôsobenej úpadkom priamo od ovládajúcej osoby. Ak nebude preukázaná iná výška škody, zákon predpokladá, že veriteľovi vznikla škoda vo výške, v akej nebola jeho pohľadávka uspokojená v konkurze alebo vo vykonávacom konaní.

Prečítajte si tiež

Náhradu škody bude môcť veriteľ uplatňovať v prípade, že pohľadávka alebo jej časť nebola uspokojená kvôli zastaveniu konkurzného konania na majetok ovládanej osoby pre nedostatok majetku, zrušeniu vyhláseného konkurzu pre nedostatok majetku, ukončeniu exekúcie alebo podobného vykonávacieho konania vedeného voči ovládanej osoby pre nedostatok majetku alebo kvôli zániku ovládanej spoločnosti bez právneho nástupcu.

Povinnosti zodpovedať za spôsobenú škodu sa bude môcť ovládajúca osoba zbaviť, pokiaľ preukáže, že pri svojich rozhodnutiach postupovala informovane a v dobrej viere, že konala v prospech ovládanej osoby.

Ručenie štatutárneho orgánu za včasné nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Novela prináša od 1. 1. 2018 právnu úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Za túto škodu zodpovedá každá osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka, teda dlžník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Ak nie je veriteľom preukázaná iná výška škody, zákon predpokladá, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom jeho pohľadávka nebola uspokojená, teda rovnako ako v prípade ručenia ovládajúcej osoby.

Tejto zodpovednosti sa osoba povinná podať návrh môže zbaviť, ak preukáže, že:

  • konal s odbornou starostlivosťou, pričom svoju povinnosť nemohol splniť včas kvôli nedostatku súčinnosti tých, s ktorými koná spoločne a bez zbytočného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predĺžení, uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predĺžení,
  • do funkcie člena štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku ako krízový manažér, teda za účelom prekonania úpadku a návrh na vyhlásenie konkurzu podal bez zbytočného odkladu po tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistil, že prijaté opatrenia nebudú viesť k jeho prekonaniu,
  • v lehote 30 dní poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podal návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého bola reštrukturalizácia povolená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky