Exekúcie v kocke

Kedy začína exekučné konanie a samotná exekúcia? Kde sa dá zistiť stav exekúcie? V ktorých prípadoch a ako môžno žiadať o odklad exekúcie?

Pojem exekúcia u mnoho ľudí vyvoláva strach a obavy. Človek sa môže ocitnúť v exekučnom konaní z rôznych dôvodov, najmä pre ľahostajnosť a nezodpovednosť, prípadne i pre svoju nepozornosť. Napríklad, keď zabudne uhradiť pokutu uloženú príslušným orgánom za nesplnenie nejakej povinnosti, alebo keď mu vzniknú nedoplatky v Sociálnej či zdravotnej poisťovni v dôsledku neuhradenia poistného. Taktiež vtedy, keď nedokáže splácať svoje pôžičky alebo úvery. To znamená, že k exekúcii nedochádza bez dôvodu.

Čo je exekúcia a kedy začína?

Exekúcia predstavuje nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí (tzv. exekučných titulov), ktorý realizuje osoba na to štátom určená a splnomocnená, t. j. exekútor.

Exekučný titul je podkladom na vykonanie exekúcie. Je ním napríklad vykonateľné rozhodnutie súdu, ktoré priznáva právo alebo zaväzuje k povinnosti (platobný rozkaz, rozsudok), vykonateľné rozhodnutie sociálnej alebo zdravotnej poisťovne (výkaz nedoplatkov), vykonateľné rozhodnutie obce (platobný výmer) alebo vykonateľné rozhodnutie policajného zboru (blok na pokutu nezaplatenú na mieste) a pod.

Novela Exekučného poriadku účinná od 1. apríla 2017 zaviedla, že exekučné konanie sa začína dňom, keď oprávnený (napr. veriteľ, poškodený) doručí súdu (Okresnému súdu Banská Bystrica) návrh na vykonanie exekúcie z dôvodu, že povinný (napr. dlžník) dobrovoľne nesplnil to, čo mu ukladá exekučný titul (napr. nezaplatil žalovanú sumu v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku). Pôvodne sa exekučné konanie začínalo podaním návrhu priamo súdnemu exekútorovi. 

Za účelom zrýchlenia exekučných konaní sa musí návrh na vykonanie exekúcie podávať výlučne elektronickými prostriedkami. A to prostredníctvom vyplneného elektronického formulára, ktorý nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR, podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom a odoslaného do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica. V prípade, že oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže návrh podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora v SR (ten je potom považovaný za zástupcu oprávneného pre doručovanie písomností).

Súd následne preskúma podaný návrh vrátane príloh a ak neexistujú dôvody na jeho zamietnutie, vydá súdnemu exekútorovi do 15 dní poverenie na vykonanie exekúcie a súčasne o tom upovedomí oprávneného. Veci sa prideľujú rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov.

Vydané poverenie na vykonanie exekúcie súd odošle poverenému exekútorovi spolu s návrhom oprávneného na vykonanie exekúcie. Samotná exekúcia sa začína až doručením poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi.

Spôsoby vykonania exekúcie 

Po  začatí exekučného konania má exekútor viacero možností, ako zabezpečiť uspokojenie pohľadávky oprávneného. Exekúciu však môže vykonať len spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku.

Ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak je naopak podkladom na exekúciu exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. V takom prípade ju možno vykonať:

 • vyprataním bytu, nehnuteľnosti,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov.

Exekútor po začatí exekúcie zisťuje majetkové pomery povinného a na základe toho rozhodne, ktorý spôsob vykonania exekúcie aplikuje.

Rada: Ak ste v pozícii povinného, je veľmi dôležité, aby ste s exekútorom čo najviac spolupracovali (komunikovali). Môžete tým urýchliť celé exekučné konanie. Ak s ním nebudete nijako komunikovať, exekútor bude hľadať spôsob, ako vymôcť váš dlh, čo sa v konečnom dôsledku môže odraziť aj na výške trov exekúcie.  

Ako zistiť stav exekúcie

Zdrojom informácií o exekúciach sú dva registre - Centrálny register exekúcií (CRE) a Register poverení na vykonanie exekúcie.

Centrálny register exekúcií

V roku 2016 bol v SR spustený Centrálny register exekúcií. Ide o verejný zoznam dostupný na webe Slovenskej komory exekútorov, do ktorého exekútori zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii.

Prečítajte si tiež

Vďaka nemu sa ktokoľvek môže dozvedieť konkrétne údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Napríklad občania sa môžu presvedčiť, či je voči nim vedená nejaká exekúcia, podnikatelia si zase môžu overiť svojich obchodných partnerov.

Urobiť je tak možné zaregistrovaním sa na stránke Slovenskej komory exekútorov a po uhradení administratívneho poplatku. Jeho výška sa určuje v závislosti od počtu prístupov (žiadostí) jedného používateľa v období kalendárneho roka s tým, že čím viac prístupov používateľ v priebehu roka realizuje, tým sa poplatok znižuje (napr. do 500 prístupov je to poplatok vo výške 2 eurá/ jeden prístup, od 501 do 1 000 prístupov len 1 euro/ jeden prístup). Následne je možné začať vyhľadávanie exekúcie podľa priezviska a dátumu narodenia fyzickej osoby alebo bydliska, obchodného mena spoločnosti, IČO alebo spisovej značky súdu.  

Prečítajte si tiež

Register exekúcii poskytuje obraz o stave konkrétnej exekúcie na Slovensku. Je v ňom možné nájsť údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, o súdnom exekútorovi, ktorý exekúciu vykonáva, údaje o povinnom, príslušné dátumy k exekúcii (napr. deň, mesiac a rok  udelenia poverenia na vykonanie exekúcie) ako aj označenie vymáhaného nároku.  Jeho zavedením sa zvýšila prehľadnosť o exekučných konaniach.

V prípade potreby výpisu z registra na právne účely je možné si ho vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov alebo požiadať o jeho zaslanie poštou.

Rada: Pokiaľ by ste chceli získať viac informácii o prebiehajúcej exekúcii, ktorá je voči vám vedená, kontaktujte (navštívte) priamo súdneho exekútora, ktorý exekúciu vykonáva alebo informačné centrum okresného súdu, kde môžete nahliadnuť do spisu.

Register poverení na vykonanie exekúcie

Od Centrálneho registra exekúcii treba odlišovať Register poverení na vykonanie exekúcie. Ide o verejný register obsahujúci poverenia pre súdnych exekútorov, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica po 1. apríli 2017.

Zverejňujú sa v ňom len poverenia z aktuálne prebiehajúcich exekučných konaní. Vyhľadávanie je možné podľa čísla poverenia alebo podľa údajov povinného.

Upozornenie: V tomto registri nie sú zverejnené exekúcie, v ktorých ako oprávnený vystupuje Sociálna poisťovňa.  

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je premlčacia doba pri exekúcii?

Občiansky zákonník ustanovuje, že ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. To znamená, že ak bolo veriteľovi právoplatným rozhodnutím súdu priznané nejaké právo (napr. rozsudkom má prisúdený nárok na náhradu škody v peniazoch – tzv. judikovaná pohľadávka), môže sa voči dlžníkovi domáhať vymoženia tohto peňažného plnenia formou exekúcie, a to až v lehote desiatich rokov plynúcich odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. V takomto prípade teda môže veriteľ ako oprávnený podať na Okresný súd Banská Bystrica návrh na vykonanie exekúcie do desiatich rokov od vykonateľnosti rozhodnutia.

Príklad na premlčaciu dobu exekúcie: 

Na základe rozsudku súdu, právoplatného dňa 10. 1. 2018, bol dlžník Jozef povinný uhradiť veriteľovi Danovi sumu 1 000 Eur s príslušenstvom v lehote do troch dní od právoplatnosti, t. j. do 13. 1. 2018. Uplynutím trojdňovej lehoty na plnenie sa rozsudok stal vykonateľným, t. j. dňa 14. 1. 2018. Ak dlžník Jozef uvedenú sumu v danej lehote dobrovoľne neuhradil, môže veriteľ Dano podať na exekučný súd návrh na vykonanie exekúcie do desiatich rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť, t. j. v desaťročnej premlčacej dobe plynúcej od 15. 1. 2018 do 15. 1. 2028. V prípade, že návrh podá až po uplynutí desiatich rokov, pôjde o premlčaný nárok veriteľa. Na premlčanie však bude súd prihliadať len na vznesenú námietku dlžníka.   

Prečítajte si tiež

Ďalej je dôležité, že ak veriteľ uplatnil svoje právo na exekučnom súde v uvedenej premlčacej dobe (t. j. podal návrh na vykonanie exekúcie) a v začatom exekučnom konaní sa riadne pokračuje, premlčacia doba neplynie od tohto uplatnenia až po dobu celého konania. Jednoducho povedané, premlčacia doba exekúcie neplynie počas prebiehajúcej exekúcie (spočíva, resp. je prerušená).    

Odklad exekúcie - kedy a ako oň požiadať?

Odklad exekúcie predstavuje inštitút, ktorý má slúžiť na predchádzanie nezvratných a nepriaznivých následkov, ku ktorým by došlo, kedy sa exekúcia neodložila. Prichádza do úvahy až po začatí exekúcie, t. j. po udelení poverenia exekútorovi.

Prečítajte si tiež

V exekučných konaniach začatých po 1. apríli 2017 rozhoduje o odklade exekúcie súdny exekútor, a to vydaním upovedomenia o odklade exekúcie. Všetky dôvody, pre ktoré môže dôjsť k odkladu exekúcie, sú ustanovené v Exekučnom poriadku. V prvom rade je však potrebné odlišovať „odklad exekúcie s blokovaním“ a „odklad exekúcie bez blokovania“.

Dôvody na odklad exekúcie s blokovaním sú tieto:

 1. povinný v priebehu exekúcie zomrel,
 2. podanie vylučovacej žaloby alebo priebeh konania o určení vlastníckeho práva,
 3. podanie žiadosti povinného, ktorý je fyzickou osobou, na odklad exekúcie a jeho vyhlásenie, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky (tzv. sociálne dôvody na strane povinného),
 4. odklad alebo prerušenie exekúcie vyplýva z osobitného predpisu (zákona o konkurze a reštrukturalizácii),
 5. podanie návrhu na začatie konania na Ústavný súd SR, pretože súd dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov,
 6. podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom EÚ.

Dôvody na odklad exekúcie bez blokovania sú tieto:

 1. podanie žiadosti povinného, ktorý je fyzickou osobou, o povolenie splátok, na ktorú žiadosť sa prihliada,
 2. povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné
 3. vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že
 4. bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne,
 5. povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote
 6. vymáhaného nároku na osobitný účet exekútora zriadený na tento účel,
 7. po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu.
Prečítajte si tiež

Pri odklade exekúcie s blokovaním platí, že exekútor je oprávnený vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony už uskutočnil, ich účinky zostávajú zachované. Naopak pri odklade exekúcie bez blokovania exekútor nevykonáva úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii a v prípade, ak takéto úkony už uskutočnil, musí ich zrušiť. Dĺžka trvania odkladu exekúcie závisí od konkrétneho dôvodu odkladu.

Odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov povinného

Povinný, ktorý je fyzickou osobou (vrátane živnostníka) môže podať exekútorovi žiadosť o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov, avšak len jeden raz počas trvania exekúcie. To znamená, že ak by povinný podal počas trvania exekučného konania opakovanú žiadosť o odklad, súdny exekútor na ňu neprihliada.

Pri rozhodovaní exekútor skúma najmä:

 • charakter postavenia povinného (napr. dočasná strata zamestnania, dlhodobé ochorenie),
 • skutočnosť či sa v tomto postavení ocitol bez vlastnej viny (napr. či k strate zamestnania nedošlo v dôsledku požívania alkoholu povinným) a
 • či by neodkladná exekúcia mohla mať pre povinného alebo jeho rodinu zvlášť nepriaznivé následky (napr. ohrozenie základných životných potrieb).

Exekútor vyhovie žiadosti o odklad tak, že exekúciu odloží na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však na tri mesiace od podania žiadosti. Na dlhšiu dobu ju môže odložiť len so súhlasom oprávneného.

Upozornenie: Povinný, ktorý je právnickou osobou (napr. s.r.o.), nemôže požiadať o odklad exekúcie.

V exekučných konania začatých do 1. apríla 2017 rozhoduje o odklade exekúcie príslušný súd, a to vydaním uznesenia (nie exekútor). Napríklad môže exekúciu odložiť na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou, ak sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky