Ako vymôcť nesplatenú pohľadávku bez súdu? Spíšte notársku zápisnicu!

V prípade, že dlhodobo korektné obchodné vzťahy s Vašimi partnermi neuviazli na mŕtvom bode a dohoda s dlžníkom je stále možná, pokúste sa o ňu. Reč však nie je o splátkovom kalendári zaslanom poštou či emailom ani o ústnej dohode. V rámci mimosúdneho riešenia sporov zákon poskytuje stranám možnosť spísať zápisnicu u notára, ktorá predstavuje efektívny nástroj pri vymáhaní nesplatených pohľadávok. Notárska zápisnica odobrená autoritou štátnej moci dovoľuje dlžníkovi splácanie podľa vopred dohodnutých podmienok a pre prípad porušenia splácania môže tiež vystupovať ako exekučný titul, s ktorým bez nutnosti ďalšieho súdneho konania môžete iniciovať zahájenie exekúcie.

Čo je notárska zápisnica?

Notárska zápisnica je verejnou listinou, ktorá je vyhotovená notárom. Zápisnica obsahuje označenie dlžníka a veriteľa, vymedzenie právneho dôvodu, právny záväzok, predmet a čas plnenia so súhlasom k vykonateľnosti – viď nižšie. Všetky vymenované údaje sú v zápisnici uvedené pod prezumpciou správnosti, t.j. sú považované za pravdivé až do vtedy, kým nie je preukázaný opak. Z tohto dôvodu má notárska zápisnica vyššiu dôkaznú silu než bežná súkromnoprávna listina, akou je napríklad zmluva. Za zistenie totožnosti účastníkov ručí samotný notár, čo má význam pri predchádzaní podvodu v otázke identity zúčastnených strán.  Ak by došlo ku vzniku škody spôsobenej zámenou identity, notár je pre takýto prípad poistený a poškodený účastník si môže nárokovať náhradu škody od štátu. Zápisnica spísaná u notára sa ukladá do zvláštneho registra, ktorý môže slúžiť ak prostriedok ochrany pred budúcimi neželaným zásahmi do textu listiny.

Čo robiť, keď dlžník odmieta spolupracovať?

Vôľa dlžníka spísať s Vami notársku zápisnicu na už existujúci dlh je podstatnou a častokrát ťažko dosiahnuteľnou náležitosťou, ktorá však v rámci mimosúdneho riešenia sporu predstavuje elegantný spôsob rýchleho, lacného a efektívneho riešenia situácie. Na tieto skutočnosti by ste mali pri komunikácii s dlžníkom apelovať. Ak nie je o oprávnenosti pohľadávky pochýb a dlžník si je svojho záväzku dobre vedomý (t.j. zároveň si je vedomý skutočnosti, že v súdnom konaní by voči Vám nemal šancu), odporúčame zdôrazniť predovšetkým čas a peniaze.

Dlžníci často žijú  v omyle, že viac získaného času automaticky znamená zlepšenie situácie. Opak je pravdou! Za dobu prebiehajúceho súdneho konania (u ktorého predpokladáme, že skončí vo Váš prospech) dlžníkovi stále bežia úroky z omeškania. Namiesto toho, aby Vám dlžník zaplatil pohľadávku v hodnote 1.000 EUR, je povinný Vám za rok prebiehajúceho súdneho konania zaplatiť ďalších 365 EUR na úrokoch, ak ste si medzi sebou zjednali napr. zmluvný úrok vo výške 0,1% denne. Hodnota pohľadávky sa ďalej navyšuje o súdny poplatok vo výške 6 % hodnoty sporu, cestovné výdaje či nemalé náklady advokáta. Tým sa celková čiastka, ktorú je dlžník v každom prípade povinný zaplatiť, môže aj niekoľkonásobne navýšiť.

Toto nehrozí u notárskej zápisnice. Okamžité uznanie dlhu pred notárom zákonite neznamená povinnosť splatiť dlh do niekoľkých dní. Celková pohľadávka môže byť rozdelená do niekoľkých splátok na základe vzájomnej dohody o splátkovom kalendári medzi veriteľom a dlžníkom. Za ochotu pristúpiť na takúto formu mimosúdneho vyriešenia sporu svojho dlžníka „odmeňte“ napr. odpustením časti úrokov alebo zmluvnej pokuty.

Článok pokračuje pod reklamou

Prečo je potrebný súhlas dlžníka k vykonateľnosti?

Notárska zápisnica sa využíva v mnohých prípadoch – ako výstup z valného zhromaždenia, závet, forma kúpnej či inej zmluvy atď. V takýchto situáciách zápisnica osvedčuje totožnosť osôb a pravdivosť údajov v nej uvedených, čo má význam predovšetkým pri jej ďalšom skúmaní štátnymi orgánmi. Napríklad: kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť spísanú vo forme notárskej zápisnice kataster pri vklade vlastníckeho práva z hľadiska občianskoprávnych aspektov už neskúma, čím sa konanie pred podobným orgánom podstatne zrýchli a zjednoduší. V prípade vymáhania nesplatenej pohľadávky však zápisnica plní aj ďalšie dve významné funkcie – uznanie záväzku (čím sa odďaľuje riziko premlčania) a vykonateľnosť samotnej zápisnice. Práve druhá z týchto funkcií má pri vymáhaní nesmierny význam. Aby sa notárska zápisnica mohla stať vykonateľnou, je nutné v nej obsiahnuť súhlas dlžníka k vykonateľnosti. Daný súhlas dáva zápisnici spôsobilosť byť plnohodnotným exekučným titulom, tj. spôsobilosť vynútiť  jej obsah súdnym exekútorom aj bez predchádzajúceho súdneho konania, ktoré by bolo ukončené vydaním uznesenia, platobného rozkazu alebo rozsudku. Zápisnica opatrená súhlasom k vykonateľnosti je tak prostriedkom disponujúcim účinkami aké má súdne rozhodnutie s rozdielom, že na vydanie súdneho rozhodnutia a nadobudnutie jeho právoplatnosti môže veriteľ čakať aj niekoľko rokov (v prípade podania odvolania sa táto doba môže ešte predĺžiť). Súhlas s vykonateľnosťou možno bez problémov zahrnúť do notárskej zápisnice v súvislosti s pohľadávkou, ktorá už vznikla a je možné ju špecifikovať. Ako sporné sa však z pohľadu obecných súdov v súčasnosti javí uzatváranie zmlúv formou notárskej zápisnice, ktoré súhlas k vykonateľnosti obsahujú už v okamihu uzatvorenia zmluvy a pôsobia tak pro futuro. Ak so svojím obchodným partnerom (predovšetkým spotrebiteľom) uzatvárate zmluvu formou zápisnice so súhlasom k vykonateľnosti, vystavujete sa riziku, že v budúcnosti vzniknuté pohľadávky nebude možné vymôcť bez ďalšieho súdneho konania.

Ako notársku zápisnicu spísať a koľko ma bude stáť?

Pred dohodou s dlžníkom a spísaním zápisnice sa pokúste telefonicky skontaktovať s ktorýmkoľvek miestnym notárom a objednať sa uňho na určitý čas. Aj keď je notár nestranným štátnym orgánom, ktorý by mal zaistiť vyhotovenie samotnej zápisnice, môžete sa pokúsiť o vyhotovenie vlastnej, ktorú notár schváli a pripraví k podpisu obom stranám v dohodnutý termín. Notárska zápisnica by v zmysle zákona mala obsahovať:

a) deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,
b) meno, priezvisko a sídlo notára,
c) meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, zamestnanie a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
d) vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
e) údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov,
f) obsah právneho úkonu,
g) údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
h) podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
ch) odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Čo sa týka ceny, spísanie notárskej zápisnice Vás u každého notára na Slovensku vyjde rovnako. Výšku odmien notárov totiž upravuje Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov, ktorá stanoví sadzbu:

z prvých 3 319,39 €  základu 1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,7 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,1 %
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € 0,05 %
najmenej 16,60 €
suma nad 1 659 695,94 € do základu sa nezapočítava

 

V porovnaní so sadzbou za súdny poplatok pri návrhu na vydanie platobného rozkazu vo výške 6 % sa spísanie notárskej zápisnice s dlžníkom jednoznačne oplatí! Nakoľko dosiahnutie dohody s dlžníkom často vyžaduje určité negociačné schopnosti, odporúčame Vám obrátiť sa v rámci mimosúdneho jednania na profesionála, ktorý Vám v danej situácii dokáže pomôcť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky