Ako správne prihlásiť pohľadávku do konkurzu?

Rady a odporúčania, na čo všetko si dať pozor pri prihlasovaní pohľadávky do konkurzu.

Ako sa dozviem, že môj dlžník je v konkurze?

V rámci správy pohľadávok je nevyhnutné pravidelne kontrolovať, či sa náš dlžník nedostal do konkurzu. Túto skutočnosť môžete kontrolovať v registri úpadcov, kde zistíte základné údaje o prípadnom zahájenom konaní, ale hlavne v Obchodnom vestníku.

Upozornenie: Aj keď správca má informácie o tom, že dlžník, u ktorého bol vyhlásený konkurz, má u vás dlh, správca nemá povinnosť vás informovať o vyhlásení konkurzu. Túto povinnosť má správca len voči zahraničným veriteľom.

Konkurz sa začína až zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom uznesenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.

Dokedy a kam prihlásiť pohľadávku voči dlžníkovi v konkurze?

Od zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu vám plynie lehota 45 dní. V tejto lehote musíte prihlášku doručiť správcovi. Nestačí teda, ak v posledný deň lehoty odošlete prihlášku správcovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sviatok alebo víkend, koniec lehoty sa posúva na najbližší pracovný deň.

Príklad:Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo v Obchodnom vestníku zverejnené 27. 4. 2016. Za zverejnené sa teda uznesenie považuje dňa 28. 4. 2016. Prihlášku by teda bolo potrebné správcovi doručiť najneskôr do 11. 6. 2016. Keďže tento deň pripadá na sobotu, prihlášku môžete v lehote doručiť správcovi až do pondelka 13. 6. 2016.

Prihlášku ďalej musíte v jednom rovnopise zaslať aj na súd, ale tam už nemusíte dodržať lehotu 45 dní.

Pokiaľ nestihnete zákonnú lehotu, k vašej prihláške sa síce bude prihliadať, ale nebudete môcť vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva veriteľa v konkurze.

Prečítajte si tiež

Ak máte zabezpečenú pohľadávku (napr. záložným právom), v zákonnej lehote musíte uplatniť prihlášku aj zabezpečovanie právo. Pokiaľ nedodržíte zákonnú lehotu, vaše zabezpečovacie právo zanikne. Pohľadávku teda môžete prihlásiť aj po uplynutí zákonnej lehoty, ale len ako nezabezpečenú.

Doručením prihlášky do konkurzu nastávajú rovnaké následky ako v prípade podanej žaloby na súd – prerušuje sa teda beh premlčacej doby.

Pozor! Prihlášku do konkurzu musíte podať aj ak ste ako veriteľ podali návrh na vyhlásenie konkurzu!

Ako má vyzerať prihláška do konkurzu?

Prihláška sa musí podať na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti:

  1. identifikáciu úpadcu a veriteľa (meno, priezvisko a bydlisko u fyzickej osoby alebo názov a sídlo u právnickej osoby),
  2. právny dôvod vzniku pohľadávky (stručný popis právneho stavu, napr. uzavretie zmluvy, na základe ktorej bola vystavená faktúra),
  3. poradie uspokojovania pohľadávky,
  4. celková suma pohľadávky a
  5. podpis.

Pripomíname, že pokiaľ bude na prihláške niektorá zo základných náležitostí chýbať, správca ani súd nebudú k prihláške prihliadať, a teda bude vylúčená.

Článok pokračuje pod reklamou

Suma pohľadávky sa musí uvádzať v eurách a celková suma sa musí rozdeliť na istinu a príslušenstvo. Príslušenstvo sa ďalej musí rozdeliť podľa právneho dôvodu. Príslušenstvom pohľadávky sú napr. úroky z omeškania, náklady spojené s uplatnením pohľadávky, súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia priznané súdom apod. Príslušenstvo musíte vyčísliť ku dňu, kedy bolo zverejnené uznesenie o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Pokiaľ prihlasujete zabezpečené pohľadávky, pre každú z nich musí byť podaná samostatná prihláška, v ktorej je potrebné uviesť zabezpečenú sumu, druh, poradie, predmet a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva. Vzhľadom na prísnejšiu právnu úpravu prihlasovania zabezpečených pohľadávok vám odporúčame sa v prípade zabezpečenej pohľadávky obrátiť s prípravou prihlášky do konkurzu na právnika.

Rada! Do konkurzu môžete prihlásiť aj pohľadávku, ktorú síce máte voči inému dlžníkovi, než je úpadca, ale táto pohľadávka je zabezpečená majetkom úpadcu.

K prihláške ďalej musíte priložiť prílohy, teda všetky listiny, na ktoré sa v prihláške odvolávate. Tieto listiny stačí predložiť v kópii, nemusíte správcovi zasielať originály. Z týchto listín musia plynúť všetky tvrdenia, ktoré uvádzate v prihláške.

Pozor! Prihlášku nemožno opravovať ani dopĺňať. Ak zistíte, že v prihláške máte chybu, tuto musíte vziať späť a podať ju znova v správnom znení.

V prihláške je potrebné uviesť aj ďalšie údaje. Ak máte na pohľadávku exekučný titul (napr. platobný rozkaz, rozsudok, notársku zápisnicu, rozhodcovský rozsudok), uvediete aj ten. V prípade, že v rámci vymáhania pohľadávky vediete súdny spor, prípadne prebieha exekúcia, túto informáciu tam tiež uvediete. Ak ste účtovnou jednotkou, musíte tiež vyplniť, či evidujete pohľadávku v účtovníctve, v akom rozsahu alebo dôvody, prečo ju v účtovníctve neevidujete.

Prihláškou môžete uplatniť aj tzv. podmienenú pohľadávku, teda budúcu pohľadávku alebo takú pohľadávku, ktorej vznik závisí od splnenia určitej podmienky. V takom prípade musíte vyznačiť, že ide o podmienenú pohľadávku a uviesť podmienku vzniku pohľadávky.

Podpis na prihláške do konkurzu nemusí byť úradne overený.

Aby ste sa uistili, že vašu pohľadávku správca nevylúčil a bude k nej prihliadať, môžete požiadať správcu o vydanie potvrdenia, či vaša pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. O toto potvrdenie musíte správcu výslovne požiadať.

Zdroje, ktoré problematiku prihlasovania pohľadávok do konkurzu upravujú

  • Zákon č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky