Ako vymôcť pohľadávky mimosúdne?

Viete, že pohľadávka sa dá od vašich obchodných partnerov vymôcť rýchlo a jednoducho?

Spísanie notárskej zápisnice či využitie rozhodcovského konania sú efektívnymi alternatívami pre vymáhanie pohľadávok. Zatiaľ čo riešenie sporu pred súdom môže trvať roky, vymoženie pohľadávky za pomoci notárskej zápisnice alebo rozhodcovského konania nezaberie viac než pár týždňov.

Vymáhanie pohľadávky s využitím notárskej zápisnice

Ak Vám obchodný partner nezaplatil za tovar či službu, alebo nevrátil požičané peniaze a svoj záväzok uznáva, je spísanie notárskej zápisnice najlepšou možnosťou pre obe strany.

V rámci notárskej zápisnice dlžník uzná svoj existujúci dlh pred notárom a veriteľ získa prostriedok na vymáhanie prostredníctvom exekútora, t.j. bez potreby predošlého súdneho konania. I keď sa to na prvý pohľad nezdá, spísanie notárskej zápisnice je výhodné i pre samotného dlžníka, ktorý z nejakého dôvodu nemôže alebo nechce zaplatiť.

Vysvetlenie: Namiesto nemalých nákladov súdneho konania, odmeny veriteľovho advokáta a neustále narastajúcich úrokov z omeškania dlžník zaplatí iba cenu zápisnice, ktorá je omnoho nižšia. Dlžník navyše získa možnosť splácať svoj dlh v dohodnutých splátkach. Veriteľovi je pohľadávka splatená postupne, je však v lepšom postavení, než keby mal čakať na vydanie súdneho rozhodnutia a za dobu súdneho konania pritom od svojho dlžníka nezískal žiadnu platbu.

Ak sa obe strany dohodnú na tomto riešení, ďalší postup je nasledovný:

  • Kontaktujte notára a dojednajte si termín: Môžete osloviť ktoréhokoľvek notára. Cena za toto riešenie je stanovená fixne, teda platí pre všetkých notárov rovnako, a predstavuje maximálne 1 % z dlžnej čiastky.
  • Podklady: Notárovi stačí poskytnúť informáciu o výške dlhu, na základe čoho dlh vznikol (napr. zmluva o dielo), ako ste sa dohodli na splácaní (jednorazová úhrada alebo splátky) a akú sankciu (výšku úrokov z omeškania) požadujete v prípade porušenia dohody.
  • Účasť na stretnutí s notárom: Jednania je nutné sa zúčastniť osobne v kancelárii notára, prípadne je možné udeliť plnomocenstvo zvolenej osobe. Je však dôležité, aby táto osoba bola splnomocnená pre túto konkrétnu situáciu.

Výhody vymáhania pohľadávky s využitím notárskej zápisnice

Výhodou notárskej zápisnice pri vymáhaní pohľadávky je predovšetkým rýchlosť, ktorá závisí na tom, ako rýchlo sa strany dohodnú. Ďalšou výhodou je flexibilita čo sa týka výšky dlhu (strany sa môžu dohodnúť na jeho výške a prípadne si odpustiť úroky) a formy splácania (je možné dohodnúť si akýkoľvek splátkový kalendár). V porovnaní so súdom je tento postup lacnejší, nakoľko sa platí len stanovená odmena, ktorá je nižšia ako súdny poplatok. Z praktického hľadiska je výhodné spísať notársku zápisnicu aj za cenu vzájomných ústupkov, nakoľko tento postup ušetrí veľa času a financií v porovnaní so súdnym sporom .

Exekúcia na základe notárskej zápisnice

Najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice, ktorou dlžník uznáva dlh, je jeho súhlas s vykonateľnosťou zápisnice. Toto prehlásenie dlžníka z nej robí tzv. exekučný titul. To znamená, že jej postavenie je rovnaké ako v prípade rozsudku vydaného súdom. Ak dlžník neuhradí svoj záväzok podľa dohody, môžete podať návrh na vymoženie dlhu exekútorovi a nemusíte absolvovať zdĺhavé súdne konanie. Ako veriteľ vždy trvajte na tom, aby bol súhlas dlžníka s vykonateľnosťou v zápisnici obsiahnutý.

Využitie rozhodcovského konania pri vymáhaní pohľadávok

Rozhodcovské konanie je alternatívnym spôsobom riešenia sporov použiteľným pre všetky spory ohľadom majetku a peňazí (napr. spor o zaplatenie pohľadávky, o určenie vlastníctva). Výsledkom konania je vydanie rozhodcovského rozsudku, ktorý na rozdiel od všeobecného súdu možno získať už do niekoľkých týždňov. Rozhodcovský rozsudok slúži ako podklad pre vymáhanie pohľadávky exekútorom. Aj v tomto prípade veriteľ ušetrí veľa času a peňazí.

Výhody rozhodcovského konania pri vymáhaní pohľadávok

Rozhodcovské konanie je rýchlejšie ako súdne konanie. Návrh na zahájenie konania sa podáva priamo k rozhodcovskému súdu a ten spravidla reaguje okamžite. Celková dĺžka rozhodcovského konania závisí od aktivity strán sporu (napr. od počtu vyjadrení). Odmena nie je stanovená fixne, ale každý rozhodcovský súd si ju určuje individuálne - niektoré majú cenník uverejnený na internete, iné je potrebné kontaktovať.

Postup rozhodcovského konania si môžu strany dohodnúť, resp. upraviť (napr. v konaní sa nemusí nariaďovať ústne pojednávanie). Podmienky rozhodcovského konania bývajú spravidla upravené tiež v rozhodcovských poriadkoch jednotlivých rozhodcovských súdov.

Rozhodcovská doložka ako nevyhnutný predpoklad

Aby spor mohol byť rozhodnutý pred rozhodcovským súdom, je potrebná dohoda strán o tomto spôsobe riešenia sporov – tou býva najčastejšie rozhodcovská doložka.

Rozhodcovská doložka obsahuje vôľu strán využiť rozhodcovské konanie namiesto súdu a určuje bližšie podmienky. Doložky je možné nájsť na stránkach rozhodcovských súdov. Pred ich použitím je však vhodné konzultovať voľbu rozhodcovského súdu i správnosť doložky s právnikom.

Rozhodcovskú doložku môžete dať do zmluvy, obchodných podmienok, na objednávkový formulár či iný dokument, s ktorým druhá strana vyjadrí písomný súhlas.

S využitím rozhodcovského konania je potrebné mať na pamäti, že pre vzťahy so spotrebiteľmi platia odlišné pravidlá. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa vyznačuje rôznymi špecifikami, ktoré odporúčame konzultovať s právnikom.

Dôležité právne predpisy upravujúce problematiku mimosúdneho vymáhania:

§ 46 a násl. zákona č. 232/1992 Zb., notársky poriadok v platnom znení

§ 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z., exekučný poriadok v platnom znení

Zákon č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní v platnom znení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky