Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

S účinnosťou od apríla 2023 platia zmeny v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“), ktoré majú priniesť zefektívnenie a zrýchlenie vedenia exekúcií. Tieto zmeny priniesli ďalšie donucovanie opatrenia, ktoré vážnejšie môžu pocítiť napríklad tí dlžníci, ktorí vlastnia motorové vozidlo.

Nové donucovacie opatrenia v exekúcii od 1. 4. 2023

Novela Exekučného poriadku priniesla nové donucovacie opatrenia, ktorými disponuje tak súdny exekútor ako aj súd. Tieto majú plniť najmä preventívnu funkciu, t. j. motivovať dlžníkov, aby plnili všetky povinnosti, ktoré im v exekučnom konaní vyplývajú.

Podľa § 43a ods. 1 Exekučného poriadku tak od 1. 4. 2023 môže súdny exekútor:

 • uložiť peňažnú pokutu,
 • zadržať vodičský preukaz,
 • použiť technické prostriedky brániace užívaniu veci,
 • zadržať osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo časť II (technický preukaz).

Nové donucovacie opatrenia súdny exekútor ukladá vydaním upovedomenia o donucovacom opatrení, v ktorom súčasne vyzve povinnú osobu, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto upovedomenia dotknutú povinnosť splnila, alebo aby podala voči uloženiu donucovacieho opatrenia námietky. Námietky potom slúžia ako opravný prostriedok a rozhoduje o nich súd.

Námietky podané voči uloženiu ponuky, zadržaniu vodičského preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla, majú odkladný účinok. To znamená, že túto povinnosť nie je nevyhnutné splniť okamžite, ak dlžník podá námietky, ale až po tom, ako o týchto námietkach rozhodne súd.

Splnenie povinnosti v exekúcii možno vynútiť zadržaním vodičského či technického preukazu

Základnou podmienkou uloženia niektorého z vyššie menovaných donucovacích prostriedkov je, že bez jeho použitia nedôjde k splneniu dotknutej povinnosti. Musí tu byť teda zjavná naliehavosť a k uloženiu donucovacieho prostriedku zo strany exekútora nemôže dôjsť svojvoľne.

Zadržať vodičský preukaz alebo technický preukaz, či zabrániť užívaniu veci nemožno osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobe, ktorej podstatná časť príjmov je priamo podmienená držbou vodičského preukazu alebo oprávneným užívaním veci, voči ktorej by sa mali uplatniť prostriedky na jej zadržanie, či držbou osvedčenia o vozidle.

Peňažná pokuta od 1. 4. 2023

Novela Exekučného poriadku priniesla aj limity ukladaných peňažných ponúk. Súdny exekútor tak môže pristúpiť k uloženiu pokuty:

 • pri fyzickej osobe pri prvom uložení najviac 500 eur a pri opakovanom najviac súhrnne 2 000 eur,
 • pri fyzickej osobe, ktorá je štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, či prokuristom, odborným zástupcom, likvidátorom, núteným správcom a pod. dlžníka pri opakovanom porušení súhrnne najviac 10 000 eur, a to pre každú osobu (napr. každého člena štatutárneho orgánu) jednotlivo,
 • pri právnickej osobe pri prvom uložení 1000 eur, pri opakovanom súhrnne (t. j. za všetky uložené pokuty spolu) 3000 eur,

Okrem súdneho exekútora môže dôjsť k uloženiu pokuty aj zo strany súdu. Súd pristúpi k uloženiu pokuty na návrh exekútora. Tento návrh prichádza do úvahy buď v prípade, pokiaľ s ohľadom na vec by nepostačovalo uloženie pokuty v limitoch daných exekútorovi alebo pokiaľ po uložení pokuty exekútorom nedošlo k splneniu povinnosti.

Súd potom môže pristúpiť k uloženiu pokuty vo výške:

 • pri fyzickej osobe najviac v súhrne 30 000 eur,
 • pri právnickej osobe až do výšky 10 % jej ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Uloženie pokuty je prvoradým donucovacím prostriedkom, to znamená, že súdny exekútor najskôr pristupuje k uloženiu pokuty, až potom zvažuje iné donucovacie prostriedky. Výnimku má len exekúcia na pohľadávky na výživnom alebo na uspokojenie práva na peňažné plnenie. V takom prípade môže exekútor siahnuť po každom donucovacom prostriedky okamžite.

Zadržanie vodičského preukazu

Pokiaľ uloženie pokuty nesplnilo svoj účel a nedošlo k splneniu povinnosti, súdny exekútor môže nariadiť zadržanie vodičského preukazu. Zadržanie vodičského preukazu môže súdny exekútor upovedomením nariadiť aj hneď, t. j. bez uloženia predchádzajúcej pokuty, a to v prípade exekúcie pohľadávok na výživnom alebo peňažných pohľadávok (napr. nezaplatenie dlhu z poistného).

Zadržanie vodičského preukazu môže trvať maximálne jeden rok.

Použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci

Súdny exekútor môže zamedziť právo užívania veci aplikáciou nového donucovacieho prostriedku. Týmto spôsobom v podstate zadrží určitú vec patriacu buď priamo povinnému alebo jeho štatutárovi, prokuristovi a pod., v závislosti splnenie koho povinnosti sa snaží týmto prostriedkom zabezpečiť. Zabrániť v užívaní veci možno aj vo vzťahu k takej veci, ktorú dlžník alebo iná povinná osoba preukázateľne oprávnene užíva.

Súdny exekútor však nemôže zadržať tie hnuteľné veci, ktoré Exekučný poriadok vylučuje, t. j. ktoré nepodliehajú exekúcii. Ide napríklad o také veci, ktoré slúžia na uspokojenie hmotných potrieb dlžníka a jeho rodiny, alebo plnenie jeho pracovných úloh či na jeho podnikanie. Takými vecami sú napríklad nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, chladnička, sporák a pod.), osobné motorové vozidlo, ak je potrebné na individuálnu prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, snubný prsteň, študijná literatúra, hračky.

Článok pokračuje pod reklamou

Zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu)

Podobne, ako v prípade zadržania vodičského preukazu, aj osvedčenie o evidencii vozidla možno zadržať maximálne na 1 rok. Uvedené obmedzenie však nebráni tomu, aby toto donucovacie opatrenie bolo uložené aj opakovane.

V odôvodnených prípadoch môže dokonca dôjsť aj k uloženiu viacerých donucovacích opatrení súčasne, t. j. napríklad aj k uloženiu pokuty a aj k zadržaniu technického preukazu vozidla. Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele Exekučného poriadku, pri ukladaní donucovacieho opatrenia však bude nevyhnutné posudzovať najmä vyváženosť a primeranosť vzťahu donucovacieho opatrenia (druh a výška) k dotknutej povinnosti a k účelu, ktorý má byť uložením konkrétneho donucovacieho opatrenia naplnený. Teda exekútor bude musieť objektívne zvážiť, či uloženie konkrétneho donucovacieho opatrenia alebo jeho rozsah bude viesť k splneniu dotknutej povinnosti, či uložené donucovacie opatrenie alebo jeho rozsah nie je neprimerané vo vzťahu k dotknutej povinnosti, atď.

Zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a zadržanie vodičského preukazu sa realizuje tým spôsobom, že súdny exekútor vydá príkaz na zadržanie (vodičského preukazu, osvedčenia o evidencii vozidla) a tento príkaz doručí orgánu Policajného zboru a súčasne povinnému do vlastných rúk.

Posilnenie postavenia súdneho exekútora od 1. 4. 2023

V súvislosti s prijatím nových donucovacích prostriedkov novela Exekučného poriadku prispela k posilneniu postavenia exekútora. Toto posilnenie sa prejaví pri vynucovaní splnenia povinnosti povinného, t. j. dlžníka, poskytnúť súčinnosť. Dlžník je totiž v prípade exekúcie povinný poskytnúť exekútorovi rôznu potrebnú súčinnosť, najmä vysvetlenia žiadané exekútorom, a to vo forme a v lehote, ktorú určí súdny exekútor.

Pokiaľ by povinný, t. j. dlžník v exekučnom konaní, neposkytol takúto súčinnosť, podľa novej právnej úpravy má súdny exekútor v zásade tri možnosti, a to:

 • uložiť pokutu,
 • podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia, ktorým je síce taktiež pokuta, avšak v oveľa vyššej sume, konkrétne:
 • pri fyzickej osobe najviac v súhrne 30 000 eur,
 • pri právnickej osobe až do výšky 10 % jej ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie,
 • požiadať orgán Policajného zboru o predvedenie povinného alebo člena štatutárneho orgánu povinného, prokuristu, odborného zástupcu, likvidátora povinného a pod. Uloženie pokuty však nebráni tomu, aby súdny exekútor súčasne požiadal aj o predvedenie povinného.

Jednou z povinností, ktoré ukladá Exekučný poriadok, je aj predloženie vyhlásenia o majetku na základe výzvy súdneho exekútora. V tom prípade, ak súdny exekútor vynucuje splnenie povinnosti povinného, resp. štatutára podať exekútorovi vyhlásenie o majetku, môže použiť viacero donucovacích prostriedkov,  a to:

 • uložiť peňažnú pokutu,
 • zadržať vodičský preukaz,
 • použiť technické prostriedky brániace užívaniu veci,
 • zadržať technický preukaz,
 • podať návrh na súd na uloženie na uloženie donucovacieho opatrenia, ktorým pokuta vo vyššej sume.

Okrem toho môže súd pri ukladaní pokuty, t. j. donucovacieho opatrenia ukladaného na návrh súdneho exekútora, súčasne rozhodnúť o tzv. vylúčení. Ide o rozhodnutie, ktorým na dobu troch rokov zakáže určitej fyzickej osobe vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu.

Nové právomoci exekútora pri zabezpečovaní splnenia nepeňažných povinností

V rámci exekučného konania dochádza k vymáhaniu tak peňažných pohľadávok, ako aj nepeňažných povinností. Ide o zabezpečenie splnenia inej ako peňažnej povinnosti danej rozhodnutím, t. j. povinnosti napríklad niečoho sa zdržať, niečo dať a pod.

Možnosti súdneho exekútora v takom prípade boli novelou Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 rozšírené o právo vynútiť si vstup do nehnuteľnosti. O takomto úkone realizovanom mimo sídla exekútora je povinný spísať záznam.

Prečítajte si tiež

Pod plnením nepeňažných povinností je možné predstaviť si napríklad splnenie povinnosti vypratať nehnuteľnosť. S cieľom zvýšenia účelnosti môže súdny exekútor po novom pred vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vyvesiť na viditeľnom mieste bytu či nebytového priestoru písomnú informáciu o plánovanom vypratávaní, a to na účely informovania všetkých osôb, ktoré môžu danú nehnuteľnosť užívať.

Po novom je v Exekučnom poriadku vyslovene upravené aj vykázanie osôb z vypratávanej nehnuteľnosti, a to povinného, osoby, ktorá ju užíva na základe súhlasu povinného (dlžníka) a osoby, ktorá nevie osvedčiť právny titul (t. j. predložením uzatvorenej napr. na základe nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy a pod.) užívania vypratávanej nehnuteľnosti. 

Zhrnutie

Novela Exekučného poriadku účinná od 1. 4. 2023 priniesla mnohé zmeny v exekučnom konaní a právach súdneho exekútora. Časť z nich sa týka práve nových donucovacích prostriedkov a oprávnení súdneho exekútora s cieľom pomôcť mu efektívne vykonávať exekúciu.

Pokiaľ dlžník odmietne spolupracovať so súdnym exekútorom, hrozí mu vyššia pokuta, ba dokonca zadržanie nielen vodičského, ale aj technického preukazu. Riskuje tiež predvedenie Policajným zborom. Súdni exekútori tak dostávajú širšie možnosti ako zabezpečiť poskytovanie súčinnosti od tých povinných, ktorí sa rozhodnú pri exekúcii nespolupracovať a nerešpektovať povinnosti, ktoré im z exekučného konania vyplývajú. Novela Exekučného poriadku priniesla tvrdšie pravidlá pre dlžníkov, neplatičov, čo má za cieľ pomôcť veriteľom k úspešnému vymoženiu ich splatných pohľadávok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky