Ako postupovať pri súdnom vymáhaní pohľadávky

Máte pohľadávku za dlžníkom a nepodarilo sa Vám ju vymôcť mimosúdne? Ani prípadné súdne konanie nemusí byť zdĺhavý proces s neistým výsledkom.

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Prvým krokom pri súdnom vymáhaní pohľadávky je získanie súdneho rozhodnutia, ktoré právoplatne dlžníka k úhrade pohľadávky zaviaže, a ktoré môže slúžiť ako podklad pre prípadnú exekúciu pohľadávky.

Je teda nutné zahájiť súdne konanie, a to podaním žaloby. Ak je predmetom vášho nároku peňažité plnenie (nezaplatená faktúra, nevrátená pôžička, neuhradená škoda na majetku atď.), odporúčame žalobu výslovne formulovať ako návrh na vydanie platobného rozkazu. To značí, že návrh musí hlavne obsahovať označenie účastníkov konania, teda žalobcu - veriteľa a žalovaného – dlžníka (podnikateľ musí byť identifikovaný obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom), opísanie skutočností, na základe ktorých k vzniku pohľadávky došlo a označenie a priloženie listín, ktoré preukazujú tvrdené skutočnosti (najmä uzatvorené zmluvy, vystavené faktúry a pod.), a napokon uvedenie, že sa domáhate vydania platobného rozkazu v určitom znení.

Konkrétne uvedenie skutočností a dôkazov odporúčame vždy konzultovať s právnikom, a to najmä z toho dôvodu, že súd v prípade závažných nedostatkov v ich uvedení musí návrh na vydanie platobného rozkazu rovno odmietnuť.

Príklad: Ak sa domáhate zaplatenia pohľadávky so splatnej faktúry vo výške 10.000 Eur, ktorej splatnosť nastala k 31. 5. 2014, pričom v rámci zmluvného vzťahu bol dohodnutý úrok z omeškania 10 % ročne, mal by záver návrhu na vydanie platobného rozkazu znieť nasledovne:

„S ohľadom na vyššie uvedené žalobca navrhuje, aby súd vydal tento

platobný rozkaz:

I. Žalovaný je povinný do pätnástich dní od doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi

  • sumu vo výške 10 000 Eur;
  • úrok z omeškania vo výške 10 % ročne zo sumy 10 000 Eur od 1. 6. 2014 do zaplatenia;

II. Žalovaný je povinný do pätnástich dní odo dňa doručenia tohto platobného rozkazu nahradiť žalobcovi trovy konania,

a to všetko na účet žalobcu, číslo, variabilný symbol.

Poplatok za návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na vydanie platobného rozkazu je spoplatnený súdnym poplatkom, ktorý je možné uhradiť buď kolkovými známkami vylepenými priamo na návrhu, alebo vyčkať na výzvu súdu, ktorý poplatok presne vyrubí a na tomto podklade ho uhradiť - kolkami alebo prevodom na účet súdu. Kolkovými známkami je však možné platiť poplatok len do výšky 300 Eur.

Prečítajte si tiež

Poplatok činí 6 % zo žalovanej istiny a pri jeho výške sa neprihliada k príslušenstvu žalovanej pohľadávky (obchodným úrokom, úrokom z omeškania). Minimálny poplatok je stanovený na 16,50 Eur a naopak maximálny poplatok činí v obchodných veciach (tj. práve v konaniach medzi podnikateľmi) 33 193,50 Eur.

Príklad:

  1. Vo vyššie uvedenom prípade bude teda súdny poplatok rovnaký bez ohľadu na to, či vedľa istiny vo výške 10.000 Eur požadujeme len zmluvný úrok z omeškania alebo ešte aj obchodný úrok (ak by šlo napríklad o úver). V oboch prípadoch bude poplatok činiť 600 Eur.
  2. V prípade nároku na istinu 200 Eur sa uplatní minimálny poplatok vo výške 16,50 Eur, hoci 6 % z istiny by činilo len 12 Eur.

Zaplatený súdny poplatok je súčasťou trov konania, ktoré žalovaný musí na základe platobného rozkazu taktiež žalobcovi nahradiť.

Platobný rozkaz expresne aj do 10 dní

Pokiaľ z uvedených skutočností nárok vyplýva, súd platobný rozkaz vydá bez toho, aby vyzýval žalovaného k vyjadreniu. Platobným rozkazom súd zaviaže žalovaného, aby uloženú povinnosť splnil do uplynutia 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Ak ku splneniu v tejto lehote nedôjde, môže žalobca podať návrh na výkon tohto rozhodnutia (exekúciu).

Hoci sama o sebe nie je súdu stanovená lehota pre vydanie platobného rozkazu, existuje možnosť ako dobu jeho vydania výrazne skrátiť. Pokiaľ totiž súdu „pomôžete“ a k návrhu pripojíte vyplnený formulár samotného platobného rozkazu zo vzoru na stránkach Ministerstva spravodlivosti, zákon núti súd vydať platobný rozkaz do 10 dní od doručenia návrhu.

Prečítajte si tiež

Platobný rozkaz sa doručuje do vlastných rúk žalovaného, podnikateľovi typicky na adresu jeho sídla. Ak však platobný rozkaz nie je možné žalovanému na území SR skutočne doručiť (napr. ak podnikateľ už ukončil podnikanie a odsťahoval sa do zahraničia), musí súd platobný rozkaz zrušiť. Rovnaké účinky nastanú v prípade, že žalovaný v uvedenej lehote 15 dní podá proti platobnému rozkazu odpor.

V takom prípade súd väčšinou nariadi ústne pojednávanie, v rámci ktorého bude prebiehať dokazovanie tvrdeného nároku a žalovaný dostane priestor k vlastnému vyjadreniu k žalobe. Minimálne od tohto okamihu preto odporúčame nechať sa zastúpiť advokátom, ktorý vždy zváži vhodný postup.

Článok pokračuje pod reklamou

Dlžník v cudzine – európsky platobný rozkaz

Pokiaľ napr. obchodujete so zahraničím a máte dlžníkov v cudzine, podávať návrh na vydanie „klasického“ platobného rozkazu nemá význam, keďže ten sa takémuto dlžníkovi určite nepodarí na našom území doručiť. V rámci štátov EÚ však existuje tzv. európsky platobný rozkaz, ktorého návrh sa podáva na stanovenom tlačive, a ktorého náležitosti sú veľmi podobné „domácemu“ platobnému rozkazu. Súdne poplatky sú identické ako pri platobnom rozkaze. Európsky platobný rozkaz súd vydá spravidla do 30 dní od podania návrhu a je ho možné doručovať v rámci celej EÚ.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ dlžník nepodá do 30 dní od doručenia európskeho platobného rozkazu odpor, stáva sa takýto rozkaz právoplatným a vykonateľným rozhodnutím, na základe ktorého je možné viesť exekúciu v ktoromkoľvek štáte EÚ.

Predpisy a iné dôležité dokumenty, ktoré problematiku súdneho vymáhania pohľadávok upravujú

  • §§ 172 – 174a zákona č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok, v platnom znení
  • Zákon č. 71/1992 Zb., o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v platnom znení
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES), č. 1896/2006, ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky