Aké sú podmienky pre vyhlásenie konkurzu (osobného bankrotu) a oddlženie fyzickej osoby?

V čom spočíva konkurz, aké sú výhody oddlženia a aké podmienky musí dlžník splniť, ak chce svoju dlhovú situáciu vyriešiť niektorým z uvedených spôsobov.

Aké sú podmienky pre vyhlásenie konkurzu (osobného bankrotu) a oddlženie fyzickej osoby?

Mnoho dlžníkov dnes čelí narastajúcemu počtu dlhov, súdnych a exekučných konaní. Na splácanie existujúcich záväzkov si dlžníci často berú nové úvery či pôžičky, z dlhovej pasce sa však nevedia dostať. Zákon našťastie ponúka riešenie aj pre takéto situácie, a to vo forme konkurzu alebo oddlženia. V nasledujúcom článku prinášame základné informácie o týchto spôsoboch riešenia úpadku, ako i rady týkajúce sa podania návrhu na vyhlásenie konkurzu a povolenie oddlženia.

Od 1.3.2017 prešiel proces oddlženia zmenami a novinky prináša aj rok 2020. Viac o zmenách pri oddlžnení sa dočítate v článku Oddlženie (osobný bankrot) fyzických osôb.  

V čom spočíva význam konkurzu a oddlženia fyzickej osoby a aký je medzi nimi rozdiel?

Zmyslom konkurzu (osobného bankrotu) je riadené speňaženie majetku dlžníka za účelom uspokojenia veriteľov zo získaného výťažku. Riešenie dlhovej krízy za pomoci konkurzu má pre dlžníkova význam hneď z niekoľkých dôvodov:

  • V dôsledku vyhlásenia konkurzu sa prerušujú súdne či iné konania proti dlžníkovi;
  • Všetky exekúcie vedené proti dlžníkovi sa úplne zastavujú;
  • Počas konkurzu proti dlžníkovi nie je možné zahájiť žiadne nové (súdne ani exekučné) konanie;
  • Nesplatné pohľadávky a záväzky dlžníka sa vyhlásením konkurzu považujú za splatné - začína plynúť premlčacia doba a pokiaľ si veritelia svoje pohľadávky neprihlásia do konkurzu, môžu sa postupom času premlčať.

Nevýhodou tohto inštitútu je skutočnosť, že pohľadávky, ktoré neboli v konkurze uspokojené, nezanikajú a veritelia sa preto môžu domáhať ich zaplatenia aj po skončení konkurzu. Práve v tom spočíva zásadný rozdiel oproti oddlženiu.

Poznámka: Ak je dlžníkom fyzická, ktorá nie je podnikateľom, súd vždy uzná konkurz za malý. Pokiaľ ide o podnikateľa, súd môže uznať konkurz za malý, a to za predpokladu, že hodnota majetku dlžníka neprevyšuje 165 000 eur a jeho obrat v poslednom účtovnom období nepresiahol 330 000 eur. Výhodou malého konkurzu je jeho rýchlosť a zjednodušená forma oproti “klasickému” konkurzu.

Oddlženie je dvojstupňový proces, pri ktorom dochádza k postupnému a navyše iba čiastočnému splácaniu dlhov s tým, že neuspokojené pohľadávky sa vo výsledku stávajú nevymáhateľnými. Prvou fázou tohto procesu je vyhlásenie konkurzu, počas alebo pri začatí ktorého dlžník zároveň požiada o povolenie oddlženia.

Príklad: Dlžník má niekoľko dlhov, zároveň má ale stabilný príjem, s ktorým by v dlhodobom horizonte mohol svoje záväzky postupne splácať. Podá preto na seba návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na povolenie oddlženia.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ dôjde k povoleniu oddlženia, konkurz sa zruší a dlžník následne spláca svoje záväzky po dobu 3 rokov vo vopred stanovenom rozsahu (najviac však do výšky 70 %). Po uplynutí tejto skúšobnej doby súd vydá uznesenie o oddlžení, v dôsledku čoho úplne zanikajú zvyšné dlhy, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.

Rovnako ako pri konkurze, aj počas skúšobnej doby v rámci oddlženia je dlžník chránený pred exekúciami.

Kto, kedy a ako môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu?

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať ktorýkoľvek veriteľ alebo ho na seba môže podať aj samotný dlžník, bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá nepodniká.

Poznámka: Dôvodom podania návrhu zo strany veriteľa je predovšetkým skutočnosť, že týmto krokom zvyšuje šancu na uspokojenie vlastnej pohľadávky. Ak má totiž dlžník viac veriteľov a niektorí si svoje pohľadávky do konkurzu neprihlásia, môžu o ne ľahko prísť. Tým sa zvyšuje miera uspokojenia tých veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili.

Článok pokračuje pod reklamou

Hlavnou podmienkou pre podanie návrhu je platobná neschopnosť dlžníka. Dlžník teda musí mať aspoň dva dlhy voči viac ako jednému veriteľovi, pričom tieto dlhy sú minimálne 30 dní po splatnosti.

Prečítajte si tiež

Ak dlžník zistí, že je platobne neschopný, vypracuje a podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu. V ňom musí bližšie špecifikovať svoju dlhovú situáciu, ktorú preukáže potrebnými dôkazmi (napr. rozsudkami a platobnými rozkazmi). Kompletný návrh na vyhlásenie konkurzu v dvoch rovnopisoch vrátane príloh sa podáva k okresnému súdu v mieste bydliska dlžníka (Bratislava I, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov alebo Košice).

Poznámka: Návrh na vyhlásenie konkurzu nemá vopred stanovenú formu. Pri jeho vypracovaní a je preto vhodné využiť služieb odborníka.

Pred podaním návrhu musí dlžník zaplatiť preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu vo výške 663,88 eur. Túto sumu (platná len pre fyzické osoby) je potrebné uhradiť na účet súdu, pričom potvrdenie o platbe sa priloží k návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Čo znamená konkurz firmy pre zamestnancov a čo môžu požadovať približujeme v článku Konkurz firmy a jej zamestnanci.

Kto, kedy a ako môže podať návrh na oddlženie?

Návrh na oddlženie môže podať výlučne dlžník, ktorý je fyzickou osobou (bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa) a ktorý spĺňa vyššie popísané podmienky pre vyhlásenie konkurzu.

Návrh je možné podať najneskôr do zrušenia konkurzu, t. j. buď spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo počas konkurzného konania. Aj tento návrh sa podáva k okresnému súdu v mieste bydliska dlžníka a musí byť doložený potrebnými dôkazmi.

Prečítajte si tiež

Návrh na oddlženie je neprípustný, ak bol konkurz zrušený z dôvodu veľmi nízkej hodnoty majetku dlžníka - majetok nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate (napr. odmeny správcu, výživného na maloleté deti a pod.).

Ak súd povolí oddlženie, ustanoví dlžníkovi správcu a určí rozsah úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu. Dlžník je počas skúšobného trojročného obdobia povinný vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania alebo začatie podnikania, na konci každého skúšobného roka splácať svoje dlhy a priebežne poskytovať správcom požadované informácie. Po uplynutí trojročného skúšobného obdobia súd rozhodne o oddlžení. V prípade, že dlžník svoje povinnosti nedodrží alebo ak jeho príjem nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu, súd skúšobné obdobie zruší.

Dôležité zdroje, ktoré problematiku konkurzu a oddlženia fyzických osôb upravujú

  • Zákon č. 7/2005 Z. z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky