Oddlženie (osobný bankrot) fyzických osôb

Čo je to oddlženie? Kto môže požiadať o osobný bankrot a ako prebieha tento proces?

Konkurz predstavuje nútený proces, ktorého cieľom je speňaženie majetku za účelom uspokojenia pohľadávok veriteľov. Fyzické osoby (vrátané živnostníkov) majú možnosť oddlženia (v praxi sa zaužíval aj pojem osobný bankrot).

Do 28.2.2017 bola možnosť oddlženia komplikovanejšia. Detaily si môžete prečítať v článku Aké sú podmienky pre vyhlásenie konkurzu (osobného bankrotu) a oddlženie fyzickej osoby? Od 1.3.2017 však proces oddlženia prešiel zmenami a novinky prináša aj rok 2020.

Kto môže požiadať o osobný bankrot

Proces oddlženia fyzických osôb je upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii (§ 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z.). O osobný bankrot nemôže žiadať každý. Môže oň žiadať:

 • fyzická osoba, ktorá nesmie byť vo výkone trestu odňatia slobody, 
 • musí byť platobne neschopná (platobne neschopnou osobou je ten, kto nie je schopný plniť aspoň 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok)
 • voči fyzickej osobe sa musí viesť exekučné konanie (Od 1.1.2020 je potrebné, aby sa exekúcia voči dlžníkovi viedla aspoň jeden rok. Toto obmedzenie však platí iba pri oddlžení konkurzom, nie pri oddlžení splátkovým kalendárom)

Dlžník môže žiadať o oddlženie iba raz za 10 rokov. Požiadať o oddlženie nemôže sám, ale len prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta.

Príklad na dlžníka, ktorý nie je platobne neschopný:

František si požičal od kamaráta Mariána sumu 5 000 eur na štart podnikania a od známej Ivany 10 000 eur na kúpu automobilu. Tieto peňažné prostriedky mal vrátiť najneskôr do troch mesiacov. V tomto termíne ich nevrátil. František ešte nie je v omeškaní s dlhmi viac ako 180 dní od termínu splatnosti pôžičky, preto sa nepovažuje za platobne neschopného, a teda nie je splnená podmienka na oddlženie.

Príklad na splnenie podmienok na oddlženie:

František si požičal od kamaráta Mariána sumu 5 000 eur na štart podnikania a od známej Ivany 10 000 eur na kúpu automobilu. Tieto peňažné prostriedky mal vrátiť najneskôr do troch mesiacov. V tomto termíne ich nevrátil. František je v omeškaní s dlhmi viac ako 180 dní, je teda platobne neschopný. Marián má v rukách už právoplatný platobný rozkaz a súčasne aj podal návrh na začatie exekúcie. František ešte nikdy nebol oddlžený. Sú teda splnené podmienky na oddlženie.

Osobný bankrot môže mať dve formy

Osobný bankrot môže prebiehať v dvoch formách, a to:

 1. vo forme konkurzu alebo
 2. splátkového kalendára.

Výber formy oddlženia je ponechaný na vôli dlžníka. O osobnom bankrote rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára. Týmto rozhodnutím súd zbaví dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Súd však zbaví dlžníka dlhov iba v rozsahu, v ktorom tieto pohľadávky nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V tomto rozsahu sa tieto pohľadávky stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.

Príklad na rozsah zbavenia dlhov v oddlžení:

František si požičal od kamaráta Mariána sumu 5 000 eur. Mariánovi bolo v rámci konkurzu vyplatených 1 000 eur. V rozsahu, v akom pohľadávka Mariána nebola uspokojená v konkurze, sa stáva voči Františkovi nevymáhateľnou. Súd teda zbavil Františka pohľadávky voči Mariánovi v rozsahu, v akom nebola uspokojená, teda v rozsahu 4 000 eur.

Zákon ale stanovuje, ktoré dlhy (pohľadávky) môžu byť uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom, a naopak, ktoré sú vylúčené z oddlženia. V konkurze alebo splátkovým kalendárom možno uspokojiť pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz, resp. poskytnutá ochrana pri splátkovom kalendári. Naopak, oddlženie sa nevzťahuje napr. na:

 • pohľadávky detí na výživnom,
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
 • peňažné tresty uložené v trestnom konaní,
 • zabezpečené pohľadávky (napr. dlh zabezpečený ručením alebo záložným právom).

Príklad na pohľadávku, ktorá môže byť uspokojená v konkurze alebo splátkovým kalendárom:

František si požičal od kamaráta Mariána sumu 5 000 eur. Tieto peniaze mal vrátiť do 1.1.2019. Súd dňa 10.11.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu a o oddlžení Františka. Táto pohľadávka vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz, preto môže byť uspokojená v konkurze.

Príklad na pohľadávku, na ktorú sa oddlženie nevťahuje:

František dňa 10.2.2019 šoféroval pod vplyvom alkoholu, za čo mu bol uložený trest zákazu vedenia motorových vozidiel a taktiež aj peňažný trest vo výške 500 eur. Okrem toho mal František viacero pôžičiek od známych. Súd dňa 10.11.2019 vyhlásil konkurz na Františka. Oddlženie nezbavuje Františka povinnosť zaplatiť peňažný trest vo výške 500 eur za jazdu pod vplyvom alkoholu.

Konkurz ako forma oddlženia (osobného bankrotu)

Konkurz je jednou z foriem osobného bankrotu. Ak sa dlžník rozhodne pre osobný bankrot formou konkrzu, tak príde o majetok, ale zostanú mu jeho budúce príjmy a budúci majteok.

Dlžník musí v návrhu na vyhlásenie konkurzu opísať svoju aktuálnu životnú situáciu, ale aj uviesť zoznam majetku a veriteľov. K návrhu musí pripojiť vyhlásenie o platobnej neschopnosti a doklad nie starší ako 30 dní, ktorý preukáže, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie.

Novinkou od 1.3.2017 je to, že dlžník už nemusí disponovať majetkom na úhradu nákladov konkurzu. Po novom tieto náklady vo výške 500 eur + DPH zaplatí správcovi Centrum právnej pomoci. Dlžník je potom povinný vrátiť tieto peniaze Centru právnej pomoci v mesačných splátkach do troch rokov.

Prečítajte si tiež

Ak sú splnené všetky podmienky, súd do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási na dlžníka konkurz, ustanoví mu správcu a vyzve veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky. Týmto okamihom dlžník stráca právo nakladať so svojím majetkom podliehajúcim konkurzu, ktoré prechádza na správcu.

Vyhlásenie konkurzu má viacero účinkov, a to:

 • Zastavuje sa súdne konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze.
 • Zastavujú sa začaté exekučné konania. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno začať a ani viesť exekučné konanie. 
 • Dražobník musí upustiť od dražby, ak dražbu navrhol dlžník.
 • Zánik dlžníkovho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Veritelia si môžu prihlásiť svoje pohľadávky do konkurzu prihláškou. Tá musí byť správcovi doručená do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Zmeškanie tejto lehoty však nemá za následok to, že by sa na prihlášku neprihliadalo, avšak veriteľ stráca hlasovacie právo.

Podstatou konkurzu je speňaženie majetku dlžníka, aby mohli byť z tohto majetku speňažené pohľadávky jeho veriteľov. Za týmto účelom správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku dlžníka. Po speňažení majetku vyhotoví správca rozvrh výťažku. Z tohto výťažku odpočíta náklady konkurzu, nepostihnuteľnú hodnotu obydlia a pohľadávky detí na výživnom. Následne zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich pohľadávok.

Zákon zaviedol od 1.3.2017 aj tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Tento inštitút slúži na to, aby dlžník neostal bez bývania. Suma nepostihnuteľnej hodnoty bývanie je stanovená na  10 000 eur. Ak obydlie dlžníka nedosiahne túto hodnotu, v konkurze sa ani nebude predávať. Ak ju presiahne, vyplatí sa táto suma z výťažku zo speňaženia obydlia na účet dlžníka. Z tejto sumy môže dlžník mesačne čerpať 250 eur.

Novinkou je aj možnosť vykúpenia majetku z konkurzu. Toto právo má však len príbuzný dlžníka v priamom rade (rodič, dieťa), jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť. Podmienkou je súhlas dlžníka. Ide tak o zaujímavú možnosť pre dlžníka, ktorý môže určiť, ktorá z vyššie uvedených osôb môže nadobudnúť jeho majetok. Tieto osoby môžu kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť za cenu určenú znaleckým posudkom alebo cenu ponúknutú veriteľom.

Článok pokračuje pod reklamou

Splátkový kalendár ako forma oddlženia (osobného bankrotu)

Druhou formou osobného bankrotu je splátkový kalendár. Ak sa dlžník rozhodne pre osobný bankrot formou splátkového kalendára, tak si môže majetok nechať, ale za 5 rokov musí splatiť aspoň 30 % svojich dlhov.

Dlžník musí v návrhu na určenie splátkového kalendára opísať svoju aktuálnu životnú situáciu, uviesť zoznam majetku, zoznam záväzkov, ale aj prehľad svojich príjmov a výdavkov za posledných päť rokov a prehľad očakávaných príjmov a výdavkov v nasledujúcich piatich rokoch. K návrhu musí pripojiť posledných päť daňových priznaní, vyhlásenie o platobnej neschopnosti a doklad nie starší ako 30 dní, ktorý preukáže, že sa voči nemu vedie exekučné konanie. Ako môžete vidieť, podanie návrhu na vyhlásenie splátkového kalendára je komplikovanejšie v porovnaní s návrhom na vyhlásenie konkurzu.

Ak sú splnené všetky podmienky, súd následne do 15 dní od doručenia návrhu poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a ustanoví správcu. Týmto okamihom sa voči dlžníkovi odkladajú všetky exekúcie. Dlžník môže taktiež požiadať o odklad dražby, čím jej môže predísť. Ak súd určí splátkový kalendár, je to dôvod na zastavenie exekúcie.

Prečítajte si tiež

Správca do 45 dní preskúma pomery dlžníka a vyhotoví návrh splátkového kalendára. Ak nie je možné zostaviť splátkový kalendár, odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Na záver súd určí splátkový kalendár.

Oddlženie vo forme splátkového kalendára je pre dlžníka výhodnejšie, pretože neprichádza o celý svoj majetok, ako je tomu v konkurze. Zákon však stanovuje určité limity, ktoré musia byť pri určení splátkového kalendára splnené. Dlžník musí na základe splátkového kalendára uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov najmenej v rozsahu 30 %, pričom uspokojenie veriteľov musí byť aspoň o 10 % vyššie, ako by sa dosiahlo v rámci konkurzu. Horná hranica splátok nesmie presiahnuť predpokladaný príjem dlžníka znížený o nevyhnutné výdavky na bývanie, základné životné potreby a na plnenie vyživovacej povinnosti.

Príklad na uspokojenie pohľadávky v splátkovom kalendári:

Matej si požičal od kamaráta Františka 1 000 eur, ktoré mu nedokázal vrátiť. Požiadal o osobný bankrot. V rámci konkurzu by majetok Mateja stačil na vrátanie sumy 300 eur. Ak ale chce Matej požiadať o splátkový kalendár, jeho majetok musí stačiť na uspokojenie pohľadávky Františka najmenej v rozsahu 30 %, avšak aspoň o 10 % viac, ako pri konkurze, čiže v danom prípade aspoň v sume 400 eur. V opačnom prípade súd neurčí splátkový kalendár.

Zrušenie osobného bankrotu pre nepoctivý zámer

Zákon neposkytuje ochranu iba dlžníkom, ktorý sa môžu domáhať osobného bankrotu, ale aj ich veriteľom, ktorý môžu za určitých okolností požiadať súd o zrušenie osobného bankrotu. Požiadať o zrušenie oddlženia môžu do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Predpokladom zrušenia oddlženia je preukázanie toho, že dlžník nemal pri osobnom bankrote tzv. poctivý zámer. Od 1.1.2020 bude správca oprávnený skúmať na návrh veriteľa pomery dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru. Šetrenie pomerov dlžníka sa uskutoční na náklady veriteľa. Ten má právo na náhradu týchto nákladov ako náklad konkurzu.

Zákon stanovuje kritériá, na ktoré sa prihliada pri posudzovaní toho, či dlžník mal pri oddlžení poctivý zámer alebo nie. Ten je daný vtedy, ak zo správania dlžníka možno usúdiť, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh, poskytol správcovi a veriteľom súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zaradiť sa do spoločnosti alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov.

Na druhej strane, dlžník nemá poctivý zámer vtedy, ak:

 • neuviedol časť svojho majetku v zozname majetku,
 • neuviedol veriteľa do zoznamu veriteľov, aj keď o ňom vedel,
 • uviedol nepravdivú dôležitú informáciu,
 • neposkytol správcovi súčinnosť,
 • možno usúdiť, že dlžník sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh na oddlženie,
 • v čase podania návrhu nebol dlžník platobne neschopný, aj keď o tom vedel,
 • pri prevzatí záväzkov sa dlžník spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
 • mal snahu poškodiť svojho veriteľa,
 • riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
 • riadne a včas neplní výživné pre dieťa,

Rozhodnutie o zrušení oddlženia bude súd od 1.1.2020 zverejňovať v Obchodnom vestníku.

Zhrnutie na záver

Zákon prináša fyzickým osobám možnosť zbavenia sa niektorých dlhov oddlžením – osobným bankrotom. Od 1.3.2017 proces oddlženia prešiel viacerými zjednodušeniami. O osobný bankrot môže požiadať fyzická osoba, ktorá je platobne neschopná a je na ňu vedená exekúcia. Oddlženie môže prebiehať v dvoch formách, a to buď vo forme konkurzu alebo splátkového kalendára. Každý procesný postup má svoje špecifiká. Výber formy osobného bankrotu je ponechaný na vôli dlžníka.

Od 1.1.2020 však bude osobný bankrot ťažšie prístupný. Zavádza sa totiž, aby sa na majetok dlžníka viedla exekúcia minimálne v trvaní jeden rok. To však bude platiť iba pri oddlžení formou konkurzu a nie splátkového kalendára. Preto dlžník, na ktorého bude vyhlásená exekúcia, bude musieť počkať minimálne rok, aby mohol požiadať o konkurz. Taktiež správca bude oprávnený od 1.1.2020 skúmať nepoctivý zámer dlžníka, čím sa bude eliminovať počet dlžníkov s nepoctivým zámerom, t.j. špekulantov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky