Platobný rozkaz alias rýchle rozsúdenie sporov o nesplatené pohľadávky

Mnohí z nás už sa vo svojom súkromnom či podnikateľskom živote stretli s niekoľko mesačnými až ročnými prieťahmi v súdnom konaní. Aj napriek zásade rýchlosti a hospodárnosti konania, viacerým reformám či mechanizmom v systéme slovenského súdnictva, spojenie slov „rozhodnúť spor“ a „rýchlo“ preto nie je v praxi úplne bežné. Jedným zo špecifických (a zároveň najčastejších) sporov riešených obecnými súdmi sú spory o zaplatenie nesplatených peňažných pohľadávok, u ktorých našťastie existuje zjednodušený postup predpokladaný zákonom. Práve vďaka nemu môžete získať právoplatný a vykonateľný exekučný titul už do niekoľkých dní! Reč je o konaní o vydanie platobného alebo zmenkového platobného rozkazu, o ktorom si povieme viac v našom najnovšom článku.

Čo je to platobný rozkaz?

Platobný rozkaz predstavuje vedľa bežného rozsudku či uznesenia súdu alternatívnu formu meritórneho rozhodnutia v občianskoprávnych veciach, týkajúcich sa zaplatenia peňažnej pohľadávky (vyplývajúcej z pôžičky, nesplatenej faktúry či zmenky atď.). Od rozsudku sa platobný rozkaz odlišuje predovšetkým tým, že jeho vydaniu nepredchádza zdĺhavá komunikácia so súdom a dlžníkom či viacnásobné ústne pojednávanie - súd tento druh rozhodnutia môže vydať len na základe jediného návrhu veriteľa doloženého písomnými dôkazmi.

Platobný rozkaz, voči ktorému nebol podaný odpor (tj. špecifický opravný prostriedok), má rovnaké účinky, akými disponuje rozsudok či uznesenie vo veci samej. S právoplatným a vykonateľným platobným rozkazom Vám preto nič nebráni v podaní návrhu na zahájene exekučného konania v prípade, keď dlžník nesplní povinnosť stanovenú platobným rozkazom - povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku spolu s príslušenstvom (ako napr. úroky z omeškania) do 15 dní od doručenia platobného rozkazu alebo do 3 dní od doručenia zmenkového či šekového platobného rozkazu.

Ako už názov tohto prostriedku napovedá, platobný rozkaz sa vydáva vo väčšine typov konania o zaplatenie peňažnej čiastky, zmenkový alebo šekový platobný rozkaz sa vydáva pri sporoch, ktorých predmetom sú zmenky a šeky. Posledný zo známych platobných rozkazov, európsky platobný rozkaz, je prostriedkom riešenia sporov medzi dlžníkom a veriteľom z rôznych členských štátov EÚ.

Nakoľko sa jedná o formu skráteného konania, v ktorom sa dlžník nachádza v slabšom procesnom postavení než pri klasickom súdnom konaní, platobný rozkaz nie je možné vydať, ak pobyt dlžníka (odporcu) nie je známy alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť do cudziny. Zákon tak vyžaduje doručenie platobného rozkazu do vlastných rúk, pričom náhradné spôsoby doručenia (napr. uložením na pošte) sú vylúčené.

V prípade, že súd platobný rozkaz nevydá, nariadi ústne pojednávanie. To isté platí, ak si Váš dlžník (odporca) alebo len niektorý z viacerých žalovaných dlžníkov platobný rozkaz neprevezme alebo podá odpor (to neplatí, ak sa platobný rozkaz týka niekoľkých účastníkov, z ktorých každý koná sám za seba).

Čo budem potrebovať k vydaniu platobného rozkazu?

Aby súd vydal platobný rozkaz, je potrebné splniť podmienky stanovené Občianskym súdnym poriadkom:

 1. navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh platobného rozkazu na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle,
 2. na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a
 3. je zaplatený súdny poplatok.

Ad 1) Návrhom na začatie konania sa rozumie žaloba podaná na miestne a vecne príslušný súd. Náležitosti písomného podania sú pritom zhodné ako pri inom návrhu na súd, tj.:

 •   označenie súdu, ktorému je určený (týmto súdom je prevažne okresný súd v mieste bydliska alebo sídla dlžníka)
 •   označenie navrhovateľa (meno a priezvisko / názov firmy, bydlisko / sídlo, dátum narodenia či IČO, údaj o štátnom občianste)
 •   označenie právneho zástupcu, ak takého navrhovateľ zmocnil
 •   označenie dlžníka - odporcu, prípadne viacerých odporcov. Ak je odporcom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať,
 •    označenie veci, ktorej sa návrh týka (napr. „návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie 1.000 Eur“),
 •    pravdivé opísanie všetkých skutočností (údaje o uzatvorení či porušení zmluvy, výzve k zaplateniu, splátkach atď.),
 •    označenie dôkazov, ktoré vyššie uvedené skutočnosti potvrdzujú (faktúry, výzvy atď.),
 •    návrh na znenie petitu
 •    dátum napísania,
 •    vlastnoručný podpis.

Platobný rozkaz musí byť vyhotovený v počte odpovedajúcom počtu odporcov plus jedno vyhotovenie pre súd. To isté platí tiež pre listinné dôkazy, jasne špecifikované a priložené k návrhu.

Aby súd vydal platobný rozkaz do 10 dní od podania návrhu, je k samotnému návrhu na začatie konania nutné doložiť tiež vyplnený návrh platobného rozkazu, nachádzajúci sa na stránkach ministerstva spravodlivosti. Ak tento návrh nebude doložený, súd platobný rozkaz za splnenia ďalších podmienok aj tak vydá, avšak za oveľa dlhšiu dobu, než zákonom predpokladaných 10 dní.

Ďalej je nutné uviesť, že súd môže platobný rozkaz vydať z vlastnej iniciatívy tiež bez toho, aby ste sa jeho vydania výslovne domáhali, napr. keď svoj návrh neoznačíte ako "návrh na vydanie platobného rozkazu", ale ako "žaloba". Aby sa tak stalo, musia byť splnené ďalšie podmienky.

Ad 2) Zákonom ustanovené podmienky sú predpoklady pre vydanie platobného rozkazu. Ak aj podáte návrh na vydanie platobného rozkazu, avšak dané podmienky nebudú splnené, súd platobný rozkaz nevydá a namiesto toho nariadi ústne konanie.
Konkrétne sa jedná o tieto podmienky:

 •  uplatňuje sa právo na zaplatenie peňažnej sumy
 •  dostatočné preukázanie oprávnenosti pohľadávky
 •  platobný rozkaz možno vydať aj bez výslovného návrhu navrhovateľa a výsluchu svedka
 •  platobný rozkaz nemožno vydať, ak je pobyt odporcu neznámy alebo by sa mal doručiť do zahraničia

Ad 3) Súdny poplatok je obecnou náležitosťou väčšiny návrhov smerovaných na súd. V prípade sporov o zaplatenie peňažnej čiastky je hodnota súdneho poplatku v súčasnosti 6% z hodnoty sporu (minimálne však 16,50 Eur, maximálne 16.596,50 Eur), nie však z hodnoty príslušenstva. Ak Vám preto odporca dlží 1.000 Eur na nesplatenej faktúre a ďalších 500 Eur na úrokoch, zaplatíte súdny poplatok vo výške 6 % z 1.000 Eur.

Ak Vám súdny poplatok nevyjde v celých číslach, platí nasledujúci spôsob zaokrúhľovania:

Suma prevyšujúca celé číslo, ktorá je však nižšia než 50 centov, sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol. Suma rovnajúca sa 50 centom sa nezaokrúhľuje, tj. ostáva rovná 50 centom. Suma prevyšujúca 50 centov sa zaokrúhľuje na rovných 50 centov, tj. nikdy nie smerom nahor.

Čo sa týka platenia súdnych poplatkov, pripúšťa sa jednak možnosť platenia kolkami (ich vylepením na prednú stranu návrhu) až do výšky 300 Eur, platenie v hotovosti do pokladne súdu až do výšky 300 Eur alebo platenie bezhotovostným prevodom na účet súdu po jeho vyzvaní (prípadne tiež vylepením kolkov na uznesenie súdu vyzývajúce k zaplateniu súdneho poplatku a jeho spätné zaslanie súdu - platí opäť max. hodnota 300 Eur).

Pokiaľ sa nachádzate v zlej finančnej situácii a na zaplatenie súdneho poplatku nemáte (napr. ste prišli o 20.000 Eur a súdny poplatok je tak 1.200 Eur), zákon pripúšťa možnosť oslobodenia od súdneho poplatku, ak o to požiadate, a ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 •  Vaše osobné a majetkové pomery to odôvodňujú
 •  Nejedná sa o svojvoľné uplatňovanie či bránenie práva
 •  Nejedná sa o bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva

Ak sú všetky uvedené podmienky splnené, súd Vás môže oslobodiť od platenie súdneho poplatku úplne alebo čiastočne.

Opravný prostriedok proti platobnému rozkazu

Pokiaľ Vás zaujíma, akými opravnými prostriedkami disponuje Váš dlžník alebo ste sa v postavení žalovaného ocitli sám a zároveň Vám bol doručený platobný rozkaz, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Odporom sa rozumie špecifický opravný prostriedok, ktorého podaním na súd sa platobný rozkaz zruší. Neznamená to však, že tým končí samotné súdne konanie - po zrušení platobného rozkazu súd nariadi vo veci ústne pojednávanie, po ktorom vydá klasický rozsudok. Pokiaľ ste v pozícii veriteľa, ktorý svoj návrh na vydanie platobného rozkazu doložil všetkými listinami, dokazujúcimi oprávnenosť Vašej pohľadávky, na vydanie konečného súdneho rozhodnutia si tak bohužiaľ budete musieť ešte chvíľu počkať. Ak ste naopak v postavení dlžníka a pohľadávka nárokovaná veriteľom sa Vám nezdá úplne korektná, môžete sa pomocou odporu brániť. Máte nato však len 15 dní od doručenia platobného rozkazu, pričom pre dodržanie lehoty stačí odpor podať na pošte v posledný z 15 dní.

Aby odpor vyvolal zákonom predpokladané účinky, je nevyhnutné ho náležite odôvodniť - napr. tvrdením, že dlžná čiastka už bola riadne uhradená, prípadne, že medzi Vami a protistranou nevznikol žiaden záväzkový vzťah. Svoje tvrdenia pritom nemusíte nevyhnutne dokladať listinnými dôkazmi - môžete si ich uchovať až do nariadeného ústneho pojednávania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky