Malý konkurz po novom

Novela zásadne mení od 1.1.2021 pravidlá konkurzov pre podnikateľské subjekty s majetkom a záväzkami do 1 mil. eur. Prehľad zmien, ktoré majú priniesť rýchlejšie a jednoduchšie konkurzné konanie.

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 421/2020 Z. z. priniesol zmenu Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (7/2005 Z. z. ďalej len ZKR ), a to hlavne vo vzťahu k malému konkurzu, ktorý by mal priniesť zrýchlené a  jednoduchšie konkurzné konanie, najmä pre menšie podnikateľské subjekty (majetok menší ako 1 000 000 € a zároveň záväzky menšie ako 1 000 000 €).

Malý konkurz (ZKR § 106 a nasl.) je konkurzné konanie, ktoré oproti „veľkému“ konkurzu (ZKR § 11 a nasl.) má rozdielnosti, pričom najvýraznejšie z nich sú:

 1. Malý konkurz navrhuje dlžník – právnická osoba (len za splnenia zákonných podmienok súd vyhlási malý konkurz aj pri veriteľskom návrhu).
 2. Štatutárny orgán naďalej vykonáva činnosť.
 3. Ak prebiehala likvidácia spoločnosti so súdom ustanoveným likvidátorom, správcom sa stáva tento likvidátor. Správcu schôdza veriteľov nevymieňa.
 4. Preddavok na malý konkurz je 500 €.
 5. Prihlasovanie pohľadávok do malého konkurzu je možné do momentu, kedy správca neoznámi v Obchodnom vestníku zostavenie rozvrhu. Pohľadávky sa prihlasujú len u správcu.
 6. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ.
 7. Schôdza veriteľov sa zvoláva len ak je to potrebné alebo na požiadanie veriteľa.
 8. V konaní sa nevolí veriteľský výbor, ale len zástupca veriteľov.
 9. V režime majetku patriaceho do konkurzu, jeho speňažovaní a jeho vylúčení zo súpisu.
 10. V zrušení konkurzu.

Navrhovateľ pri malom konkurze

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník (alebo osoby oprávnené za dlžníka) prostredníctvom určeného formulára zverejneného na stránke Ministerstva spravodlivosti.

K návrhu na malý konkurz je navrhovateľ povinný pripojiť:

 1. účtovné závierky za posledných päť kalendárnych rokov, ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť,
 2. zoznamy majetku, záväzkov, spriaznených osôb dlžníka (§106 ods. 3 s použitím § 12 ods. 4 ZKR).

Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu  zaplatiť na účet súdu preddavok na náklady konkurzu vo výške 500 € - podľa § 8 ods. 2 vyhl. MS SR č. 665 /2005 Z. z. (porovnanie - preddavok na náklady „veľkého“ konkurzu je 6 500 €).

Štatutárny orgán

Po začatí konkurzného konania funkcia štatutárneho orgánu v malom konkurze nezaniká. Štatutárny orgán zabezpečuje vedenie účtovníctva, koná za úpadcu voči orgánom finančnej správy, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci, koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch, plní povinnosti uložené mu správcom v súvislosti so správou a speňažovaním majetku, zabezpečuje plnenie povinností súvisiacich s archiváciou dokumentácie. Náklady spojené s výkonom pôsobnosti štatutárneho orgánu nie je možné uspokojovať z výťažku určeného na uspokojovanie veriteľov.

Správca, zamestnanec úpadcu a orgán verejnej moci môžu súdu navrhnúť, aby rozhodol o vylúčení pre štatutárny orgán alebo pre člena štatutárneho orgánu, ktorý porušil svoje povinnosti počas malého konkurzu. Vylúčená osoba (podľa ustanovení § 13a ObchZ) nesmie po dobu určenú súdom vykonávať funkciu člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, právoplatnosťou rozhodnutia prestáva byť štatutárom, členom štatutárneho alebo dozorného orgánu vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. Za porušenie povinností sa považuje neposkytnutie súčinnosti správcovi alebo nevykonávanie pôsobnosti štatutára počas malého konkurzu.

Správca v malom konkurze

Správcu v malom konkurze ustanovuje súd náhodným výberom. Ak sa konkurzné konanie začne na návrh likvidátora, ktorého ustanovil súd zo zoznamu správcov, súd ho ustanoví za správcu. Správca v malom konkurze vykoná šetrenie ohľadom majetku, ktoré je časovo nenáročné a je spojené len s nepatrnými nákladmi, inak vychádza so zoznamov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi a inými osobami. Iné šetrenia vykoná správca len na návrh veriteľa, ktorý mu je ale povinný poskytnúť zálohu na trovy týchto šetrení.

Vyhlásením malého konkurzu prechádza na správcu oprávnenie nakladať s majetkom patriacim do konkurzu, ako aj konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku.

Vyhlásenie malého konkurzu

Súd vyhlási malý konkurz do 15 dní od doručenia návrhu, ak:

 • návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,
 • dlžník má ustanovený štatutárny orgán (zároveň štatutárny orgán alebo jeho členovia nepôsobia vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v Obchodnom registri SR),
 • bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu (500 €),
 • dlžník neporušuje povinnosť ukladať účtovnú závierku (buď do zbierky listín, alebo registra účtovných závierok),
 • dlžník podľa posledných piatich účtovných závierok nemal záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 €,
 • dlžník podľa posledných piatich účtovných závierok nemal majetok v sume vyššej ako 1 000 000 €,
 • na dlžníka nepôsobia účinky začatého „veľkého” konkurzu,
 • návrh je autorizovaný osobou oprávnenou konať za dlžníka.

Malý konkurz vyhlási súd aj vtedy, ak návrh podá veriteľ, doloží zákonným spôsobom svoju pohľadávku (§ 12 ods. 2 ZKR ), sú splnené predpoklady na vyhlásenie malého konkurzu a zároveň nie je zaplatený preddavok na úhradu nákladov konkurzu (6 500 €).

Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník, tak ako i vo „veľkom” konkurze, stáva úpadcom a vyhlásením konkurzu zanikajú všetky oprávnenia na podnikateľskú činnosť úpadcu.

Prihlasovanie pohľadávok

V malom konkurze si je možné prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku zostavenie rozvrhu. Na prihlasovanie pohľadávok sa primerane uplatnia ustanovenia o prihlasovaní pohľadávok vo „veľkom“ konkurze. Do malého konkurzu sa môže prihlásiť aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ale táto pohľadávka je zabezpečená majetkom úpadcu. Takýto veriteľ však bude uspokojovaný len z výťažku zo speňaženia zabezpečeného majetku. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu. Základná prihlasovacia lehota je 45 dní. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ (nie správca).

Schôdza veriteľov a zástupca veriteľov

Správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebné. Správca zvolá schôdzu veriteľov, ak o to požiada ktorýkoľvek prihlásený veriteľ. Ak správca alebo veritelia aktívne nevyvolajú schôdzu veriteľov, táto sa nezíde. Do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí iba voľba alebo výmena zástupcu veriteľov a schválenie úhrady nákladov šetrení vykonaných správcom.

Prečítajte si tiež

Ak schôdza veriteľov nezvolí zástupcu veriteľov, zástupcom veriteľov sa stáva veriteľ pohľadávky s najvyšším počtom hlasov, ktorý o to prejaví záujem. Ak žiaden veriteľ neprejaví záujem stať sa zástupcom veriteľov, konkurz pokračuje bez zástupcu veriteľov.

Majetok podliehajúci malému konkurzu

Malému konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia malého konkurzu a majetok, ktorý úpadca nadobudol počas malého konkurzu.

Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Hodnota zaťaženého majetku sa určí znaleckým posudkom, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady neskoršieho zabezpečeného veriteľa. Ak neskorší zabezpečený veriteľ nezloží preddavok na trovy znaleckého posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu.

Ak zabezpečený veriteľ, ktorého uspokojenie možno predpokladať zo zaťaženého majetku, pristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu.

Speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Majetok tretej osoby, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva konkurzu nepodlieha.

Prečítajte si tiež

Vyhlásením malého konkurzu prechádza na správcu oprávnenie nakladať s majetkom patriacim do konkurzu, ako aj konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku. Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči veriteľom neúčinné. Dlžník, jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú však oprávnení vec podliehajúcu konkurzu obvyklým spôsobom užívať.

Vyhlásením konkurzu zanikajú jednostranné právne úkony, ktoré sa týkajú majetku úpadcu a aj dovtedy neprijaté návrhy úpadcu na uzavretie zmluvy, ak sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu.

Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu nebol urobený príklep. Ak dražbu navrhla iná osoba pri výkone záložného práva, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby. Ak však predmet dražby začne podliehať konkurzu (napr. sa prihlási do konkurzu prednostný zabezpečený veriteľ) pred udelením príklepu, dražobník od konania dražby upustí.

Vylúčenie majetku zo súpisu

Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku. Ten kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky bude trvať na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku na podanie žaloby, na vylúčenie majetku zo súpisu. Ak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky nebude trvať na zápise majetku do súpisu, správca takýto majetok zo súpisu vylúči.

Článok pokračuje pod reklamou

Speňaženie majetku v malom konkurze

Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu správca speňaží dražbou. Nehnuteľnosti menšej hodnoty (5 000 €) správca speňaží ako hnuteľnú vec. Najnižším podaním, t. z. vyvolávacia cena, za ktorú je možno nehnuteľnosť speňažiť, je suma určená zabezpečeným veriteľom s najskorším zabezpečovacím právom alebo zástupcom veriteľov.

Prečítajte si tiež

Hnuteľné veci speňaží správca ako súbor, alebo viac súborov v ponukovom konaní, ktoré zverejní prostredníctvom Obchodného vestníka. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená záloha na celú kúpnu cenu.

Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejavia záujem veritelia prihlásených pohľadávok, správca prevedie tento majetok tomu, kto do 10 dní od skončenia tretieho kola ponukového konania ponúkne najvyššiu ponuku za tento majetok.

Ak sú súčasťou konkurznej podstaty aj pohľadávky úpadcu, správca sa ich pokúsi vymôcť, žaloby o ich zaplatenie však nepodáva. Ak sa správcovi do 6 mesiacov od vyhlásenia konkurzu pohľadávky nepodarí vymôcť, speňaží ich ako hnuteľné veci v ponukovom konaní. Pokiaľ je pohľadávka súčasťou konkurznej podstaty, lehota na premlčanie spočíva, t. z. zastaví sa v deň vyhlásenia konkurzu, nakoľko v tento deň začne ako majetok zo zákona podliehať konkurzu. Premlčacia lehota začne plynúť po tom, ako pohľadávka prestane podliehať konkurzu (bude postúpená).

Prečítajte si tiež

Pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.

Odporovanie právnym úkonom

Právo odporovať právnym úkonom má iba veriteľ (nie správca), a to aj vtedy, ak je pohľadávka veriteľa premlčaná, nevymáhateľná, nevykonateľná alebo neprihlásená, alebo ak bol malý konkurz zrušený, alebo dlžník zanikol.

Zmena malého konkurzu

Ak prihlásený veriteľ do 6 mesiacov od vyhlásenia malého konkurzu zloží na účet súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu vyhlasovaného podľa prvej hlavy („veľký“  konkurz – preddavok 6 500 €) a urobí návrh na zrušenie malého konkurzu a vyhlásenie „veľkého“ konkurzu, súd zruší malý konkurz a vyhlási konkurz podľa prvej hlavy („veľký“ konkurz). Veriteľ prihlásený do malého konkurzu sa považuje za prihláseného do „veľkého“ konkurzu.

Zrušenie malého konkurzu

Malý konkurz ruší správca oznámením v Obchodnom vestníku, a to:

 • bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku,
 • po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
 • ak sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlási žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.

Malý konkurz sa ruší tiež uznesením súdu, ktorým súd konanie zastaví, ak nie sú predpoklady pre vedenie konkurzu.

Vyššie sú uvedené základné odlišnosti malého a „veľkého“ konkurzu. Nakoľko ide o novinku v našom právnom poriadku, až prax odhalí prípadné problémy pri používaní tohto predpisu.

Rozdiely medzi malým a „veľkým“ konkurzom a všetky potrebné informácie o začatí konkurzu, ako aj o tom, kedy je možné ho prerušiť alebo zastaviť nájdte v článku Začatie, prerušenie a zastavenie konkurzného konania.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pokuty a sankcie konateľov od 17. 7. 2022 (konkurz)

Štatutárny orgán podnikateľa je povinný podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Viete, kedy túto povinnosť má a aké sankcie mu od júla za nedodržanie tejto povinnosti hrozia?

Platobná neschopnosť od 17. 7. 2022

V prípade úpadku je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy však úpadok nastane podľa novej právnej úpravy?

Zákon o riešení hroziaceho úpadku od 17.7.2022: čo prináša?

Nová právna úprava prináša preventívne opatrenia, ktoré podnikateľom sľubujú možnosť predísť negatívnym následkom úpadku. Ako sa podnikatelia pred hroziacim úpadkom môžu brániť?

Vyhlásenie konkurzu

V čom sa líši konkurz vyhlásený na návrh dlžníka od toho, ktorý vyhlási veriteľ? Aký je postup a čo o vyhlásení konkurzu, lehotách a dôsledkoch treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky