Povinný zápis rodného čísla a čísla občianskeho do obchodného registra do 30.9.2021

Koho sa týka povinnosť zápisu rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu fyzickej osoby do obchodného registra a ako si túto povinnosť splniť.

U akých spoločností je potrebné zaistiť zápis rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu do obchodného registra do 30.9.2021?

Podľa novely obchodného zákonníka účinnej od 1.10.2020 platí, že pri novo zakladaných spoločnostiach, ktoré sa do obchodného registra zapisujú od 1.10.2020, sa pri fyzických osobách povinne zapisujú aj ich rodné čísla alebo iné identifikátory (t. j. číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu pri cudzincoch, ktorým nebolo pridelené rodné číslo).

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapisované ešte pred 1.10.2020, si preto zápis rodného čísla alebo iného identifikátora musia zabezpečiť dodatočne, zatiaľ čo nové spoločnosti si túto povinnosť splnia už pri svojom prvozápise do obchodného registra.

Akých fyzických osôb sa týka povinnosť zápisu rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu do obchodného registra?

Rodné číslo alebo iný identifikátor, t. j. najčastejšie číslo zahraničného občianskeho preukazu alebo pasu, sa povinne zapisuje u nasledovných osôb:

  • spoločníci s.r.o., k.s. alebo v.o.s..
  • jediní akcionári a.s. alebo j.s.a.
  • konatelia s.r.o.
  • členovia predstavenstva a.s.
  • členovia dozornej rady a.s. alebo s.r.o.
  • vedúci organizačných zložiek
  • likvidátori
  • prokuristi
  • správcovia na výkon nútenej správy

Zatiaľ čo do 30.9.2020 sa rodné čísla alebo iné identifikátory spoločníkov či jediných akcionárov obchodných spoločností nezapisovali, po novom je tento zápis povinný aj pri uvedenej skupine osôb.

Ako si splniť povinnosť zápisu rodného čísla, čísla občianskeho preukazu či pasu do obchodného registra a aká je cena zápisu?

Zápis rodného čísla alebo iného identifikátora je možný len elektronicky, a to prostredníctvom formulára s označením „návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra“, ktorý je dostupný na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

K úspešnému podaniu návrhu na zápis a k samotnému zápisu rodného čísla alebo iného identifikátora do obchodného registra je potrebné doloženie príloh, ktoré osvedčujú zapisované skutočnosti, pričom formulár návrhu na zápis ako aj prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Návrh a prílohy je potrebné podať cez špeciálnu elektronickú službu nachádzajúcu sa na stránkach www.slovensko.sk.

Po úspešnom podaní návrhu na zápis zmien do obchodného registra je ešte potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 33 EUR, a to na základe výzvy, ktorá bude automaticky vygenerovaná a zaslaná do elektronickej schránky navrhovateľa na www.slovensko.sk.

Podnikateľ si povinnosť zápisu môže zabezpečiť buď svojpomocne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu (napr. za pomoci advokáta).

Aké sú pokuty a sankcie za nesplnenie povinnosti zapísať rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo pasu do obchodného registra?

Povinnosť zapísať rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu do obchodného registra musí byť splnená najneskôr do 30.9.2021.

Ak spoločnosť do 30.9.2021 nebude mať zapísané všetky rodné čísla či iné identifikátory fyzických osôb, ktoré v spoločnosti pôsobia, a táto spoločnosť požiada o zápis zmeny iných údajov (napr. o zápis zmeny obchodného mena, sídla, konateľa či spoločníka), súd takúto spoločnosť najskôr vyzve, aby chýbajúce údaje zapísala do 15 dní. Ak tak spoločnosť neučiní, na zápis zmeny iných údajov sa nebude prihliadať.

Ak tieto údaje nebudú zapísané ani v termíne do 30.9.2022, osobe oprávnenej konať za spoločnosť (napríklad konateľovi alebo členovi predstavenstva) môže byť navyše uložená pokuta až do výšky 3 310 EUR.

Podnikateľom sa preto odporúča, aby zápis rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu zaistili čo najskôr a vyhli sa tak prípadným komplikáciám – s blížiacim sa termínom pre zápis týchto údajov možno očakávať, že sa zopakuje podobný scenár, ako pri zapisovaní konečných užívateľov výhod do obchodného registra, t. j. že súdy budú návrhy na zápis vybavovať ešte mesiace po ich podaní. To by spoločnostiam mohlo spôsobovať pomerne veľké problémy napr. pri presídlení, pri rozšírení predmetu podnikania, pri prevode obchodného podielu investorovi, pri vstupe do likvidácie a pod., tj. pri takých zmenách údajov, ktoré sa stávajú účinnými až zápisom do obchodného registra.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Home office, domácka práca či telepráca – rozdiely, pravidlá a povinnosti od 1.3.2021

Kedy zamestnanec vykonáva home office, kedy domácku prácu a v akom prípade hovoríme o telepráci? Ako sa v jednotlivých prípadoch líšia povinnosti zamestnávateľa či pravidlá BOZP?

Nelegálne zamestnávanie – zmeny od 1. 3. 2021

Aké zmeny prinesie novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. marca 2021 je účinná.

Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021 a neskôr

Prehľad najdôležitejších zmien v čerstvo schválenej novele Zákonníka práce. Niektoré z nich nadobudnú účinnosť už od 1. marca 2021.

Zákon o obchodných spoločnostiach namiesto obchodného zákonníka?

Obchodný zákonník nahradia štyri predpisy, zníži sa základné imanie s.r.o., obmedzia sa transakcie so spriaznenými osobami. Prehľad zmien v rámci pripravovanej reformy práva obchodných spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky