Živnosť na kryptomeny: ako získať povolenie na poskytovanie služieb zmenárne a peňaženky pre virtuálnu menu

O kryptomenách sa hovorí čoraz častejšie. Ako získať povolenie na obchodovanie s kryptomenami a aké povinnosti takáto činnosť obnáša?

Kto môže obchodovať s kryptomenami (s virtuálnou menou)? 

O narastajúcom trende kryptomien (napr. Bitcoin, Litecoin či Ethereum) svedčí aj neustále sa zvyšujúci počet podnikateľských subjektov, ktorí svoju činnosť zameriavajú na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny, resp. služieb zmenárne virtuálnej meny. 

Týmito podnikateľskými subjektmi môžu byť jednak fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré splnia zákonom definované povinnosti k získaniu oprávnenia na výkon menovaných živností.  

Donedávna bolo možné poskytovať služby v súvislosti s obchodovaním s virtuálnou menou aj prostredníctvom voľnej živnosti, avšak novelizáciou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa okrem iných uskutočnených zmien zaradili vyššie uvedené živnosti medzi viazané živnosti

Živnostenské oprávnenia, ktoré boli na uvedené činnosti vydané do 31.10.2020 ako voľné živnosti, zanikli k 28.02.2021 v zmysle novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Od prvého marca minulého roka je na legálne obchodovanie s kryptomenami potrebná príslušná viazaná živnosť. 

V opačnom prípade sa podnikateľ dopúšťa neoprávneného podnikania, za ktoré mu hrozí uloženie pokuty do výšky 3 319 EUR, uloženie zákaz činnosti alebo dokonca tiež trestnoprávne konsekvencie. 

K čomu oprávňujú živnosti na obchodovanie s kryptomenami? 

Každá živnosť so sebou nesie aj svoje obsahové vymedzenie, na základe ktorého ju možno odlíšiť od iných živností, či už voľných, viazaných alebo remeselných. Rovnako to platí aj pre obchodovanie s kryptomenami, pre ktoré sú určené živnosti s označením „poskytovanie zmenárne virtuálnej meny“ a „poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny“.

V rámci poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny je prevádzkovateľ živnosti oprávnený prostredníctvom svojej podnikateľskej činnosti ponúkať alebo vykonávať obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu. 

Držiteľ živnostenského oprávnenia na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny môže poskytovať služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jeho klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

Čo je potrebné splniť na získanie živnosti na poskytovanie služieb virtuálnej meny alebo živnosti na poskytovanie peňaženky virtuálnej meny? 

K získaniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí záujemca – fyzická osoba splniť: 

  1. všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti - dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť; 
  2. osobitné podmienky prevádzkovania živnosti - odborná spôsobilosť na základe preukázania vzdelania, alebo na základe predloženia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom sa vyžaduje úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie; 
  3. vykonať úhradu správneho poplatku vo výške 15 EUR, resp. 7,50 EUR pri elektronickom podaní, a to za každú viazanú živnosť zvlášť.  

V prípade slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca

Pri zahraničných osobách sú tieto povinnosti ešte do väčšej miery modifikované, aby bolo splnenie uvedených podmienok hodnoverne preukázané. 

Po splnení stanovených podmienok, vydá príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania žiadateľovi (fyzickej alebo právnickej osobe) osvedčenie o živnostenskom oprávnení. 

Článok pokračuje pod reklamou

Čo pre podnikateľov znamená získanie živnosti na poskytovanie služieb virtuálnej meny alebo živnosť na poskytovanie peňaženky virtuálnej meny? 

Novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa medzi povinné osoby, na ktoré sa tento zákon vzťahuje, zaradili aj poskytovatelia služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovatelia služieb zmenárne virtuálnej meny.  

Nakoľko medzi povinné osoby patria aj banky a iné finančné inštitúcie, je veľmi pravdepodobné, že každý ďalší nový podnikateľ, ktorý bude disponovať niektorou zo živností v oblasti obchodovania z virtuálnou menou, bude podliehať zvýšenej pozornosti jednak zo strany potenciálnej konkurencie (banky a pod.), ale aj zo strany úradov a orgánov štátnej správy. 

Z tohto dôvodu by mali títo podnikatelia v ešte väčšej miere dbať na správnosť a úplnosť zmluvnej dokumentácie (vrátane VOP alebo GDPR dokumentácie), a taktiež akékoľvek transakcie vykonávať s maximálnou obozretnosťou. 

Aké sú ďalšie povinnosti podnikateľov obchodujúcich s kryptomenami? 

S účinnosťou novely, t.j. od 1.11.2020, a v súvislosti so znížením potenciálnych možností zneužitia obchodovania s kryptomenami vo virtuálnom priestore, vyplýva povinným osobám niekoľko ďalších zásadných povinností, ako napr.:  

  • vykonávanie starostlivosti vo forme overenia identifikácie klientov ešte pred uzatvorením obchodného vzťahu,  
  • nahlasovanie neobvyklých transakcií finančnej spravodajskej jednotke (ľudovo povedané finančnej polícii),  
  • zisťovanie či klient nie je politicky exponovanou osobou, 
  • vedenie náležitej evidencie klientov a transakcií, 
  • vypracovanie internej smernice, tzv. program vlastnej činnosti, v rámci ktorého sa zohľadnia rizikové faktory a určí sa rozsah starostlivosti, tzn. že povinná osoba vymedzí postupy, ktoré vykonáva s cieľom zabrániť legalizácii príjmov z trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí.  

V prípade, že podnikateľ si vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce z tzv. AML zákona nesplní, vystavuje sa riziku uloženia pokuty do výšky 1 000 000 EUR. 

S ohľadom na komplexnú problematiku a riziko relatívne vysokých sankcií sa záujemcom o obchodovanie s kryptomenami odporúča kontaktovanie odborníka v danej oblasti (napr. advokáta), ktorý takémuto záujemcovi poskytne potrebnú odbornú pomoc a zabezpečí spracovanie zákonom požadovanej dokumentácie, čím sa vylúčia možné riziká a komplikácie spojené s danou činnosťou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny

Podlieha výmena tovaru alebo služby za kryptomenu alebo výmena jednej kryptomeny za inú kryptomenu dani z pridanej hodnoty? Problematikou DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny sa zaoberá tento článok.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky