Vyhlásenie konkurzu

V čom sa líši konkurz vyhlásený na návrh dlžníka od toho, ktorý vyhlási veriteľ? Aký je postup a čo o vyhlásení konkurzu, lehotách a dôsledkoch treba vedieť?

Proces konkurzného konania po vyhlásení konkurzu je odlišný v závislosti od toho, na koho návrh súd konkurz vyhlásil a od toho, podľa ktorej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii bol vyhlásený (prvá alebo desiata hlava druhej časti). Odlišný proces konkurzného konania je aj v prípade, že ide o konkurz podľa štvrtej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý sa ľudovo označuje aj osobný bankrot.

Vyhlásenie konkurzu na návrh dlžníka

Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh dlžníka podľa prvej hlavy druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (veľký konkurz) a súd nemá pochybnosti o tom, že majetok dlžníka bude postačovať aspoň na náklady konkurzu (6 500 €) súd do piatich dní od začatia konkurzného konania  vyhlási na majetok dlžníka  konkurz.

Pokiaľ návrh na vyhlásenie konkurzu podával likvidátor ustanovený súdom, súd do päť dní od začatia konkurzného konania vyhlási konkurz, alebo konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku. Za správcu v prípade vyhlásenia konkurzu ustanoví likvidátora.

V prípade, ak dlžník podal návrh na vyhlásenie malého konkurzu podľa desiatej hlavy druhej časti, súd do pätnásť dní od doručenia návrhu vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz. Ak nie sú splnené podmienky na vyhlásenie malého konkurzu, súd podľa okolností návrh odmietne, alebo konanie zastaví.

K vyššie uvedenému je dôležité dať do pozornosti, že zastavenie konkurzu pre nemajetnosť nie je pre štatutárov a ovládajúce osoby dobrá správa, nakoľko tu nastupuje zodpovednosť týchto osôb a to podľa §§ 11, 11a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a u ovládajúcich osôb zodpovednosť podľa § 66aa Obchodného zákonníka.

Vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa

Vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa sa po novele, ktorá zavádza novelizované ustanovenia o malom konkurze môže riadiť podľa ustanovení § 19 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR), alebo podľa ustanovení § 106c ZKR. Nižšie sa budem venovať obom prípadom.

Vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa

Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa súd do päť dní od začatia konkurzného konania:

1. odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä:

 • výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť a najmä, aby predložil:
  • zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
  • zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
  • informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
  • zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
 • poučenie, že ak vyššie uvedené súdu nepredloží, súd vyhlási na jeho majetok konkurz,
 • poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze.

2. určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených v návrhu. Predvolanie, ako aj upovedomenie o pojednávaní súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku, pričom dlžníkovi predvolanie doručí aj iným spôsobom (poštou, alebo do elektronickej schránky). Súd termín pojednávania určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného konania;

3. vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania a ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania. Súd rozhodne bez pojednávania aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Súd do siedmych dní po skončení dokazovania, alebo od vtedy čo dlžník súhlasil s rozhodnutím bez pojednávania rozhodne vo veci, teda konkurz vyhlási, alebo konkurzné konanie zastaví. Súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, resp. sa má za to, že platobnú schopnosť neosvedčil (nepredložil súdu ním požadované zoznamy a informácie). Ak má súd pochybnosti o majetnosti dlžníka, teda, či majetok bude postačovať aspoň na náklady konkurzu (6 500 €) ustanoví ešte pred rozhodnutím dlžníkovi predbežného správcu, ktorý má posúdiť, či dlžníkov majetok bude postačovať aspoň na náklady konkurzu.

Článok pokračuje pod reklamou

Predbežný správca pri zisťovaní stavu majetku vychádza aj z hodnoty majetku o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku tzv. odporovateľných právnych úkonov a aj z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka včas (§ 11 ods. 2 ZKR; 12 500 €).

Po podaní záverečnej správy predbežným správcom súd buď vyhlási konkurz na majetok dlžníka, alebo konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie končí je účastník konania (v tejto fáze konania: navrhovateľ, dlžní a ten kto pristúpil do konania) podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie len dlžník. Odvolací súd rozhodne v lehote štyridsať päť dní od predloženia veci, pričom pre odvolací súd je rozhodujúci stav v čase rozhodnutia prvostupňového súdu.

Prečítajte si tiež

Po novom ak súd v konaní, ktoré začalo na návrh veriteľa podľa druhej časti prvej hlavy ZKR (veľký konkurz) a nebol zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu (pri zložení preddavku na úhradu nákladov konkurzu úd vždy vyhlási konkurz podľa druhej časti prvej hlavy ZKR) zistí, že veriteľ doložil pohľadávku zákonným spôsobom (§ 12 ods. 2 ZKR) a zároveň sú splnené predpoklady malého konkurzu (§ 106c ods. 1 písm. b),c),f),g) a h)), vyhlási malý konkurz na majetok dlžníka podľa druhej časti desiatej hlavy ZKR. V tomto prípade súd predbežného správcu neustanovuje.

Vyhlásenie malého konkurzu

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu je oprávnený podať dlžník. Súd vyhlási malý konkurz aj vtedy, ak bol oddaný návrh na „veľký“ konkurz, ale sú splnené podmienky na vyhlásenie malého konkurzu. (§ 19 ods. 4 ZKR).

Ak bol podaný návrh na vyhlásenie malého konkurzu, súd do pätnásť dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz a ustanoví mu správcu. Ďalej súd vyzve veriteľov na prihlasovanie svojich pohľadávok, ak zistí, že:

 • návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,
 • dlžník má ustanovený štatutárny orgán,
 • štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,
 • bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu,
 • dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,
 • podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
 • podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
 • vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy a
 • návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka,

Zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku sa malý konkurz považuje za vyhlásený. Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz a dlžník sa stáva úpadcom.

Pokiaľ ste osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa § 11 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii  je dôležité, aby bol konkurz na dlžníka vyhlásený a tento nebol zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Inak nastupuje vaša zodpovednosť ako pri nepodaní návrhu na vyhlásenie konkurzu včas.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pokuty a sankcie konateľov od 17. 7. 2022 (konkurz)

Štatutárny orgán podnikateľa je povinný podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Viete, kedy túto povinnosť má a aké sankcie mu od júla za nedodržanie tejto povinnosti hrozia?

Platobná neschopnosť od 17. 7. 2022

V prípade úpadku je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy však úpadok nastane podľa novej právnej úpravy?

Zákon o riešení hroziaceho úpadku od 17.7.2022: čo prináša?

Nová právna úprava prináša preventívne opatrenia, ktoré podnikateľom sľubujú možnosť predísť negatívnym následkom úpadku. Ako sa podnikatelia pred hroziacim úpadkom môžu brániť?

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu

Prihláška musí byť právne perfektná – čo musí obsahovať a čo robiť v prípade, že má nedostatky a treba ju opraviť? Informácie aj o lehotách či postupe prihlasovania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky