Povolenie reštrukturalizácie a účinky povolenia reštrukturalizácie

Povolenie - začatie reštrukturalizácie je treba odlíšiť od začatia reštrukturalizačného konania. Povolením reštrukturalizácie sa dlžník dostáva do "jednosmerky” a konanie sa môže skončiť už len potvrdením reštrukturalizačného plánu, alebo konverziou na konkurzné konanie.

Povolenie reštrukturalizácie

Povolením reštrukturalizácie sa reštrukturalizácia začína. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Začatie reštrukturalizácie je treba odlišovať od začatia reštrukturalizačného konania a to najmä pre odlišné účinky.

Účinky začatej, teda povolenej reštrukturalizácie sú:

 1. nemožno na toho istého dlžníka začať, alebo pokračovať v konkurznom konaní;
 2. ak počas reštrukturalizácie príde návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, súd ho uznesením odmietne;
 3. konania, ktoré sa po začatí reštrukturalizačného konania prerušili (exekučné konania, výkon rozhodnutia, výkon záložného práva) sa povolením reštrukturalizácie zastavujú (ak v týchto konaniach bol majetok už speňažený, ale výťažok nebol vyplatený oprávnenému, tento sa vráti dlžníkovi po odpočítaní nákladov konania);
 4. súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa uplatňujú prihláškou (sú to všetky pohľadávky okrem nepeňažných pohľadávok, pohľadávok, ktoré vznikli po začatí reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky podľa ZKR, príslušenstva pohľadávok, ktoré prirástlo po začatí reštrukturalizačného konania, odmena správcu - pozri §§120 a 138 ZKR) sa prerušujú a nároky z takýchto pohľadávok je možno si uplatniť riadne a včas prihláškou pohľadávky u správcu ( §§ 120 ods. 1 a 124 ods. 4 ZKR) Takto prerušené konania sa v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu a skončenia reštrukturalizácie zastavujú (§ 156 ZKR).

Ak sú splnené predpoklady na povolenie reštrukturalizácie súd v lehote do 30 dní od začatia reštrukturalizácie rozhodne o povolení reštrukturalizácie, alebo reštrukturalizačné konanie zastaví. Uznesenie o zastavení reštrukturalizačného konania súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania (účastník konanie je v tejto fáze konania je: dlžník, alebo navrhovateľ, ak je odlišný od dlžníka -ak bol podaný veriteľský návrh).

Nepovolenie reštrukturalizácie

V prípade, že súd nepovolí reštrukturalizáciu dlžníka a zastaví reštrukturalizačné konanie môže sa dlžník dostať do situácie, že musí podať opravný prostriedok, nakoľko je preň dôležité (napr., aby sa vyhol zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas) práve vlákno viažuce sa na podaný návrh. (dôležité je zvážiť dôvod nepovolenia reštrukturalizácie. Ak je to napr. nejasnosť a nezrozumiteľnosť posudku, tam priestor na úspech je. Ak je dôvodom napr. expirácia reštrukturalizačného posudku, tam priestor nie je).  Odvolací súd má rozhodnúť v lehote 30 od predloženia veci. Lehota teda nie je viazaná na podanie odvolania, ale na to, kedy sa vec k súdu na rozhodnutie dostane. V každom prípade, dlžník do rozhodnutia vo veci požíva ochranu účinkov začatého reštrukturalizačného konania, ale nie je to veľmi komfortná situácia. Ak odvolací súd zistí, že súd prvého stupňa rozhodol o zastavení reštrukturalizačného konania nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení tak, že povolí reštrukturalizáciu, inak rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí.

Ak dlžník nemusí nadviazať na konkrétne vlákno (napr. návrh sa nepodáva na poslednú chvíľu a je  v lehotách vo vzťahu najmä k povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu)  podaného návrhu má možnosť nechať prepracovať reštrukturalizačný posudok a podať návrh opätovne. V medzi období (medzi zastavením reštrukturalizačného konania a začatím nového reštrukturalizačného konania) však nepožíva žiadnu ochranu podľa ZKR (nevylučuje sa dočasná ochrana podľa zákona č. 421/2020 Z.z., ktorú ju možno relatívne rýchlo získať.

Podmienky povolenia reštrukturalizácie

Súd povolí reštrukturalizáciu dlžníka, ak:

 1. posudok spĺňa zákonom predpísané náležitosti,
 2. obsah posudku je jasný a zrozumiteľný,
 3. posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má kanceláriu zriadenú v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd,
 4. posudok v čase podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebol starší ako 30 dní od jeho vypracovania,
 5. správca poverený vypracovaním posudku reštrukturalizáciu dlžníka odporučil a zo záverov posudku je zrejmé, že na odporučenie reštrukturalizácie boli splnené predpoklady.
Článok pokračuje pod reklamou
 1. Posudok spĺňa zákonom predpísané náležitosti
  1. Aké náležitosti má obsahovať posudok ustanovuje ZKR v §110. Tieto musí mať na pamäti najmä správca, ktorý spracováva posudok, ale na niektoré by som rád upozornil.

   Správca v reštrukturalizačnom posudku povinne zhodnotí právne úkony dlžníka, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať ich odporovateľnosť.  ZKR považuje za odporovateľné právne úkony ( §§58, 59 a 60 ZKR):

  2. právne úkony bez primeraného protiplnenia
   1. ide najmä o bezodplatné právne úkony, odplatné právne úkony na základe, ktorých dlžník prijal, alebo má prijať menšie plnenie ako by obyčajne prijať mal,

  3. zvýhodňujúce právne úkony
   1. ide o právne úkony, ktorými dlžník znevýhodnil seba v prospech iného,

  4. ukracujúce právne úkony
   1. sú to také úkony, ktoré dlžník vykonal s úmyslom ukrátiť svojich veriteľov.

   Aj keď reštrukturalizačný plán, ktorý sa bude v procese reštrukturalizácie tvoriť nemá zo zákona povinne obsahovať ustanovenia ako sa vyporiada s právnymi úkonmi dlžníka, ktorým by bolo možno odporovať, dlžníci majú zákonné možnosti ako sa s tým vyporiadať a to najmä neochotou podporiť prijatie reštrukturalizačného plánu. Z toho dôvodu je vhodné, ak sa aj prípadné odporovateľné právne úkony udiali, aby bol ich škodlivý následok odstránený ešte pred podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

   Vyjadrenie audítora alebo súdneho znalca, či účtovná závierka dlžníka, ktorá je pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácií dlžníka. Táto povinná náležitosť reštrukturalizačného posudku má zabrániť tzv. kreatívnemu účtovníctvu dlžníka, tak aby sa počas procesu reštrukturalizácie pracovalo s reálnymi dátami a aby sa zabránilo pokusom uspokojiť veriteľov dlžníka v menšej miere ako by mali nárok pri vedení štandardného účtovníctva.

 2. Obsah posudku je jasný a zrozumiteľný
  1. Obsah posudku je jasný a zrozumiteľný. Týmto sa myslí, najmä to, že posudok nedáva priestor pre viaceré interpretácie niektorých údajov z posudku. Na základe posudku musí byť jednoznačné čo sa ktorým tvrdením sleduje bez toho, aby bolo možné do budúcna dané tvrdenie vykladať inak, prípadne ho zameniť.

 3. Posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má kanceláriu zriadenú v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd
  1. Posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má kanceláriu zriadenú v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd.  Odvolacie súdy vo veciach reštrukturalizácie sú na Slovensku tri a to krajské súdy: 

   Bratislava

   Banská Bystrica

   Košice

   Krajský súd Bratislava je odvolacím súdom pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj.

   Krajský súd Banská Bystrica je odvolacím súdom pre Žilinský a Bansko - Bystrický kraj.

   Krajský súd Košice je odvolacím súdom pre  Košický a Prešovský kraj.

   Správca teda nemusí mať zriadenú kanceláriu priamo v kraji v ktorom má sídlo dlžník, ale môže ju mať zriadenú i v kraji, ktorý má rovnaký konkurzný odvolací súd.

 4. Posudok v čase podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebol starší ako 30 dní od jeho vypracovania
  1. Posudok v čase podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebol starší ako 30 dní od jeho vypracovania. Týmto ustanovením sa sleduje, aby údaje o situácií dlžníka boli čo najaktuálnejšie. Svet sa pre dlžníka nezastaví to je jasné a údaje sa vyvíjajú každú hodinu. To znamená, že údaje  nikdy nebudú absolútne presné ku dňu podania návrhu, s tým sa počíta, ale mali by byť čo “najčerstvejšie” a práve z toho dôvodu zákonodarca stavil pre posudok hornú hranicu veku 30 dní.

 5. Správca poverený vypracovaním posudku reštrukturalizáciu dlžníka odporučil a zo záverov posudku je zrejmé, že na odporučenie reštrukturalizácie boli splnené predpoklady.

Ustanovenie reštrukturalizačného správcu súdom

V uznesení o povolení reštrukturalizácie súd ustanoví správcu. Zákon na žiadnom mieste nestanovuje, že to má byť iný správca ako ten, ktorý napísal reštrukturalizačný posudok, ale logika veci dáva, že to bude iný správca. U tohto správcu si následne veritelia prihlasujú svoje pohľadávky k čomu ich vyzve súd, aby si v zákonnej lehote (30 dní) prihlásili svoje pohľadávky. Súd ďalej určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré majú počas reštrukturalizácie podliehať súhlasu správcu.

Prečítajte si tiež

Správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku a tiež ho doručí účastníkom reštrukturalizačného konania, ustanovenému správcovi, príslušnému registrovému súdu, daňovému orgánu a colnému riaditeľstvu.

Správca v reštrukturalizácii ustanovený súdom má nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky uhrádza dlžník. Ich výška je stanovená v § 24 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 665/2005 Z.z. Odmena súdom ustanoveného správcu je odlišná od odmeny správcu, ktorého dlžník poveril vypracovaním reštrukturalizačného posudku a ktorý s dlžníkom spolupracuje na tvorbe reštrukturalizačného plánu. Dlžníkom vybratý správca nemá vyhláškou stanovenú odmenu a táto je predmetom dohody medzi dlžníkom a správcom v závislosti na rozsahu práce, počtu veriteľov, veľkosti záväzkov a atď.)


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pokuty a sankcie konateľov od 17. 7. 2022 (konkurz)

Štatutárny orgán podnikateľa je povinný podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Viete, kedy túto povinnosť má a aké sankcie mu od júla za nedodržanie tejto povinnosti hrozia?

Platobná neschopnosť od 17. 7. 2022

V prípade úpadku je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy však úpadok nastane podľa novej právnej úpravy?

Zákon o riešení hroziaceho úpadku od 17.7.2022: čo prináša?

Nová právna úprava prináša preventívne opatrenia, ktoré podnikateľom sľubujú možnosť predísť negatívnym následkom úpadku. Ako sa podnikatelia pred hroziacim úpadkom môžu brániť?

Vyhlásenie konkurzu

V čom sa líši konkurz vyhlásený na návrh dlžníka od toho, ktorý vyhlási veriteľ? Aký je postup a čo o vyhlásení konkurzu, lehotách a dôsledkoch treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky