Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácii

Jednou z osobitostí reštrukturalizačného konania je aj režim pohľadávok v tomto konaní. V článku sa dozviete ako a kde pohľadávky prihlásiť, aké musí mať prihláška náležitosti a ďalšie praktické otázky s prihlasovaním pohľadávok v reštrukturalizácii.

Ako a kde prihlásiť pohľadávku v reštrukturalizácii

V reštrukturalizácii sa pohľadávky prihlasujú v jednom rovnopise a len u reštrukturalizačného správcu, ktorý bol do funkcie vymenovaný súdom, pričom lehota na prihlasovanie je 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Zmeškanie tejto lehoty má za následok, že na takúto prihlášku sa neprihliada a v prípade, že v reštrukturalizácii dlžníka bude potvrdený reštrukturalizačný plán, stane sa takáto pohľadávka nevymáhateľná, a to i v prípade, že po potvrdení plánu príde ku konkurzu dlžníka. Iná situácia nastáva, ak k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu nepríde a konanie sa počas reštrukturalizácie zmení na konkurz. V takom prípade je možné si do konkurzu pohľadávku prihlásiť a táto nebude popretá z dôvodu jej nevymáhateľnosti.

Nevymáhateľná pohľadávka veriteľovi nezaniká, stáva sa však nevymáhateľnou. To znamená, že z dobrej vôle by dlžník takúto pohľadávku uspokojiť mohol tzv. naturálnou obligáciou, ale to je skôr v rovine teórie, nakoľko dlžník bude v prvom rade sledovať splnenie reštrukturalizačného plánu.

Prihlášku pohľadávky (pohľadávok) je teda potrebné prihlásiť v tridsaťdňovej prihlasovacej lehote u správcu. Oznam o tom, že dlžníkovi bola reštrukturalizácia povolená a začína lehota na prihlasovanie pohľadávok, nájde v Obchodnom vestníku, ktorý denne vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MSSR) alebo v registri úpadcov. O tom kde hľadať informácie o firmách v reštrukturalizácii a ako sa počítajú dôležité lehoty nájdete bližšie informácie v článku: Firmy (dlžníci) v reštrukturalizácii.

Prihláška (uplatnenie) pohľadávky/pohľadávok musí byť na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na stránke MSSR. Stačí, ak do vyhľadávača v pravom hornom rohu zadáte: Formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu.

Náležitosti prihlášky pohľadávky do reštrukturalizácie

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky pohľadávky sú:

  1. meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu;
  2. obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo dlžníka;
  3. právny dôvod vzniku pohľadávky – pri tomto bode je potrebné upozorniť na veľmi častú chybu veriteľov, keď ako právny dôvod uvádzajú faktúra, číslo a pod. Právnym dôvodom je dodanie tovaru alebo služby, ktoré je potrebné stručne opísať – kedy a čo podnikateľ dlžníkovi dodal;
  4. poradie uspokojovania pohľadávky – ak ide o nezabezpečenú pohľadávku (ide o inú pohľadávku). Tu sa nemusíte báť, ak by ste uviedli nesprávny údaj. Správca ho poprie len v časti čo do poradia a patrí vám potom poradie ako inej pohľadávke, čo je pri nezabezpečených pohľadávkach správny postup;
  5. celková suma pohľadávky;
  6. podpis (netreba úradne osvedčovať).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Osobitne sa uvedenie úrok, osobitne sankčný úrok, náklady na vymáhanie a podobne.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky v eurách určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu.

Prečítajte si tiež

K prihláške pohľadávky do reštrukturalizácie sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Rada z praxe: Listiny, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v prihláške sú napríklad zmluvy, dodacie listy, faktúry, uznania záväzkov a pod. K prihláške pripájajte vždy ich kópie, aby vám pre prípad sporu zostal originál.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

Ak si veriteľ prihláškou uplatňuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť, alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky – napríklad, že nastane nejaká skutočnosť, často je to plnenie spoludlžníka alebo ručiteľa za dlžníka, ktorý si potom takýmto spôsobom prihlasuje do konania svoju budúcu pohľadávku.

Článok pokračuje pod reklamou

Špecifiká prihlasovania zabezpečených pohľadávok

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Prečítajte si tiež

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.

Zoznam prihlásených pohľadávok

Správca prihlásené pohľadávky spolu s údajmi uvedenými v prihláške zapisuje do zoznamu pohľadávok. Veriteľ je oprávnený pri podaní prihlášky, alebo aj neskôr požiadať správcu o vydanie potvrdenia, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Vyžiadanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu pohľadávok odporúčam urobiť písomne, tak aby veriteľ vedel preukázať doručenie žiadosti o vydanie potvrdenia. Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok veriteľovi hovorí, že prihláška pohľadávky mala zákonom predpísané náležitosti. Zápis do zoznamu pohľadávok nehovorí a ani nezaručuje veriteľovi, že jeho pohľadávka nebude v reštrukturalizácií dlžníka popretá. Poprieť pohľadávku môže v reštrukturalizácií len správca. Dlžník môže na zistenie svojej pohľadávky podať žalobu v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o popretí pohľadávky. To by však nestihol schôdzu veriteľov, na ktorej chce hlasovaním uplatniť svoje práva, preto je tu ešte zákonná možnosť požiadať súd o priznanie hlasovacích práv podľa ustanovení § 125 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Prečítajte si tiež

Zoznam prihlásených pohľadávok je v reštrukturalizácii dlžníka nenápadne dôležitá vec. Na základe zoznamu prihlásených pohľadávok po ich prípadnej korekcii inštitútom popierania pohľadávok správca po skončení reštrukturalizácie (po potvrdení plánu) zostaví konečný zoznam pohľadávok a tento uloží na súde. Ak dlžník počas plnenia reštrukturalizačného plánu nesplní voči veriteľovi plán riadne a včas, veriteľ ho vyzve na plnenie, a ak dlžník ani v dodatočnej tridsaťdňovej lehote plán vo vzťahu k tomuto veriteľovi nesplní, môže tento dlžník na základe výpisu z konečného zoznamu pohľadávok požiadať exekučný súd (OS Banská Bystrica) na vydanie exekučného poverenia. To znamená, že veriteľ nemusí absolvovať žiadnu namáhavú tortúru na získanie exekučného titulu (platobný rozkaz, žaloba na zaplatenie ...). Potvrdením reštrukturalizačného plánu má veriteľ exekučný titul, a to v podobe zápisu v konečnom zozname pohľadávok. Je to rýchle, lacné a jednoduché. A funguje to.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky