Ako podať návrh na povolenie reštrukturalizácie a čo musí obsahovať

Čo je potrebné pripraviť pred podaním návrhu na reštrukturalizáciu, aké náležitosti musí návrh obsahovať, ako prebieha jeho podanie a koľko stojí?

Poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku

Prvým krokom k reštrukturalizácii spoločnosti (reštrukturalizovať možno len právnickú osobu - podnikateľa) je poverenie konkurzného a reštrukturalizačného správcu na vypracovanie reštrukturalizačného posudku. Poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku môže samotný dlžník v prípade, že je v úpadku alebo mu úpadok hrozí, alebo veriteľ/veritelia, ak dlžník v úpadku už je a dohodol sa s veriteľmi na poskytnutí potrebnej súčinnosti pre vypracovanie reštrukturalizačného posudku. Podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie sa dlžník vie vyhnúť konkurzu na svoj majetok a ochrániť ho tak pred veriteľmi.

Poverený správca musí v reštrukturalizačnom posudku reštrukturalizáciu dlžníka odporučiť, inak súd reštrukturalizáciu dlžníka nepovolí. Na to, aby správca mohol reštrukturalizáciu dlžníka odporučiť, musia byť splnené zákonné predpoklady (§ 109 ods. 3 ZKR – zákon o konkurze a reštrukturalizácií), a to:

  • dlžník je právnickou osobou,
  • dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť,
  • dlžníkovi hrozí úpadok alebo už je v úpadku,
  • účtovné závierky dlžníka poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka,
  • od skončenia ostatnej reštrukturalizácie dlžníka alebo jeho právneho predchodcu uplynuli aspoň dva roky,
  • možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka,
  • v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu.
Prečítajte si tiež

Všetky vyššie uvedené predpoklady na povolenie reštrukturalizácie musia byť splnené súčasne. Ak by ktorýkoľvek z nich nespĺňal, správca nie je oprávnený odporučiť jeho reštrukturalizáciu. V takom prípade musí dlžník riešiť svoj úpadok vo forme predĺženia návrhom na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok. V prípade, že je dlžník v úpadku len vo forme platobnej neschopnosti povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok nemá, ale jeho veritelia sú na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu oprávnení. Zväčša to však veritelia riešia individuálnym uspokojením, teda domáhajú sa uspokojenia svojich pohľadávok cez výkon rozhodnutia a exekúcie. Ak však príde k situácii, že je už pred veriteľom iný veriteľ, ktorý si uspokojuje svoju pohľadávku individuálne z majetku dlžníka, nezriedka veriteľ s horším poradím z obavy, aby sa neminul všetok majetok ešte pred tým než bude uspokojovaná jeho pohľadávka, podá návrh na vyhlásenie konkurzu, aby si tak zabezpečil aspoň nejaké splnenie pohľadávky. V konkurze sa pohľadávky uspokojujú pomerne, teda nie podľa prihláseného poradia. Zároveň majú zabezpečení veritelia osobitný režim. Pred situáciou, že niektorý z veriteľov podá návrh na vyhlásenie konkurzu sa dlžník vie brániť reštrukturalizáciou.

Pripravenosť dlžníka na vypracovanie reštrukturalizačného posudku

Pri samotnom podaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie nesmie byť posudok správcu s odporučením reštrukturalizácie starší viac ako 30 dní. Správca nemá zákonom určenú lehotu na vypracovanie reštrukturalizačného posudku a dĺžka trvania vypracovania posudku je veľmi závislá na súčinnosti dlžníka a pripravenosti jeho dokumentácie.

Prečítajte si tiež

Nakoľko jednou z podmienok odporučenia reštrukturalizácie dlžníka správcom je, že účtovné závierky poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka a jedna z náležitostí reštrukturalizačného posudku je aj vyjadrenie audítora alebo súdneho znalca o tom, že účtovná závierka pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, poriadok v účtovníctve dlžníka je nevyhnutný. Účtovníctvo nesúladné s legislatívou býva nezriedka brzdou celého reštrukturalizačného procesu. Ak dlžníkove účtovné závierky podliehajú auditu, má takýto dlžník miernu výhodu v tom, že jeho účtovníctvo bude pravdepodobne v súlade s predpismi. Ak dlžník neoveruje auditom svoje účtovné závierky, musí si audítora alebo súdneho znalca pre tento prípad nájsť. Väčšina správcov, ktorí vypracovávajú reštrukturalizačné posudky (nie každý správca ich robí, aj keď je na to oprávnený, reštrukturalizáciám sa profesionálne venuje len malá časť správcov) však spolupracuje s audítormi alebo znalcami, takže dlžník sa týmto pri uvažovaní o reštrukturalizácii nemusí zbytočne zaťažovať. Musí však počítať s tým, že v prípade nekvalitne vedeného účtovníctva bude toto musieť dať do súladu s predpismi.

Náležitosti návrhu na povolenie reštrukturalizácie

Prečítajte si tiež

Samotný návrh na povolenie reštrukturalizácie obsahuje okrem všeobecných náležitostí (komu je podanie určené, kto ho robí, čo sleduje...) aj náležitosti, ktoré mu určuje § 112 ZKR, a to sú okrem posudku správcu zoznamy: majetku, záväzkov, spriaznených osôb, právnych úkonov dlžníka uskutočnených so spriaznenými osobami v posledných dvoch rokoch v rozsahu aspoň 10 % hodnoty základného imania alebo 5 % najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť (1250 €) v prípade, že dlžník nevytvára základné imanie (napr. verejná obchodná spoločnosť v.o.s. – menej častá forma spoločnosti, kde spoločníci ručia spoločne a nerozdielne za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom) a účtovná závierka. Ak by návrh na povolenie reštrukturalizácie podával veriteľ, k návrhu pripojí i vyhlásenie dlžníka o tom, že je v úpadku a že súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

Zoznamy majetku a záväzkov sa vyhotovujú na predpísaných formulároch, ktoré sú na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Stačí, ak do vyhľadávania na stránke MS SR zadáte slovo „konkurz formuláre" a vo výsledkoch vyhľadávania zakliknete konkurz a reštrukturalizácia.

Prečítajte si tiež

Zo zoznamov majetku sa súd a veritelia dozvedia, akým majetkom sú kryté záväzky dlžníka. Tento zoznam je dôležitý z pohľadu toho, aké uspokojenie môžu veritelia v reštrukturalizácii očakávať. Ak by dlžník v reštrukturalizácii veriteľom ponúkal nízke uspokojenie alebo v priveľmi dlhom čase, veritelia budú zvažovať, či nie je pre nich výhodnejšie neschváliť navrhovaný reštrukturalizačný plán a konvertovať reštrukturalizáciu dlžníka na konkurz. V konkurze budú veritelia uspokojení v menšej miere, avšak v kratšom čase, aj keď menšie uspokojenie a kratší čas nemusia vždy platiť a najmä dlhší čas trvania konkurzu nie je zriedkavý.

Zoznam spriaznených osôb slúži na identifikáciu osôb, ktoré musia byť zo zákona uspokojené horším spôsobom ako ostatní veritelia.

Zoznam právnych úkonov dlžníka uskutočnených so spriaznenými osobami v posledných dvoch rokoch v rozsahu aspoň 10 % hodnoty základného imania alebo 5 % najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť (1250 €) v prípade, že dlžník nevytvára základné imanie, slúži ako kontrola, aby sa z majetku dlžníka pred reštrukturalizačným konaním (prípadne konkurzným) nevyvádzal majetok, čo by výrazným spôsobom mohlo zmenšiť uspokojenie veriteľov dlžníka. Tu treba zdôrazniť, že môže ísť aj o niektoré trestné činy, najmä porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 Trestného zákona) a poškodzovanie veriteľa (§ 239 Trestného zákona).

Článok pokračuje pod reklamou

Podanie návrhu na reštrukturalizáciu

Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva na okresnom súde v sídle krajského súdu spoločne s prílohami, ktoré tvoria povinnú súčasť návrhu. Reštrukturalizačný posudok správcu je jednou z príloh návrhu. Reštrukturalizácia dlžníka môže by povolená len pokiaľ správca v posudku reštrukturalizáciu dlžníka odporučí. S podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie nie je spojená poplatková povinnosť.

Prečítajte si tiež

Návrh na povolenie reštrukturalizácie môže podať samotný dlžník alebo veriteľ dlžníka. Veriteľ, ktorý podá návrh na povolenie reštrukturalizácie, sa zo zákona stáva členom veriteľského výboru.

Správca poverený vypracovaním reštrukturalizačného posudku nie je viazaný žiadnou zákonnou lehotou na vypracovanie posudku. V prípade, že na majetok dlžníka bolo už začaté konkurzné konanie, toto je možné prerušiť podľa ustanovení § 16 ZKR len na obdobie 60 dní. V tejto 60-dňovej lehote správca musí vypracovať reštrukturalizačný posudok ako jednu z príloh návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Po uplynutí 60-dňovej zákonnej lehoty od prerušenia konkurzného konania súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní.

Prečítajte si tiež

Ak dlžník nemá v poriadku účtovníctvo a zo zákona potrebuje vyjadrenie audítora alebo súdneho znalca o tom, že jeho účtovná závierka, pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie, poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka, nemusí túto lehotu pre krátkosť času na zjednanie nápravy v účtovníctve, kontrolu audítora alebo znalca a vypracovanie reštrukturalizačného posudku stihnúť.

Odporúčam preto dlžníkom mať v poriadku účtovníctvo v prípade, že je ohrozený úpadkom alebo už v úpadku je. 60 dní sa javí ako dostatočná lehota, čo však pri neporiadku v účtovníctve nemusí platiť.

Návrh na povolenie reštrukturalizácie nie je zaťažený súdnym poplatkom.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky