Reštrukturalizácia a konkurz – v čom je rozdiel?

V čom sa líši konkurz od reštrukturalizácie? Kedy sa reštrukturalizácia oplatí a kedy zmysel nemá? Čo hrozí podnikateľovi pri nepodaní návrhu na konkurz?

Podnikateľský subjekt v úpadku má v zásade len dve možnosti riešenia svojej insolventnosti. Jednou z nich je reštrukturalizácia, kedy podnikateľský subjekt zostáva na trhu a spláca svoje záväzky veriteľom podľa schváleného a potvrdeného reštrukturalizačného plánu a druhá možnosť je likvidačný konkurz, kedy bude predmetom speňaženia všetok majetok úpadcu.

Čo je to reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia (formálna – upravená zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších noviel) je ozdravný proces pod dohľadom súdu, reštrukturalizačného správcu a veriteľov. Reštrukturalizovať možno len právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, za predpokladu, že v reštrukturalizácii možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov ako by dosiahli v likvidačnom konkurze a bude zachovaná podstatná časť prevádzky podniku dlžníka.

Celý proces reštrukturalizácie je orientovaný na schválenie reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou veriteľov a následné potvrdenie tohto schváleného reštrukturalizačného plánu súdom. Reštrukturalizačný plán jeho schválenie a potvrdenie je to o čo v reštrukturalizácii dlžníka ide. Reštrukturalizačný plán, ak by som to veľmi zjednodušil je dohoda s veriteľmi: KOMU? KEDY? ČO? KOĽKO?

Plnenie reštrukturalizačného plánu začína po potvrdení plánu a skončení reštrukturalizácie. Treba teda odlíšiť reštrukturalizáciu dlžníka od obdobia plnenia reštrukturalizačného plánu.

Plnenie reštrukturalizačného plánu je spravidla rozložené na 5 rokov počas ktorých najčastejšie v splátkach dlžník uspokojuje svojich veriteľov. Reštrukturalizačný plán, aby bola reštrukturalizácia reštrukturalizáciou by nemal byť len o „odpísaní“ časti záväzkov, ale aj o zmenách v reštrukturalizovanej spoločnosti, ktoré budú viesť k tomu, aby sa už neopakovala situácia kedy sa firma (dlžník) dostala do úpadku, alebo je úpadok hrozil. V každom prípade zmena výšky a splatnosti záväzkov je hlavný hnací motor v motivácií podnikateľských subjektov absolvovať reštrukturalizáciu.

Kto je vhodný na reštrukturalizáciu?

Nie každý podnikateľský subjekt, ktorý je v úpadku, alebo mu úpadok hrozí sa dá reštrukturalizovať, alebo je preň reštrukturalizácia vhodná.

Prečítajte si tiež

O tom či je podnikateľský subjekt reštrukturalizovateľný rozhodujú jeho záväzky a jeho schopnosť tieto záväzky plniť. Ak má napríklad dlžník väčšinu veriteľov, ktorí môžu byť poskytovateľmi štátnej pomoci, jeho reštrukturalizácia bude dosť otázna a to z dôvodu, že veritelia, ktorý môžu byť poskytovateľom štátnej pomoci sú podľa zákona nesúhlasiaci s plánom, ibaže súhlasia s plánom v súlade s predpismi upravujúcimi poskytnutie štátnej pomoci, prípadne sa v pláne pre nich naprojektuje, že budú plánom budú ich pohľadávky nedotknuté. Iná situácia bude, ak väčšinu veriteľov budú tvoriť zabezpečení veritelia, iná situácia nastane, ak väčšinu veriteľov budú tvoriť nezabezpečení veritelia.

Ďalšou otázkou je, či reštrukturalizácia je pre dlžníka vhodná. To záleží od toho o čo všetko sa má v reštrukturalizácii zabojovať. Ak má spoločnosť neprenosné certifikáty, ktoré je veľmi ťažké získať a sú veľmi drahé, asi je o čo stáť. Rovnako ako keď je v spoločnosti veľa nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Naproti tomu, ak sú v majetku spoločnosti napríklad len pohľadávky o ktorých je pochybnosť, že sa vymôžu asi veľmi nie je o čo bojovať. Ďalšia otázka je to ako vysoké záväzky dlžník má. Samotná tvorba reštrukturalizačného posudku a plánu nie je zadarmo a reštrukturalizačný proces tiež. Musíme si potom položiť otázku: Oplatí, alebo neoplatí sa to? Na druhej strane váh bude majetok, certifikáty a pod. Niektorí podnikatelia na túto stranu pokladajú aj emócie citový vzťah k majetku, či k podnikateľskému subjektu ako takému, zväčša to ale v takom prípade dopadne veľmi nešťastne.

Prečítajte si tiež

Na to, aby ste mali istotu, či je pre vás reštrukturalizácia vhodná a reálna odporúčam, poradiť sa s odborníkom, ktorý sa reštrukturalizácii venuje a zodpovedne vám vie povedať, či je alebo nie je to pre vás vhodné riešenie úpadku, alebo hroziaceho úpadku.

Konkurz

Konkurz nie je dobrovoľný, ak je spoločnosť predlžená. V prípade, že spoločnosť je len platobná neschopná, teda nie je schopná plniť aspoň dva svoje záväzky v lehote 30 dní po lehote splatnosti dlžník ešte nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, avšak má tu možnosť. Túto možnosť majú aj jeho veritelia.  V prípade predĺženia dlžník už je zákonom nútený podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Predlžený je podľa zákona ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Tu nie je rozhodujúce, či záväzky sú splatné, alebo nie. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva, alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť, pričom sa prihliadne aj na očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak je odôvodnené predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo prevádzkovaní podniku pokračovať. 

Prečítajte si tiež

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní od kedy sa dozvedel, alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti dozvedieť mohol o svojom predlžení. Nie je teda na mieste argument, že ja som to nevedel, lebo niekto iný mi vedie účtovníctvo a podobne. Povinnosť neustále sledovať a vyhodnocovať svoje hospodárske parametre je zákonom daná. V prípade konkurzu je správca povinný veľmi presne vysledovať kedy nastalo predlženie a na základe toho podať, alebo nepodať návrh na súd, či si dlžník plnil, alebo nesplniť zákonnú povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predlženia má rovnako štatutárny orgán (konateľ), člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Kedy možno konkurz začať, prerušiť a zastaviť približujeme v článku Začatie, prerušenie a zastavenie konkurzného konania.

Sankcie za nepodanie návrhu na konkurz včas

Osobe povinnej, ktorou zákon rozumie štatutárny orgán ( konateľa spoločnosti ), člena štatutárneho orgánu ( člena predstavenstva ), likvidátora, alebo zákonného zástupcu, pri nesplní si povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas môžu postihnúť tri sankcie:

  1. Pokuta podľa § 11 ods. 2 a § 74a ZKR
  2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa § 11a ZKR
  3. Trestnoprávna zodpovednosť podľa § 242 Trestného zákona

Pokuta za nepodanie návrhu na konkurz

Zo zákona o konkurze a reštrukturalizácií § 11 ods. 2 platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť (12 500 EUR).

Prečítajte si tiež

Vzniku tohto nároku nebráni, ak dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola zrušená bez likvidácie Dohoda medzi spoločnosťou a osobou, ktorá bola povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorá by vylučovala vznik takéhoto nároku je zakázaná a takúto pokutu nemožno so spoločnosťou ani započítať a spoločnosť sa jej nemôže vzdať, alebo uzavrieť zmluvu o urovnaní. Z vyššie uvedeného vyplýva, že je veľmi nemiestna predstava niektorých podnikateľov, že takúto spoločnosť stačí zlúčiť, prípadne previesť na niekoho iného a vzdať sa funkcie štatutárneho orgánu, alebo jeho člena. Ak by k takýmto úkonom aj prišlo nezbavuje sa tým osoba povinná zodpovednosti, len žije v omyle, že sa ho taká povinnosť netýka. Ak súd rozhodne o uložení povinnosti pokuty, je to zároveň rozhodnutie o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka a takáto povinná osoba nesmie po dobu troch rokov vykonávať funkciu  člena štatutárneho, alebo dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky, prokuristu.

Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení prestáva byť vylúčený zástupca členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.

Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas v mene dlžníka sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že:

a) konal s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými koná spoločne, nemohol túto povinnosť splniť, pričom bez zbytočného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predlžení, uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení,

b) ako člen štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku za účelom jeho prekonania a návrh na vyhlásenie konkurzu podal bez zbytočného odkladu po tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistil, že prijaté opatrenia nebudú viesť k jeho prekonaniu,

c) v lehote 30 dní od kedy sa dozvedel o predĺžení spoločnosti, alebo sa dozvedieť pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podal návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého súd povolil reštrukturalizáciu.

Článok pokračuje pod reklamou

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním alebo oneskoreným podaním návrhu na konkurz

Zákonodarca však s postihmi za nepodanie, alebo oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu neskončil. Osoba, ktorá mala za povinnosť podať návrh na vyhlásenie v mene dlžníka zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. Na účel uplatnenia zodpovednosti podľa vyššie uvedeného sa predpokladá, že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas aj vtedy, ak konkurz na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený, bol z takéhoto dôvodu zrušený alebo ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie vedené voči dlžníkovi bolo z takéhoto dôvodu ukončené. Ak sa nepreukáže iná výška škody má sa zato, že škoda je v rozsahu v akom nebola uspokojená pohľadávka veriteľa po zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, zrušení konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.

Prečítajte si tiež

Nároky veriteľa na uplatnenie zodpovednosti sa premlčia najskôr uplynutím jedného roka od zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, od zrušenia konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo od ukončenia exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.

Aj v prípade uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za škodu sa má možnosť povinná osoba brániť ako pri uložení pokuty (viď vyššie)

Ak súd rozhodne právoplatne o náhrade škody toto rozhodnutie sa zároveň považuje za rozhodnutie o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (viď vyššie).

Trestnoprávna zodpovednosť

Do trestného zákona bol vnesený postih osôb povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas a to do § 242 Marenie konkurzného, alebo vyrovnávacieho konania, ktorý hovorí, že kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, vrátane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov. V prípade väčšej škody (nad 26 600 EUR ) sa potrestá odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

V čom sa líši konkurz od reštrukturalizácie

Konkurz je pre podnikateľa poslednou možnosťou riešenia úpadku, pri ktorej nemá na výber. Zákon za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, hrozí štatutárnym zástupcom a ďalším povinným osobám vysokými sankciami. Okrem pokuty vo výške 12 500 EUR môže mať takéto konanie pre povinné osoby aj trestnoprávne dôsledky a tiež povinnosť nahradiť spôsobenú škodu. Naproti tomu je reštrukturalizácia procesom ozdravenia zadlženej spoločnosti, ktoré môže spoločnosť dobrovoľne podstúpiť a zachrániť svoje podnikanie. Nie vždy sa ale oplatí. Ak sa spoločnosť dostane do problémov, je preto hneď v úvode vhodné konzultovať možné riešenia zo skúseným odborníkom.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky