Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu

Prihláška musí byť právne perfektná – čo musí obsahovať a čo robiť v prípade, že má nedostatky a treba ju opraviť? Informácie aj o lehotách či postupe prihlasovania.

Ak chce veriteľ pohľadávky voči úpadcovi dosiahnuť aspoň čiastočné uspokojenie svojej pohľadávky a/alebo vytvoriť k pohľadávkam opravné položky podľa ustanovení § 20 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, musí si svoju/e pohľadávku/y v konkurznom konaní uplatniť prihláškou.

Pohľadávky, ktoré sa prihlasujú do konkurzu

Do konkurzu sa uplatňujú prihláškou všetky pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate. Pohľadávkami proti podstate sú:

  1. pohľadávky proti všeobecnej podstate a 
  2. pohľadávky proti oddelenej podstate.

O všeobecnej podstate hovoríme pri nezabezpečených pohľadávkach a o oddelenej podstate pri zabezpečených pohľadávkach. Pohľadávky proti podstate sú len pohľadávky, ktoré sú vymenované v § 87 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Sú to najmä odmena správcu, náklady speňaženia, náklady spojené  vedením konkurzu, niektoré pracovnoprávne nároky, niektoré pohľadávky na daniach a odvodoch. Všetky ostatné pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou.

Lehota na prihlasovanie pohľadávok do konkurzu

Základná prihlasovacia lehota je 45 dní od vyhlásenia konkurzu bez ohľadu na to, či ide o konkurz „veľký“ (podľa druhej časti prvej hlavy ZKR), alebo „malý“ (podľa druhej časti desiatej hlavy ZKR). V oboch prípadoch si možno pohľadávku prihlásiť aj po uplynutí 45 dňovej základnej prihlasovacej lehoty.

Vo „veľkom“ konkurze sa na prihlášku pohľadávky prihliada aj keď ju veriteľ pohľadávky doručil správcovi neskôr ako je základná prihlasovacia lehota, nemôže však vykonávať hlasovacie a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ďalším právom spojeným s pohľadávkou je napríklad právo byť volený a voliť členov veriteľského výboru. Právo na pomerné uspokojenie pohľadávky veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku/y neskôr nie je dotknuté, avšak veriteľ môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu (čiastkového alebo konečného) všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. V prípade, že ide o zabezpečenú pohľadávku je režim prihlasovania pohľadávky voči veriteľovi prísnejší. Zabezpečovacie právo sa musí riadne a včas uplatniť v prihláške v základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada. Takáto pohľadávka by bola v konkurze uspokojovaná len ako nezabezpečená pohľadávka.

Prečítajte si tiež

V „malom“ konkurze sa na prihlasovanie pohľadávok primerane použijú ustanovenia § 167 l, ktoré upravujú prihlasovanie pohľadávok pri konkurze spojenom s oddlžením fyzických osôb. Podľa tohto ustanovenia má veriteľ právo na prihlásenie pohľadávky do konkurzu do času, kým správca v Obchodnom vestníku neoznámi, že ide zostaviť rozvrh.

Ako prihlásiť pohľadávku

Pohľadávka sa uplatňuje prihláškou. V jednom rovnopise sa prihláška doručí správcovi a v jednom rovnopise sa prihláška pohľadávky doručí na súd. Ak veriteľ pohľadávky uplatňuje svoju pohľadávku doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu, jej doručením do elektronickej schránky správcu sa považuje za doručenú aj na súd.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive, ktoré možno nájsť na webe Ministerstva spravodlivosti SR. Zákon pre prihlášku stanovuje náležitosti, ktorými sú:

  • meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
  • meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
  • právny dôvod vzniku pohľadávky (dovolím si dať do pozornosti, že právnym dôvodom nie je faktúra č. ... a podobne. Právnym dôvodom je napríklad kúpna zmluva, na základe ktorej veriteľ dlžníkovi plnil a dlžník mu celkom alebo čiastočne nezaplatil kúpnu cenu),
  • poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
  • celková suma pohľadávky,
  • podpis – tu treba mať na pamäti pri obchodných spoločnostiach úpravu konania v mene spoločnosti, tak ako je zapísaná v Obchodnom registri. Napríklad konanie aspoň dvoch konateľov alebo členov predstavenstva spoločne a podobne.

Pokiaľ prihlášku nemá niektorú z vyššie uvedených náležitostí, na takúto prihlášku sa v konkurze neprihliada.

S účinnosťou od 01.07.2017 je možné podávať písomnosti určené správcovi, teda aj prihlášku pohľadávky elektronicky do elektronickej schránky správcu. Samotné podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, pričom podanie musí byť urobené prostredníctvom formulára na to určeného. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 197a zaviedol ochranu pre odosielateľa elektronického podania pre prípad, že podanie nie je možné podať z dôvodov, ktoré nie sú na strane odosielateľa elektronickej pošty. V takom prípade je lehota zachovaná, ak sa písomnosti doručia do troch pracovných dní po uplynutí lehoty.

Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie zabezpečených pohľadávok

Každá zabezpečená pohľadávka sa v konkurze uplatňuje samostatnou prihláškou v ktorej sa uvedie zabezpečená suma, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva, ďalej druh, poradie a predmet zabezpečovacieho práva.

Uplatnenie podmienených pohľadávok

V prípade, ak si veriteľ uplatňuje prihláškou pohľadávku, ktorá má len v budúcnosti vzniknúť a jej vznik je závislý na splnení podmienky alebo na tom, že nastane v budúcnosti nejaká skutočnosť, hovoríme o prihláške podmienenej pohľadávky. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť, alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Napríklad: ručiteľ poskytne plnenie za dlžníka v priebehu konkurzu. V čase prihlasovania pohľadávok ešte plnenie ručiteľom nebolo poskytnuté, ale ručiteľ vedel, že sa k takému plneniu zaviazal a že ho poskytne počas konkurzu. Prihlási si teda pohľadávku ako podmienenú.

Uplatnenie nepeňažných pohľadávok

Veriteľ, ktorý si uplatňuje v konkurze nepeňažnú pohľadávku je povinný k prihláške pohľadávky pripojiť znalecký posudok, ktorým sa určí hodnota pohľadávky. V prípade, že veriteľ znalecký posudok určujúci hodnotu pohľadávky nepredloží, na jeho prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze nebude prihliadať.

Výhrada vlastníctva

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.  

Správca bude v tomto prípade postupovať podľa toho, čo je pre konkurznú podstatu výhodnejšie ( §45a ZKR). Správca môže plniť podľa zmluvy a vec ponechať úpadcovi, čím úpadca získa vlastnícke právo, predávajúci nemôže žiadať o vrátenie veci, a to ani vylučovacou žalobou. Správca môže aj rozhodnúť, že pre konkurznú podstatu je výhodnejšie neplniť zmluvné podmienky a predávajúci má možnosť od zmluvy odstúpiť a uplatniť si vlastnícke právo.

Nedostatky prihlášky

V konkurznom konaní nie je možné prihlášku pohľadávky opraviť alebo doplniť. Veriteľ môže však podať novú prihlášku, a to aj počas plynutia základnej prihlasovacej lehoty.

Po skončení základnej prihlasovacej lehoty správca súdu predloží zoznam podaní, pri ktorých má za to, že na ne neprihliada spoločne so svojím stanoviskom. Súd bez zbytočného odkladu následne určí, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku alebo nie.

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania je kľúčové pre ďalšie uplatňovanie veriteľských práv spojených s pohľadávkou vrátane práva na uspokojenie. Je preto dôležité, aby uplatnená prihláška pohľadávky bola právne perfektná. Z tohto dôvodu je na mieste požiadať o pomoc advokáta.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pokuty a sankcie konateľov od 17. 7. 2022 (konkurz)

Štatutárny orgán podnikateľa je povinný podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Viete, kedy túto povinnosť má a aké sankcie mu od júla za nedodržanie tejto povinnosti hrozia?

Platobná neschopnosť od 17. 7. 2022

V prípade úpadku je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy však úpadok nastane podľa novej právnej úpravy?

Zákon o riešení hroziaceho úpadku od 17.7.2022: čo prináša?

Nová právna úprava prináša preventívne opatrenia, ktoré podnikateľom sľubujú možnosť predísť negatívnym následkom úpadku. Ako sa podnikatelia pred hroziacim úpadkom môžu brániť?

Vyhlásenie konkurzu

V čom sa líši konkurz vyhlásený na návrh dlžníka od toho, ktorý vyhlási veriteľ? Aký je postup a čo o vyhlásení konkurzu, lehotách a dôsledkoch treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky