Účtovanie dotácií na nájomné v koronakríze

Účtovanie dotácií na nájomné v koronakríze
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Možnosť žiadať o dotácie na nájomné bola predĺžená do 31. mája 2021. Ako zohľadniť prijatú dotáciu na nájomné u nájomcu i prenajímateľa, sa dopĺňa do postupov účtovania.

Aj naďalej pokračuje poskytovanie dotácií pre podnikateľov, ktorí nemohli využívať prenajaté priestory na vymedzený účel alebo mali spotrebitelia do týchto priestorov obmedzený prístup v dôsledku opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 (spôsobenej koronavírusom). Tento druh pomoci nájomcom – podnikateľským subjektom začal štát poskytovať už počas prvej vlny pandémie a pokračuje ďalej.

Na základe zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „zákon o poskytovaní dotácií),  sa ustanovuje postup účtovania dotácie na nájomné u nájomcu aj u prenajímateľa v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Podľa zákona o poskytovaní dotácií  má nárok na dotáciu na nájomné nájomca, ktorý účtuje nárok na dotáciu ako pohľadávku a súvzťažne s výnosovým účtom, a to vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné.  Podľa § 13c zákona o poskytovaní dotácií sa nájomca zrieka plnenia z dotácie v prospech prenajímateľa a prenajímateľ účtuje o tejto skutočnosti v rámci účtov pohľadávok.

Čo je dotácia na nájomné a kto má na ňu nárok?

Príspevok je smerovaný pre osoby, ktoré nemohli využívať prenajaté priestory na vymedzený účel alebo mali spotrebitelia do týchto priestorov obmedzený prístup v dôsledku opatrení proti šíreniu choroby COVID-19.

Príspevok na nájomné sa poskytuje na tie prenajaté priestory, ktoré slúžia na podnikanie (v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov a trhové miesto). Ďalšou podmienkou je, že tento priestor bol buď povinne zatvorený alebo bol do neho pre verejnosť (spotrebiteľov) zakázaný prístup. O príspevok však v mene nájomcu žiada prenajímateľ prostredníctvom elektronického formulára. Suma dotácie je posielaná na účet prenajímateľa.

Prečítajte si tiež

Viac o podmienkach poskytovania dotácií na nájomné nájdete v článkoch  Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusu.

Výška dotácie na nájomné

Výška dotácie je rovnakej výške, v akej bude nájomcovi poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Ak napríklad prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu z nájomného vo výške 30 %, štát poskytne nájomcovi po splnení podmienok dotáciu rovnako vo výške 30 % z nájomného. Ak však prenajímateľ poskytne zľavu vyššiu ako 50 %, štát poskytne dotáciu len vo výške 50 %. Na platby sa energie a za ďalšie služby obvykle spojené s nájmom sa dotácia od štátu nevzťahuje.

Doplnenie postupu účtovania dotácie na nájomné v podvojnom účtovníctve

Opatrenie MFSR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“) sa dopĺňa o postup účtovania pre nájomcov a prenajímateľov, ktorým boli poskytnuté príspevky na nájomné. Postupy účtovania sa dopĺňajú v §52a ods. 8. (Pozn. red.: Oznámenie o vydaní opatrenia upravujúceho postupy účtovania bolo vydané až 22.12.2020, avšak v nezmenenom znení, ktoré uvádzame v článku.)

Účtovanie nájomného na strane nájomcu

Nájomca účtujúci v sústave podvojného účtovníctva eviduje povinnosť platby za nájomné ako záväzok (dlhodobý alebo krátkodobý) a zároveň mu vzniká náklad.

 Ak ide o zmluvu uzatvorenú na obdobie kratšie ako jeden rok, účtuje sa ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia. Pokiaľ ide o zmluvu na obdobie dlhšie ako jeden rok, účtuje sa ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 474 -Záväzky z nájmu. Nájomca, pre ktorého je platený nájom netypickým nákladom vo vzťahu k jeho podnikateľskej činnosti, účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky. V prípade, že platba za nájomné sa vzťahuje na obdobie, ktoré presahuje jedno účtovné obdobie, vzniká povinnosť účtovať na účtoch časového rozlíšenia.

Prečítajte si tiež

Ak chce nájomca využiť možnosť dotácie na nájomné od štátu, musí sa najskôr s prenajímateľom dohodnúť na poskytnutí zľavy z nájomného. Po splnení podmienok poskytne štát nájomcovi dotáciu v rovnakej výške, v akej mu ju poskytol prenajímateľ, maximálne však 50 % z výšky nájomného. Zľava zo strany prenajímateľa sa zohľadní vystavením dobropisu k pôvodne vystavenej faktúre. U nájomcu predstavuje tento dobropis zníženie pôvodne zaúčtovaných nákladov. Prijatie dobropisu k faktúre, ktorá nebola uhradená, znamená zároveň zníženie pôvodne zaúčtovaného záväzku (321 – Dodávatelia alebo 325 – Ostatné záväzky).

Účtovanie poskytnutej dotácie na nájomné na strane nájomcu

Z novelizovaných postupov účtovania v podvojnom účtovníctve vyplýva, že v účtovníctve nájomcu na základe oznámenia o schválení dotácie sa účtuje:

  • Predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné.
  • Suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa účtuje na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie  zo štátneho rozpočtu.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na účtovanie nájomcu v prípade schválenej dotácie:

Prenajímateľ (neplatiteľ DPH)  fakturuje nájomcovi prenájom kancelárie mesačne vo výške 1 000 eur, vždy k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, na ktorý sa platba vzťahuje. Prenajímateľ vystavil faktúru 1.5.2020 za obdobie mesiaca apríl 2020. Následne sa s nájomcom dohodli na poskytnutí zľavy vo výške 20 %. Prenajímateľ vystaví nájomcovi opravný účtovný doklad (dobropis) k pôvodne vystavenej faktúre. Ďalších 20 % preplatí prenajímateľovi štát za nájomcu, pretože podmienky dotácie na nájomné za apríl boli splnené. Prenajímateľ a nájomca dostanú oznámenie o schválení dotácie vo výške 200 eur. Táto dotácia bude vyplatená na účet prenajímateľa. Nájomca prenajímateľovi uhradí nájomné po odpočítaní zľavy zo strany prenajímateľa a po odpočítaní dotácie.

Ako bude vyzerať účtovanie na strane nájomcu?

Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
Nájomné za apríl 2020 (obdobie povinného zatvorenia) 1 000 518 321
Prijatý dobropis k faktúre za nájomné za apríl, ktorá nebola uhradená 200 321 518
Oznámenie o schválení dotácie 200 346 648
Zrieknutie sa dotácie v prospech prenajímateľa (vysporiadanie) 200 321 346
Úhrada nájomného po zľave a dotácii 600 321 221

Účtovanie nájomného na strane prenajímateľa

Prenajímateľ účtuje v prípade nájomného vzťahu o poskytnutí služby a získaný príjem sa účtuje v prospech účtu výnosov. Použije sa buď výnosový účet 602 – Tržby z predaja služieb, ak je poskytovanie služieb prenájmu jeho obvyklou hospodárskou činnosťou, súčasne na ťarchu účtu 311 – Odberatelia alebo výnosový účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak nejde o obvyklý predmet činnosti prenajímateľa, súvzťažne na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu. V prípade, ak sa nájomné vzťahuje k inému účtovnému obdobiu, je potrebné použiť účty časového rozlíšenia.

Prečítajte si tiež

Poskytnutú zľavu z nájomného zohľadní prenajímateľ zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa. Ide tak o zníženie výnosov na strane prenajímateľa, súvzťažne k účtom 311 - Odberatelia, resp. 374 – Pohľadávky z nájmu.  Pri dobropise vystavenom k pôvodnej faktúre, ktorá nebola uhradená, ide o zníženie pôvodne zaúčtovanej pohľadávky.

Z novelizovaných postupov účtovania v podvojnom účtovníctve vyplýva, že v účtovníctve prenajímateľa sa schválená dotácia prejaví nasledovne:

  • suma v akej  sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Príklad na účtovanie prenajímateľa v prípade schválenej dotácie:

Na základe zadania v príklade vyššie, bude účtovanie na strane prenajímateľa vyzerať nasledovne:

Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
Nájomné za apríl 2020 (obdobie povinného zatvorenia) 1000 311 602
Vystavený dobropis k faktúre za nájomné za apríl 200 602 311
Oznámenie o schválení dotácie 200 315 311
Prijatie sumy dotácie na účet prenajímateľa 200 221 315
Inkaso nájomného zníženého o zľavu a výšku dotácie 600 221 311

Účtovanie dotácií vo všeobecnosti

Z § 52a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve vyplýva:

  • na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje dotácia poskytovaná zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu. Na účte 347 – Ostatné dotácie sa účtuje dotácia poskytovaná z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu.
  • Nárok na dotáciu, ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok, sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 347 – Ostatné dotácie, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
  • V účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

O dotáciách na nájomné z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty nájdete v článku Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky