Účet v banke a jeho účtovanie v podvojnom účtovníctve

Ako zaúčtovať prijatú a odoslanú platbu z bankového účtu? Ako sa účtuje platba debetnou alebo kreditnou kartou v podvojnom účtovníctve?

Podnikatelia zo zákona nemajú povinnosť mať založený bankový účet v banke. Niektorí drobní podnikatelia tak operujú len s hotovosťou a vyhýbajú sa tak poplatkom za vedenie bankového účtu. Platby v hotovosti sú však obmedzené zákonom 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý stanovuje limit pre platby v hotovosti na sumu 5 000 EUR.

Náš tip: Podnikateľské účty od Tatra banky máte na prvých 12 mesiacov zadarmo a po splnení podmienok to tak v niektorých prípadoch môže ostať aj naďalej. Živnostenský účetTB od Tatra banky si môžete založiť dokonca z pohodlia domova či kancelárie cez mobilnú aplikáciu bez potreby navštíviť pobočku.

Účtovanie o bankových účtoch v podvojnom účtovníctve

Účtovanie o bankových účtoch je upravené v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“). O bankových účtoch sa účtuje na syntetickom účte 221 – Bankové účty. V prípade, ak má spoločnosť vedených viac bankových účtov, je potrebné viesť analytickú evidenciu ku každému bankovému účtu osobitne.

Účet 221 – Bankové účty je účtom aktív a spravidla má aktívny zostatok. Avšak môže mať aj pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa prípadný pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver. Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje vždy na základe výpisu z bankového účtu. Výnosy a náklady sa spravidla neuhrádzajú z bankového účtu priamo, ale zaúčtujú sa súvzťažne s príslušnou pohľadávkou alebo záväzkom. Následne sa z bankové účtu uhrádza platba za daný záväzok, alebo prijíma platba za pohľadávku. Výnimkami sú však transakcie, ktoré sa neúčtujú súvzťažne s pohľadávkou alebo záväzkom, ale priamo s nákladom alebo výnosom, ide napríklad o:

 • bankové poplatky (účtované priamo na nákladový účet 568 – Ostatné finančné náklady, súvzťažne s účtom 221 – Bankové účty),
 • úroky (účtovanie 562 - Úroky/221 – Bankové účty v prípade debetných úrokov alebo kreditné úroky účtované 221 – Bankové účty/ 662 - Úroky),
 • alebo zrážková daň, ak sa nepovažuje za preddavok na daň (účtované 591 - Splatná daň z príjmov/ 221 – Bankové účty).

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené najčastejšie transakcie spojené s bankovým účtom a strany účtu 221 – Bankové účty, na ktorom sú účtované.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Má dať (debetná strana) Dal (kreditná strana)
 • prijatá platba, najmä inkaso faktúr,

 • vklad peňažných prostriedkov na bankový účet,

 • prijaté úroky (napríklad na sporiacom účte),

 • prijatý úver.
 • odchádzajúca platba, najmä úhrada faktúr,

 • výber z bankomatu,

 • splátka úveru,

 • platené úroky (napríklad za prijatý bankový úver),

 • poplatky banke (napríklad za vedenie účtu),

 • zrážková daň.
 • Účtovanie platby kreditnou a debetnou kartou v podvojnom účtovníctve

  Účtovanie platby kreditnou kartou je spojené s bankovým úverom, keďže kreditná karta predstavuje krátkodobý bankový úver so splatnosťou do jedného roka. Z toho dôvodu sa pri účtovaní kreditnej karty používa účet 231 - Krátkodobé bankové úvery, čo je týmto spôsobom upravené aj v postupoch účtovania.

  Účtovanie platby debetnou kartou je o niečo komplikovanejšie, nakoľko nie je v postupoch účtovania jednoznačne upravené. Vychádzajúc z postupov účtovania v podvojnom účtovníctve sa na účtovanie platieb debetnou kartou môžu použiť účty:

  • 335 – Pohľadávky voči zamestnancom,
  • 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom.
  • 325 – Ostatné záväzky,
  • 261 – Peniaze na ceste.
  Prečítajte si tiež

  Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa v súlade s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve používa na účtovanie rôznych pohľadávok voči zamestnancom, ako napríklad poskytnuté preddavky. Za poskytnutý preddavok môžeme považovať aj poskytnutie platobnej (debetnej) karty. Ak ide o spoločníka, ktorý má kartu k dispozícii, na účtovanie platby debetnou kartou sa môže použiť účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom.

  V praxi sa na účtovanie debetnej karty používa aj účet 325 – Ostatné záväzky, na ktorom sa účtujú záväzky z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky, pričom príslušný výdavok platený debetnou kartou sa zaúčtuje na stranu Dal účtu 325, súvzťažne s príslušným nákladom. Po obdržaní výpisu z banky sa účet 325 zúčtuje súvzťažne s bankovými účtami.

  Účet 261 – Peniaze na ceste slúži na preklenutie času medzi výdavkom a príjmom z účtu a jeho zobrazením na bankovom výpise. Na účtovanie výdavkov platených debetnou kartou sa používa menej často, avšak jeho použitie je správne, ak to má účtovná jednotka definované v internom predpise.

  Prečítajte si tiež

  V prípade, ak zamestnanec zaplatí výdavok súvisiaci s podnikateľskou činnosťou svojou súkromnou platobnou kartou (napríklad na pošte nakúpi známky, ktoré bude používať spoločnosť pri svojej činnosti), účtovná jednotka ho zaúčtuje na účet 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom. Účtovný predpis výdavku na zaplatenie poštových známok zaplatených zamestnancom jeho súkromnou platobnou kartou bude teda nasledovný: 213 – Ceniny / 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom. Následne, keď zamestnávateľ preplatí sumu zamestnancovi za platené známky, zúčtuje záväzok voči zamestnancovi súvzťažne s bankovými účtami (prípadne pokladnicou, podľa toho akým spôsobom zamestnancovi výdavok preplatí): 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom / 221 – Bankové účty.

  Náš tip: V účtovnom softvéri Omega pohodlne spracujete podvojné účtovníctvo, DPH-čku, faktúry i skladové hospodárstvo. Aj zložité prípady zaúčtujete pomocou pripravených vzorov vždy podľa platnej legislatívy.

  Typy účtov v bankách

  • Bežný bankový účet – najčastejšia forma bankového účtu, kde sú vedené peňažné prostriedky, ktorými spoločnosť disponuje.
  • Úverový účet – má spoločnosť vedený len v prípade, ak jej banka poskytla úver. V súvislosti s úverovým bankovým účtom sa účtuje o splátkach úveru a o úhrade úrokov z bankového úveru.
  • Sporiaci účet  – slúži na sporenie peňažných prostriedkov, ktoré sa na sporiacom účte zhodnocujú prijatými úrokmi od banky.
  • Kontokorentný účet – účet s povoleným prečerpaním, teda spoločnosť môže „ísť do mínusu“. Záporná suma sa účtuje ako krátkodobý úver.
  Prečítajte si tiež

  V tomto článku sa zameriame na účtovanie v podvojnom účtovníctve predovšetkým na bežnom bankovom účte, resp. pri platbe kreditnou kartou pôjde o úverový účet.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Príklad na účtovanie odchádzajúcej a prijatej platby z prijatej a vystavenej faktúry

  Spoločnosť ALFA s.r.o. prijala dňa 31.5.2021 bankový výpis, na ktorom bola zobrazená prijatá platba za faktúru od odberateľa BETA s.r.o., ktorou uhradil faktúru za predaj tovaru v sume 100 EUR. Platba bola podľa bankového výpisu prijatá 5.5.2021. Spoločnosť na základe bankového výpisu zúčtuje pohľadávku za vystavenú faktúru (účet 311 – Odberatelia), ktorú eviduje voči spoločnosti BETA s.r.o. a zároveň zaúčtuje príjem peňažných prostriedkov na bankový účet (prostredníctvom účtu 221 – Bankové účty).

  VBÚ – výpis z bankového účtu. Zdroj: Vlastné spracovanie
  Doklad Dátum Text Suma MD D
  VBÚ 5.5. Prijatá platba (inkaso faktúry) od odberateľa 100 EUR 221 311

  Spoločnosť ALFA s.r.o. prijala dňa 31.5.2021 bankový výpis, na ktorom bola zobrazená úhrada prijatej faktúry dodávateľovi DELTA s.r.o., ktorou uhradil faktúru za nákup tovaru v sume 200 EUR. Platba bola podľa bankového výpisu uskutočnená dňa 10.5.2021. Spoločnosť na základe bankového výpisu zúčtuje záväzok voči dodávateľovi (účet 321 – Dodávatelia), ktorý eviduje voči spoločnosti Delta s.r.o. a zároveň zaúčtuje výdaj peňažných prostriedkov z bankového účtu (prostredníctvom účtu 221 – Bankové účty).

  VBÚ – výpis z bankového účtu. Zdroj: Vlastné spracovanie
  Doklad Dátum Text Suma MD D
  VBÚ 10.5. Úhrada faktúry – záväzku voči dodávateľovi 200 EUR 321 221

  Príklad na prijatie platby kartou od zákazníka a na platbu debetnou kartou

  Zákazník zaplatil za nákup tovaru prostredníctvom platobného terminálu dňa 25.5.2021 v sume 100 EUR. V tento deň spoločnosť ALFA s.r.o. zaúčtovala výnos z predaja tovaru (účet 604 – Výnosy z predaja tovaru), avšak ešte od banky nedostala výpis z bankového účtu o pripísaní platby na bankový účet. Z toho dôvodu spoločnosť ALFA s.r.o. nemôže zaúčtovať príjem na bankový účet, ale zaúčtuje pohľadávku na účet 315 – Ostatné pohľadávky. Dňa 31.5.2021 bol spoločnosti ALFA s.r.o. doručený bankový výpis, kde bola zobrazená inkasovaná platba za tovar dňa 27.5.2021. Inkaso platby za tovar sa zaúčtuje v prospech účtu 221 – Bankové účty a na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky, čím sa zúčtuje pohľadávka.

  IÚD – interný účtovný doklad, VBÚ – výpis z bankového účtu. Zdroj: Vlastné spracovanie
  Doklad Dátum Text Suma MD D
  IÚD 25.5. Predaj tovaru prostredníctvom platobného terminálu 100 EUR 315 604
  VBÚ 27.5. Inkaso platby za predaný tovar 100 EUR 221 315

  Zamestnanec spoločnosti ALFA s.r.o. zaplatil na pošte prostredníctvom platobného terminálu dňa 20.5.2021 v sume 25 EUR. V tento deň spoločnosť ALFA s.r.o. zaúčtovala náklad na poštovné (účet 518 – Ostatné služby), avšak ešte od banky nedostala výpis z bankového účtu o odoslanej platbe. Z toho dôvodu spoločnosť ALFA s.r.o. nemôže zaúčtovať výdaj z bankového účtu, ale zaúčtuje záväzok voči zamestnancovi na účte 335 –Pohľadávky voči zamestnancom. Dňa 31.5.2021 bol spoločnosti ALFA s.r.o. doručený bankový výpis, kde bola zobrazená uhradená platba za poštové služby dňa 24.5.2021. Úhrada poplatku na pošte sa zaúčtuje v prospech účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom a na ťarchu účtu 221 – Bankové účty.

  IÚD – interný účtovný doklad, VBÚ – výpis z bankového účtu. Zdroj: Vlastné spracovanie
  Doklad Dátum Text Suma MD D
  IÚD 20.5. Poštové poplatky uhradené prostredníctvom platobného terminálu 25 EUR 518 335
  VBÚ 24.5. Zúčtovanie platby za poštové služby 25 EUR 335 221

  Príklad na účtovanie platby kreditnou kartou

  Spoločnosť ALFA s.r.o. zaplatila za pracovný obed s klientom prostredníctvom kreditnej karty dňa 20.5.2021 v sume 40 EUR. V tento deň spoločnosť ALFA s.r.o. zaúčtovala náklad spojený s pracovným obedom (účet 513 – Náklady na reprezentáciu). Pri platbe kreditnou kartou nejde o využívanie vlastných prostriedkov, ale prostriedkov požičaných z banky, teda ide o krátkodobý úver. Spoločnosti ALFA s.r.o. tak vznikne záväzok voči banke, ktorý zaúčtuje na účet 231 – Krátkodobé bankové úvery. Dňa 31.5.2021 spoločnosti ALFA s.r.o. splatila prostriedky z kreditnej karty z bežného účtu, čo bolo zobrazené na bankovom výpise. Transakcia sa zaúčtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery a na ťarchu účtu 221 – Bankové účty.

  IÚD – interný účtovný doklad, VBÚ – výpis z bankového účtu. Zdroj: Vlastné spracovanie
  Doklad Dátum Text Suma MD D
  IÚD 20.5. Pracovný obed s klientom zaplatený kreditnou kartou 40 EUR 513 231
  VBÚ 31.5. Splátka účtu kreditnej karty 40 EUR 231 221

  Príklad na účtovanie prevodu peňažných prostriedkov medzi pokladnicou a bankovým účtom

  Spoločnosť ALFA s.r.o. vybrala hotovosť z bankomatu dňa 20.5.2021 v sume 100 EUR, ktorú vložila do pokladnice. Keďže spoločnosť nemá v deň výberu hotovosti k dispozícií bankový výpis, zaúčtuje pribežnú položku na účte 261 – Peniaze na ceste. Súvzťažne bude zaúčtovaný príjem hotovosti do pokladnice na účte 211 – Pokladnica. Dňa 31.5.2021 spoločnosť prijala bankový výpis, kde bol zaznamenaný výber z bankomatu dňa 21.5.2021. Spoločnosť teda zúčtuje pribežnú položku na účte 261 – Peniaze na ceste a zároveň zaúčtuje výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu prostredníctvom syntetického účtu 221 – Bankové účty.

  PPD – príjmový pokladničný doklad, VBÚ – výpis z bankového účtu. Zdroj: Vlastné spracovanie
  Doklad Dátum Text Suma MD D
  PPD 20.5. Výber hotovosti z bankomatu (dotácia pokladnice) 100 EUR 211 261
  VBÚ 21.5. Zúčtovanie výberu hotovosti z bankomatu 100 EUR 261 221

  Spoločnosť ALFA s.r.o. dňa 10.5.2021 vložila na svoj bežný bankový účet hotovosť v sume 500 EUR z pokladnice. Keďže spoločnosť nemá v deň vkladu na bankový účet k dispozícii bankový výpis, zaúčtuje pribežnú položku na účte 261 – Peniaze na ceste. Súvzťažne bude zaúčtovaný výdaj hotovosti z pokladnice na účte 211 – Pokladnica. Dňa 31.5.2021 spoločnosť prijala bankový výpis, kde bol zaznamenaný vklad na bankový účet dňa 12.5.2021. Spoločnosť teda zúčtuje pribežnú položku na účte 261 – Peniaze na ceste a zároveň zaúčtuje príjem peňažných prostriedkov na bankový účet prostredníctvom syntetického účtu 221 – Bankové účty.

  VPD – výdavkový pokladničný doklad, VBÚ – výpis z bankového účtu. Zdroj: Vlastné spracovanie
  Doklad Dátum Text Suma MD D
  VPD 10.5. Vklad hotovosti na bankový účet 500 EUR 261 211
  VBÚ 12.5. Zúčtovanie vkladu hotovosti na bankový účet 500 EUR 221 261

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

  Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

  Centrálny register účtov – otázky a odpovede

  Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

  Vedenie skladu online

  Viesť sklady online je dnes často využívanou možnosťou, predovšetkým v e-shopoch. O povinnosti, potrebe aj možnostiach vedenia skladu či jeho výhodách, sa dočítate v článku.

  Účtovanie dotácií na energie a ich zdaňovanie

  Ako zaúčtovať dotácie na energie v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve a ako na energodotácie z pohľadu zdaňovania, sa dočítate v článku.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky