Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017. V článku sa dozviete o zmenách, ktoré v nich nastali, a nájdete v ňom aj ich schválené vzory.

Len pred niekoľkými dňami bolo schválené opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „nové opatrenie o vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov“). Nové opatrenie o vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov prináša vo vzoroch daňových priznaní k dani z príjmov niekoľko zmien.

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018).

Ktoré typy tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017 sa zmenili?

Podľa nového opatrenia o vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sa nemenia všetky vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ale len niektoré. Pre podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 sa mení vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Menia sa vzory daňových priznaní pre fyzickú osobu typ B a pre právnickú osobu za rok 2017.

Fyzická osoba, ktorá mala v roku 2017 len príjmy zo závislej činnosti, bude za tento rok podávať daňové priznanie k dani z príjmov na rovnakom vzore tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, aké použila pri podaní daňového priznania za rok 2016.

Od kedy sa budú používať nové vzory tlačív daňových priznaní

Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby sa použije pri podávaní daňových priznaní u týchto daňovníkov vtedy, ak im posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v priebehu roka 2018. V praxi teda nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 použijú všetky fyzické osoby podávajúce daňové priznanie typ B a všetky právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Okrem toho nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za určitých okolností použijú aj niektoré právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím hospodársky rok.

Nový vzor daňového priznania použijú všetky fyzické osoby a väčšina firiem.

Podľa nového opatrenia o vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sa staré vzory tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a staré vzory tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2017. Staré vzory tlačív daňových priznaní nájdete aj v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní v roku 2017 za rok 2016 alebo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Príklady na použitie nového alebo starého vzoru daňového priznania

Príklad č. 1 (fyzická osoba a nový vzor tlačiva daňového priznania): Fyzická osoba podnikajúca na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení má vždy zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra (fyzická osoba si nemôže uplatňovať zdaňovacie obdobie hospodársky rok). Posledné zdaňovacie obdobie tohto živnostníka je od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017 mu teda určite uplynie v priebehu roka 2018. Za rok 2017 bude teda v roku 2018 podávať daňové priznanie na novom vzore tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Príklad č. 2 (právnická osoba, zdaňovacie obdobie kalendárny rok a nový vzor tlačiva daňového priznania): S.r.o. má účtovné a zároveň zdaňovacie obdobie kalendárny rok od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017. Posledný deň lehoty na podania daňového priznania za rok 2017 jej uplynie v priebehu roka 2018 (aj keby oznámila daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania). Preto pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie použije nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Príklad č. 3 (právnická osoba, zdaňovacie obdobie hospodársky rok a nový vzor tlačiva daňového priznania): S.r.o. má účtovné a zároveň zdaňovacie obdobie hospodárky rok od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017. Posledný deň lehoty na podania daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie jej uplynie v priebehu roka 2018. Preto pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie použije nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Príklad č. 4 (právnická osoba, zdaňovacie obdobie kalendárny rok a starý vzor tlačiva daňového priznania): S.r.o. má účtovné a zároveň zdaňovacie obdobie hospodárky rok od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017. Posledný deň lehoty na podania daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie jej uplynie 30. novembra 2017. Preto pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie použije starý vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Ak by si táto s.r.o. oznámením daňovému úradu lehotu na podanie daňového priznanie predĺžila napríklad do 28. februára 2018, posledný deň lehoty na podania daňového priznania by jej uplynul v priebehu roka 2018 a musela by použiť nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Najdôležitejšie zmeny v daňovom priznaní pre fyzickú osobu typ B za rok 2017

Medzi najzásadnejšie zmeny nového vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 pre fyzické osoby typ B v porovnaní s predošlým vzorom patria nasledovné:

Pod tabuľkou č. 1 daňovníci s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu uplatňujúce si výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) nebudú uvádzať počet mesiacov vykonávania tejto činnosti, ak ide o rok, v ktorom títo daňovníci začali alebo skončili podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberanie príjmov z použitia diela a z umeleckého výkonu. Zároveň uvedenú informáciu nebudú títo daňovníci uvádzať ani nikde inde v celom daňovom priznaní.

Suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v limitovanej výške (druhý pilier) bola podľa zákona o dani z príjmov nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka len do 31. decembra 2016. Vzhľadom na túto skutočnosť nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 pre fyzické osoby typ B už riadok na vyplnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane nebude obsahovať.

Keďže s účinnosťou od 1. januára 2017 bol do zákona o dani z príjmov zavedený osobitný základ dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí v podobe podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku a podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi, daňové priznanie pre fyzické osoby typ B reaguje aj na túto zmenu. Na jednom z riadkov daňového priznania sa bude k dani z príjmov vypočítanej z ostatných základov dane z príjmov pripočítavať aj daň z príjmov vypočítaná z osobitného základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí podľa § 51e zákona o dani z príjmov. Na výpočet tejto dane z osobitného základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí v podobe dividend bude slúžiť úplne nová príloha č. 2 daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Zavádza sa nová príloha č. 2 slúžiaca na výpočet dane z príjmov z dividend zo zahraničia.

Príloha č. 2 daňového priznania pre fyzické osoby typ B sa bude nazývať „Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona“. Príloha č. 2 bude v zásade pozostávať z dvoch častí. Prvá časť bude slúžiť na výpočet dane z príjmov z osobitného základu dane z príjmov v podobe podielov na zisku plynúcich od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom zmluvného štátu. Druhá časť bude slúžiť na výpočet dane z príjmov z osobitného základu dane z príjmov v podobe podielov na zisku plynúcich od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu. V článku Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) sa od roku 2017 zmení sa dozviete podrobné informácie o novom spôsobe zdaňovania podielov na zisku od roku 2017.

Doterajšia príloha č. 2 daňového priznania fyzickej osoby typ B slúžiaca na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia podnikateľov a iných samostatne zárobkovo činných osôb sa prečísluje na prílohu č. 3. V tejto prílohe dôjde len k jednej zmene – nebudú sa tu uvádzať podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie do 31. decembra 2003, keďže ak boli vyplatené počnúc 1. januárom 2017, uplatní sa na ne nový spôsob zdaňovania podielov na zisku.

Na stiahnutie: Vzor nového tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2017.

Najdôležitejšie zmeny v daňovom priznaní pre právnickú osobu za rok 2017

Medzi najzásadnejšie zmeny nového vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 pre právnické osoby v porovnaní s predošlým vzorom patria nasledovné:

Nový riadok daňového priznania bude slúžiť na zvýšenie základu dane o sumu uhradeného sponzorského u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe, ak sponzor v príslušnom zdaňovacom období vykáže daňovú stratu (sponzorstvo v športe je daňovým výdavkom len vtedy, ak sponzor dosiahne základ dane).

Nový riadok daňového priznania bude slúžiť na zvýšenie základu dane o daňové odpisy, technické zhodnotenie, náklady na prevádzkovanie, opravy a udržiavanie u osobitného držiteľa motorového vozidla (výrobcu vozidiel, zástupcu výrobcu vozidiel alebo autorizovaného predajcu vozidiel). Tento daňovník na tomto riadku daňového priznania vykoná zvýšenie základu dane o uvedené daňové výdavky v prípade, ak najneskôr do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby tohto vozidla na inú osobu a zároveň najneskôr do 15 dní po uplynutí tejto lehoty neuhradí plnú hodnotu registračného poplatku, akú by zaplatil pri prvej evidencii vozidla.

Pomerne veľa nových riadkov pribudne do daňového priznania v súvislosti s novo schváleným zákonom o dani z príjmov účinným od roku 2018 a v ňom upravovanom osobitnom základe dane z príjmov podľa § 17f zákona dani z príjmov pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia. Príslušné riadky daňového priznania bolo nevyhnutné zapracovať už do tohto vzoru daňového priznania právnickej osoby z dôvodu, že počas roku 2018 môže dôjsť k situácii, kedy tento daňovník bude musieť podať daňové priznanie a vyčísliť v ňom daň z príjmov ako aj daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona dani z príjmov. Okrem nových riadkov v tejto súvislosti pribudne v daňovom priznaní právnickej osoby aj nová „IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona“ a „VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f v splátkach“.

Zavádzajú sa nové riadky pre osobitný základ dane pri presune do zahraničia.

Aj v daňovom priznaní právnickej osoby pribúdajú nové riadky v súvislosti s novozavedeným osobitným základom dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí v podobe podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku a podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi. Na jednom z riadkov daňového priznania sa bude uvádzať aj daň z príjmov vypočítaná z osobitného základu dane z príjmov plynúcich od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 51e zákona o dani z príjmov a neskôr sa táto daň pripočíta k celkovej dani z príjmov.

Nová časť daňového priznania bude slúžiť na výpočet dane z dividend z nezmluvných štátov.

Podrobnosti o výpočte tejto dane budú daňovníci uvádzať v novej V. časti daňového priznania „Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona“. V tejto časti daňového priznania sa vypočíta daň z príjmov z osobitného základu dane zo zdrojov v zahraničí v podobe podielov na zisku plynúcich od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu. Viac sa o tejto téme dočítate v článku Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) sa od roku 2017 zmení.

Na stiahnutie: Vzor nového tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky