Cestovné náhrady pri pracovnej ceste do Rakúska

Na aké náhrady má nárok osoba vyslaná na pracovnú cestu do Rakúska? Dôležité informácie na jednom mieste a vzor vyúčtovania pracovnej cesty v Rakúsku.

Cestovné náhrady pri pracovnej ceste upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Kedy začína pracovná cesta?

Pracovná cesta začína v čase od nástupu zamestnanca, ktorý bol vyslaný na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko. Pracovnou cestou sa rozumie aj výkon práce v tomto mieste, na ktorý bol vyslaný, až do skončenia tejto cesty.

Miesto, kde sa nachádza pravidelné pracovisko zamestnanca, by mal mať zamestnanec dohodnuté so zamestnávateľom písomne. Ak zamestnanec nemá písomne dohodnuté pravidelné pracovisko so svojim zamestnávateľom, tak potom pravidelným pracoviskom je miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Kedy sa začína zahraničná pracovná cesta?

Zahraničná pracovná cesta začína podľa toho, aký dopravný prostriedok využíva zamestnanec, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu:

 • v prípade prepravy vlakom alebo autom: zahraničná pracovná cesta začína v čase, kedy prejde slovenskú štátnu hranicu,
 • v prípade prepravy lietadlom: začiatok zahraničnej pracovnej cesty sa posudzuje podľa odletu a príletu lietadla podľa letového poriadku,
 • v prípade prepravy loďou: začiatok zahraničnej pracovnej cesty sa posudzuje podľa príchodu a odchodu lode z prístavu, v ktorom sa vykonáva vstupná a výstupná hraničná kontrola.

Na aké cestovné náhrady má zamestnanec nárok pri pracovnej ceste do Rakúska?

Cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste, t. j. aj pri pracovnej ceste do Rakúska upravuje § 10 až § 17 zákona o cestovných náhradách. Zamestnanec, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu do Rakúska má nárok na tieto náhrady:

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • stravné,
 • vreckové,
 • náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny,
 • náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí,
 • náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie.

Ako môžeme vidieť, väčšina cestovných náhrad sú náhrady preukázané. Uvedené znamená, že ak si chce zamestnanec na nich uplatniť nárok, musí  vynaložený výdavok na nich preukázať (napr. nárok na náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie preukáže dokladom o ubytovaní – faktúrou, resp. dokladom z registračnej pokladnice).

Nárok na stravné a vreckové, zamestnanec nemusí preukazovať však žiadnym dokladom.

Viac informácií o tom, ako vypočítať nárok na cestovné náhrady v roku 2019 pri pracovnej ceste si môžete prečítať v článku Cestovné náhrady v roku 2019 a 2020. O zmene základnej náhrady pri používaní súkromného motorového vozidla od 1.6.2019 informujeme v článku Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.6.2019

Informácie o tom, v akej výške má zamestnanec nárok na stravné v Rakúsku, uvádzame nižšie v článku.

Stravné pri pracovnej ceste do Rakúska

Zamestnancovi okrem vyššie uvedených cestovných náhrad, patrí aj stravné, a to za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty v eurách alebo v cudzej mene. Pri pracovnej ceste do Rakúska, patrí zamestnancovi nárok na stravné v eurách.

To, v akej výške vznikne zamestnancovi nárok na stravné pri pracovnej ceste do Rakúska, závisí od dĺžky trvania pracovnej cesty v Rakúsku (t. j. mimo územia SR), a teda podľa toho, do akého časového pásma zaradíme trvanie pracovnej cesty.

Poznámka: základná sadzba stravného pre štát Rakúsko je 45 €. Výšku základnej sadzby stravného upravuje č. 401/2012 Z. z. Ministerstva financií SR
Nárok na stravné pri pracovnej ceste v Rakúsku
Časové pásmo (trvanie pracovnej cesty) Nárok na stravné v Rakúsku Nárok na stravné v Rakúsku v €
do 6 hodín vrátane 25 % zo základnej sadzby 11,25 €
nad 6 hodín do 12 hodín 50 % zo základnej sadzby 22,50 €
nad 12 hodín 100 % zo základnej sadzby 45,00 €

Krátenie nároku na stravné pri pracovnej ceste do Rakúska

V prípade, ak zamestnancovi na pracovnej ceste v Rakúsku je preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu (t. j. raňajky, obed a večera), nárok na stravné už zamestnanec nemá.

Bezplatné stravovanie je také stravovanie, na ktoré zamestnanec nemôže mať výdavok a zároveň musí byť zamestnancovi poskytnuté preukázaným spôsobom. Ak ide o bezplatné stravovanie, cena (hodnota) tohto bezplatného stravovania nie je stanovená, ide teda o nepeňažné plnenie. Za bezplatne zabezpečené stravovanie nemôžeme považovať poskytnutie pohostenia, ako je napr. káva, obložená žemľa a pod., nakoľko to nie je teplé jedlo.

V prípade, ak však zamestnancovi na pracovnej ceste v Rakúsku je preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie len čiastočne, zamestnávateľ mu nárok na stravné kráti, a to nasledovne:

 • o 25 %: ak sú bezplatne poskytnuté raňajky,
 • o 40 %: ak je bezplatne poskytnutý obed,
 • o 35 %: ak je bezplatne poskytnutá večera.

Nárok na stravné sa kráti zo sumy stravného, ktoré je ustanovené pre časové pásmo nad 12 hodín (t. j. zo sumy 45 € pre Rakúsko), nasledovne:

Krátenie nároku na stravné pri pracovnej ceste do Rakúska
Poskytnuté stravovanie Krátenie stravného v % Krátenie stravného v €
V celom rozsahu 100 % - nemá nárok na stravné o 45 €
Raňajky o 25 % o 11,25 €
Obed o 40 % o 18,00 €
Večera o 35 % o 15,75 €

Ak mal zamestnanec zabezpečené stravovanie bezplatne a nemohol ho z opodstatnených dôvodov využiť (dôvody, ktoré nezavinil, napr. skorší odlet lietadla a pod.), zamestnávateľ nemá právo na krátenie nároku na stravné podľa vyššie uvedeného.

Článok pokračuje pod reklamou

Poskytnutie preddavku na pracovnú cestu do Rakúska je povinnosťou zamestnávateľa

Zamestnávateľ je podľa § 36 ods. 1 zákona o cestovných náhradách povinný poskytnúť zamestnancovi pri pracovnej ceste do Rakúska, či iného štátu v zahraničí, preddavok na náhrady, a to vo výške predpokladaných náhrad.

Prečítajte si tiež

Nakoľko je v Rakúsku rovnaká mena ako na Slovensku, t. j. euro, poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi preddavok na pracovnú cestu v eurách. Zamestnávateľ však môže okrem poskytnutia preddavku v hotovosti, využiť aj možnosť poskytnutia preddavku zapožičaním platobnej karty, prevodom na účet zamestnanca alebo formou cestovného šeku.

Poskytnutie vreckového pri pracovnej ceste do Rakúska je len na zamestnávateľovi

Zamestnávateľ má možnosť (nie povinnosť) poskytnúť zamestnancovi okrem nárokov na iné cestovné náhrady, aj nárok na vreckové a to do výšky 40 % stravného. O výške, a teda aj o poskytnutí vreckového rozhoduje zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež

Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť zamestnancovi vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste, je to jeho daňovým výdavkom (vo výške do 40 % stravného). Poskytnuté vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste predstavuje však pre zamestnanca príjem zo závislej činnosti, ktorý je potrebné zdaniť v úhrne zdaniteľných príjmov v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Prechod cez slovenské štátne hranice do Rakúska

Ako sme už napísali, pracovná cesta v Rakúsku, začína prechodom cez slovenské štátne hranice. Zamestnanec musí teda uviesť do vyúčtovania pracovnej cesty okrem dátumu aj čas, kedy prešiel slovenskú štátnu hranicu.

V prípade cestného prechodu existujú tieto hraničné priechody medzi Slovenskom a Rakúskom:

 • Jarovce – Kittsee (diaľnica D4 alebo cesta III/1020),
 • Bratislava, Petržalka – Berg (cesta I/61),
 • Záhorská Ves – Angern (cesta II/503),
 • Moravský Svätý Ján – Hohenau (cesta III/1144).

V prípade železničného prechodu existujú tieto hraničné priechody medzi Slovenskom a Rakúskom:

 • Bratislava, Petržalka – Kittsee,
 • Bratislava, Devínska Nová Ves – Marchegg.

O vyhotovení cestovného príkazu a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty si môžete prečítať v článku Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v roku 2018

Má nárok na cestovné náhrady pri pracovnej ceste do Rakúska aj živnostník (SZČO)?

Osoba, ktorá má príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (t. j. aj živnostník) má rovnako nárok na náhrady pri pracovnej ceste do Rakúska, ako aj zamestnanec. Takáto osoba je na zahraničnej pracovnej ceste v prípade, ak vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v inom mieste v zahraničí, ako je miesto, v ktorom svoju podnikateľskú činnosť pravidelne vykonáva.

Príklady na výpočet cestovných náhrad pri pracovnej ceste do Rakúska

Príklad so zamestnancom na pracovnej ceste, ktorý využil prepravu do Rakúska vlakom

Prečítajte si tiež

František Smolný ja zamestnancom spoločnosti ABCX, s.r.o., pracuje ako grafik v IT – spoločnosti v meste Žilina (Slovensko). Jeho zamestnávateľ ho vyslal na pracovnú cestu do Viedne (Rakúsko), kde sa má zúčastniť medzinárodného trojdňového školenia grafikov (od 24.6.2019 do 26.6.2019). Zamestnávateľ mu na pracovnú cestu do Viedne poskytol preddavok v hotovosti, a to vo výške 200 €. Na prepravu do Viedne využil železničnú dopravu. V cestovnom príkaze boli uvedené tieto údaje:

 • začiatok pracovnej cesty: 24.6.2019 o 9:07 hod. (odchod vlaku zo Žiliny), prechod cez štátnu hranicu Bratislava, Petržalka – Kittsee 12:34 hod.,
 • koniec pracovnej cesty: 26.6.2019 o 22:40 hod (príchod vlaku do Žiliny), prechod cez štátnu hranicu Bratislava, Devínska Nová ves 19:05 hod.

František po návrate z pracovnej cesty v Rakúsku predložil zamestnávateľovi nasledujúce doklady, ktoré súviseli s jeho pracovnou cestou:

 • faktúra a doklad o úhrade faktúry za ubytovanie v meste Viedeň: 55 €/noc,
 • doklad z taxislužby (prevoz zo stanice do hotela a späť): 2 x 15 €,
 • cestovný lístok z 24.6.2019 Žilina – Bratislava: 9,40 € a Bratislava – Viedeň: 9 € a zo dňa 26.6.2018 Viedeň – Bratislava: 9 € a Bratislava – Žilina: 9,40 €

Františkovi patria nasledovné cestovné náhrady pri pracovnej ceste do Rakúska (Viedne):

A)    náhrada preukázaných cestovných výdavkov: 18,40 € cesta do Viedne, 18,40 € cesta z Viedne, 15 € taxi zo stanice do hotela a 15 € z hotela na stanicu, t. j. spolu 66,80 €

B)    náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie: 2 noci x 55 € = 110 €,

C)    stravné:

 • za deň 24.6.2019: 22,50  € (pracovná cesta v zahraničí trvala 11 hodín 26 minút, t. j. nárok vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného, pracovná cesta na Slovensku trvala 3 hodiny 27 minút – nemá nárok na stravné),
 • za deň 25.6.2019: 45 € (pracovná cesta v zahraničí trvala 24 hodín),
 • za deň 26.6.2019: 45 € (pracovná cesta v zahraničí trvala 19 hodín 5 minút, t. j. nárok na stravné vo výške 100 % zo základnej sadzby stravného, pracovná cesta na Slovensku trvala 3 hodiny 35 minút – nemá nárok na stravné).

Zamestnávateľ vyúčtoval náhrady pri pracovnej ceste do Rakúska Františkovi vo výške 289,30 €. Nakoľko bol zamestnancovi poskytnutý preddavok vo výške 200 €, zamestnávateľ mu vyplatí náhrady vo výške 89,30 €.

Vzor vyplneného cestovného príkazu pri pracovnej ceste, na ktorú bol vyslaný zamestnanec do Rakúska na stiahnutie

 Príklad so živnostníkom na pracovnej ceste, ktorý využil prepravu do Rakúska vlastným motorovým vozidlom

Adrián Černý je živnostník a vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti stavby ekologických domov. Má aj miesto podnikania, ktoré je v meste Bratislava. V rámci prehĺbenia svojich znalostí o stavbe ekologických domov sa zúčastní semináru v Salzburgu (Rakúsko) dňa 24.6.2019 (cestovať späť na SR bude však až 25.6.2019 ráno), na tomto seminári sa stretne aj s budúcimi obchodnými partnermi.

Na prepravu do Salzburgu využil vlastné motorové vozidlo. V cestovnom príkaze boli uvedené tieto údaje:

 • začiatok pracovnej cesty: 24.6.2019 o 4:00 hod, prechod štátnej hranice v meste Jarovce - Kittsee o 4:30 hod,
 • koniec pracovnej cesty: 25.6.2019 o 12:00 hod, prechod cez štátnu hranicu Kittsee - Jarovce 11:30 hod.

K vyúčtovaniu pracovnej cesty doložil Adrián tieto doklady:

 • faktúra a doklad o úhrade faktúry za ubytovanie v meste Salzburg: 40 €/noc,
 • pokladničný doklad o kúpe pohonnej látky na Slovensku, kde je cena za liter pohonnej látky: 1,35 €,
 • pokladničný doklad o kúpe pohonnej látky v Rakúsku, kde je cena za liter pohonnej látky: 1,35 €.

Vzdialenosť cesty z Bratislavy do Salzburgu je 381 km ( na štátnu hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom je to 20 km a od štátnej hranice do Salzburgu je to 361 km). Adrián po meste Salzburg dňa 24.6.2019 najazdil ešte 50 km. Kombinovanú spotrebu uvedenú v osvedčení o evidencii motorového vozidla má 5,5 l/100 km.

Adriánovi patria nasledovné cestovné náhrady pri pracovnej ceste do Rakúska (Salzburgu):

A)    náhrada preukázaných cestovných výdavkov:

 • za deň 24.6.2019: základná náhrada za použitie súkromného vozidla 83,18 € (381 km + 50 km x 0,193 €/km) + náhrada za spotrebované pohonné látky 32 € (5,5 litra /100 x 431 km x 1,35 €), t. j. spolu 115,18 €,
 • za deň 25.6.2019: základná náhrada za použitie súkromného vozidla 73,53 € (381 km x 0,193 €/km) + náhrada za spotrebované pohonné látky 28,28 € (5,5 litra /100 x 381 km x 1,35 €), t. j. spolu 101,81 €,

B)    náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie: 1 noc x 40 € = 40 €,

C)    stravné:

 • za deň 24.6.2019: 45  € (pracovná cesta v zahraničí trvala 19 hodín 30 minút, t. j. nárok vo výške 100 % zo základnej sadzby stravného, pracovná cesta na Slovensku trvala 30 minút – nemá nárok na stravné),
 • za deň 25.6.2019: 22,5 € (pracovná cesta v zahraničí trvala 11 hodín 30 minút, t. j. nárok na stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného, pracovná cesta na Slovensku trvala 30 minút – nemá nárok na stravné).

Adriánovi za túto pracovnú cestu patria náhrady vo výške 324,49 €.

Viac informácií o pracovných cestách živnostníkov si môžete prečítať v článku Pracovné cesty živnostníkov a iných SZČO v roku 2018

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky