Živnosť alebo s.r.o. z hľadiska daní a odvodov

Živnosť alebo s.r.o. z hľadiska daní a odvodov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikanie formou živnosti patrí k najviac využívanej právnej forme podnikania fyzických osôb. Z dôvodu legislatívnych zmien v ostatnom období však mnohí podnikatelia zvažujú prechod zo živnosti na s.r.o. Jedným z dôvodov je rastúce odvodové zaťaženie živnostníkov. V nasledovnom článku prinášame porovnanie živností a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov.

Živnosť a s.r.o. z pohľadu daňového zaťaženia v roku 2013

Príjmy fyzickej osoby, ktorá podniká ako živnostník podliehajú dani z príjmov fyzickej osoby. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daň vypočíta ako určené percento (sadzba) zo základu dane. Od 1. januára 2013 sa zaviedla progresivita zdanenia príjmov fyzickej osoby. Základ dane sa rozdelil do dvoch pásiem a pre každé platí samostatná sadzba dane.

Určenie základu dane z príjmov fyzickej osoby Hraničná suma základu dane pre rok 2013 Sadzba dane
Časť základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 násobok sumy platného životného minima (k 1. 1. daného kalendárneho roka; pre rok 2013 suma 194,58 €) vrátane. 34 401,74 € 19 %
Časť základu dane, ktorá presiahne 176,8 násobok platného životného minima. 25 %

Konečnú výšku daňovej povinnosti fyzickej osoby (živnostníka) ovplyvňujú aj ďalšie skutočnosti, ktorými sú:

  • nezdaniteľné časti základu dane (ovplyvňujú základ dane),
  • daňová strata z minulých období (ovplyvňuje základ dane),
  • daňový bonus (ovplyvňuje výslednú daňovú povinnosť).

Základ dane z príjmov živnostníka sa zisťuje v závislosti od spôsobu uplatňovania daňových výdavkov. V nasledujúcej tabuľke sú možnosti uplatňovania daňových výdavkov a prislúchajúci spôsob zistenia základu dane.

Spôsob preukazovania daňových výdavkov Základ dane (zjednodušene)
výdavky percentom z úhrnu príjmov (paušálne výdavky) rozdiel príjmov a paušálnych výdavkov
vedenie jednoduchého účtovníctva rozdiel príjmov a skutočných výdavkov
vedenie daňovej evidencie
vedenie podvojného účtovníctva rozdiel výnosov a nákladov

Poznámka: Vedenie podvojného účtovníctva nie je typické pre živnostníkov ale skôr pre právnické osoby.  Platí ale, že sadzba dane z príjmov fyzických osôb je v rozpätí 19 % a 25 % bez ohľadu na to, akým spôsobom fyzická osoba preukazuje svoje daňové výdavky.

Článok pokračuje pod reklamou

Výnosy (príjmy) spoločnosti s ručením obmedzeným podliehajú dani z príjmov právnickej osoby. Rovnako ako v prípade dane z príjmov fyzickej osoby sa aj daň z príjmov právnickej osoby tvorí určené percento základu dane. Od 1. januára 2013 sa sadzba dane pre právnické osoby zvýšila z 19 % na 23 %. Pri vyčíslovaní základu dane právnickej osoby nie je možné uplatňovať nezdaniteľné časti základu dane ani daňový bonus. Základ dane právnickej osoby je možné znížiť o daňovú stratu. Z dôvodu, že spoločnosť s ručením obmedzeným má zákonnú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, pri zisťovaní základu dane vchádza z výsledku hospodárenia (rozdiel výnosov a nákladov). Pre zjednodušenie budeme uvažovať, že výsledok hospodárenia sa rovná základu dane.

Príklad: Domácnosť tvoria traja členovia. Jeden z rodičov je zamestnaný a uplatňuje si celú nezdaniteľnú časť základu dane, druhý z rodičov podniká a uplatňuje si daňový bonus. Majú jedno nezaopatrené dieťa. Aké by bolo daňové zaťaženie podnikateľa v roku 2013, ak by podnikal:

  • ako živnostník
  • ako spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným,

ak by bol jeho čiastkový základ dane, respektíve základ dane 15 000 eur.

  Položka Podnikateľ – živnostník Podnikateľ – s. r. o.
A Čiastkový základ dane z podnikania, resp. základ dane 15 000 € 15 000 €
B Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 735,94 € -
C Základ dane 11 264,06 €* 15 000 €
D Sadzba dane 19 % 23 %
E Daň (daňová povinnosť) 2 140,17 € 3 450 €
F Daňový bonus na 1 dieťa (ročný) 254,64 € -
G Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus 1 885,53 € -
H Čistý zisk z podnikania 13 114,47 € 11 550 €
I Rozdiel 1 564,47 € v prospech živnosti

* Nepresahuje 34 401,74 € preto sa použije sadzba dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 19 %.

Ak vezmeme do úvahy rovnaký základ dane, ktorý ešte naviac spadá do nižšieho pásma zdanenia, daňové zaťaženie vychádza nižšie v prípade živnosti. Daňový bonus v prípade podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným si môže uplatniť manželka.

Hraničný bod príjmov, kedy sa vyrovná daňové zaťaženie, je približne na úrovni základu dane 103 205, 22 €.

Prečítajte si tiež

Ak hovoríme o základe dane, je potrebné pripomenúť, že od 1. januára 2013 bol zákonom č. 395/2012 Z. z. novelizovaný zákon o dani z príjmov, ktorým sa ustanovil horný limit paušálnych výdavkov na 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne. Živnostníci, ktorí majú zdaniteľné príjmy vyššie ako 12 600 eur by mali prehodnotiť uplatňovanie paušálnych výdavkov.

Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu odvodového zaťaženia v roku 2013

Pri porovnávaní kladov a záporov je potrebné zohľadňovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré neoddeliteľne patria k zvolenej právnej forme podnikania. Samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) musia byť povinne zdravotne poistené a musia mesačne platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie. Minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie pre rok 2013 je 55,02 eura. Okrem zdravotného poistenia môžu byť nemocensky a dôchodkovo poistené. Táto povinnosť vzniká SZČO obvykle k 1. júlu kalendárneho roka, ak boli splnené podmienky vzniku poistenia pre účely sociálneho poistenia. Minimálna výška povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre rok 2013 je 130,27 eur.

Prečítajte si tiež

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie alebo odvody pre účely sociálneho poistenia, z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti.

Zdravotné poistenie živnostníkov (zmeny) v roku 2013 – viac sa dočítate v tomto článku.

Vznik povinnosti platiť poistné do sociálnej poisťovne a výpočet poistného od roku 2013 – viac informácií nájdete v tomto článku.

Porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným z pohľadu skutočného daňovo-odvodového zaťaženia

Prioritou každého podnikateľa (živnostníka) je dosiahnuť vyhovujúci príjem, resp. peňažný tok pri optimálnych výdavkoch. Vykázaný zisk ako rozdiel výnosov a nákladov ešte nemusí znamenať skutočne viac peňazí na bankovom účte alebo v pokladnici (v prípade podvojného účtovníctva). Pre porovnanie rozdielu medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným je potrebné vychádzať z príjmov, resp. výnosov a výšky výdavkov, resp. nákladov. Uplatňovanie výdavkov u živnostníkov v preukázateľnej výške na základe údajov z podvojného účtovníctva je skôr výnimkou. Živnostníci preferujú najmä paušálne (percentuálne) výdavky alebo jednoduché účtovníctvo, príp. daňovú evidenciu. Dôvodom je rozdiel v zisťovaní základu dane a v prípade podvojného účtovníctva by živnostník platil daň aj z toho, čo mu ešte nebolo zaplatené.

Príklad: V nasledujúcom príklade predpokladáme, že všetky výnosy a všetky náklady spoločnosti s ručením obmedzeným boli aj skutočne inkasované, resp. uhradené. V prípade podnikania formou živnosti ide o živnostníka, ktorý je povinný platiť príspevky na poistné v minimálnej výške.

Príjmy (výnosy) zaťažíme výdavkami (nákladmi), ktoré sa spájajú s prislúchajúcou právnou formou podnikania. Výhodnejšia právna forma podnikania je tá, pri ktorej bude k dispozícii podnikateľovi viac finančných prostriedkov. Ako úhrn príjmov za rok 2013 použijeme 12-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2012, teda príjmy (výnosy) v roku 2013 budú vo výške 9 660 eur = 12 x 805 eur. Skutočné výdavky (náklady) súvisiace s bežnou činnosťou budú vo výške 5 660 eur a výdavky na odvody (zdravotné a sociálne poistenie) budú súhrnne za celý rok 2013 v minimálnej výške 2 223,48 eur. Živnostník (daňovník) je slobodný, bezdetný a nevykázal daňovú stratu. Potrebné výpočty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Položka Podnikateľ – živnostník Podnikateľ – s. r. o.
A Príjmy (výnosy) 9 660 € 9 660 €
B Výdavky (náklady) – bežné prevádzkové 5 660 € 5 660 €
C Výdavky (náklady) – odvody na poistné 2 223,48 € -
D Výdavky (náklady) – celkom 7 883,48 € 5 660 €
E Výsledok hospodárenia – čiastkový základ dane, resp. základ dane 1 776,52 € 4 000 €
F nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 735,94 € -
G Základ dane 0 € 4 000 €
H Sadzba dane 19 % 23 %
I Daň (daňová povinnosť) 0 € 920 €
J Čistý zisk z podnikania 1 776,52 € 3 080 €
K Rozdiel 1 303,48 € v prospech s. r. o.

Pre zjednodušenie predpokladáme, že výsledok hospodárenia spoločnosti s ručením obmedzeným je zároveň aj základom dane. Ak fyzické osoby podnikajú ako živnostníci musia povinne platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie a ak im vznikne povinné poistenie, tak aj poistné na účely sociálneho poistenia. Sú to výdavky, ktoré znižujú základ dane, teda daň. Ďalšie pozitívum v prípade živnostenského podnikania je možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, prípade ďalšie nezdaniteľné časti. Nezdaniteľnú časť základu dane nie je možné uplatniť na spoločnosť s ručením obmedzeným ako daňovníka. Ako vyplýva z výpočtov v tabuľke, v prípade živnostenského podnikania dokázal živnostník optimalizovať svoj základ dane z príjmov na nulu a nezaplatil by žiadnu daň z príjmov. Spoločnosť s ručením obmedzeným by vyčíslila vyšší základ dane z príjmov (suma 4 000 eur na riadku G) a zaplatila by 920 eur daň z príjmov (riadok I). Avšak, okrem bežných prevádzkových nákladov (materiál, odpisy, služby, energie a pod.) a dane z príjmov nemá žiadne ďalšie položky, ktoré znižujú jej čistý príjem (výnos) z podnikania. Čistý príjem (výnos) z podnikania v prípade živnosti znižujú okrem bežných výdavkov (nákladov) aj odvody na poistné (riadok C). Tie sú pre podnikateľa v tomto príklade tak významnou výdavkovou položkou, že jeho čistý príjem z podnikania aj napriek nulovej daňovej povinnosti mierne presiahne polovicu čistého príjmu spoločnosti s ručením obmedzeným (pozri riadok J a K).

Sumarizácia kladov a záporov porovnávaných právnych foriem podnikania a ich daňového a odvodového zaťaženia.

Živnosť Spoločnosť s ručením obmedzeným
+ uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane - nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane
+ výber zo štyroch spôsobov uplatňovania daňových výdavkov - povinnosť viesť podvojné účtovníctvo
+ uplatnenie daňového bonusu  
+ prvý rok neplatí odvody do Sociálnej poisťovne  
- musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, prípadne do Sociálnej poisťovne (závisí od príjmov/výnosov) + neplatí odvody
- pri vyššom príjme nevýhodné paušále výdavky  

Zisk aj po zdanení patrí do obchodného majetku živnostníka alebo je majetkom spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak bude chcieť podnikateľ preradiť peniaze do svojho osobného vlastníctva („vytiahnuť z podnikania“), v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným to nemusí byť bez obmedzení. Tejto problematike sa budeme venovať v pripravovanom článku Ako vyplácať spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Prečítajte si tiež článok o zmene základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Či sa oplatí založiť v roku 2020 z hľadiska daní a odvodov živnosť alebo s.r.o. približujeme v článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020 alebo Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2020 - príklad.

Tabuľkové a grafické porovnanie vývoja v počte živnostníkov a spoločností s ručením obmedzeným

Od roku 2009 sa rozdiel medzi počtom živnostníkov a spoločnosťami s ručením obmedzeným znižuje. Pozrite si ich vývoj od roku 2000 do roku 2009 na tabuľke alebo grafe.

Tip: Venujte sa naplno podnikaniu. Využite asistenčné služby portálu Podnikajte.sk pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným a ušetrite nielen čas, ale aj viac ako 50 Eur na poplatkoch spojených so zakladaním spoločnosti. Rovnako tak ponúkame úsporu nákladov pri zakladaní živnosti, ak využijete naše služby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky