Zmena vo výpočte odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2013

Novela zákona o sociálnom poistení schválená 10. 8. 2012 prináša mnohé zmeny. Tá, ktorá ovplyvní SZČO (živnostníkov) pravdepodobne najviac, sa týka zmien vo výpočte ich vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie a zvýšenie minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu. Odvody do Sociálnej poisťovne aj zdravotných poisťovní tak v roku 2013 živnostníkom vzrastú. V tomto článku sa budeme zaoberať odvodmi do Sociálnej poisťovne v roku 2013.

O zmenách v odvodoch do zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2013 sa dočítate v tomto článku.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie od roku 2013

Vymeriavací základ na sociálne poistenie povinne poistenej SZČO bude od 1. 7. 2015 určený ako podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na  nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,486. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 

 

Článok pokračuje pod reklamou

 

Poznámka: Povinne poistenou osobou na účely sociálneho poistenia sa od 1. 7. 2012 stala tá SZČO, ktorej brutto príjem (obrat) za rok 2011 bol viac ako 4 078,68 € (bez odpočítania výdavkov). Ide o 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu (12 x 339,89). K 1. 7. 2013 bude táto hranica obratu za rok 2012 pre povinnú registráciu v Sociálnej poisťovni a platenie odvodov do Sociálnej poisťovne určená sumou 4 716 € (12 x 393).

 

Koeficient 1,486 vo vzorci vymeriavacieho základu nebude platný ihneď, až od 1. 7. 2015. V prechodnom období bude platiť nasledovné:

Na určenie vymeriavacieho základu až do 30. 6. 2013 (resp. 30. 9. 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania) sa použije zákon v znení účinnom do 31. 12. 2012. To znamená, že vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Od 1. 7. 2013 sa do čitateľa zlomku k čiastkovému základu dane z podnikania, resp. inej samostatnej zárobkovej činnosti pripočítavajú sociálne aj zdravotné odvody a koeficient v menovateli zlomku sa znižuje, čím sa odvody SZČO môžu výrazne zvýšiť.

Od 1. 7. 2013 sa teda zmení spôsob výpočtu vymeriavacieho základu, avšak s rozdielnym koeficientom pre jednotlivé roky až do roku 2015:

  • od 1. 7. 2013 sa použije koeficient  1,9
  • od 1. 7. 2014 sa použije koeficient 1,6
  • od 1. 7. 2015 už bude platiť nový koeficient 1,486

Uvedieme si ilustratívny príklad, pri ktorom budeme vychádzať z rovnakých vstupných údajov a porovnáme si výpočet odvodov platný od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 oproti stavu platnému od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013. Je však potrebné upozorniť, že pri výpočte poistného na sociálne poistenie sa k 1. 7. 2012 vychádzalo z údajov z daňového priznania za rok 2011, k 1. 7. 2013 sa bude vychádzať z údajov za rok 2012, avšak s prihliadnutím na uvedenú novelu.

 


 

 

  Výpočet platný pre sociálne odvody na obdobie od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 Výpočet platný pre sociálne odvody na obdobie od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014
Obrat (hrubý príjem) za rok 2011 od 4 078,68 € za rok 2012 od 4 716 €
  vznik povinného sociálneho poistenia
Základ dane z príjmov z podnikania (živnosti) 10 000 € 10 000 €
Zaplatené poistné na zdravotné poistenie 600 € 600 €
Zaplatené poistné na sociálne poistenie 1 400 € 1 400 €
Počet mesiacov podnikania 12 12
Výpočet ročného vymeriavacieho základu 10 000 €  / 2 (10 000 € + 600 € + 1 400 €) / 1,9 (pozn.: postupne v ďalších rokoch sa koeficient znižuje)
Výška ročného vymeriavacieho základu 5 000 € 6 315,78 €
Výpočet mesačného vymeriavacieho základu (ročný/počet mesiacov podnikania) 416,66 € 526,31 €
Výška odvodov do Sociálnej poisťovne (33,15 % z mesačného vymeriavacieho základu – rozdiely vyplývajú zo zaokrúhlenia) 138,10 € 174,44 €
Minimálna výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne 112,66 € 130,27 €

Poznámka: Ešte v roku 2012 sa odlišne rátali vymeriavacie základy na sociálne a  zdravotné poistenie. Od 1. 7. 2013 sa tento výpočet zjednotí.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie 2013

Hoci sa nový výpočet vymeriavacieho základu použije až k 1. 7. 2013, zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. 1. 2013 sa môže stať, že v určitých prípadoch bude treba platiť do Sociálnej poisťovne viac už od januára 2013.

Od 1. januára 2013 platí minimálny vymeriavací základ v sume 393 eur. Znamená to, že minimálne poistné na sociálne poistenie pre SZČO bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 130,27 eur.

SZČO, ktorá k 31. decembru 2012 platí poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (339,89 eur), teda platí odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 112,66 € a tá SZČO, ktorej skutočný, resp. určený vymeriavací základ je v sume nižšej alebo rovnej 393,00 eur (teda v rozmedzí 339,90 eur až 393,00 eur), bude platiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z novej hodnoty minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie 393,00 eur. Od 1. januára teda každá povinne poistená SZČO musí platiť do Sociálnej poisťovne minimálne sumu 130,27 eura.

Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie 2013

Od 1. januára 2013 platí maximálny vymeriavací základ v sume 3 930 eur. Znamená to, že maximálne poistné SZČO bude v sume 1 302,79 eur.

Tie SZČO, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eur a 3 076,00 eur) a ich skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako nový maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie – 3 930,00 eur (pre všetky poistenia), bude platiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 3 930,00 eur.

Tie SZČO, ktoré platili poistné z maximálnych vymeriavacích základov (1 153,50 eur a 3 076,00 eur), ale ich skutočný vymeriavací základ je nižší ako nový maximálny vymeriavací základ 3 930,00 eur (teda je v sume do 3 930,00 eur), budú za obdobie od 1. januára 2013 platiť poistné na sociálne poistenie z ich skutočného vymeriavacieho základu.
 

Poznámka: Zmeny sa týkajú aj dobrovoľne poistených osôb.

Sociálna poisťovňa na svojej stránke uvádza kalkulačky pre výpočet poistného od 1. januára 2013, a to aj pre povinne poistenú SZČO, aj pre dobrovoľne poistenú osobu. Nájdete ich tu:

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2013

Nové minimálne a maximálne poistné do Sociálnej poisťovne za mesiac január je prvýkrát splatné 8. februára 2013. Ak máte nastavený trvalý príkaz na odvody, nezabudnite si ho od februára zmeniť. Zmena nastala aj v zdravotných odvodoch – viac informácií tu.

Povinnosťou SZČO je tiež správne identifikovať platbu do Sociálnej poisťovne a uviesť k nej správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. V prípade ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.  Viac informácií o označovaní platieb nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Informácie o odvodoch živnostníkov (SZČO) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od roku 2014 nájdete v nasledujúcom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky