Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2013 (zmeny v zákone o dani z príjmov)

Zrušenie rovnej dane, úprava paušálnych výdavkov, obmedzenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku, zrušenie možnosti odkladu daňového priznania v roku 2013 a ďalšie zmeny sú dôsledkom novely zákona o dani z príjmov, ktorú NR SR schválila 4. decembra 2012. V nasledovnom článku vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2013.

Paušálne výdavky pre SZČO

Paušálne výdavky ostávajú zachované vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, sú však obmedzené mesačným limitom vo výške 420 eur za každý mesiac výkonu samostatnej zárobkovej činnosti. Ak SZČO podniká celý rok, maximálna výška paušálnych výdavkov je 5 040 eur ročne. Okrem toho je možné si uplatniť preukázateľné výdavky vo výške zaplatených odvodov do Sociálne poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne. Pri príjmoch z prenájmu od roku 2013 už nebude možné uplatniť paušálne výdavky.

Viac informácií o paušálnych výdavkoch v roku 2012 aj v roku 2013 nájdete v tomto článku.

Sadzba dane z príjmov a preddavky na daň v roku 2013

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa zvyšuje z 19 % na 23 %. Novela zároveň upravuje, že u daňovníkov, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok začínajúci v roku 2012 a končiaci v roku 2013, je potrebné si daňovú povinnosť vypočítať s dvoma rôznymi sadzbami dane (do 31.12. so sadzbou 19 %, od 1.1.2013 so sadzbou 23 %). Rovnako pri platení preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2013 je potrebné zohľadniť novú, vyššiu sadzbu dane.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 eura),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov, budú platené s dvomi rôznymi sadzbami dane – do výšky zdaniteľnej mzdy 2 866,81 eura mesačne vrátane, to bude 19 %, nad túto sumu 25 %.

Výška zrážkovej dane ostáva zachovaná na úrovni 19 % aj v roku 2013.

U fyzických osôb sa zvýšila hranica na platenie preddavkov na daň (z inej ako závislej činnosti) z 1659,70 eura na 2 500 eur.
 

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Sprísňujú sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Okrem týchto podmienok je pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) rozhodujúca výška príjmu daňovníka, ako aj vlastný príjem manželky (manžela). Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.
 

Poznámka: Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napr. prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie a pod.

 


 

 

Príjmy autorov a umelcov za príspevky do novín a časopisov

Ak má autor príjmy za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, od roku 2013 si môže vybrať, či sa takýto príjem zdaní zrážkovou daňou (avšak už bez možnosti odpočítania paušálnych výdavkov, výdavkom je iba povinný odvod do príslušného fondu) alebo si daň vysporiada sám daňovník podaním daňového priznania, ak sa o tom vopred písomne dohodne platiteľ dane s autorom. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola uzavretá. V tom prípade ale príjem vstupuje do vymeriavacieho základu autora pre sociálne a zdravotné odvody. Pri zdanení zrážkovou daňou sa odvody neplatia.

Príklady na zdaňovania príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie v roku 2013 nájdete v tomto článku.

Zrušenie možnosti oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

V roku 2013 nebude možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Iba v prípade, ak sú súčasťou daňovníka príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii), sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje lehota na podanie daňového priznania  najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu v súlade so zákonom; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

Zdaňovanie výnosov zo štátnych dlhopisov

Novela zákona upravila zdaňovanie výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Okrem určitých výnimiek (napr. v prípade daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie) takýto výnos už nebude zdaňovaný zrážkovou daňou. Daňovníci budú povinní tieto výnosy zdaniť ako iné kapitálové príjmy.

Dividendy pred rokom 2004

Zavádza sa samostatný základ dane, pričom príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane, sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností. Sadzba dane samostatného základu dane je 15 %.

Daňové asignácie (tzv. 2 % z dane) od roku 2013

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2013 prináša ďalšie zmeny v súvislosti s 2 % podielom na dani, ktorú môže daňovník – právnická osoba poskytnúť neziskovým účtovným jednotkám, príjemcom daňových asignácií (napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a pod.). Obdobia sa posúvajú opäť o rok a platí nasledovné:

 • pre zdaňovacie obdobia 2010 – 2013 je podmienka poskytnúť finančný dar vo výške 0,5 % zo základu dane z príjmov, potom môže daňovník poskytnúť 2 % zaplatenej dane (inak 1,5 %),
 • pre zdaňovacie obdobia 2014 – 2016 je podmienka poskytnúť finančný dar vo výške 1 % zo základu dane z príjmov, potom môže daňovník poskytnúť 1,5 % zaplatenej dane (inak 1 %),
 • pre zdaňovacie obdobia 2017 – 2019 je podmienka poskytnúť finančný dar vo výške 1,5 % zo základu dane z príjmov, potom môže daňovník poskytnúť 1 % zaplatenej dane (inak 0,5 %).

Oslobodenie pri výhre od roku 2013

Zvyšuje sa suma oslobodenia pre prijaté ceny alebo výhry zo 165,97 eura na 350 eur za cenu alebo výhru. Cenou alebo výhrou sa rozumie:

 • cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
 • výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
 • cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

Daňový bonus v roku 2013

Od roku 2013 bude tiež obmedzená možnosť uplatnenia daňového bonusu. Podľa súčasne platnej legislatívy si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa ten daňovník, ktorý dosahuje aktívne príjmy (zo závislej činnosti alebo z podnikania, resp. inej SZČ) aj pasívne príjmy (z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu). Od 1.1.2013 bude mať nárok na daňový bonus len ten daňovník, ktorý dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy len z aktívnych príjmov, teda zo závislej činnosti alebo podnikania.

Viac sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2012 a 2013.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky