Tichý spoločník v s. r. o.

Aké výhody a riziká sú spojené s pozíciou tichého spoločníka v s. r.o.?

Legislatívnu úpravu práv a povinností tichého spoločníka možno nájsť v § 673 - § 681 Obchodného zákonníka v osobitnej časti. Tieto ustanovenia majú dispozitívny charakter, zmluvné strany sa môžu od nich odchýliť a v zmluve si stanoviť vlastné podmienky. Právny vzťah medzi podnikateľom a tichým spoločníkom vzniká na základe zmluvy o tichom spoločenstve, pri ktorej sa vyžaduje písomná forma. Zmluvou o tichom spoločenstve vzniká záväzok tichého spoločníka poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na podnikateľskej činnosti, na druhej strane je zároveň podnikateľ povinný tichému spoločníkovi vyplácať podiel na výsledku podnikania, podľa vopred určených pravidiel. Zmluvou o tichom spoločenstve vzniká osobitná forma anonymného podieľania sa na podnikaní. Anonymita vyplýva z toho, že tichý spoločník nepodlieha povinnosti registrácie v žiadnom registri a nepodlieha ani inej povinnosti zverejnenia. Tichý spoločník môže vstupovať do podnikania nielen v súvislosti s obchodnou spoločnosťou, družstvom, ale aj s akýmkoľvek podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, napr. živnostníkom, osobou, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia a pod. Tichým spoločníkom môže byť tak fyzická, ako i právnická osoba – Obchodný zákonník sa touto otázkou nezaoberá a ani jednu formu teda neodopiera, preto sú obe možnosti prijateľné. Rovnako nie je obmedzený ani počet tichých spoločníkov u jedného podnikateľa.

Práva a povinnosti tichého spoločníka

Základnou povinnosťou tichého spoločníka je poskytnúť podnikateľovi vklad, ktorého predmetom môžu byť peňažné prostriedky, hnuteľná alebo nehnuteľná vec, právo, alebo iný majetok využiteľný pri podnikaní. Ak sa v zmluve o tichom spoločenstve neurčuje niečo iné, stáva sa odovzdaním predmetu vkladu podnikateľ jeho vlastníkom. Výnimkou sú nehnuteľnosti a práva, ktoré má podnikateľ právo užívať po dobu trvania zmluvy. Predmet vkladu odovzdá tichý spoločník podnikateľovi v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Minimálna výška tohto vkladu nie je stanovená.

Za najdôležitejšie právo tichého spoločníka možno chápať právo na kontrolu a informácie, ktorými je overovaný a zabezpečovaný jeho skutočný podiel na zisku alebo strate pred prípadným ovplyvňovaným výsledku hospodárenia samotným podnikateľom. Tichý spoločník je v tejto súvislosti oprávnený oboznamovať sa so všetkými obchodnými dokladmi a účtovnými záznamami, ktoré sa týkajú podnikania, na ktorom sa tichý spoločník svojím vkladom podieľa. Ide predovšetkým o všetky zmluvy, faktúry, výpisy z účtov, pokladničné doklady, účtovnú evidenciu a pod. Právom tichého spoločníka je aj požadovať informácie o podnikateľskom zámere podnikateľa na budúce obdobia a predpokladanom vývoji. Podnikateľ má povinnosť na požiadanie poskytnúť tichému spoločníkovi kópiu účtovnej závierky, ak musí byť overená audítorom vrátane výročnej správy. Odporúčame venovať náležitú pozornosť týmto právam, povinnostiam a podmienkam spojeným s poskytovaním informácií a dôsledne ich upraviť v zmluve o tichom spoločenstve. V prípade, že podmienky poskytovania informácií nie sú upravené v zmluve o tichom spoločenstve, riadia sa tieto vzťahy Obchodným zákonníkom. Obchodný zákonník ustanovuje, že podnikateľ je povinný zaslať tichému spoločníkovi požadované informácie alebo ich kópie na vlastné náklady na adresu uvedenú tichým spoločníkom alebo v mieste svojho sídla. Nestanovuje však lehotu ani ďalšie podrobnosti.

Práva a povinnosti voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi, vyplýva to z § 678 Obchodného zákonníka. Za obvyklých okolností tichý spoločník za záväzky podnikateľa neručí. Iná situácia môže nastať vtedy, ak je meno tichého spoločníka súčasťou obchodného mena podnikateľa, alebo ak oznámi osobe s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že podnikajú spoločne – vtedy už však tichý spoločník za záväzky podnikateľa ručí.

Výsledok hospodárenia a tichý spoločník

Pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku hospodárenia je rozhodujúca ročná účtovná závierka. Tichému spoločníkovi prináleží podiel na výsledku hospodárenia podľa pravidiel v zmluve o tichom spoločenstve. Nárok na podiel na výsledku hospodárenia vzniká tichému spoločníkovi do 30 dní od zostavenia, resp. schválenia ročnej účtovnej závierky, ak ide o právnickú osobu, v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom. Termín schválenia účtovnej závierky však neupravuje žiadny predpis (upravené sú len lehoty na zostavenie a predloženie účtovnej závierky na schválenie), preto je v dôsledku opatrnosti a eliminácie prípadného rizika z pozície tichého spoločníka vhodné požadovať uvedenie v zmluve o tichom spoločenstve, že nárok na podiel na výsledku hospodárenia tichému spoločníkovi vzniká napr. do 30 dní od zostavenia účtovnej závierky. Prijatý podiel na zisku nie je tichý spoločník povinný vrátiť v prípade straty v neskorších obdobiach.

Prečítajte si tiež

Ak vznikne v spoločnosti strata, o podiel tichého spoločníka na strate sa znižuje jeho vklad, ktorý nie je povinný navyšovať do pôvodnej výšky. V prípade, že vznikne v ďalších rokoch kladný výsledok hospodárenia, o podiel na zisku sa jeho vklad zvyšuje, pričom nárok na výplatu podielu na zisku vzniká tichému spoločníkovi až po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu. Tichý spoločník participuje na strate z podnikania len do výšky svojho vkladu. Dôsledkom je, že ak strata dosiahne výšku vkladu tichého spoločníka, jeho účasť na podnikaní  podľa Obchodného zákonníka zaniká, čo predstavuje pre neho značné riziko, pretože po odovzdaní predmetu vkladu sa podnikateľ stáva jeho vlastníkom. Splnenie tejto podmienky môže byť aj úmyselným zámerom podnikateľa a na tento účel môže takáto strata predstavovať legálny prostriedok, prostredníctvom ktorého môže tichý spoločník prísť o svoj vklad.

Zánik tichého spoločenstva a vystúpenie zo spoločnosti

Tichý spoločník sa prestáva podieľať na podnikaní ak nastane jedna z týchto udalostí:

  • ak uplynula doba, na ktorú bola uzavretá zmluva o tichom spoločenstve,
  • ak dosiahne podiel na strate výšku jeho vkladu,
  • ukončenie podnikateľskej činnosti, na ktorú sa zmluva vzťahuje,
  • vyhlásenie konkurzu, alebo jeho zamietnutie pre nedostatok majetku podnikateľa,
  • výpoveď. 
Článok pokračuje pod reklamou

Ak nie je zmluvne stanovená iná výpovedná lehota, možno zmluvu o tichom spoločenstve vypovedať najneskôr 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka. Následne po zániku zmluvy je do 30 dní podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi jeho vklad upravený (zvýšený o zisk alebo znížený o stratu) o podiel na výsledku podnikania. Napríklad ak došlo k výpovedi zmluvy ku koncu prvého štvrťroka, tak je podnikateľ povinný tichému spoločníkovi vrátiť výšku jeho vkladu upravenú o zisk alebo stratu dosiahnutú za tieto prvé tri mesiace príslušného roka. Dôležité je poznamenať, že výška tohto vkladu, ktorá sa upravuje o výsledok hospodárenia príslušnej časti konkrétneho obdobia, v ktorom došlo k zániku zmluvy, už zohľadňuje prípadné straty na podnikaní za predchádzajúce obdobia. Vrátenie tohto vkladu sa preto uskutoční len v prípade, ak je jeho výsledná hodnota kladná. Ďalej sa v Obchodnom zákonníku uvádza, že tichý spoločník má ohľadom svojho vkladu právne postavenie ako veriteľ ohľadom svojej pohľadávky, s tým rozdielom, že vrátenie svojho vkladu pred zánikom zmluvy nie je tichý spoločník oprávnený požadovať.

Príklad na výpočet vkladu tichého spoločníka pri jeho vrátení

Počiatočná výška vkladu tichého spoločníka bola 1000,- €, podiel tichého spoločníka v prvom roku podnikania na strate bol 300,- €, v druhom roku podiel na zisku bol 100,- € (nemohol byť vyplatený, pretože vklad nedosahoval jeho pôvodnú výšku). K výpovedi zmluvy došlo ku skončeniu prvého štvrťroka tretieho roku podnikania, pričom za tento štvrťrok bol podiel tichého spoločníka na zisku vo výške 100,- €. Podnikateľ je povinný vrátiť tichému spoločníkovi výšku vkladu 800,- € (1000 – 300 + 100) vrátane podielu na výsledku hospodárenia v treťom roku 100,- €, čo je spolu 900,- €.

Zdroj: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky