Tichý spoločník - účtovanie a dane

Tichý spoločník - účtovanie a dane
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kto je to tichý spoločník a aké má výhody? Ako tichý spoločník zdaňuje svoj podiel na výsledku podnikania a ako sa účtuje vklad u tichého spoločníka?

Podstata postavenia tichého spoločníka

Tiché spoločenstvo je určitá forma podieľania sa na podnikaní. Tichým spoločníkom môže byť fyzická aj právnická osoba. Tichý spoločník poskytuje podnikateľovi svoj vklad a má nárok na svoj podiel zo zisku spoločnosti. Podnikateľom sa v tomto prípade (podľa Obchodného zákonníka) rozumie právnická aj fyzická osoba, to znamená, že tichý spoločník sa môže podieľať na podnikaní akéhokoľvek podnikateľa, nie len obchodnej spoločnosti, ale aj živnostníka, družstva a pod.

Postavenie tichého spoločníka využívajú fyzické či právnické osoby z dôvodu väčšej anonymity. Anonymita vyplýva z toho, že tichý spoločník nepodlieha povinnosti registrácie v žiadnom registri a nepodlieha ani inej povinnosti zverejnenia.

Tichý spoločník sa nezúčastňuje na podnikaní priamo, nemá preto vplyv na rozhodovanie o obchodných záležitostiach podnikateľa. V tom sa líši od „štandardného“ spoločníka. Na rozhodovanie podnikateľa tak nemá zákonný vplyv a nemôže ani rozhodovať o hospodárení podnikateľa. Je však oprávnený nazerať do obchodných a účtovných dokladov týkajúcich sa podnikania.

V jednej spoločnosti (u jedného podnikateľa) zároveň nie je vymedzený maximálne možný počet tichých spoločníkov.

Vklad tichého spoločníka nie je vkladom do základného imania spoločnosti a jeho účasť na podnikaní nie je viazaná na zvýšenie základného imania podnikateľa.

Obchodný zákonník upravuje zmluvu o tichom spoločenstve v ustanoveniach § 673 až § 681.

Vklad a podiel na zisku tichého spoločníka

Tichý spoločník sa na podnikaní podnikateľa podieľa svojím vkladom. Určenie druhu a výšky vkladu tichého spoločníka je podstatnou časťou zmluvy o tichom spoločenstve. Predmetom vkladu môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní, to znamená, že okrem peňažného vkladu môže tichý spoločník (tak ako aj iní spoločníci) vložiť do podnikania napríklad osobný automobil, nehnuteľnosť, určité právo, a pod. Ak je predmetom vkladu nehnuteľná vec, je podnikateľ oprávnený na jej užívanie po dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi tichým spoločníkom a podnikateľom. Ak je predmetom vkladu právo a zmluva neurčuje niečo iné, je podnikateľ oprávnený po dobu trvania zmluvy na jeho výkon.

Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky. Pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je tak rozhodná ročná účtovná závierka. Ak je podnikateľom právnická osoba, plynie táto lehota od schválenia tejto závierky v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom.

Tichý spoločník sa podľa Obchodného zákonníka podieľa na strate podnikateľa. Aj tu dochádza k rozdielu medzi „štandardným“ spoločníkom, ktorý sa na strate podnikateľa nepodieľa priamo zo zákona. O podiel na strate sa znižuje vklad tichého spoločníka. O podiel na zisku v ďalších rokoch sa znížený vklad zvyšuje a nárok na podiel na zisku vzniká spoločníkovi po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

Po zániku zmluvy medzi tichým spoločníkom a podnikateľom je do 30 dní podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi vklad zvýšený alebo znížený o jeho podiel na výsledku podnikania.

Zdaňovanie podielu na výsledku hospodárenia u tichého spoločníka

Podiel tichého spoločníka na zisku podnikateľa je možné v zmluve o tichom spoločenstve dohodnúť rôznym spôsobom (napríklad percentom zo zisku). Pri zdaňovaní podielu na výsledku hospodárenia u tichého spoločníka je potrebné rozlíšiť, či ide o tichého spoločníka fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Pokiaľ ide o fyzickú (a právnickú) osobu, rozlišujeme ďalej, či sa tichý spoločník podieľa na podnikaní vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo či sa podieľa na ostatných formách podnikania.

Podiel na zisku u tichého spoločníka - právnickej osoby

Ak je tichým spoločníkom právnická osoba, vzťahujú sa na ňu ustanovenia § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“). Príjem z podielu na výsledku podnikania nie je predmetom dane z príjmov, ak je vyplácaný právnickej osobe, okrem prípadov:

  • kedy tento príjem plynie od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu alebo,
  • ak je príjem vyplatený právnickej osobe (tichému spoločníkovi), ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu,
  • podielu na výsledku podnikania na verejnej obchodnej spoločnosti vyplácaného právnickej osobe.

Ak sa teda tichý spoločník, ktorým je právnická osoba, podieľa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na zisku, ktorý mu je vyplatený nie je predmetom dane, a to v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento príjem (u obchodnej spoločnosti alebo družstva). Tichý spoločník – právnická osoba v takomto prípade upraví základ dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bol príjem z podielu na zisku vyplatený cez odpočítateľnú položku na riadku č. 210 - príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Predmetom dane však je podiel na zisku vyplácaný podľa bodov uvedených vyššie.

Prečítajte si tiež

Ak podiel na zisku tichého spoločníka plynie od osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, príjem bude podliehať dani v rámci osobitného základu dane pri sadzbe dane 35 %. Rovnako predmetom zdanenia budú aj podiely na zisku vyplácané tuzemskou právnickou osobou v prospech tichého spoločníka z nespolupracujúceho štátu, a to zrážkovou daňou vo výške 35 %.

V prípade, ak ide o podiel na zisku tichého spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, plnenia právnická osoba zahŕňa do základu dane právnickej osoby a vysporiada ich prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Článok pokračuje pod reklamou

Podiel na zisku u tichého spoločníka - fyzickej osoby

Ak je tichým spoločníkom fyzická osoba, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem tichého spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti) podlieha dani z príjmov a zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %, ak plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky spoločníkovi, ktorý je rezidentom SR.

Uvedené sa vzťahuje na podiel na výsledku podnikania zo zisku, ktorý je vykázaný za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017. Ak je podiel vyplatený z výsledku podnikania vykázanom za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016, nepodlieha dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Tichý spoločník v takomto prípade nemá v súvislosti s odvedením dane žiadne ďalšie povinnosti. Zrážku dane je totiž povinná vykonať obchodná spoločnosť (podnikateľ), a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech tichého spoločníka. Základom dane je iba príjem neznížený o výdavky. Túto zrazenú daň odvedie spoločnosť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. V rovnakej lehote je obchodná spoločnosť ako platiteľ dane povinná predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na predpísanom štruktúrovanom tlačive.

Príklad na vyplatenie podielu na zisku tichému spoločníkovi - FO v obchodnej spoločnosti:

Tichý spoločník (fyzická osoba) dostala vyplatený podiel na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným, vykázanom za zdaňovacie obdobie 2020. Ako má tichý spoločník postupovať?

Vyplatený príjem podlieha dani vyberanej zrážkou vo výške 7 %. Túto zrážku je povinný vykonať platiteľ dane (spoločnosť s ručením obmedzeným) pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech tichého spoločníka. Zrazením dane zrážkou je už daňová povinnosť vysporiadaná a tichý spoločník už tento príjem neuvádza v daňovom priznaní.

Ak je tichým spoločníkom fyzická osoba a zároveň ide o tichého spoločníka  verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na výsledku podnikania je u tohto tichého spoločníka príjmom, ktorý podlieha dani z príjmov ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

V takomto prípade dostane tichý spoločník vyplatený „hrubý“ príjem, ktorý je potrebné zdaniť cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie (za predpokladu, že vznikne daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie). Pre príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa použije sadzba dane vo výške 19 %, resp. 25 %.

Tento príjem tichý spoločník zdaňuje v tom zdaňovacom období, v ktorom mu bol príjem vyplatený, bez ohľadu na to, ktorého zdaňovacieho obdobia sa podiel na výsledku podnikania týka.

Príjem je možné znížiť o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Príklad na vyplatenie podielu na zisku tichému spoločníkovi FO vo verejnej obchodnej spoločnosti:

Verejná obchodná spoločnosť vyplatila v roku 2021 fyzickej osobe, ktorá je tichým spoločníkom tejto spoločnosti, podiel na výsledku podnikania za rok 2020. Ako má tichý spoločník postupovať?

Tichý spoločník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov (typ B) za zdaňovacie obdobie roka 2021 (za predpokladu, že mu vznikla povinnosť toto priznanie podať). Ide o príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Zdaňovanie na strane podnikateľa – prijímateľa vkladu od tichého spoločníka

Prijatie vkladu podnikateľom od tichého spoločníka sa nepovažuje za jeho zdaniteľný príjem. Dôvodom je, že príjem nepochádza z vlastnej podnikateľskej činnosti a po ukončení zmluvy o tichom spoločenstve sa vklad tichému spoločníkovi vracia. Na druhej strane sa ani vrátenie vkladu podnikateľom tichému spoločníkovi nebude považovať za daňový výdavok.

Tichý spoločník – účtovanie vkladu v sústave jednoduchého účtovníctva

Tichý spoločník po podpise zmluvy o tichom spoločenstve eviduje svoj záväzok v Knihe záväzkov ako záväzok splatenia vkladu. Výšku vkladu zaúčtuje ako finančný majetok v rámci Knihy dlhodobého finančného majetku. V Peňažnom denníku sa účtuje len v prípade finančného vkladu ako úbytok finančných prostriedkov. Po realizácii vkladu tichý spoločník zruší záväzok v Knihe záväzkov. Po zhotovení ročnej účtovnej závierky podnikateľa, postupuje tichý spoločník nasledovne:

  • ak je výsledkom podnikania zisk – tichý spoločník zaeviduje v Knihe pohľadávok svoju pohľadávku na tomto zisku,
  • ak je výsledkom podnikania strata – tichý spoločník zníži stav majetku v Knihe dlhodobého finančného majetku o svoj podiel na strate.

Tichý spoločník – účtovanie vkladu v sústave podvojného účtovníctva

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet. Na tomto účte sa účtujú taktiež záväzky vyplývajúce z tichého spoločenstva.

Prijatý vklad od tichého spoločníka sa tak zaúčtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica a v prospech účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Hodnota vloženého vkladu sa účtuje pomocou účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok a podiel tichého spoločníka na zisku s pomocou účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Ak sa vypláca úrok z vkladu tichého spoločníka, účtuje sa na ťarchu účtu 562 – Úroky  a v prospech účtu 479 - Ostatné dlhodobé záväzky.

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi sa účtuje opačným zápisom, na ťarchu účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky a v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky