Podnikanie v Českej republike

Zvažujete expanziu podnikania do Česka? Je potrebné v Česku zakladať firmu alebo bude postačovať slovenský subjekt? Aké dane budete platiť a aké povinnosti budete mať? Prinášame prehľad.

Akou formou rozšíriť podnikanie do Českej republiky

Expanziou do zahraničia v súvislosti s podnikaním je potrebné rozumieť predovšetkým rozširovanie podnikania do cudzej krajiny v podobe dodávania tovarov alebo služieb kupujúcim (iným podnikateľom alebo bežným občanom) pochádzajúcim z tejto krajiny. Pre slovenských podnikateľov je expanzia do Česka zdanlivo najjednoduchšia. Dôvodmi sú predovšetkým malá geografická vzdialenosť, takmer žiadna jazyková bariéra a podnikateľské prostredie podobné tomu, aké je na Slovensku. Pred expanziou do Českej republiky, rovnako ako aj v prípade expanzie do inej krajiny, je vhodné sa zamyslieť nad tým, akou formou ju uskutočniť. Možností je viacero, základné sú:

  • odosielanie tovaru zo Slovenska do Českej republiky,
  • cezhraničné poskytovanie služieb do Českej republiky,
  • stála prevádzkareň v Českej republike alebo
  • založenie firmy v Českej republike.

Odosielanie tovaru do Českej republiky

V prípade, že plánujete predávať tovar do Česka priamo zo Slovenska, je veľmi dôležité sa na tento účel riadiť nielen slovenským zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ale aj českým zákonom č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v znení neskorších predpisov. Dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený slovenským podnikateľom (dodávateľom) zo Slovenska do Českej republiky môže podliehať plateniu DPH na Slovensku, v Česku alebo môže byť od DPH úplne oslobodené. Konkrétne riešenie závisí od toho, či je podnikateľ platiteľom DPH a sú odberatelia z Českej republiky osoby identifikované pre DPH (najčastejšie podnikatelia) alebo osoby neidentifikované pre DPH (najčastejšie bežní občania – nepodnikatelia, ale aj niektorí podnikatelia).

V prípade dodávania tovaru zo SR do ČR je potrebné sa zaoberať hlavne DPH.

Ak je slovenský podnikateľ platiteľom DPH a bude do Českej republiky dodávať tovar osobám identifikovaným pre DPH, ide o dodanie tovaru z jedného členského štátu Európskej únie do iného členského štátu Európskej únie oslobodené od DPH, tzn. že slovenský dodávateľ bude svojmu českému odberateľovi fakturovať bez DPH. V takomto prípade je slovenský podnikateľ ako platiteľ DPH povinný slovenskému daňovému úradu podávať z takýchto dodaní tovarov tzv. „súhrnný výkaz“. Ak by slovenský podnikateľ nebol platiteľom DPH a bude do Českej republiky dodávať tovar osobám identifikovaným pre DPH, tak ani v tomto prípade takéto dodanie tovaru nebude podliehať DPH.

V prípadoch, kedy pri dodaní tovaru zo Slovenska do Českej republiky český odberateľ nie je osobou identifikovanou pre DPH, je potrebné brať do úvahy aj ustanovenia českého zákona o dani z pridanej hodnoty o zásielkovom predaji.

Ak český odberateľ nie je identifikovaný pre DPH, môžete mať povinnosť platiť DPH v Česku.

Ak hodnota dodaného tovaru do Českej republiky v kalendárnom roku dosiahne 1 140 000 Kč, je slovenský podnikateľ povinný sa registrovať pre DPH priamo v Českej republike, kde bude z týchto dodaní tovarov odvádzať aj DPH.

 

Kým slovenský podnikateľ dodáva českým odberateľom neidentifikovaným pre DPH (najčastejšie bežní občania – nepodnikatelia, ale aj niektorí podnikatelia)tovar, ktorého hodnota v kalendárnom roku nedosiahla 1 140 000 Kč, tak:

  • ak je platiteľom DPH, platí z týchto dodaní tovarov DPH na Slovensku (fakturuje s DPH), alebo
  • ak nie je platiteľom DPH, tak žiadnu DPH nikdy neplatí (fakturuje bez DPH).

Cezhraničné poskytovanie služieb pri podnikaní v Českej republike

Ak je predmetom podnikateľskej činnosti poskytovanie služieb, ktoré chcete poskytovať svojim klientom v Českej republike, pôjde o tzv. „cezhraničné poskytovanie služieb“, ktoré je upravené v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov. Na základe cezhraničného poskytovania služieb môže slovenský podnikateľ so slovenským oprávnením na podnikanie poskytovať služby v Českej republike bez toho, aby v tejto krajine musel získavať ďalšie oprávnenie na podnikanie. Takéto poskytovanie služieb však má aj isté podmienky a obmedzenia. V Českej republike na základe slovenského oprávnenia na podnikanie nie je možné poskytovať niektoré služby, ktorých kompletný zoznam sa nachádza v českom zákone č. 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb v znení neskorších predpisov (napríklad finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby v oblasti dopravy).

Článok pokračuje pod reklamou

Najdôležitejšou podmienkou, ktorú musí slovenský podnikateľ spĺňať, ak chce v Českej republike poskytovať služby so slovenským oprávnením na podnikanie, je, že musí ísť o dočasné alebo príležitostné poskytovanie služieb na tomto území. Slovenský podnikateľ teda nesmie so slovenským oprávnením na podnikanie v Česku poskytovať služby trvalo alebo pravidelne. Splnenie podmienky dočasného a príležitostného poskytovania služieb je potrebné v každom prípade posudzovať individuálne, pričom sa prihliada na početnosť, pravidelnosť a trvanie poskytovania služby. V prípade cezhraničného poskytovania služieb do Českej republiky, ktoré sú v tejto krajine považované za regulované činnosti, musí slovenský podnikateľ pred začatím ich poskytovania túto skutočnosť oznámiť príslušnému českému uznávaciemu orgánu.

So slovenským oprávnením na podnikanie nemožno v Česku poskytovať služby trvalo alebo pravidelne.

Ešte pred cezhraničným poskytnutím služby do Českej republiky je slovenský podnikateľ v niektorých prípadoch povinný sa zaregistrovať na účely DPH podľa § 7a slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty. Uvedená povinnosť sa na slovenského podnikateľa vzťahuje vtedy, ak je podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty miestom dodania služby Česká republika a povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby (ak odberateľ z Českej republiky je podnikateľom).

V niektorých prípadoch sa budete musieť registrovať pre DPH a podávať súhrnný výkaz.

Povinnosť registrácie z tohto dôvodu sa nevzťahuje na slovenského podnikateľa, ktorý už je registrovaný ako platiteľ DPH podľa § 4 slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty alebo je registrovaný pre DPH podľa § 7 slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty z dôvodu nadobúdania tovaru z iného členského štátu Európskej únie. Povinnosťou slovenského podnikateľa, ktorý bude dodávať do Českej republiky služby s miestom dodania služby v Českej republike, ak je tento odberateľ vo svojej krajine povinný zaplatiť z tohto nadobudnutia služby DPH, je podávať slovenskému daňovému úradu aj súhrnný výkaz.

Stála prevádzkareň – kedy je potrebná na podnikanie v Českej republike

Stálou prevádzkarňou sa podľa § 22 ods. 2 českého zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „český zákon o dani z príjmov“) rozumie miesto na výkon činnosti daňovníka (napríklad dielňa, kancelária, miesto na ťažbu prírodných zdrojov, miesto predaja, stavenisko), ktorý má sídlo alebo bydlisko mimo územia Českej republiky. Stavenisko, obchodné, technické alebo iné poradenstvo, riadiace, sprostredkovateľské a im podobné činnosti, činnosť architekta, lekára, právnika, umelca, daňového či účtovného poradcu a im podobné činnosti uskutočňované na území Českej republiky sa považujú za stálu prevádzkareň až vtedy, keď doba ich trvania presiahne 6 mesiacov za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Je potrebné si tak uvedomiť, že vznik stálej prevádzkarne v Českej republike nemusí nevyhnutne znamenať aj vznik nového právneho subjektu (napríklad vznik organizačnej zložky), ale stálou prevádzkarňou je len určitá časť podnikateľských aktivít slovenského podnikateľského subjektu (či už fyzickej osoby alebo právnickej osoby) vykonávaných na území Českej republiky. Do 15 dní odo dňa vzniku stálej prevádzkarne v Českej republike je fyzická osoba alebo právnická osoba zo Slovenska povinná príslušnému správcovi dane v Českej republike podať žiadosť o registráciu stálej prevádzkarni k dani z príjmov. Následne budú príjmy z činnosti stálej prevádzkarne slovenského podnikateľa dosiahnuté v Českej republike aj zdanené v Českej republike prostredníctvom podaného daňového priznania.

Založenie firmy pri podnikaní v Českej republike

Pokiaľ ide o založenie firmy v Českej republike, do úvahy najčastejšie prichádza spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie s.r.o. v Českej republike je len 1 Kč (na Slovensku 5 000 eur) a z toho odvodený je aj minimálny vklad spoločníka do základného imania 1 Kč (na Slovensku 750 eur). Založenie s.r.o. v Českej republike sa uskutočňuje zakladateľskou listinou (ak je zakladateľ jeden) alebo spoločenskou zmluvou (ak je zakladateľov viac) a musí mať formu notárskej zápisnice. Priamo u notára je potom možné podať aj návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Základné imanie českej s.r.o. je len 1 Kč.

Na rozdiel od slovenskej s.r.o. môže mať česká s.r.o. neobmedzený počet spoločníkov (na Slovensku len 50) a osoba, ktorá je jediným spoločníkom českej s.r.o., môže založiť neobmedzený počet českých s.r.o. (na Slovensku len 3) Podobne ako na Slovensku, tak aj v Česku má s.r.o. najvyšší orgán valné zhromaždenie tvorené spoločníkmi, štatutárny orgán tvorený konateľmi a dobrovoľne môže vytvárať aj dozornú radu ako dozorný orgán. Česká s.r.o. slovenského spoločníka v úplnom rozsahu podlieha všetkým právnym predpisom Českej republiky.

 

Dane pri podnikaní v Českej republike - DPH a daň z príjmov

Povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH v Českej republike vzniká pri presiahnutí obratu 1 000 000 Kč za 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľná registrácia je možné aj pred presiahnutím tejto výšky obratu a na rozdiel od Slovenska tu nehrozí povinnosť skladania žiadnej zábezpeky na DPH. Základná sadzba DPH v Českej republike je 21 %.

DPH v Českej republike je 21 %.

Prvá znížená sadzba DPH v Českej republike vo výške 15 % sa vzťahuje na vybrané druhy služieb (ide napríklad o pravidelnú hromadnú dopravu, ubytovacie služby, stravovacie služby, oprávnenie na vstup do spoločenských, kultúrnych a športových zariadení). Druhá znížená sadzba DPH v Českej republike vo výške 10 % sa vzťahuje na vybrané druhy tovarov (ide napríklad o rastliny, zvieratá, knihy, noviny, časopisy, zdravotnícke pomôcky, palivové drevo).

Daň z príjmov právnických osôb v Česku je 19 %.

Podľa českého zákona o dani z príjmov je sadzba dane z príjmov fyzických osôb 15 % zo základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane a odpočítateľné položky od základu dane a zaokrúhleného na celé sto Kč nadol. V Českej republike je sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 % zo základu dane zníženého o položky znižujúce základ dane a odpočítateľné položky od základu dane a zaokrúhleného na celé tisíce Kč nadol.

TIP: So založením firmy v Českej republike vám radi poradíme a pomôžeme.  


Zakladanie spoločností v ČR – rýchlo, bezproblémovo a efektívne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite naše služby, ktoré túto úlohu vyriešia spoľahlivo a za prijateľné ceny.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky