Obchodný podiel v s.r.o. a BSM

Patrí obchodný podiel v s.r.o. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)? Čo sa s ním stane v prípade rozvodu manželstva?

Čo je obchodný podiel?

So vstupom osoby do spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sa spája aj nadobudnutie obchodného podielu (ako majetkového práva).

Obchodný zákonník definuje podiel ako mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Ide o akýsi súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník zúčastňuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Obchodný podiel teda v skratke predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na s.r.o.

Patrí obchodný podiel v s.r.o. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi, patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol každý z manželov počas trvania manželstva. Napríklad to môže byť príjem z práce alebo z podnikania, hnuteľné i nehnuteľné veci nadobudnuté počas manželstva.

Ak jeden z manželskej dvojice nadobudol obchodný podiel v s.r.o. počas trvania manželstva s tým, že na jeho nadobudnutie (t. j. na vklad do základného imania s.r.o.) boli použité prostriedky z BSM (napr. príjem každého z manželov), obchodný podiel ako iná majetková hodnota potom patrí do BSM. Obchodný podiel v s.r.o. bude patriť do BSM aj vtedy, ak ho jeden z manželov nadobudol počas manželstva aspoň z časti zo spoločných prostriedkov.

Následne sa ten z manželov, ktorý nadobudol obchodný podiel, stáva spoločníkom s.r.o. (len on sa zapisuje do obchodného registra) a iba on môže vykonávať všetky práva a povinnosti spojené s obchodným podielom (druhý z manželov takéto práva a povinnosti nemá). Do BSM budú patriť všetky úžitky (výnosy), ktoré z obchodného podielu budú plynúť.

Upozornenie: Súčasťou BSM sa stáva hodnota obchodného podielu a nie práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného podielu manžela/manželky - spoločníka s.r.o.

Prečítajte si tiež

Za predpokladu, že jeden z manželov nadobudol v s.r.o. obchodný podiel počas trvania manželstva, ale výlučne z jeho prostriedkov (oddelených od BSM – napr. kúpou z peňazí darovaných iba jemu), potom obchodný podiel nebude patriť do spoločného majetku (BSM). Taktiež do BSM nepatrí obchodný podiel získaný dedičstvom alebo darom. Avšak všetky výnosy a úžitky plynúce z obchodného podielu už budú tvoriť BSM.

Čo sa stane s obchodným podielom v BSM po rozvode manželstva?

Keďže BSM je viazané na trvanie manželstva, zaniká spolu so zánikom manželstva, teda napr. rozvodom, či smrťou jedného z manželov. Tiež môže byť počas trvania manželstva zrušené, avšak len rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov. O tom si viac prečítajte v článku Zrušenie BSM z dôvodu podnikania a vzor návrhu.

Rozvodom manželstva (právoplatnosťou rozsudku o rozvode) teda dochádza k zániku BSM, ak skôr počas manželstva nebolo zrušené. Po zániku BSM (ktorého súčasťou je aj obchodný podiel v s.r.o.) musí medzi manželmi dôjsť k jeho vysporiadaniu. Vyporiadanie BSM je možné:

Prečítajte si tiež

Pri vysporiadaní sa vychádza z toho, že podiely rozvedených manželov sú rovnaké. Každý z nich má právo požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a zároveň má povinnosť nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Hodnota obchodného podielu, ktorý patrí do BSM, sa pri vysporiadaní započítava do hodnoty spoločného majetku rozvedených manželov, v dôsledku čoho druhému manželovi (ktorý nie je spoločníkom s.r.o.) vzniká nárok na vyplatenie zodpovedajúcej časti (protihodnoty).

Prečítajte si tiež

V prípade dohody vyporiadania BSM, ktorá je najbežnejším spôsobom, sa rozvedení manželia vysporiadajú tak, že si navzájom vydajú potvrdenia o tom, ako sa vysporiadali (napr. písomné potvrdenie o tom, že obchodný podiel v s.r.o. nadobudnutý zo spoločných peňazí sa predá a každý z bývalých manželov dostane rovnakú časť z predaja alebo že si ho ponechá manžel, ktorý je zapísaný ako spoločník s.r.o. a druhého manžela vyplatí). Manželia sa môžu na vysporiadaní BSM dohodnúť aj prostredníctvom mediátora.

Ak sa ohľadne vysporiadania BSM nedokážu dohodnúť, prichádza do úvahy vyporiadanie BSM súdom, avšak to je zásadne možné len na návrh jedného z rozvedených manželov, do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode. Manžel, ktorý je navrhovateľom, musí za podanie návrhu zaplatiť súdny poplatok 66 eur. Po vydaní rozhodnutia zaplatí každý z manželov súdny poplatok, ktorého výška závisí od ním nadobudnutého podielu (3 % ak sa skončilo konanie rozsudkom, 1 % ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eur).

Prečítajte si tiež

Súd pri vysporiadaní BSM, ktorého súčasťou je aj obchodný podiel v s.r.o., zvyčajne prikazuje tento podiel (nie jeho hodnotu) tomu rozvedenému manželovi, ktorý je spoločníkom s.r.o. Predmetom vysporiadania tak potom ostane iba samotná hodnota obchodného podielu. Ak má manžel/manželka - spoločník s.r.o. v obchodnom registri zapísaný podiel 5 000 eur, v rámci vysporiadania BSM sa nebude vysporiadávať táto hodnota, ale reálna (obvyklá) hodnota obchodného podielu, čo môže byť násobne vyššie číslo. Práva a povinnosti manžela - spoločníka s.r.o. týkajúce sa podnikania mu zostávajú zachované a nie sú predmetom vysporiadania.

Článok pokračuje pod reklamou

Druhý z manželskej dvojice má nárok na prislúchajúcu časť, t. j. finančné vyrovnanie, z určenej ceny obchodného podielu v s.r.o. Súd preto vo svojom rozhodnutí určí čiastku, ktorú manžel/manželka – spoločník s.r.o. vyplatí druhému z manželskej dvojice ako protihodnotu (napr., ak bola určená hodnota obchodného podielu 30 000 eur tak tomu z manželov, ktorý je spoločníkovom s.r.o. uloží, aby vyplatil druhému z manželskej dvojice 15 000 eur).

Cena (hodnota) obchodného podielu sa v rámci súdneho konania spravidla určuje tzv. obvyklou cenou (všeobecnou alebo trhovou). Jej preukázanie môže byť pomerne náročné a mnohokrát si vyžaduje odbornú znalosť (napr. vypracovanie znaleckého posudku). Pri oceňovaní sa vychádza zo stavu podielu v čase zániku BSM, t. j. po rozvode manželstva, avšak z obvyklej ceny platnej v čase vysporiadania.

Obchodný podiel patriaci do BSM môže byť pri vysporiadaní súdom prikázaný len manželovi - spoločníkovi s.r.o.

Pokiaľ nebude BSM (vrátane obchodného podielu do neho patriaceho) do troch rokov po rozvode vysporiadané dohodou bývalých manželov ani súdnou cestou na návrh niektorého z nich, nastanú účinky vysporiadania BSM priamo zo zákona. Platí, že hnuteľné veci budú vysporiadané podľa stavu, v akom ich každý z manželov užíva ako vlastník pre svoju potrebu, alebo svojej rodiny (spravidla veci osobnej povahy), ostatné hnuteľné veci aj nehnuteľnosti budú v podielovom spoluvlastníctve (podiely sú rovnaké). Podľa Občianskeho zákonníka to isté platí aj pre majetkové práva (teda aj pre práva plynúce z obchodného podielu jedného z manželov). Keďže do úvahy neprichádza podielové spoluvlastníctvo, obchodný podiel zostane manželovi – spoločníkovi s.r.o. Návrh na vysporiadanie BSM podaný po troch rokoch od jeho zániku súd zamietne, pretože takéto vysporiadanie už nie je možné. Uplatňuje sa uvedená domnienka (fikcia) vysporiadania zo zákona.

Čo sa stane s obchodným podielom po zrušení BSM počas trvania manželstva?

Vysporiadanie BSM (a do neho patriaceho obchodného podielu v s.r.o.) sa vykoná, ak BSM zaniklo. K zániku BSM nemusí dôjsť len zánikom manželstva, ale aj počas jeho trvania, keď jeden z manželov podal návrh na súd o zrušenie BSM (napr. z dôvodu, že druhý manžel nakladá s majetkom nehospodárne). Účinky nastanú nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o zrušení BSM, t. j. tým BSM zaniká.

Prečítajte si tiež

Zánikom BSM, po jeho zrušení právoplatným rozhodnutím súdu, si manželia (počas manželstva) vysporiadajú všetok spoločný majetok, ktorý nadobudli do právoplatnosti rozhodnutia o zrušení BSM (teda aj nadobudnutý obchodný podiel v s.r.o.). Vysporiadanie sa opäť realizuje podľa zásad uvedených vyššie.

BSM, ktoré bolo zrušené súdom, t. j. ktoré zaniklo za trvania manželstva, môže byť opätovne obnovené, avšak len rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov. Právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obnovení BSM vzniká medzi manželmi nové BSM.

Príklad na zrušenie BSM, ktorého súčasťou je obchodný podiel, súdom počas manželstva:

Prečítajte si tiež

Dano a Elena sú manželia. Elena podala na súd návrh na zrušenie BSM z dôvodu, že je manžel Dano nehospodárne nakladá zo spoločným majetkom, ktorého súčasťou je aj obchodný podiel Eleny v KK s.r.o. Súd vyhovel návrhu a zrušil BSM. Následne sa Elena chcela dohodnúť s manželom Danom na vysporiadaní BSM. Keďže k dohode nedospeli, obrátila sa opäť na súd s návrhom na vysporiadanie BSM. Súd pri vysporiadaní prikázal obchodný podiel v KK s.r.o. Elene a zároveň ju zaviazal, aby manželovi Danovi vyplatila jeho protihodnutu vo výške 5 000 eur. Následne manželia nadobúdali veci do výlučného alebo podielového spoluvlastníctva. Po pár rokoch sa situácia zmenila, manžel Dano sa začal správať zodpovedne, a preto Elena požiadala súd o obnovenie BSM. Súd BSM obnovil. Obchodný podiel Eleny v KK s.r.o. do obnoveného BSM nepatrí (ten bol vysporiadaný). Patril by tam len nový obchodný podiel, ktorý by bol jedným z manželov nadobudnutý zo spoločných prostriedkov po obnovení BSM.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky